Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-3.9

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1584 VAN DE COMMISSIE

van 22 oktober 2018

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 22, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van artikel 25 terdecies, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (2) mag het natuurlijke voeder van peneïdegarnalen en zoetwatergarnalen (Macrobrachium spp.), als genoemd in deel 7 van bijlage XIII bis bij die verordening, tijdens de opkweekfase worden aangevuld. In de eerdere levensstadia van die garnalen in kweek- en broedkamers is aanvullend voeder, met name cholesterol, essentieel voor hun ontwikkeling. Daarom moet het aanvullen van voeder met cholesterol ook worden toegestaan gedurende de eerdere levensstadia van die garnalen.

(2)

Overeenkomstig artikel 27, lid 1, onder f), van Verordening (EG) nr. 889/2008 mogen mineralen (inclusief spoorelementen), vitamines, aminozuren en micronutriënten alleen bij de vervaardiging van verwerkte biologische levensmiddelen worden gebruikt voor zover zij volgens de wet aan levensmiddelen moeten worden toegevoegd. Volgens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-137/13 (3) eist de wet slechts het gebruik van deze stoffen bij de vervaardiging van verwerkte biologische levensmiddelen mits een Unierechtelijke regel of een met het Unierecht verenigbare nationaalrechtelijke regel rechtstreeks de toevoeging van deze stof aan een levensmiddel oplegt opdat het algemeen kan worden verhandeld.

(3)

Op grond van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad (4) zal gebruik mogen worden gemaakt van mineralen (inclusief spoorelementen), vitamines, aminozuren of micronutriënten in biologische volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en in verwerkte biologische voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding als het gebruik ervan is toegestaan door de desbetreffende wetgeving van de Unie. Om discrepanties te vermijden tussen de huidige interpretatie van het gebruik van die stoffen in voedingsmiddelen voor zuigelingen en peuters en om te zorgen voor samenhang met de toekomstige biologische wetgeving, is het dienstig het gebruik van die stoffen toe te staan voor de productie van biologische babyvoeding voor zuigelingen en peuters.

(4)

Krachtens artikel 42 van Verordening (EG) nr. 889/2008 mogen niet-biologisch gehouden, voor de eierproductie bestemde jonge kippen die niet ouder zijn dan 18 weken, tot en met 31 december 2018 op een biologische dierhouderijeenheid worden binnengebracht wanneer geen biologisch gehouden jonge kippen beschikbaar zijn en mits bepaalde voorwaarden in acht worden genomen.

(5)

Op de Uniemarkt zijn, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht, onvoldoende biologisch gehouden, voor de eierproductie bestemde jonge kippen beschikbaar om te voldoen aan de behoeften van de leghenbedrijven. Om meer tijd te bieden voor de productie van biologisch gehouden, voor de eierproductie bestemde jonge kippen en om uitvoeringsbepalingen vast te stellen voor de productie van biologisch gehouden jonge kippen, moet de toepassingsperiode voor de uitzondering op de productievoorschriften, waarbij niet-biologisch gehouden, voor de eierproductie bestemde jonge kippen die niet ouder zijn dan 18 weken mogen worden gebruikt, worden verlengd tot en met 31 december 2020.

(6)

Op grond van artikel 43 van Verordening (EG) nr. 889/2008 bedraagt het maximumpercentage niet-biologisch eiwitvoer dat per periode van twaalf maanden is toegestaan voor varkens en pluimvee, 5 % voor kalenderjaar 2018.

(7)

Op de Uniemarkt is, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht, onvoldoende biologisch eiwit beschikbaar om te voldoen aan de nutritionele behoeften van op biologische landbouwbedrijven gehouden varkens en pluimvee. De productie van biologische eiwithoudende gewassen blijft nog steeds achter bij de vraag. Daarom moet de periode waarbinnen het is toegestaan een beperkte hoeveelheid niet-biologisch eiwitvoer te gebruiken voor varkens en pluimvee, worden verlengd tot en met 31 december 2020.

(8)

Krachtens artikel 30, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 moet informatie over onregelmatigheden of inbreuken die van invloed zijn op de biologische status van een product, worden gemeld. De ervaring leert dat de huidige instrumenten voor het melden van informatie wanneer een lidstaat onregelmatigheden of inbreuken vaststelt met betrekking tot een product uit diezelfde lidstaat, moeten worden verbeterd. Om de efficiëntie en doeltreffendheid te verbeteren, moeten die meldingen plaatsvinden aan de hand van het in artikel 94, lid 1, van Verordening (EG) nr. 889/2008 bedoelde systeem.

(9)

Overeenkomstig de procedure van artikel 16, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 hebben verschillende lidstaten aan de andere lidstaten en aan de Commissie dossiers over bepaalde stoffen toegezonden met het oog op de vergunning en opneming ervan in de bijlagen I, II en VIII bis bij Verordening (EG) nr. 889/2008. Die dossiers zijn onderzocht door de deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie (Expert Group for Technical Advice on Organic Production — Egtop) en door de Commissie.

(10)

De Egtop heeft in zijn aanbevelingen met betrekking tot meststoffen (5) onder meer geconcludeerd dat de stoffen „industriekalk afkomstig van de suikerproductie” op basis van suikerriet en „xyliet” in overeenstemming zijn met de doelstellingen en beginselen van biologische productie. Die stoffen dienen derhalve te worden opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 889/2008.

(11)

De Egtop heeft in zijn aanbevelingen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen (6) onder meer geconcludeerd dat de stoffen „Allium sativum (knoflookextract)”, „COS-OGA”, „Salix spp. cortex (ook wilgenschorsextract genoemd)” en „natriumwaterstofcarbonaat” in overeenstemming zijn met de doelstellingen en beginselen van biologische productie. Die stoffen dienen derhalve te worden opgenomen in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 889/2008.

(12)

De Egtop heeft in zijn aanbevelingen (7) met betrekking tot producten en stoffen die in de wijnsector worden gebruikt in of toegevoegd aan biologische producten tijdens bepaalde fasen van het productieproces en als een soort behandeling overeenkomstig bijlage I A bij Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie (8) onder meer geconcludeerd dat de stoffen „aardappeleiwitten”, „gisteiwitextracten” en „chitosan uit Aspergillus niger” voor klaring (punt 10 van bijlage I A bij Verordening (EG) nr. 606/2009), „geïnactiveerde gist, gistautolysaat en gistomhulsels” voor toevoeging (punt 15 van die bijlage) en „mannoproteïnen uit gist” en „chitosan uit Aspergillus niger” voor gebruik (de punten 6, 35 en 44 van die bijlage) in overeenstemming zijn met de doelstellingen en beginselen van biologische productie. Die stoffen dienen derhalve te worden opgenomen in bijlage VIII bis bij Verordening (EG) nr. 889/2008.

(13)

De Egtop heeft in zijn aanbevelingen met betrekking tot producten voor reiniging en ontsmetting (9) onder meer geconcludeerd dat natriumhydroxide ook beschikbaar moet zijn voor de biologische bijenteelt.

(14)

Verordening (EG) nr. 889/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 25 wordt lid 1 vervangen door:

„1. Voor het reinigen en ontsmetten van ramen, kasten en raten mag gebruik worden gemaakt van natriumhydroxide.

Voor de bescherming van ramen, kasten en raten, met name tegen plagen, mogen alleen rodenticiden (uitsluitend in vallen) en daartoe geëigende, in bijlage II opgenomen producten worden gebruikt.”.

2)

In artikel 25 terdecies, lid 3, wordt punt b) vervangen door:

„b)

mag het voederrantsoen van peneïdegarnalen en zoetwatergarnalen (Macrobrachium spp.), als genoemd in deel 7 van bijlage XIII bis, maximaal 25 % vismeel en 10 % visolie van duurzame visserijen bevatten. Om aan de kwantitatieve voedingsbehoeften van die garnalen te voldoen, mag hun rantsoen worden aangevuld met biologische cholesterol. Indien geen biologische cholesterol beschikbaar is, mag niet-biologische cholesterol afkomstig uit wol, schaal- en schelpdieren of andere bronnen worden gebruikt. De mogelijkheid om hun rantsoen aan te vullen met cholesterol geldt zowel tijdens de opkweekfase als tijdens de eerdere levensstadia in kweek- en broedkamers.”.

3)

In artikel 27, lid 1, wordt punt f) vervangen door:

„f)

mineralen (inclusief spoorelementen), vitamines, aminozuren en micronutriënten, mits:

i)

het gebruik ervan in gewone levensmiddelen „een rechtstreeks juridisch vereiste is”, in die zin dat het rechtstreeks vereist is krachtens bepalingen van Unierecht of daarmee verenigbaar nationaal recht, met als gevolg dat het levensmiddel hoegenaamd niet als gewoon levensmiddel in de handel mag worden gebracht zonder toevoeging van die mineralen, vitamines, aminozuren of micronutriënten, of

ii)

wat betreft levensmiddelen die in de handel worden gebracht als levensmiddelen met bijzondere kenmerken of effecten op het gebied van gezondheid of voeding, of in verband met de behoeften van specifieke groepen consumenten:

in producten als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad (*1), gebruik ervan is toegestaan bij die verordening en op grond van artikel 11, lid 1, van die verordening vastgestelde handelingen voor de betrokken producten;

in bij Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie (*2) gereguleerde producten, het gebruik ervan bij die richtlijn is toegestaan, of

in bij Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie (*3) gereguleerde producten, het gebruik ervan bij die richtlijn is toegestaan.

(*1) Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (PB L 181 van 29.6.2013, blz. 35)."

(*2) Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie van 5 december 2006 inzake bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters (PB L 339 van 6.12.2006, blz. 16)."

(*3) Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie van 22 december 2006 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en tot wijziging van Richtlijn 1999/21/EG (PB L 401 van 30.12.2006, blz. 1).”."

4)

In artikel 42, onder b), wordt de datum „31 december 2018” vervangen door „31 december 2020”.

5)

In artikel 43 wordt de tweede alinea vervangen door:

„Het maximumpercentage niet-biologisch eiwitvoer dat per periode van twaalf maanden voor het voederen van deze diersoorten wordt toegestaan, bedraagt 5 % voor de kalenderjaren 2018, 2019 en 2020.”.

6)

In artikel 92 bis wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd:

„1 bis. Als een lidstaat onregelmatigheden of inbreuken constateert met betrekking tot de toepassing van deze verordening op een uit die lidstaat afkomstig product waarop in titel IV van Verordening (EG) nr. 834/2007 en in titel III van de onderhavige verordening of in bijlage XI bij de onderhavige verordening bedoelde aanduidingen voorkomen, waarbij die onregelmatigheden of inbreuken gevolgen hebben voor een of meer andere lidstaten, stelt die lidstaat de betrokken lidstaat of lidstaten, de andere lidstaten en de Commissie onmiddellijk daarvan in kennis aan de hand van het in artikel 94, lid 1, van de onderhavige verordening bedoelde systeem.”.

7)

Bijlage I wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage I bij deze verordening.

8)

Bijlage II wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

9)

Bijlage VIII bis wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage III bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 oktober 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).

(3) Arrest van het Hof van Justitie van 5 november 2015 in zaak C-137/13, ECLI:EU:C:2014:2335.

(4) Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).

(5) Final Report on Fertilisers (II) (eindverslag inzake meststoffen (II)) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en

(6) Final report on plant protection (III) (eindverslag inzake gewasbescherming (III)) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en

(7) Final report on Wine (eindverslag inzake wijn) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en

(8) Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie van 10 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad, wat betreft de wijncategorieën, de oenologische procedés en de daarvoor geldende beperkingen (PB L 193 van 24.7.2009, blz. 1).

(9) Final report on cleaning and disinfecting (Eindverslag inzake reiniging en ontsmetting) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_on_cleaning_disinfection_en.pdf


BIJLAGE I

BIJLAGE I

Meststoffen, bodemverbeteringsmiddelen en nutriënten als bedoeld in artikel 3, lid 1, en artikel 6 quinquies, lid 2

Noten:

A

:

toegestaan krachtens Verordening (EEG) nr. 2092/91 en overgedragen krachtens artikel 16, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 834/2007

B

:

toegestaan krachtens Verordening (EG) nr. 834/2007

Vergunning

Naam

Samengestelde producten of producten die uitsluitend de hieronder opgesomde stoffen bevatten:

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

A

Stalmest

Product dat bestaat uit een mengsel van dierlijke mest en plantaardig materiaal (strooisel)

Het product mag niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen

A

Gedroogde stalmest en gedehydrateerde pluimveemest

Het product mag niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen

A

Gecomposteerde dierlijke mest, met inbegrip van pluimveemest en gecomposteerde stalmest

Het product mag niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen

A

Vloeibare dierlijke mest

Mag worden gebruikt na gecontroleerde vergisting en/of adequate verdunning

Het product mag niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen

B

Gecomposteerd of vergist mengsel van huishoudelijk afval

Product op basis van aan de bron gescheiden huishoudelijk afval dat is gecomposteerd of anaeroob is vergist voor de productie van biogas

Alleen huishoudelijk afval van plantaardige en van dierlijke oorsprong

Alleen wanneer het is geproduceerd in een door de lidstaat aanvaard gesloten en gecontroleerd verzamelsysteem

Maximumconcentratie in mg/kg droge stof:

cadmium: 0,7; koper: 70; nikkel: 25; lood: 45; zink: 200; kwik: 0,4; chroom (totaal): 70; chroom (VI): niet detecteerbaar

A

Turf

Mag alleen worden gebruikt voor tuinbouw (groenteteelt, sierteelt, boomteelt, boomkwekerij)

A

Paddenstoelensubstraatafval

Het oorspronkelijke substraat mag alleen producten bevatten die in deze bijlage voorkomen

A

Wormencompost en uitwerpselen van insecten

 

A

Guano

 

A

Gecomposteerd of vergist mengsel van plantaardig materiaal

Product op basis van mengsels van plantaardig materiaal dat is gecomposteerd of anaeroob is vergist voor de productie van biogas

B

Biogasdigestaat dat dierlijke bijproducten bevat die zijn covergist met materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong als opgenomen in deze bijlage

De dierlijke bijproducten (met inbegrip van bijproducten van wilde dieren) van categorie 3, en de inhoud van het maag-darmkanaal van categorie 2 (categorieën 2 en 3 als gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad (1)) mogen niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen.

De procedés moeten in overeenstemming zijn met Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (2).

Niet van toepassing op de eetbare delen van het gewas

B

De onderstaande producten of bijproducten van dierlijke oorsprong:

 

bloedmeel

 

hoefmeel

 

hoornmeel

 

beendermeel of ontlijmd beendermeel

 

vismeel

 

vleesmeel

 

verenmeel, haarmeel en chiquetmeel

 

wol

 

pels (1)

 

haren

 

zuivelproducten

 

gehydrolyseerde eiwitten (2)

1)

Maximumconcentratie chroom (VI) in mg/kg droge stof: niet detecteerbaar

2)

Niet van toepassing op de eetbare delen van het gewas

A

Producten en bijproducten van plantaardige oorsprong voor bemesting

Voorbeelden: meel van koeken van oliehoudende zaden, cacaodoppen, moutkiemen

B

Gehydrolyseerde eiwitten van plantaardige oorsprong

 

A

Zeewier en zeewierproducten

Uitsluitend verkregen door:

i)

fysische behandelingen met inbegrip van dehydratatie, bevriezing en vermaling;

ii)

extractie met water of met zure en/of basische waterige oplossingen;

iii)

gisting

A

Zaagsel en schaafsel

Van hout dat na de kap niet chemisch is behandeld

A

Gecomposteerde boomschors

Van hout dat na de kap niet chemisch is behandeld

A

Houtas

Van hout dat na de kap niet chemisch is behandeld

A

Zacht natuurlijk fosfaat

Product omschreven in punt 7 van bijlage I, A.2, bij Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad (3) inzake meststoffen

Cadmiumgehalte ten hoogste 90 mg/kg P2O5

A

Aluminiumcalciumfosfaat

Product omschreven in punt 6 van bijlage I, A.2, bij Verordening (EG) nr. 2003/2003

Cadmiumgehalte ten hoogste 90 mg/kg P2O5

Mag alleen worden gebruikt op basische gronden (pH > 7,5)

A

Fosfaatslakken

Product omschreven in punt 1 van bijlage I, A.2, bij Verordening (EG) nr. 2003/2003

A

Ruw kalizout of kaïniet

Product omschreven in punt 1 van bijlage I, A.3, bij Verordening (EG) nr. 2003/2003

A

Kaliumsulfaat dat mogelijk magnesiumzout bevat

Door een fysisch extractieproces uit ruw kalizout verkregen product, dat mogelijk ook magnesiumzouten bevat

A

Vinasse en vinasse-extracten

Met uitsluiting van ammoniakhoudende vinasse

A

Calciumcarbonaat

(krijt, mergel, gemalen kalksteenrots, kalkwier, fosfaathoudend krijt)

Uitsluitend van natuurlijke oorsprong

A

Calcium- en magnesiumcarbonaat

Uitsluitend van natuurlijke oorsprong

(bv. magnesiumhoudend krijt, gemalen magnesiumhoudende kalksteenrots)

A

Magnesiumsulfaat (kieseriet)

Uitsluitend van natuurlijke oorsprong

A

Calciumchloride-oplossing

Bladbehandeling bij appelbomen, nadat calciumgebrek is aangetoond

A

Calciumsulfaat (gips)

Product omschreven in punt 1 van bijlage I D bij Verordening (EG) nr. 2003/2003

Uitsluitend van natuurlijke oorsprong

A, B

Industriekalk afkomstig van de suikerproductie

Bijproduct van de suikerproductie op basis van suikerbieten en suikerriet

A

Industriekalk afkomstig van de vacuümproductie van zout

Bijproduct van de vacuümproductie van zout, verkregen uit kalksteen uit de bergen

A

Elementaire zwavel

Product omschreven in bijlage I, D.3, bij Verordening (EG) nr. 2003/2003

A

Spoorelementen

Anorganische micronutriënten als opgenomen in deel E van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2003/2003

A

Natriumchloride

Uitsluitend steenzout

A

Steenmeel en klei

 

B

Leonardiet (ruw organisch sediment dat rijk is aan humuszuren)

Alleen indien verkregen als bijproduct van mijnactiviteiten

B

Xyliet

Alleen indien verkregen als bijproduct van mijnactiviteiten (bv. bijproduct van de winning van bruinkool)

B

Chitine (polysacharide verkregen uit de schaal van schaaldieren)

Alleen indien afkomstig uit de duurzame exploitatie van visbestanden, als gedefinieerd in artikel 3, onder e), van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad (4), of uit de biologische aquacultuur

B

Uit zoetwaterlichamen afkomstig organisch rijk sediment dat wordt gevormd in een zuurstofvrije omgeving

(bv. sapropelium)

Alleen organische sedimenten die bijproducten van het beheer van zoetwaterlichamen zijn of zijn geëxtraheerd uit voormalige zoetwatergebieden

Het aquatische systeem dient zo weinig mogelijk gevolgen van de extractie te ondervinden

Alleen sedimenten afkomstig van bronnen die vrij zijn van verontreiniging door pesticiden, persistente organische verontreinigende stoffen en op petroleum lijkende stoffen

Maximumconcentratie in mg/kg droge stof:

cadmium: 0,7; koper: 70; nikkel: 25; lood: 45; zink: 200; kwik: 0,4; chroom (totaal): 70; chroom (VI): niet detecteerbaar


(1) Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1).

(2) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).

(3) PB L 304 van 21.11.2003, blz. 1.

(4) Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59).


BIJLAGE II

BIJLAGE II

Pesticiden — Gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld in artikel 5, lid 1

Alle in deze bijlage vermelde stoffen moeten ten minste voldoen aan de gebruiksvoorwaarden die zijn vermeld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (1). Als voor de biologische productie restrictievere voorwaarden gelden, zijn deze in de tweede kolom van elke tabel vermeld.

1. Stoffen van plantaardige of van dierlijke oorsprong

Naam

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

Allium sativum (knoflookextract)

 

Azadirachtine, geëxtraheerd uit Azadirachta indica (neemboom)

 

Basisstoffen (met inbegrip van: lecithinen, sacharose, fructose, azijn, wei, chitosanhydrochloride (2) en Equisetum arvense enz.)

Enkel basisstoffen als gedefinieerd in artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 (3) die levensmiddelen zijn volgens de definitie in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 178/2002 en die van plantaardige of dierlijke oorsprong zijn

Niet voor gebruik als herbicide, maar enkel ter bestrijding van plagen en ziekten

Bijenwas

Enkel als afdekkingsmiddel voor snoeiwonden/wondbeschermer

COS-OGA

 

Gehydrolyseerde eiwitten, met uitzondering van gelatine

 

Laminarine

Kelp moet hetzij biologisch worden geteeld overeenkomstig artikel 6 quinquies hetzij duurzaam worden geoogst overeenkomstig artikel 6 quater

Feromonen

Alleen in vallen en verstuivers

Plantaardige oliën

Alle toepassingen zijn toegestaan, behalve gebruik als herbicide

Pyretrines, geëxtraheerd uit Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Pyretrumderivaten (alleen deltametrine of lambdacyhalotrine)

Alleen in vallen met specifieke lokmiddelen; uitsluitend ter bestrijding van Bactrocera oleae en Ceratritis capitata Wied

Kwassie, geëxtraheerd uit Quassia amara

Enkel als insecticide, afweermiddel

Op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of van plantaardige oorsprong/schapenvet

Alleen op niet-eetbare delen van het gewas en indien het gewasmateriaal niet wordt ingeslikt door schapen of geiten

Salix spp. cortex (ook wilgenschorsextract genoemd)

 

2. Micro-organismen of door micro-organismen geproduceerde stoffen

Naam

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

Micro-organismen

Niet afkomstig van ggo's

Spinosad

 

3. Andere dan de in de punten 1 en 2 vermelde stoffen

Naam

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden of -restricties

Aluminiumsilicaat (kaolien)

 

Calciumhydroxide

Als fungicide, enkel bij fruitbomen, ook in kwekerijen, voor de bestrijding van Nectria galligena

Koolstofdioxide

 

Koperverbindingen in de vorm van: koperhydroxide, koperoxychloride, koperoxide, Bordeauxse pap en tribasisch kopersulfaat.

Tot 6 kg koper per ha per jaar

Voor blijvende gewassen mogen de lidstaten, in afwijking van de vorige alinea, bepalen dat dit maximum van 6 kg koper in een bepaald jaar mag worden overschreden mits de gemiddelde gedurende vijf jaar (dat jaar en de vier vorige) gebruikte hoeveelheid niet groter is dan 6 kg

Diammoniumfosfaat

Alleen als lokmiddel in vallen

Ethyleen

De stof mag alleen binnen in een gebouw worden gebruikt voor gebruik als groeiregulator. Vergunningen moeten worden beperkt tot professionele gebruikers

Vetzuren

Alle toepassingen zijn toegestaan, behalve gebruik als herbicide

IJzerfosfaat (ijzer(III)fosfaat)

Aan de oppervlakte tussen de planten te dispergeren bereidingen

Kiezelgoer (diatomeeënaarde)

 

Californische pap (calciumpolysulfide)

 

Paraffineolie

 

Kalium- en natriumwaterstofcarbonaat (ook kaliumbicarbonaat/natriumbicarbonaat genoemd)

 

Kwartszand

 

Zwavel

 

(1) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).

(2) Afkomstig van duurzame visserij of biologische aquacultuur.

(3) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).


BIJLAGE III

BIJLAGE VIII bis

In artikel 29 quater bedoelde producten en stoffen die in biologische producten van de wijnsector mogen worden gebruikt of daaraan mogen worden toegevoegd

Behandeling overeenkomstig bijlage I A bij Verordening (EG) nr. 606/2009

Naam van het product of de stof

Specifieke voorwaarden en beperkingen overeenkomstig de voorwaarden en beperkingen van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en Verordening (EG) nr. 606/2009

Punt 1: Beluchting of toevoeging van zuurstof

Lucht

Gasvormige zuurstof

 

Punt 3: Centrifugatie en filtratie

Perliet

Cellulose

Diatomeeënaarde

Uitsluitend voor gebruik als toeslagstoffen voor inerte filtratie

Punt 4: Gebruik om een inerte atmosfeer te scheppen en het product onder afsluiting van lucht te behandelen

Stikstof

Koolstofdioxide

Argon

 

Punten 5, 15 en 21: Gebruik

Gisten (1)

 

Punt 6: Gebruik

Diammoniumfosfaat

Thiaminedichloorhydraat

Geïnactiveerde gist, gistautolysaat en gistomhulsels

 

Punt 7: Gebruik

Zwaveldioxide

Kaliumbisulfiet of kaliummetabisulfiet

a)

Het maximale zwaveldioxidegehalte mag niet hoger liggen dan 100 milligram per liter voor rode wijn die wordt vermeld in bijlage I B, A.1, onder a), van Verordening (EG) nr. 606/2009 en die een resterend suikergehalte van minder dan 2 gram per liter heeft

b)

Het maximale zwaveldioxidegehalte mag niet hoger liggen dan 150 milligram per liter voor witte wijn en roséwijn die worden vermeld in bijlage I B, A.1, onder b), van Verordening (EG) nr. 606/2009 en die een resterend suikergehalte van minder dan 2 gram per liter hebben

c)

Voor alle andere wijnen moet het maximale zwaveldioxidegehalte dat op 1 augustus 2010 overeenkomstig bijlage I B bij Verordening (EG) nr. 606/2009 werd toegepast, worden verminderd met 30 milligram per liter

Punt 9: Gebruik

Kool voor oenologisch gebruik

 

Punt 10: Klaring

Voedselgelatine (2)

Proteïnestoffen van plantaardige oorsprong, afkomstig van tarwe of erwten (2)

Vislijm (2)

Ovoalbumine (2)

Tannine (2)

Aardappeleiwitten (2)

Gisteiwitextracten (2)

Caseïne

Chitosan uit Aspergillus niger

Kaliumcaseïnaat

Siliciumdioxide

Bentoniet

Pectolytische enzymen

 

Punt 12: Gebruik voor aanzuring

Melkzuur

L(+)-wijnsteenzuur

 

Punt 13: Gebruik voor ontzuring

L(+)-wijnsteenzuur

Calciumcarbonaat

Neutraal kaliumtartraat

Kaliumbicarbonaat

 

Punt 14: Toevoeging

Hars van Aleppo-pijnbomen

 

Punt 17: Gebruik

Melkzuurbacteriën

 

Punt 19: Toevoeging

L-Ascorbinezuur

 

Punt 22: Gebruik voor wassing

Stikstof

 

Punt 23: Toevoeging

Koolstofdioxide

 

Punt 24: Toevoeging met het oog op de stabilisatie van de wijn

Citroenzuur

 

Punt 25: Toevoeging

Tannine (2)

 

Punt 27: Toevoeging

Metawijnsteenzuur

 

Punt 28: Gebruik

Acaciagom (2) (= Arabische gom)

 

Punt 30: Gebruik

Kaliumbitartraat

 

Punt 31: Gebruik

Kopercitraat

 

Punt 31: Gebruik

Kopersulfaat

 

Punt 35: Gebruik

Mannoproteïnen uit gist

 

Punt 38: Gebruik

Stukjes eikenhout

 

Punt 39: Gebruik

Kaliumalginaat

 

Punt 44: Gebruik

Chitosan uit Aspergillus niger

 

Punt 51: Gebruik

Geïnactivateerde gist

 

Behandeling overeenkomstig bijlage III, A.2, onder b), bij Verordening (EG) nr. 606/2009

Calciumsulfaat

Alleen voor „vino generoso” of „vino generoso de licor”


(1) Voor de afzonderlijke giststammen: afgeleid van biologische grondstoffen indien deze beschikbaar zijn.

(2) Afgeleid van biologische grondstoffen indien deze beschikbaar zijn.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving