Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.438

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1567 VAN DE COMMISSIE

van 18 oktober 2018

tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/249 tot verlening van een vergunning voor taurine, β-alanine, L-alanine, L-arginine, L-asparaginezuur, L-histidine, D,L-isoleucine, L-leucine, L-fenylalanine, L-proline, D,L-serine, L-tyrosine, L-methionine, L-valine, L-cysteïne, glycine, mononatriumglutamaat en L-glutaminezuur als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en L-cysteïnehydrochloride-monohydraat voor alle soorten met uitzondering van katten en honden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/249 van de Commissie (2) is een vergunning verleend voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding — onder meer glycine, L-cysteïne en L-cysteïnehydrochloride-monohydraat — als aroma's.

(2)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/249 is er een fout geslopen in de vermelding voor glycine: in de kolom „Andere bepalingen” staat dat op het etiket van dit toevoegingsmiddel moet worden vermeld dat het aanbevolen maximumgehalte van de werkzame stof in volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 % 25 g/kg bedraagt voor andere soorten en categorieën. Volgens het advies dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (3) heeft uitgebracht voor het verlenen van een vergunning voor dit toevoegingsmiddel, is de juiste hoeveelheid 25 mg/kg.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/249 zijn er fouten geslopen in de vermeldingen voor L-cysteïne en L-cysteïnehydrochloride-monohydraat met betrekking tot het productieproces van de werkzame stof. In de kolom „Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode” wordt met name vermeld dat de werkzame stof wordt geproduceerd door chemische synthese of hydrolyse van eiwitten. In dit deel is vergeten te vermelden dat het gaat om een hydrolyse van dierlijke of plantaardige eiwitten, zodat het dus verboden is mensenhaar te gebruiken als bron voor een hydrolyse om dit specifieke toevoegingsmiddel te produceren.

(4)

De fouten hebben geleid tot verwarring voor de exploitanten van diervoederbedrijven over de werkelijke bepalingen voor het in de handel brengen van de betreffende toevoegingsmiddelen. Dat heeft geleid tot rechtsonzekerheid over de toepasselijke regelgeving. De fouten hebben daarom geleid tot enige verstoring van de markt in verband met het verlenen van een vergunning voor het in de handel brengen en het gebruik van glycine, L-cysteïne en L-cysteïnehydrochloride-monohydraat. De rectificaties van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/249 moeten daarom met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf de datum van inwerkingtreding van die uitvoeringsverordening om de rechtszekerheid met betrekking tot de regelgevingsstatus van de betreffende toevoegingsmiddelen te herstellen, mogelijke nadelige gevolgen voor de betrokken exploitanten te vermijden en dus de markt opnieuw te stabiliseren.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/249 wordt gerectificeerd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 15 maart 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 oktober 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/249 van de Commissie van 15 februari 2018 tot verlening van een vergunning voor taurine, β-alanine, L-alanine, L-arginine, L-asparaginezuur, L-histidine, D,L-isoleucine, L-leucine, L-fenylalanine, L-proline, D,L-serine, L-tyrosine, L-methionine, L-valine, L-cysteïne, glycine, mononatriumglutamaat en L-glutaminezuur als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en L-cysteïnehydrochloride-monohydraat voor alle soorten met uitzondering van katten en honden (PB L 53 van 23.2.2018, blz. 134).

(3) EFSA Journal 2014;12(5):3670


BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/249 wordt als volgt gerectificeerd:

1)

In de vermelding over stof 2b17034 glycine wordt de kolom „Andere bepalingen” als volgt gerectificeerd:

a)

punt 3 wordt vervangen door:

„3.

Op het etiket van het toevoegingsmiddel moet het volgende worden vermeld: „Aanbevolen maximumgehalte van de werkzame stof in volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %:

20 g/kg voor katten en honden;

25 mg/kg voor andere soorten en categorieën.””;

b)

punt 5 wordt vervangen door:

„5.

De functionele groep, het identificatienummer, de naam en de toegevoegde hoeveelheid van de werkzame stof moeten worden vermeld op de etikettering van de voedermiddelen en mengvoeders indien het gehalte van de werkzame stof in volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 % meer bedraagt dan:

20 g/kg voor katten en honden;

25 mg/kg voor andere soorten en categorieën.”.

2)

In de vermelding over stof 2b17033 L-cysteïne wordt in de kolom „Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode” de tekst „Geproduceerd door chemische synthese of hydrolyse van eiwitten” vervangen door de tekst „Geproduceerd door chemische synthese of hydrolyse van dierlijke of plantaardige eiwitten”.

3)

In de vermelding over stof 2b920 L-cysteïnehydrochloride-monohydraat wordt in de kolom „Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode” de tekst „Geproduceerd door chemische synthese of hydrolyse van eiwitten” vervangen door de tekst „Geproduceerd door chemische synthese of hydrolyse van dierlijke of plantaardige eiwitten”.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving