Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.433

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1558 VAN DE COMMISSIE

van 17 oktober 2018

tot verlening van een vergunning voor een nieuw gebruik van het preparaat van Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden (vergunninghouder Centro Sperimentale del Latte)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag tot verlening van een vergunning voor een nieuw gebruik van het preparaat van Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) ingediend. Bij de aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste nadere gegevens en documenten gevoegd.

(3)

De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor het preparaat van Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen”.

(4)

Het preparaat van Lactobacillus acidophilus (CECT 4529), dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen”, is voor een periode van tien jaar toegestaan als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/38 van de Commissie (2), en voor mestkippen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2275 van de Commissie (3).

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid („EFSA”) heeft in haar advies van 19 april 2018 (4) geconcludeerd dat het preparaat van Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen ongunstige gevolgen voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid of het milieu heeft. Zij heeft ook geconcludeerd dat het toevoegingsmiddel de consistentie van de stoelgang van katten en honden kan verbeteren. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het verslag over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(6)

Uit de beoordeling van het preparaat van Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dat preparaat zoals beschreven in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „darmflorastabilisatoren”, wordt onder de in de bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning verleend voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/38 van de Commissie van 13 januari 2015 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Lactobacillus acidophilus CECT 4529 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1520/2007 (vergunninghouder Centro Sperimentale del Latte) (PB L 8 van 14.1.2015, blz. 4).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2275 van de Commissie van 8 december 2017 tot verlening van een vergunning voor een nieuw gebruik van het preparaat van Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Centro Sperimentale del Latte) (PB L 326 van 9.12.2017, blz. 47).

(4) EFSA Journal 2018;16(5):5278.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Kve/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: darmflorastabilisatoren

4b1715

Centro Sperimentale del latte

Lactobacillus acidophilus CECT 4529

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Lactobacillus acidophilus CECT 4529 met ten minste: 5 × 1010 Kve/g toevoegingsmiddel (vaste vorm)

Karakterisering van de werkzame stof

Levensvatbare cellen van Lactobacillus acidophilus CECT 4529

Analysemethode (1)

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787)

Identificatie: Pulsed-field-gelelektroforese (PFGE).

Katten en honden

5 × 109

1.

In de aanwijzingen voor het gebruik van het toevoegingsmiddel en het voormengsel worden de opslagomstandigheden en de stabiliteit bij warmtebehandeling vermeld.

2.

Voor gebruikers van het toevoegingsmiddel en de voormengsels moeten de exploitanten van diervoederbedrijven operationele procedures en organisatorische maatregelen vaststellen om met mogelijke risico's bij gebruik om te gaan. Indien die risico's met deze procedures en maatregelen niet kunnen worden uitgebannen of tot een minimum kunnen worden teruggebracht, worden bij het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, waaronder beschermingsmiddelen voor de ogen, de huid en de ademhaling.

7 november 2028


(1) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium van de Europese Unie voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving