Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.105

VERORDENING (EU) 2018/1516 VAN DE COMMISSIE

van 10 oktober 2018

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor penoxsulam, triflumizool en triflumuron in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor penoxsulam, triflumizool en triflumuron zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor penoxsulam heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (2) een met redenen omkleed advies over de herziening van de bestaande MRL's uitgebracht. Zij heeft aanbevolen de bestaande MRL's te handhaven. Die MRL's moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau.

(3)

Voor triflumizool heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (3) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht. Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen en geconcludeerd dat voor de MRL's voor tomaten, aubergines, komkommers, augurken en courgettes bepaalde informatie ontbrak en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor kersen, tafeldruiven, wijndruiven, papaja's en hop geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor deze producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(4)

Voor triflumuron heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (4) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht. Zij concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor abrikozen en pruimen bepaalde informatie ontbrak en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(5)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten, en waarvoor geen invoertoleranties of Codex-grenswaarden bestaan, moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(6)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak om bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Voor alle drie de stoffen kwamen die laboratoria tot de conclusie dat voor bepaalde producten in verband met de technische ontwikkelingen specifieke bepaalbaarheidsgrenzen moeten worden vastgesteld.

(7)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(9)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(11)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 1 mei 2019 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 oktober 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2017. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for penoxsulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(4):4753.

(3) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2017. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triflumizole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(3):4749.

(4) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2017. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triflumuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2017);15(4):4769.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de volgende kolommen voor penoxsulam, triflumizool en triflumuron toegevoegd:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Penoxsulam

Triflumizool: triflumizool en de metaboliet FM-6-1(N-(4-chloor-2-trifluormethylfenyl)-n-propoxyaceetamidine), uitgedrukt als triflumizool (F)

Triflumuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0110000

Citrusvruchten

   

0,01 (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

     

0110020

Sinaasappelen

     

0110030

Citroenen

     

0110040

Limoenen/lemmetjes

     

0110050

Mandarijnen

     

0110990

Overige (2)

     

0120000

Noten

   

0,01 (*1)

0120010

Amandelen

     

0120020

Paranoten

     

0120030

Cashewnoten

     

0120040

Kastanjes

     

0120050

Kokosnoten

     

0120060

Hazelnoten

     

0120070

Macadamianoten

     

0120080

Pecannoten

     

0120090

Pijnboompitten

     

0120100

Pistaches

     

0120110

Walnoten

     

0120990

Overige (2)

     

0130000

Pitvruchten

     

0130010

Appelen

   

0,5 (+)

0130020

Peren

   

0,5 (+)

0130030

Kweeperen

   

0,01 (*1)

0130040

Mispels

   

0,01 (*1)

0130050

Loquats/Japanse mispels

   

0,01 (*1)

0130990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0140000

Steenvruchten

     

0140010

Abrikozen

   

1 (+)

0140020

Kersen (zoet)

   

0,01 (*1)

0140030

Perziken

   

0,4 (+)

0140040

Pruimen

   

0,1 (+)

0140990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

   

0,01 (*1)

0151000

a)

druiven
     

0151010

Tafeldruiven

     

0151020

Wijndruiven

     

0152000

b)

aardbeien
     

0153000

c)

rubussoorten
     

0153010

Bramen/braambessen

     

0153020

Dauwbramen

     

0153030

Frambozen (geel en rood)

     

0153990

Overige (2)

     

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
     

0154010

Blauwe bessen

     

0154020

Veenbessen

     

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

     

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

     

0154050

Rozenbottels

     

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

     

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

     

0154080

Vlierbessen

     

0154990

Overige (2)

     

0160000

Diverse vruchten met

   

0,01 (*1)

0161000

a)

eetbare schil
     

0161010

Dadels

     

0161020

Vijgen

     

0161030

Tafelolijven

     

0161040

Kumquats

     

0161050

Carambola's

     

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

     

0161070

Jambolans/djamblangs

     

0161990

Overige (2)

     

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
     

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

     

0162020

Lychees

     

0162030

Passievruchten/maracuja's

     

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

     

0162050

Sterappelen

     

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

     

0162990

Overige (2)

     

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
     

0163010

Avocado's

     

0163020

Bananen

     

0163030

Mango's

     

0163040

Papaja's

     

0163050

Granaatappels

     

0163060

Cherimoya's

     

0163070

Guaves

     

0163080

Ananassen

     

0163090

Broodvruchten

     

0163100

Doerians

     

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

     

0163990

Overige (2)

     

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

     

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen
     

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
     

0212010

Cassave/maniok

     

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

     

0212030

Yams

     

0212040

Arrowroot/pijlwortel

     

0212990

Overige (2)

     

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
     

0213010

Rode bieten

     

0213020

Wortels

     

0213030

Knolselderij

     

0213040

Mierikswortels

     

0213050

Aardperen/topinamboers

     

0213060

Pastinaken

     

0213070

Wortelpeterselie

     

0213080

Radijzen

     

0213090

Schorseneren

     

0213100

Koolrapen

     

0213110

Rapen

     

0213990

Overige (2)

     

0220000

Bolgewassen

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

     

0220020

Uien

     

0220030

Sjalotten

     

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

     

0220990

Overige (2)

     

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
     

0231010

Tomaten

 

1,5 (+)

 

0231020

Paprika's

 

0,02 (*1)

 

0231030

Aubergines

 

1,5 (+)

 

0231040

Okra's, okers

 

0,02 (*1)

 

0231990

Overige (2)

 

0,02 (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0,5

 

0232010

Komkommers

 

(+)

 

0232020

Augurken

 

(+)

 

0232030

Courgettes

 

(+)

 

0232990

Overige (2)

     

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0,02 (*1)

 

0233010

Meloenen

     

0233020

Pompoenen

     

0233030

Watermeloenen

     

0233990

Overige (2)

     

0234000

d)

suikermais
 

0,02 (*1)

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0,02 (*1)

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
     

0241010

Broccoli

     

0241020

Bloemkolen

     

0241990

Overige (2)

     

0242000

b)

sluitkoolachtigen
     

0242010

Spruitjes

     

0242020

Sluitkolen

     

0242990

Overige (2)

     

0243000

c)

bladkoolachtigen
     

0243010

Chinese kool/petsai

     

0243020

Boerenkolen

     

0243990

Overige (2)

     

0244000

d)

koolrabi's
     

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

     

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

     

0251020

Sla

     

0251030

Andijvie

     

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

     

0251050

Winterkers

     

0251060

Raketsla/rucola

     

0251070

Rode amsoi

     

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

     

0251990

Overige (2)

     

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

     

0252020

Postelein

     

0252030

Snijbiet

     

0252990

Overige (2)

     

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Kervel

     

0256020

Bieslook

     

0256030

Bladselderij/snijselder

     

0256040

Peterselie

     

0256050

Salie

     

0256060

Rozemarijn

     

0256070

Tijm

     

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

     

0256090

Laurierblad

     

0256100

Dragon

     

0256990

Overige (2)

     

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

     

0260020

Bonen (zonder peul)

     

0260030

Erwten (met peul)

     

0260040

Erwten (zonder peul)

     

0260050

Linzen

     

0260990

Overige (2)

     

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Asperges

     

0270020

Kardoenen

     

0270030

Bleekselderij

     

0270040

Knolvenkel

     

0270050

Artisjokken

     

0270060

Preien

     

0270070

Rabarber

     

0270080

Bamboescheuten

     

0270090

Palmharten

     

0270990

Overige (2)

     

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

     

0280020

Wilde paddenstoelen

     

0280990

Mossen en korstmossen

     

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Bonen

     

0300020

Linzen

     

0300030

Erwten

     

0300040

Lupinen/lupinebonen

     

0300990

Overige (2)

     

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

     

0401010

Lijnzaad

     

0401020

Pinda's/aardnoten

     

0401030

Papaverzaad/maanzaad

     

0401040

Sesamzaad

     

0401050

Zonnebloemzaad

     

0401060

Koolzaad

     

0401070

Sojabonen

     

0401080

Mosterdzaad

     

0401090

Katoenzaad

     

0401100

Pompoenzaad

     

0401110

Saffloerzaad

     

0401120

Bernagiezaad

     

0401130

Huttentutzaad

     

0401140

Hennepzaad

     

0401150

Wonderbonen

     

0401990

Overige (2)

     

0402000

Oliehoudende vruchten

     

0402010

Olijven voor oliewinning

     

0402020

Palmpitten

     

0402030

Palmvruchten

     

0402040

Kapok

     

0402990

Overige (2)

     

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Gerst

     

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

     

0500030

Mais

     

0500040

Gierst/pluimgierst

     

0500050

Haver

     

0500060

Rijst

     

0500070

Rogge

     

0500080

Sorghum

     

0500090

Tarwe

     

0500990

Overige (2)

     

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Thee

     

0620000

Koffiebonen

     

0630000

Kruidenthee van

     

0631000

a)

bloemen
     

0631010

Kamille

     

0631020

Hibiscus/roselle

     

0631030

Roos

     

0631040

Jasmijn

     

0631050

Lindebloesem

     

0631990

Overige (2)

     

0632000

b)

bladeren en kruiden
     

0632010

Aardbei

     

0632020

Rooibos

     

0632030

Maté

     

0632990

Overige (2)

     

0633000

c)

wortels
     

0633010

Valeriaan

     

0633020

Ginseng

     

0633990

Overige (2)

     

0639000

d)

alle andere delen van de plant
     

0640000

Cacaobonen

     

0650000

Carob/johannesbrood

     

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

     

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

     

0810020

Zwarte komijn

     

0810030

Selderij

     

0810040

Koriander

     

0810050

Komijn

     

0810060

Dille

     

0810070

Venkel

     

0810080

Fenegriek

     

0810090

Nootmuskaat

     

0810990

Overige (2)

     

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

     

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

0820030

Karwij

     

0820040

Kardemom

     

0820050

Jeneverbes

     

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

0820070

Vanille

     

0820080

Tamarinde

     

0820990

Overige (2)

     

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

     

0830990

Overige (2)

     

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

     

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

     

0840990

Overige (2)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

     

0850020

Kappertjes

     

0850990

Overige (2)

     

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

     

0860990

Overige (2)

     

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

     

0870990

Overige (2)

     

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

     

0900020

Suikerriet

     

0900030

Wortelcichorei

     

0900990

Overige (2)

     

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

     

1010000

Producten afkomstig van

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1011000

a)

varkens
     

1011010

Spier

     

1011020

Vet

     

1011030

Lever

     

1011040

Nier

     

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1011990

Overige (2)

     

1012000

b)

runderen
     

1012010

Spier

     

1012020

Vet

     

1012030

Lever

     

1012040

Nier

     

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1012990

Overige (2)

     

1013000

c)

schapen
     

1013010

Spier

     

1013020

Vet

     

1013030

Lever

     

1013040

Nier

     

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1013990

Overige (2)

     

1014000

d)

geiten
     

1014010

Spier

     

1014020

Vet

     

1014030

Lever

     

1014040

Nier

     

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1014990

Overige (2)

     

1015000

e)

paardachtigen
     

1015010

Spier

     

1015020

Vet

     

1015030

Lever

     

1015040

Nier

     

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1015990

Overige (2)

     

1016000

f)

pluimvee
     

1016010

Spier

     

1016020

Vet

     

1016030

Lever

     

1016040

Nier

     

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1016990

Overige (2)

     

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
     

1017010

Spier

     

1017020

Vet

     

1017030

Lever

     

1017040

Nier

     

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1017990

Overige (2)

     

1020000

Melk

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Runderen

     

1020020

Schapen

     

1020030

Geiten

     

1020040

Paarden

     

1020990

Overige (2)

     

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kippen

     

1030020

Eenden

     

1030030

Ganzen

     

1030040

Kwartels

     

1030990

Overige (2)

     

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

     

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

     

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

     

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(F)

=

vetoplosbaar

Triflumizool: som van triflumizool en de metaboliet FM-6-1(N-(4-chloor-2-trifluormethylfenyl)-n-propoxyaceetamidine), uitgedrukt als triflumizool (F) (R )

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

triflumizool — code 100000 met uitzondering van 1040000 : triflumizool

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 oktober 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010

Tomaten

0231030

Aubergines

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

Triflumuron (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de omvang van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 oktober 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010

Appelen

0130020

Peren

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en tot de omvang van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 oktober 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de omvang van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 oktober 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140030

Perziken

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en tot de omvang van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 oktober 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140040

Pruimen

2)

In deel B van bijlage III worden de kolommen voor penoxsulam, triflumizool en triflumuron geschrapt.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving