Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.435

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1564 VAN DE COMMISSIE

van 17 oktober 2018

tot verlening van een vergunning voor een dolomiet-magnesietpreparaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten met uitzondering van melkkoeien en andere melkproducerende herkauwers, gespeende biggen en mestvarkens

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor de verlening van een vergunning voor een dolomiet-magnesietpreparaat ingediend. Bij de aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste nadere gegevens en documenten gevoegd.

(3)

De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor een dolomiet-magnesietpreparaat als toevoegingsmiddel in de categorie „technologische toevoegingsmiddelen” voor diervoeding voor alle diersoorten.

(4)

Het dolomiet-magnesietpreparaat, dat behoort tot de categorie „technologische toevoegingsmiddelen”, is eerder voor een periode van tien jaar toegestaan als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien en andere melkproducerende herkauwers, gespeende biggen en mestvarkens bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1964 van de Commissie (2).

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar adviezen van 17 april 2018 (3) en 25 januari 2017 (4) geconcludeerd dat het dolomiet-magnesietpreparaat onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen ongunstige gevolgen voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid en het milieu heeft. De EFSA heeft ook geconcludeerd dat het preparaat een doeltreffend antiklontermiddel is. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het verslag over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium is ingediend.

(6)

Uit de beoordeling van het dolomiet-magnesietpreparaat blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dat preparaat zoals gespecificeerd in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage gespecificeerde preparaat, dat behoort tot de categorie „technologische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „antiklontermiddelen”, wordt onder de in de bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1964 van de Commissie van 9 november 2016 betreffende de vergunningen voor een dolomiet-magnesietpreparaat voor melkkoeien en andere melkproducerende herkauwers, gespeende biggen en mestvarkens, en voor een montmorilloniet-illietpreparaat voor alle diersoorten als toevoegingsmiddel voor diervoeding (PB L 303 van 10.11.2016, blz. 7).

(3) EFSA Journal 2018;16(5):5272.

(4) EFSA Journal 2017;15(2):4711.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

mg toevoegingsmiddel/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Technologische toevoegingsmiddelen: antiklontermiddelen

1g598

Dolomiet-magnesiet

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van een natuurlijk mengsel van:

dolomiet en magnesiet ≥ 40 % (met een minimumgehalte van: carbonaten 24 %).

Karakterisering van de werkzame stof

Dolomiet

CAS-nummer 16389-88-1

(CaMg)(CO3)2

Magnesiet

CAS-nummer 546-93-0

MgCO3

Talk (gehydrateerde silicaten van magnesium)

CAS-nummer 14807-96-6

Mg3Si4O10(OH)2

Talk ≥ 35 %

Chloriet (aluminium-magnesium)

CAS-nummer 1318-59-8

(Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8

IJzer (structureel) 6 % (gemiddeld)

Chloriet ≥ 16 %

Kwarts- en asbestvrij

Analysemethode (1)

Karakterisering van het toevoegingsmiddel voor diervoeding:

röntgendiffractie (XRD) samen met

atoomabsorptiespectrofotometrie (AAS).

Alle soorten en categorieën met uitzondering van melkkoeien en andere melkproducerende herkauwers, gespeende biggen en mestvarkens

5 000

20 000

1.

Op de etikettering van het toevoegingsmiddel en de voormengsels die dat middel bevatten, wordt het volgende vermeld: „Het toevoegingsmiddel dolomiet-magnesiet is rijk aan (inert) ijzer”.

2.

Voor gebruikers van het toevoegingsmiddel en de voormengsels moeten de exploitanten van diervoederbedrijven operationele procedures en organisatorische maatregelen vaststellen om met mogelijke risico's bij gebruik om te gaan. Indien die risico's met deze procedures en maatregelen niet kunnen worden geëlimineerd of tot een minimum kunnen worden beperkt, worden bij het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, waaronder ademhalingsbescherming.

8 november 2028


(1) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving