Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.1-31

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/35 VAN DE COMMISSIE

van 8 januari 2019

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 15, lid 5, en artikel 63, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (2) bevat voorschriften voor meer uitgebreide officiële controles die op een aangewezen punt van binnenkomst („APB”) op de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde grondgebieden moeten worden uitgevoerd op de invoer van de in de lijst van bijlage I bij die Verordening („de lijst”) opgenomen diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong.

(2)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 669/2009 zijn de lidstaten verplicht om twee keer per jaar een verslag over de zendingen op de lijst vermelde diervoeders en levensmiddelen bij de Commissie in te dienen, met onder andere de gegevens van elke zending, het aantal zendingen waarvan monsters zijn genomen voor analyse en de resultaten van de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 669/2009 uitgevoerde officiële controles. Bepaalde lidstaten registreren de door de respectievelijke bevoegde autoriteiten afgegeven gemeenschappelijke documenten van binnenkomst overeenkomstig Verordening (EG) nr. 669/2009 op vrijwillige basis in het bij de Beschikkingen 2003/24/EG (3) en 2004/292/EG (4) van de Commissie ingestelde Traces-systeem (Trade Control and Expert System), en verstrekken de Commissie op die manier informatie over de gegevens van elke zending, het aantal zendingen waarvan monsters zijn genomen voor analyse en de resultaten van de bij Verordening (EG) nr. 669/2009 vastgestelde controles. Wanneer lidstaten tijdens de in Verordening (EG) nr. 669/2009 vastgelegde rapportageperiode de overeenkomstig die verordening afgegeven gemeenschappelijke documenten van binnenkomst in Traces registeren, moet derhalve worden geacht aan de rapportageverplichting te zijn voldaan.

(3)

In artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt een overgangsperiode vastgesteld waarin de minimumvereisten voor de APB's geleidelijk kunnen worden toegepast en overeenstemmings- en materiële controles mogen worden uitgevoerd op andere controlepunten dan de APB's. Deze overgangsperiode is bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 718/2014 van de Commissie (5) verlengd tot 14 augustus 2019, in afwachting van de resultaten van de herziening van de bepalingen die van toepassing zijn op APB's en op grenscontroles in het algemeen. Die herziening heeft geleid tot de vaststelling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (6), die van toepassing is met ingang 14 december 2019. In die verordening is vastgelegd dat gedelegeerde handelingen moeten worden vastgesteld in verband met voorschriften ter bepaling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de bevoegde autoriteiten de overeenstemmings- en materiële controles van zendingen van goederen waarvoor tijdelijk meer officiële controles vereist zijn, op andere controlepunten dan grenscontroleposten kunnen uitvoeren. Aangezien die voorschriften op 14 december 2019 van kracht worden, is het nodig dat de huidige overgangsperiode wordt verlengd tot de dag vóór die datum.

(4)

Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 669/2009 bepaalt dat de lijst in bijlage I bij die verordening regelmatig en ten minste halfjaarlijks moet worden herzien, waarbij rekening wordt gehouden met de in dat artikel vermelde informatiebronnen.

(5)

Uit de frequentie en de relevantie van de recente incidenten met levensmiddelen die zijn gemeld via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders, zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (7), uit informatie betreffende de door de lidstaten uitgevoerde officiële controles van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en uit overeenkomstig met artikel 15 van Verordening (EG) nr. 669/2009 door de lidstaten bij de Commissie ingediende halfjaarlijkse verslagen over zendingen van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong, blijkt dat de lijst moet worden gewijzigd.

(6)

Met name voor zendingen van aubergines uit de Dominicaanse Republiek, bonen uit Kenia en pepers (andere dan niet-scherpsmakende) uit Uganda doen zich volgens de desbetreffende informatiebronnen vanwege mogelijke verontreiniging door residuen van bestrijdingsmiddelen nieuwe risico's voor de menselijke gezondheid voor, die de invoering van meer uitgebreide officiële controles rechtvaardigen. Daarnaast doen zich volgens de desbetreffende informatiebronnen voor zendingen van zwarte peper uit Brazilië, niet-scherpsmakende pepers uit China en sesamzaad uit Ethiopië vanwege mogelijke besmetting met salmonella nieuwe risico's voor de menselijke gezondheid voor, die de invoering van meer uitgebreide officiële controles rechtvaardigen. Daarom moeten in de lijst vermeldingen betreffende die zendingen worden opgenomen.

(7)

Bovendien is het nodig de vermeldingen voor goederen die volgens de beschikbare informatie over het algemeen in toereikende mate aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften van de wetgeving van de Unie voldoen en waarvoor meer uitgebreide officiële controles bijgevolg niet langer nodig zijn, te schrappen. De vermelding in de lijst betreffende ananassen uit Benin moet derhalve worden geschrapt.

(8)

Het is bovendien nodig de frequentie van de overeenstemmings- en materiële controles te verhogen voor goederen die volgens de desbetreffende informatie niet aan de relevante veiligheidsvoorschriften van de wetgeving van de Unie voldoen en waarvoor bijgevolg meer uitgebreide officiële controles nodig zijn. De vermeldingen op de lijst betreffende niet-scherpsmakende pepers en pepers (andere dan niet-scherpsmakende) uit Egypte, pepers (andere dan niet-scherpsmakende) uit India en Pakistan, pepers (niet-scherpsmakende of andere dan niet-scherpsmakende) uit Sri Lanka en hazelnoten uit Georgië moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Het toepassingsgebied van de vermelding betreffende hazelnoten uit Georgië moet worden uitgebreid tot andere vormen van het product dan de vormen die momenteel in de lijst zijn opgenomen, indien die andere vormen hetzelfde risico inhouden. Daarom is het nodig de bestaande vermelding betreffende hazelnoten uit Georgië te wijzigen teneinde daarin meel, gries en poeder van hazelnoten en hazelnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd, op te nemen.

(10)

Om de samenhang en duidelijkheid te waarborgen moet bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 669/2009

Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 15 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

„4. Aan de in de leden 1 en 2 vastgestelde rapportageverplichtingen moet worden geacht te zijn voldaan wanneer lidstaten de door de respectievelijke bevoegde autoriteiten afgegeven gemeenschappelijke documenten van binnenkomst overeenkomstig deze verordening in Traces hebben geregistreerd tijdens de in lid 1 vastgelegde rapportageperiode.”.

2)

In artikel 19 wordt lid 1 vervangen door:

„1. Tot 13 december 2019 mogen, wanneer een aangewezen punt van binnenkomst niet over de vereiste voorzieningen beschikt om de in artikel 8, lid 1, onder b), bedoelde overeenstemmings- en materiële controles uit te voeren, die controles gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden uitgevoerd in een ander door de bevoegde autoriteit daartoe gemachtigd controlepunt in dezelfde lidstaat, voordat de goederen worden aangegeven voor het vrije verkeer, mits dat controlepunt voldoet aan de in artikel 4 vastgestelde minimumvoorschriften.”.

3)

Bijlage I wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 januari 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11).

(3) Beschikking 2003/24/EG van de Commissie van 30 december 2002 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem (PB L 8 van 14.1.2003, blz. 44).

(4) Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG (PB L 94 van 31.3.2004, blz. 63).

(5) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 718/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (PB L 190 van 28.6.2014, blz. 55).

(6) Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).

(7) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).


BIJLAGE

„BIJLAGE I

Diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op het aangewezen punt van binnenkomst worden onderworpen

Diervoeders en levensmiddelen

(beoogd gebruik)

GN-code (1)

Taric-onder-verdeling

Land van oorsprong

Risico

Frequentie van materiële en overeenstemmingscontroles (%)

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Bolivia (BO)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Diervoeders en levensmiddelen)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Zwarte peper (Piper)

(Levensmiddelen — niet fijngemaakt en niet gemalen)

ex 0904 11 00

10

Brazilië (BR)

Salmonella (2)

20

Gojibessen (wolfsbessen) (Lycium barbarum L.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

10

10

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (4)

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

(Levensmiddelen — fijngemaakt of gemalen)

ex 0904 22 00

11

China (CN)

Salmonella (2)

20

Thee, ook indien gearomatiseerd

(Levensmiddelen)

0902

 

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (5)

10

Aubergines

(Solanum melongena)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0709 30 00

 

Dominicaanse Republiek (DO)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominicaanse Republiek (DO)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (6)

20

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (7)

20

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Ethiopië (ET)

Salmonella (2)

50

Hazelnoten, in de dop

0802 21 00
 

Georgië (GE)

Aflatoxinen

50

Hazelnoten, zonder dop

0802 22 00

Meel, gries en poeder van hazelnoten

ex 1106 30 90

40

Hazelnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Levensmiddelen)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

30

20

30

Palmolie

(Levensmiddelen)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Sudan-kleurstoffen (8)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Gambia (GM)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Diervoeders en levensmiddelen)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Okra's

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (9)

10

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (10)

20

Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0708 20

 

Kenia (KE)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

5

Chinese bleekselderij (Apium graveolens)

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (11)

50

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (12)

50

Rapen (Brassica rapa spp. Rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Libanon (LB)

Rodamine B

50

Pepers (niet-scherpsmakende of andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — gedroogd, gebrand, fijngemaakt of gemalen)

ex 2008 99 99 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatoxinen

50

0904 21 10 ;

 

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Madagaskar (MG)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Diervoeders en levensmiddelen)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (2)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

Frambozen

(Levensmiddelen — bevroren)

0811 20 31 ;

 

Servië (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Sudan (SD)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Diervoeders en levensmiddelen)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella (2)

50

Zaden van watermeloenen (Egusi, Citrullus spp.) en afgeleide producten

(Levensmiddelen)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinen

50

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Senegal (SN)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Diervoeders en levensmiddelen)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Rapen (Brassica rapa spp. Rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Syrië (SY)

Rodamine B

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (13)

10

Gedroogde abrikozen

0813 10 00
 

Turkije (TR)

Sulfieten (15)

20

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd (14)

(Levensmiddelen)

2008 50 61

Rozijnen en krenten (met inbegrip van tot pasta gesneden of gemalen rozijnen en krenten zonder verdere behandeling)

(Levensmiddelen)

0806 20

 

Turkije (TR)

Ochratoxine A

5

Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

0805 50 10

 

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

10

Granaatappelen

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0810 90 75

30

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (16)

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (17)

10

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Uganda (UG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (2)

50

Pistaches in de dop

0802 51 00
 

Verenigde Staten (US)

Aflatoxinen

10

Pistaches zonder dop

0802 52 00

Pistaches, gebrand

(Levensmiddelen)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

20

20

Gedroogde abrikozen

0813 10 00
 

Oezbekistan (UZ)

Sulfieten (15)

50

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd (14)

(Levensmiddelen)

2008 50 61

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (18)

50

Basilicum (heilig, zoet)

ex 1211 90 86

20

Munt

ex 1211 90 86

30

Peterselie

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

ex 0709 99 90

40

Okra's

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (18)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (18)

50


(1) Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht en geen specifieke onderverdeling voor die code bestaat, wordt de GN-code voorafgegaan door „ex”.

(2) Referentiemethode EN/ISO 6579-1 of een ten opzichte van die methode gevalideerde methode in overeenstemming met de meest recente versie van EN/ISO 16140 of andere internationaal aanvaarde gelijkaardige protocollen.

(3) Residuen van ten minste die bestrijdingsmiddelen die in het overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1) vastgestelde controleprogramma zijn opgenomen en die kunnen worden geanalyseerd met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS (controle op bestrijdingsmiddelen alleen in/op producten van plantaardige oorsprong).

(4) Residuen van amitraz.

(5) Residuen van tolfenpyrad.

(6) Residuen van acefaat, aldicarb (som van aldicarb, het sulfoxide en het sulfon daarvan, uitgedrukt als aldicarb), amitraz (amitraz met inbegrip van alle metabolieten die het 2,4-dimethylanilinegedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz), diafenthiuron, dicofol (som van p,p′- en o,p′-isomeer), dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) en methiocarb (som van methiocarb en methiocarbsulfoxide en -sulfon, uitgedrukt als methiocarb).

(7) Residuen van dicofol (som van p,p′- en o,p′-isomeer), dinotefuran, folpet, prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het 2,4,6-trichloorfenolgedeelte bevatten, uitgedrukt als prochloraz), thiofanaat-methyl en triforine.

(8) In deze bijlage worden onder „Sudan-kleurstoffen” de volgende chemische stoffen verstaan: i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9); ii) Sudan II (CAS-nummer 3118-97-6); iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9); iv) Scarlet Red, of Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6).

(9) Residuen van diafenthiuron.

(10) Residuen van carbofuran.

(11) Residuen van fenthoaat.

(12) Residuen van chloorbufam.

(13) Residuen van formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(-hydrochloride)), prothiofos en triforine.

(14) De bevoegde autoriteit van de in het GDB vermelde plaats van bestemming kan indien nodig bij de exploitant van het diervoeder- en levensmiddelenbedrijf overeenstemmings- en materiële controles uitvoeren overeenkomstig artikel 9, lid 2, van deze verordening.

(15) Referentiemethoden: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 of ISO 5522:1981.

(16) Residuen van prochloraz.

(17) Residuen van diafenthiuron, formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(-hydrochloride)) en thiofanaat-methyl.

(18) Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram), fenthoaat en quinalfos..


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving