Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.109

VERORDENING (EU) 2019/88 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2019

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de maximumgehalten aan residuen van acetamiprid in of op bepaalde producten betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor acetamiprid zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

In het kader van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op tafelolijven en olijven voor oliewinning van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof acetamiprid bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Een dergelijke aanvraag is tevens ingediend voor het gebruik van acetamiprid op gerst en haver.

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn die aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft een met redenen omkleed advies over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). De EFSA heeft dat advies naar de aanvrager, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(6)

De Autoriteit heeft in haar met redenen omkleed advies geconcludeerd dat aan alle vereisten met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvrager gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. De EFSA heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stof. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stof via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stof kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(7)

In het kader van de procedure voor de verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof acetamiprid in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (3) heeft de EFSA een conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van die werkzame stof ingediend (4), waarin nieuwe toxicologische eindpunten werden voorgesteld. Het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders heeft op 13 december 2017 (5) overeenstemming bereikt over deze eindpunten.

(8)

In het licht van de daaruit voortvloeiende lagere acute referentiedosis (ARfD) heeft de Commissie de EFSA overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EG) nr. 396/2005 verzocht om de risico's te beoordelen die de huidige MRL's voor acetamiprid kunnen inhouden voor de consumenten.

(9)

In haar met redenen omkleed advies (6) heeft de EFSA risico's bij inname door consumenten vastgesteld voor appelen, peren, perziken, sluitkolen, Chinese kool, boerenkolen, sla, andijvie, spinazie, postelein, snijbiet en bleekselderij. De lidstaten werd gevraagd verslag uit te brengen over mogelijke alternatieve goede landbouwpraktijken die niet zouden leiden tot een onaanvaardbaar risico voor de consument. Voor alle betrokken producten hebben de lidstaten alternatieve goede landbouwpraktijken gevonden, behalve voor Chinese kool, boerenkool en bleekselderij, waarvoor de MRL's moeten worden vastgesteld op de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens.

(10)

Wat andijvie betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er met betrekking tot de alternatieve goede landbouwpraktijk geen risico is voor de consumenten, moet het MRL voor dat product in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Dit MRL wordt later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(11)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(12)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 13 augustus 2019.

Voor acetamiprid in olijven voor olieproductie, tafelolijven, gerst en haver is zij echter van toepassing met ingang van 13 februari 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the focussed assessment of certain existing MRLs of concern for acetamiprid and modification of the existing MRLs for table olives, olives for oil production, barley and oats. EFSA Journal 2018;16(5):5262.

(3) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(4) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetamiprid. EFSA Journal 2016;14(11):4610.

(5) Review report for the active substance acetamiprid (SANTE/10502/2017 Rev. 4).

(6) Reasoned opinion on the focussed assessment of certain existing MRLs of concern for acetamiprid and modification of the existing MRLs for table olives, olives for oil production, barley and oats. EFSA Journal 2018;16(5):5262.


BIJLAGE

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt de kolom voor acetamiprid vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Acetamiprid (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,9

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige (2)

 

0120000

Noten

0,07

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige (2)

 

0130000

Pitvruchten

 

0130010

Appelen

0,4

0130020

Peren

0,4

0130030

Kweeperen

0,8

0130040

Mispels

0,8

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,8

0130990

Overige (2)

0,8

0140000

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

0,8

0140020

Kersen (zoet)

1.5

0140030

Perziken

0,2

0140040

Pruimen

0,03

0140990

Overige (2)

0,01 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

0,5

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

0,5

0153000

c)

rubussoorten

2

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige (2)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

2

0154020

Veenbessen

2

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

2

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

2

0154050

Rozenbottels

2

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

2

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,01 (*1)

0154080

Vlierbessen

2

0154990

Overige (2)

0,01 (*1)

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

0,01 (*1)

0161020

Vijgen

0,03

0161030

Tafelolijven

3

0161040

Kumquats

0,01 (*1)

0161050

Carambola's

0,01 (*1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,01 (*1)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*1)

0161990

Overige (2)

0,01 (*1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*1)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige (2)

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0163010

Avocado's

0,01 (*1)

0163020

Bananen

0,4

0163030

Mango's

0,01 (*1)

0163040

Papaja's

0,01 (*1)

0163050

Granaatappels

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya's

0,01 (*1)

0163070

Guaves

0,01 (*1)

0163080

Ananassen

0,01 (*1)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*1)

0163100

Doerians

0,01 (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*1)

0163990

Overige (2)

0,01 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen
 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige (2)

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige (2)

 

0220000

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

0,02

0220020

Uien

0,02

0220030

Sjalotten

0,01 (*1)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0,01 (*1)

0220990

Overige (2)

0,01 (*1)

0230000

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
 

0231010

Tomaten

0,5

0231020

Paprika's

0,3

0231030

Aubergines

0,2

0231040

Okra's, okers

0,2

0231990

Overige (2)

0,2

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0232010

Komkommers

0,3

0232020

Augurken

0,6

0232030

Courgettes

0,3

0232990

Overige (2)

0,3

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,2

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige (2)

 

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,2

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,4

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige (2)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

0,05

0242020

Sluitkolen

0,4

0242990

Overige (2)

0,01 (*1)

0243000

c)

bladkoolachtigen

0,01 (*1)

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige (2)

 

0244000

d)

koolrabi's

0,01 (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten
 

0251010

Veldsla

3

0251020

Sla

1,5

0251030

Andijvie

0,4 (+)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

3

0251050

Winterkers

3

0251060

Raketsla/rucola

3

0251070

Rode amsoi

3

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

3

0251990

Overige (2)

0,01 (*1)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,6

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige (2)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

3

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige (2)

 

0260000

Peulgroenten

 

0260010

Bonen (met peul)

0,6

0260020

Bonen (zonder peul)

0,3

0260030

Erwten (met peul)

0,6

0260040

Erwten (zonder peul)

0,3

0260050

Linzen

0,01 (*1)

0260990

Overige (2)

0,01 (*1)

0270000

Stengelgroenten

 

0270010

Asperges

0,8

0270020

Kardoenen

0,01 (*1)

0270030

Bleekselderij

0,01 (*1)

0270040

Knolvenkel

0,01 (*1)

0270050

Artisjokken

0,7

0270060

Preien

0,01 (*1)

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

0270990

Overige (2)

0,01 (*1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,15

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige (2)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

0,01 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,01 (*1)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,01 (*1)

0401040

Sesamzaad

0,01 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

0,01 (*1)

0401060

Koolzaad

0,4

0401070

Sojabonen

0,01 (*1)

0401080

Mosterdzaad

0,01 (*1)

0401090

Katoenzaad

0,7

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*1)

0401110

Saffloerzaad

0,01 (*1)

0401120

Bernagiezaad

0,01 (*1)

0401130

Huttentutzaad

0,01 (*1)

0401140

Hennepzaad

0,01 (*1)

0401150

Wonderbonen

0,01 (*1)

0401990

Overige (2)

0,01 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

3

0402020

Palmpitten

0,01 (*1)

0402030

Palmvruchten

0,01 (*1)

0402040

Kapok

0,01 (*1)

0402990

Overige (2)

0,01 (*1)

0500000

GRANEN

 

0500010

Gerst

0,05

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*1)

0500030

Mais

0,01 (*1)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*1)

0500050

Haver

0,05

0500060

Rijst

0,01 (*1)

0500070

Rogge

0,01 (*1)

0500080

Sorghum

0,01 (*1)

0500090

Tarwe

0,1

0500990

Overige (2)

0,01 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige (2)

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige (2)

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige (2)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige (2)

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

 

0820010

Piment

0,05 (*1)

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0,05 (*1)

0820030

Karwij

0,05 (*1)

0820040

Kardemom

0,1

0820050

Jeneverbes

0,05 (*1)

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0,1

0820070

Vanille

0,05 (*1)

0820080

Tamarinde

0,05 (*1)

0820990

Overige (2)

0,05 (*1)

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige (2)

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

(+)

0840990

Overige (2)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige (2)

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige (2)

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige (2)

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige (2)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

1010000

Producten afkomstig van

 

1011000

a)

varkens
 

1011010

Spier

0,5

1011020

Vet

0,3

1011030

Lever

1

1011040

Nier

1

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1

1011990

Overige (2)

0,02 (*1)

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

0,5

1012020

Vet

0,3

1012030

Lever

1

1012040

Nier

1

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1

1012990

Overige (2)

0,02 (*1)

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

0,5

1013020

Vet

0,3

1013030

Lever

1

1013040

Nier

1

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1

1013990

Overige (2)

0,02 (*1)

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

0,5

1014020

Vet

0,3

1014030

Lever

1

1014040

Nier

1

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1

1014990

Overige (2)

0,02 (*1)

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

0,5

1015020

Vet

0,3

1015030

Lever

1

1015040

Nier

1

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1

1015990

Overige (2)

0,02 (*1)

1016000

f)

pluimvee
 

1016010

Spier

0,02 (*1)

1016020

Vet

0,02 (*1)

1016030

Lever

0,1 (*1)

1016040

Nier

0,1 (*1)

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02 (*1)

1016990

Overige (2)

0,02 (*1)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
 

1017010

Spier

0,5

1017020

Vet

0,3

1017030

Lever

1

1017040

Nier

1

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1

1017990

Overige (2)

0,02 (*1)

1020000

Melk

0,2

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige (2)

 

1030000

Vogeleieren

0,02 (*1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige (2)

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

Acetamiprid (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Acetamiprid - code 1000000 met uitzondering van 1040000 : Som van acetamiprid en N-demethyl-acetamiprid (IM-2-1), uitgedrukt als acetamiprid

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251030

Andijvie


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving