Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.102

VERORDENING (EU) Nr. 765/2001 VAN DE COMMISSIE

van 25 augustus 2010

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chloorthalonil, clothianidin, difenoconazool, fenhexamide, flubendiamide, nicotine, spirotetramat, thiacloprid en thiamethoxam in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name op artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor chloorthalonil, fenhexamide en thiacloprid zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor clothianidin, difenoconazool, flubendiamide, spirotetramat en thiamethoxam zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Tot nu toe zijn voor nicotine zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en de stof is niet opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

In de context van een procedure, overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (2), voor de toelating van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof difenoconazool bevat, voor gebruik op koolrapen en rapen is uit hoofde van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Met betrekking tot chloorthalonil is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op gerst. Met het oog op die aanvraag moeten MRL's voor vlees, vet, lever, nieren en melk van runderen, schapen en geiten worden vastgesteld, aangezien graangewassen als diervoeder worden gebruikt en residuen op voeder voor deze dieren kunnen terechtkomen. Met betrekking tot fenhexamide is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op sla. Met betrekking tot flubendiamide is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op aubergines, Cucurbitaceae en bonen met peul. Met betrekking tot spirotetramat is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op uien. Met betrekking tot thiacloprid is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op aardbeien, terwijl ook een Codex-MRL voor die combinatie bestaat. Met betrekking tot thiamethoxam is een dergelijke aanvraag ingediend voor wortelen. Met het oog op de door het gebruik van thiamethoxam veroorzaakte residuen van clothianidin is het ook nodig dat de MRL voor clothianidin op wortelen wordt gewijzigd.

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten deze aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(5)

Met betrekking tot nicotine in wilde fungi heeft de Commissie van de lidstaten en exploitanten van bedrijven informatie ontvangen waaruit blijkt dat de aanwezigheid van nicotine in wilde fungi leidt tot hogere residuen dan de standaard-MRL van 0,01 mg/kg, als vastgesteld in die verordening.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, indien relevant, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (3). Voor nicotine heeft de Commissie de EFSA verzocht een advies uit te brengen over de risico's voor de volksgezondheid van nicotineresiduen in paddenstoelen. Gezien de urgentie heeft de EFSA in plaats van een met redenen omkleed advies een „verklaring” afgegeven waarin wordt verwezen naar verscheidene nog bestaande onzekerheden (4). Zij heeft deze adviezen en die verklaring naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(7)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat aan alle vereisten met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door extreme consumptie van de desbetreffende gewassen is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(8)

Wat nicotine op wilde fungi betreft, wijst de EFSA erop dat voor haar verklaring nog een aantal onzekerheden en beperkingen geldt. Naast die verklaring zijn in 2009 monitoringgegevens verzameld om de aanwezigheid van deze stof in wilde paddenstoelen te onderzoeken. Uit die gegevens, die door de lidstaten, exploitanten van levensmiddelenbedrijven en de Chinese regering zijn verstrekt, is gebleken dat nicotine in wilde paddenstoelen aanwezig is in gehalten die variëren afhankelijk van de bron en de soort, maar die in bijna alle monsters de standaard-MRL van 0,01 mg/kg overschrijden. Deze bevindingen leveren het bewijs van de onvermijdelijke aanwezigheid van nicotine in wilde fungi, met name eekhoorntjesbrood (Boletus edulis). Daarom moeten tijdelijke MRL's voor nicotine in wilde fungi worden vastgesteld, gebaseerd op de beschikbare monitoringgegevens en het advies van de EFSA. Die tijdelijke MRL's moeten binnen twee jaar worden herzien met het oog op de evaluatie van de nieuwe gegevens en de informatie die beschikbaar zal komen, inclusief wetenschappelijk bewijsmateriaal over het natuurlijk voorkomen of de vorming van nicotine in wilde fungi.

(9)

Op grond van de met redenen omklede adviezen en de verklaring van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 augustus 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(3) De wetenschappelijke verslagen van de EFSA zijn te vinden op http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for chlorothalonil in barley and several commodities of animal origin, EFSA Journal 2010; 8(3):1524.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiacloprid in strawberries, EFSA Journal 2010; 8(1):1498.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for clothianidin in carrots, EFSA Journal 2010; 8(2):1515.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for difenoconazole in swedes and turnips, EFSA Journal 2010; 8(2):1510.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for flubendiamide in cucurbits edible and inedible peel, aubergines and beans with pods, EFSA Journal 2010; 8(3):1527.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL fenhexamid in various leafy crops, EFSA Journal 2010; 8(11):1455.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for spirotetramat in onions and the setting of new MRLs in kidney, EFSA Journal 2010; 8(2):1511.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiamethoxam in carrots, EFSA Journal 2009; 7(9):1307.

(4) EFSA Statement. Potential risks for public health due to the presence of nicotine in wild mushrooms, EFSA Journal 2009; RN-286, 1-47.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor chloorthalonil, fenhexamide en thiacloprid vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Chloorthalonil (R)

Fenhexamide

Thiacloprid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN
     

0110000

i)

Citrusvruchten

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

Grapefruits

     

0110020

Sinaasappelen

     

0110030

Citroenen

     

0110040

Lemmetjes

     

0110050

Mandarijnen

     

0110990

Overige

     

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Amandelen

     

0120020

Paranoten

     

0120030

Cashewnoten

     

0120040

Kastanjes

     

0120050

Kokosnoten

     

0120060

Hazelnoten

     

0120070

Macadamia

     

0120080

Pecannoten

     

0120090

Pijnboompitten

     

0120100

Pistaches

     

0120110

Walnoten

     

0120990

Overige

     

0130000

iii)

Pitvruchten

1

0,05 (2)

0,3

0130010

Appelen

     

0130020

Peren

     

0130030

Kweeperen

     

0130040

Mispels

(3)

(3)

(3)

0130050

Loquats (Japanse mispels)

(3)

(3)

(3)

0130990

Overige

     

0140000

iv)

Steenvruchten
     

0140010

Abrikozen

1

5

0,3

0140020

Kersen

0,01 (2)

5

0,3

0140030

Perziken

1

5

0,3

0140040

Pruimen

0,01 (2)

1

0,1

0140990

Overige

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit
     

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven
 

5

0,02 (2)

0151010

Tafeldruiven

1

   

0151020

Wijndruiven

3

   

0152000

b)

Aardbeien

3

5

1

0153000

c)

Rubussoorten

0,01 (2)

10

 

0153010

Bramen

   

3

0153020

Dauwbramen

   

1

0153030

Frambozen

   

3

0153990

Overige

   

1

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten
   

1

0154010

Blauwe bessen

0,01 (2)

5

 

0154020

Veenbessen

2

5

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

10

5

 

0154040

Kruisbessen

10

5

 

0154050

Rozenbottels

(3)

(3)

(3)

0154060

Moerbeien

(3)

(3)

(3)

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)

(3)

(3)

(3)

0154080

Vlierbessen

(3)

(3)

(3)

0154990

Overige

0,01 (2)

5

 

0160000

vi)

Diverse vruchten
     

0161000

a)

Met eetbare schil

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

Dadels

   

0,02 (2)

0161020

Vijgen

   

0,02 (2)

0161030

Tafelolijven

   

4

0161040

Kumquats

   

0,02 (2)

0161050

Carambola′s, stervrucht

(3)

(3)

(3)

0161060

Kaki′s

(3)

(3)

(3)

0161070

Jambolans (djamblangs)

(3)

(3)

(3)

0161990

Overige

   

0,02 (2)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Kiwi′s

 

10

 

0162020

Lychees

 

0,05 (2)

 

0162030

Passievruchten

 

0,05 (2)

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

(3)

(3)

(3)

0162050

Sterappelen

(3)

(3)

(3)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

(3)

(3)

(3)

0162990

Overige

 

0,05 (2)

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot
 

0,05 (2)

 

0163010

Avocado′s

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Bananen

0,2

 

0,02 (2)

0163030

Mango′s

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

Papaja′s

20

 

0,5

0163050

Granaatappels

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Cherimoya′s

(3)

(3)

(3)

0163070

Guaves

(3)

(3)

(3)

0163080

Ananassen

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Broodvruchten

(3)

(3)

(3)

0163100

Doerians

(3)

(3)

(3)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

(3)

(3)

(3)

0163990

Overige

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN
     

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen
 

0,05 (2)

 

0211000

a)

Aardappelen

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Cassave

     

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

     

0212030

Yams

     

0212040

Pijlwortel

(3)

(3)

(3)

0212990

Overige

     

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
     

0213010

Rode bieten

0,01 (2)

 

0,05

0213020

Wortelen

1

 

0,05

0213030

Knolselderij

1

 

0,1

0213040

Mierikswortel

0,01 (2)

 

0,05

0213050

Aardperen (topinamboers)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Pastinaken

0,01 (2)

 

0,05

0213070

Wortelpeterselie

0,01 (2)

 

0,05

0213080

Radijzen

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Schorseneren

0,01 (2)

 

0,05

0213100

Koolrapen

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

Rapen

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

Overige

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii)

Bolgewassen
 

0,05 (2)

 

0220010

Knoflook

0,5

 

0,02 (2)

0220020

Uien

0,5

 

0,02 (2)

0220030

Sjalotten

0,5

 

0,02 (2)

0220040

Bosuien

10

 

0,1

0220990

Overige

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Vruchtgroenten
     

0231000

a)

Solanaceae

2

   

0231010

Tomaten

 

1

0,5

0231020

Pepers (paprika′s)

 

2

1

0231030

Aubergines

 

1

0,5

0231040

Okra′s, okers

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

Overige

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

1

0,3

0232010

Komkommers

1

   

0232020

Augurken

5

   

0232030

Courgettes

0,01 (2)

   

0232990

Overige

0,01 (2)

   

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

1

0,05 (2)

 

0233010

Meloenen

   

0,2

0233020

Pompoenen

   

0,02 (2)

0233030

Watermeloenen

   

0,2

0233990

Overige

   

0,02 (2)

0234000

d)

Suikermaïs

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Koolsoorten
 

0,05 (2)

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

3

 

0,1

0241010

Broccoli

     

0241020

Bloemkool

     

0241990

Overige

     

0242000

b)

Sluitkoolachtigen
     

0242010

Spruitjes

3

 

0,05

0242020

Sluitkool

3

 

0,2

0242990

Overige

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

0,01 (2)

 

1

0243010

Chinese kool

     

0243020

Boerenkool

     

0243990

Overige

     

0244000

d)

Koolrabi

0,01 (2)

 

0,05

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden
     

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae
     

0251010

Veldsla

0,01 (2)

30

5

0251020

Sla

0,01 (2)

40

2

0251030

Andijvie

0,01 (2)

30

2

0251040

Tuinkers

0,01 (2)

30

2

0251050

Winterkers

(3)

(3)

(3)

0251060

Raketsla, rucola

0,01 (2)

30

3

0251070

Rode amsoi

(3)

(3)

(3)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp.

0,01 (2)

30

2

0251990

Overige

0,01 (2)

30

2

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)
 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Spinazie

0,01 (2)

   

0252020

Postelein

(3)

(3)

(3)

0252030

Snijbiet

0,01 (2)

   

0252990

Overige

0,01 (2)

   

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

(3)

(3)

(3)

0254000

d)

Waterkers

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Witlof

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Kruiden

5

30

5

0256010

Kervel

     

0256020

Bieslook

     

0256030

Bladselderij

     

0256040

Peterselie

     

0256050

Salie

(3)

(3)

(3)

0256060

Rozemarijn

(3)

(3)

(3)

0256070

Tijm

(3)

(3)

(3)

0256080

Basilicum

(3)

(3)

(3)

0256090

Laurierblad

(3)

(3)

(3)

0256100

Dragon

(3)

(3)

(3)

0256990

Overige

     

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)
     

0260010

Bonen (met peul)

5

2

1

0260020

Bonen (zonder peul)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

Erwten (met peul)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

Erwten (zonder peul)

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

Linzen

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

Overige

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)
 

0,05 (2)

 

0270010

Asperges

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

Kardoen

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

Bleekselderij

10

 

0,5

0270040

Knolvenkel

0,01 (2)

 

0,5

0270050

Artisjokken

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

Prei

10

 

0,1

0270070

Rabarber

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

Bamboescheuten

(3)

(3)

(3)

0270090

Palmharten

(3)

(3)

(3)

0270990

Overige

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

viii)

Fungi
 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Gekweekt

2

   

0280020

Wild

0,01 (2)

   

0280990

Overige

0,01 (2)

   

0290000

ix)

Zeewier

(3)

(3)

(3)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

Bonen

     

0300020

Linzen

     

0300030

Erwten

     

0300040

Lupines

     

0300990

Overige

     

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN
     

0401000

i)

Oliehoudende zaden
 

0,1 (2)

 

0401010

Lijnzaad

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

Pinda′s

0,05

 

0,05 (2)

0401030

Papaverzaad

0,01 (2)

 

0,3

0401040

Sesamzaad

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

Zonnebloempitten

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

Koolzaad

0,01 (2)

 

0,3

0401070

Sojabonen

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

Mosterdzaad

0,01 (2)

 

0,2

0401090

Katoenzaad

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

Pompoenzaad

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

Saffloer

(3)

(3)

(3)

0401120

Komkommerkruid

(3)

(3)

(3)

0401130

Huttentut

(3)

(3)

(3)

0401140

Hennepzaad

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

Wonderboom

(3)

(3)

(3)

0401990

Overige

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0,01 (2)

   

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0,05 (2)

4

0402020

Palmnoten (palmpitten)

(3)

(3)

(3)

0402030

Palmvruchten

(3)

(3)

(3)

0402040

Kapok

(3)

(3)

(3)

0402990

Overige

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

GRANEN
 

0,05 (2)

 

0500010

Gerst

0,3

 

1

0500020

Boekweit

0,01 (2)

 

0,05

0500030

Maïs

0,01 (2)

 

0,05

0500040

Gierst

0,01 (2)

 

0,05

0500050

Haver

0,1

 

1

0500060

Rijst

0,01 (2)

 

0,05

0500070

Rogge

0,1

 

0,05

0500080

Sorghum

0,01 (2)

 

0,05

0500090

Tarwe

0,1

 

0,1

0500990

Overige

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)
   

10

0620000

ii)

Koffiebonen

(3)

(3)

(3)

0630000

iii)

Kruidenthee7 (gedroogd)

(3)

(3)

(3)

0631000

a)

Bloemen

(3)

(3)

(3)

0631010

Kamille (bloem)

(3)

(3)

(3)

0631020

Hibiscus (bloem)

(3)

(3)

(3)

0631030

Rozenblaadjes

(3)

(3)

(3)

0631040

Jasmijn (bloem)

(3)

(3)

(3)

0631050

Lindebloesem

(3)

(3)

(3)

0631990

Overige

(3)

(3)

(3)

0632000

b)

Bladeren

(3)

(3)

(3)

0632010

Aardbei (blad)

(3)

(3)

(3)

0632020

Rooibos (blad)

(3)

(3)

(3)

0632030

Maté

(3)

(3)

(3)

0632990

Overige

(3)

(3)

(3)

0633000

c)

Wortels

(3)

(3)

(3)

0633010

Valeriaanwortel

(3)

(3)

(3)

0633020

Ginsengwortel

(3)

(3)

(3)

0633990

Overige

(3)

(3)

(3)

0639000

d)

Andere kruidenthee

(3)

(3)

(3)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

(3)

(3)

(3)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

(3)

(3)

(3)

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

SPECERIJEN

(3)

(3)

(3)

0810000

i)

Zaden

(3)

(3)

(3)

0810010

Anijs

(3)

(3)

(3)

0810020

Zwarte komijn

(3)

(3)

(3)

0810030

Selderijzaad

(3)

(3)

(3)

0810040

Korianderzaad

(3)

(3)

(3)

0810040

Komijnzaad

(3)

(3)

(3)

0810060

Dillezaad

(3)

(3)

(3)

0810070

Venkelzaad

(3)

(3)

(3)

0810080

Fenegriek

(3)

(3)

(3)

0810090

Nootmuskaat

(3)

(3)

(3)

0810990

Overige

(3)

(3)

(3)

0820000

ii)

Vruchten en bessen

(3)

(3)

(3)

0820010

Piment

(3)

(3)

(3)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

(3)

(3)

(3)

0820030

Karwij

(3)

(3)

(3)

0820040

Kardemom

(3)

(3)

(3)

0820050

Jeneverbessen

(3)

(3)

(3)

0820060

Peper, zwart en wit

(3)

(3)

(3)

0820070

Vanillestokjes

(3)

(3)

(3)

0820080

Tamarinde

(3)

(3)

(3)

0820990

Overige

(3)

(3)

(3)

0830000

iii)

Bast

(3)

(3)

(3)

0830010

Kaneel

(3)

(3)

(3)

0830990

Overige

(3)

(3)

(3)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

(3)

(3)

(3)

0840010

Zoethout

(3)

(3)

(3)

0840020

Gember

(3)

(3)

(3)

0840030

Geelwortel

(3)

(3)

(3)

0840040

Mierikswortel

(3)

(3)

(3)

0840990

Overige

(3)

(3)

(3)

0850000

v)

Knoppen

(3)

(3)

(3)

0850010

Kruidnagels

(3)

(3)

(3)

0850020

Kappertjes

(3)

(3)

(3)

0850990

Overige

(3)

(3)

(3)

0860000

vi)

Stempels

(3)

(3)

(3)

0860010

Saffraan

(3)

(3)

(3)

0860990

Overige

(3)

(3)

(3)

0870000

vii)

Zaadrokken

(3)

(3)

(3)

0870010

Foelie

(3)

(3)

(3)

0870990

Overige

(3)

(3)

(3)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

(3)

(3)

(3)

0900010

Suikerbiet

(3)

(3)

(3)

0900020

Suikerriet

(3)

(3)

(3)

0900030

Wortelcichorei

(3)

(3)

(3)

0900990

Overige

(3)

(3)

(3)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN
     

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie
 

0,05 (2)

 

1011000

a)

Varkens

0,01 (2)

   

1011010

Vlees

   

0,05

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

   

0,05

1011030

Lever

   

0,3

1011040

Nier

   

0,3

1011050

Eetbare slachtafvallen

   

0,01 (2)

1011990

Overige

   

0,01 (2)

1012000

b)

Runderen
     

1012010

Vlees

0,05

 

0,05

1012020

Vet

0,1

 

0,05

1012030

Lever

0,1

 

0,3

1012040

Nier

0,3

 

0,3

1012050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

Overige

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

c)

Schapen
     

1013010

Vlees

0,05

 

0,05

1013020

Vet

0,1

 

0,05

1013030

Lever

0,1

 

0,3

1013040

Nier

0,3

 

0,3

1013050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

Overige

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

d)

Geiten
     

1014010

Vlees

0,05

 

0,05

1014020

Vet

0,01

 

0,05

1014030

Lever

0,1

 

0,3

1014040

Nier

0,3

 

0,3

1014050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

Overige

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

(3)

(3)

(3)

1015010

Vlees

(3)

(3)

(3)

1015020

Vet

(3)

(3)

(3)

1015030

Lever

(3)

(3)

(3)

1015040

Nier

(3)

(3)

(3)

1015050

Eetbare slachtafvallen

(3)

(3)

(3)

1015990

Overige

(3)

(3)

(3)

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

0,01 (2)

   

1016010

Vlees

   

0,05

1016020

Vet

   

0,05

1016030

Lever

   

0,3

1016040

Nier

   

0,3

1016050

Eetbare slachtafvallen

   

0,01 (2)

1016990

Overige

   

0,01 (2)

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren

(3)

(3)

(3)

1017010

Vlees

(3)

(3)

(3)

1017020

Vet

(3)

(3)

(3)

1017030

Lever

(3)

(3)

(3)

1017040

Nier

(3)

(3)

(3)

1017050

Eetbare slachtafvallen

(3)

(3)

(3)

1017990

Overige

(3)

(3)

(3)

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

Runderen

     

1020020

Schapen

     

1020030

Geiten

     

1020040

Paarden

     

1020990

Overige

     

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt; eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Kippen

     

1030020

Eenden

(3)

(3)

(3)

1030030

Ganzen

(3)

(3)

(3)

1030040

Kwartels

(3)

(3)

(3)

1030990

Overige

(3)

(3)

(3)

1040000

iv)

Honing

(3)

(3)

(3)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen

(3)

(3)

(3)

1060000

vi)

Slakken

(3)

(3)

(3)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

(3)

(3)

(3)

(F)

=

Vetoplosbaar

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

 

Chloorthalonil (R) — code 1012000: SDS-3701

 

Chloorthalonil (R) — code 1013000: SDS-3701

 

Chloorthalonil (R) — code 1014000: SDS-3701”

2)

Bijlage III, deel A, wordt als volgt gewijzigd:

a)

De kolommen voor clothianidin, difenoconazool, flubendiamide, spirotetramat en thiamethoxam worden vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Clothianidin

Difenoconazool

Flubendiamide

Spirotetramat en de vier metabolieten BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy en BYI08330 enol-glucoside, uitgedrukt als spirotetramat (R)

Thiametoxam (som van thiametoxam en clothianidine, uitgedrukt als thiametoxam)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN
   

0,01 (5)

   

0110000

i)

Citrusvruchten

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Grapefruits

         

0110020

Sinaasappelen

         

0110030

Citroenen

         

0110040

Lemmetjes

         

0110050

Mandarijnen

         

0110990

Overige

         

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

Amandelen

         

0120020

Paranoten

         

0120030

Cashewnoten

         

0120040

Kastanjes

         

0120050

Kokosnoten

         

0120060

Hazelnoten

         

0120070

Macadamia

         

0120080

Pecannoten

         

0120090

Pijnboompitten

         

0120100

Pistaches

         

0120110

Walnoten

         

0120990

Overige

         

0130000

iii)

Pitvruchten

0,05

   

1

 

0130010

Appelen

 

0,5

   

0,2

0130020

Peren

 

0,5

   

0,2

0130030

Kweeperen

 

0,2

   

0,1

0130040

Mispels

 

0,5

   

0,1

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

0,5

   

0,1

0130990

Overige

 

0,2

   

0,1

0140000

iv)

Steenvruchten
     

3

 

0140010

Abrikozen

0,1

0,5

   

0,3

0140020

Kersen

0,1

0,3

   

0,5

0140030

Perziken

0,1

0,5

   

0,3

0140040

Pruimen

0,02 (5)

0,5

   

0,3

0140990

Overige

0,02 (5)

0,1

   

0,3

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit
         

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven
 

0,5

 

2

0,5

0151010

Tafeldruiven

0,6

       

0151020

Wijndruiven

0,05

       

0152000

b)

Aardbeien

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

c)

Rubussoorten

0,02 (5)

   

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

Bramen

 

0,3

     

0153020

Dauwbramen

 

0,1

     

0153030

Frambozen

 

0,3

     

0153990

Overige

 

0,1

     

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

0,02 (5)

   

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

Blauwe bessen

 

0,1

     

0154020

Veenbessen

 

0,1

     

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

0,2

     

0154040

Kruisbessen

 

0,1

     

0154050

Rozenbottels

 

0,1

     

0154060

Moerbeien

 

0,1

     

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)

 

0,1

     

0154080

Vlierbessen

 

0,1

     

0154990

Overige

 

0,1

     

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,02 (5)

   

0,1 (5)

 

0161000

a)

Met eetbare schil
       

0,05 (5)

0161010

Dadels

 

0,1

     

0161020

Vijgen

 

0,1

     

0161030

Tafelolijven

 

2

     

0161040

Kumquats

 

0,1

     

0161050

Carambola′s, stervrucht

 

0,1

     

0161060

Kaki′s

 

0,1

     

0161070

Jambolans (djamblangs)

 

0,1

     

0161990

Overige

 

0,1

     

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein
 

0,1

     

0162010

Kiwi′s

       

0,2

0162020

Lychees

       

0,05 (5)

0162030

Passievruchten

       

0,05 (5)

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

       

0,05 (5)

0162050

Sterappelen

       

0,05 (5)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

       

0,05 (5)

0162990

Overige

       

0,05 (5)

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot
 

0,1

     

0163010

Avocado′s

       

0,05 (5)

0163020

Bananen

       

0,05 (5)

0163030

Mango′s

       

0,5

0163040

Papaja′s

       

0,05 (5)

0163050

Granaatappels

       

0,05 (5)

0163060

Cherimoya′s

       

0,05 (5)

0163070

Guaves

       

0,05 (5)

0163080

Ananassen

       

0,05 (5)

0163090

Broodvruchten

       

0,05 (5)

0163100

Doerians

       

0,05 (5)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

       

0,05 (5)

0163990

Overige

       

0,05 (5)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN
         

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen
   

0,01 (5)

   

0211000

a)

Aardappelen

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

Cassave

         

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

         

0212030

Yams

         

0212040

Pijlwortel

         

0212990

Overige

         

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
     

0,1 (5)

 

0213010

Rode bieten

0,02 (5)

0,2

   

0,05 (5)

0213020

Wortelen

0,05

0,3

   

0,3

0213030

Knolselderij

0,02 (5)

2

   

0,05 (5)

0213040

Mierikswortel

0,02 (5)

0,2

   

0,05 (5)

0213050

Aardperen (topinamboers)

0,02 (5)

0,1

   

0,05 (5)

0213060

Pastinaken

0,02 (5)

0,3

   

0,05 (5)

0213070

Wortelpeterselie

0,02 (5)

0,2

   

0,05 (5)

0213080

Radijzen

0,02 (5)

0,05 (5)

   

0,05 (5)

0213090

Schorseneren

0,02 (5)

0,2

   

0,05 (5)

0213100

Koolrapen

0,05 (5)

0,4

   

0,05 (5)

0213110

Rapen

0,02 (5)

0,4

   

0,05 (5)

0213990

Overige

0,02 (5)

0,05 (5)

   

0,05 (5)

0220000

ii)

Bolgewassen

0,02 (5)

 

0,01 (5)

   

0220010

Knoflook

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

Uien

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

Sjalotten

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

Bosuien

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

Overige

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

iii)

Vruchtgroenten
         

0231000

a)

Solanaceae
         

0231010

Tomaten

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Pepers (paprika′s)

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

Aubergines

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

Okra′s, okers

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

Overige

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Komkommers

       

0,3

0232020

Augurken

       

0,2

0232030

Courgettes

       

0,3

0232990

Overige

       

0,1

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

Meloenen

       

0,2

0233020

Pompoenen

       

0,1

0233030

Watermeloenen

       

0,2

0233990

Overige

       

0,1

0234000

d)

Suikermaïs

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

Koolsoorten

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

a)

Bloemkoolachtigen
     

1

 

0241010

Broccoli

 

0,2

     

0241020

Bloemkool

 

0,2

     

0241990

Overige

 

0,05 (5)

     

0242000

b)

Sluitkoolachtigen
 

0,2

     

0242010

Spruitjes

     

0,3

 

0242020

Sluitkool

     

2

 

0242990

Overige

     

0,1 (5)

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen
 

2

 

7

 

0243010

Chinese kool

         

0243020

Boerenkool

         

0243990

Overige

         

0244000

d)

Koolrabi
 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden
   

0,01 (5)

   

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

0,1

   

7

5

0251010

Veldsla

 

0,05 (5)

     

0251020

Sla

 

3

     

0251030

Andijvie

 

0,05 (5)

     

0251040

Tuinkers

 

0,05 (5)

     

0251050

Winterkers

 

0,05 (5)

     

0251060

Raketsla, rucola

 

2

     

0251070

Rode amsoi

 

0,05 (5)

     

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp.

 

0,05 (5)

     

0251990

Overige

 

0,05 (5)

     

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0,02 (5)

   

7

0,05 (5)

0252010

Spinazie

 

2

     

0252020

Postelein

 

2

     

0252030

Snijbiet

 

0,05 (5)

     

0252990

Overige

 

0,05 (5)

     

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

Waterkers

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

e)

Witlof

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

Kruiden

0,02 (5)

   

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

Kervel

 

10

     

0256020

Bieslook

 

2

     

0256030

Bladselderij

 

10

     

0256040

Peterselie

 

10

     

0256050

Salie

 

2

     

0256060

Rozemarijn

 

2

     

0256070

Tijm

 

2

     

0256080

Basilicum

 

2

     

0256090

Laurierblad

 

2

     

0256100

Dragon

 

2

     

0256990

Overige

 

2

     

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)
     

0,1 (5)

 

0260010

Bonen (met peul)

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

Bonen (zonder peul)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

Erwten (met peul)

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

Erwten (zonder peul)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

Linzen

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

Overige

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

Asperges

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

Kardoen

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

Bleekselderij

 

5

 

4

 

0270040

Knolvenkel

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

Artisjokken

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

Prei

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

Rabarber

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

Bamboescheuten

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

Palmharten

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

Overige

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

viii)

Fungi

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Gekweekt

         

0280020

Wild

         

0280990

Overige

         

0290000

ix)

Zeewier

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

Bonen

 

0,05 (5)

   

0,05 (5)

0300020

Linzen

 

0,05 (5)

   

0,05 (5)

0300030

Erwten

 

0,1

   

0,2

0300040

Lupines

 

0,05 (5)

   

0,05 (5)

0300990

Overige

 

0,05 (5)

   

0,05 (5)

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN
   

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

i)

Oliehoudende zaden
         

0401010

Lijnzaad

0,02 (5)

0,2

     

0401020

Pinda′s

0,02 (5)

0,05 (5)

     

0401030

Papaverzaad

0,02 (5)

0,05 (5)

     

0401040

Sesamzaad

0,02 (5)

0,05 (5)

     

0401050

Zonnebloempitten

0,02 (5)

0,05 (5)

     

0401060

Koolzaad

0,02 (5)

0,5

     

0401070

Sojabonen

0,02 (5)

0,05 (5)

     

0401080

Mosterdzaad

0,02 (5)

0,2

     

0401090

Katoenzaad

0,05

0,05 (5)

     

0401100

Pompoenzaad

0,02 (5)

0,05 (5)

     

0401110

Saffloer

0,02 (5)

0,05 (5)

     

0401120

Komkommerkruid

0,02 (5)

0,05 (5)

     

0401130

Huttentut

0,02 (5)

0,05 (5)

     

0401140

Hennepzaad

0,02 (5)

0,05 (5)

     

0401150

Wonderboom

0,02 (5)

0,05 (5)

     

0401990

Overige

0,02 (5)

0,05 (5)

     

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0,02 (5)

       

0402010

Olijven voor oliewinning

 

2

     

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

0,05 (5)

     

0402030

Palmvruchten

 

0,05 (5)

     

0402040

Kapok

 

0,05 (5)

     

0402990

Overige

 

0,05 (5)

     

0500000

5.

GRANEN

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

Gerst

 

0,05 (5)

     

0500020

Boekweit

 

0,05 (5)

     

0500030

Maïs

 

0,05 (5)

     

0500040

Gierst

 

0,05 (5)

     

0500050

Haver

 

0,05 (5)

     

0500060

Rijst

 

0,05 (5)

     

0500070

Rogge

 

0,1

     

0500080

Sorghum

 

0,05 (5)

     

0500090

Tarwe

 

0,1

     

0500990

Overige

 

0,05 (5)

     

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)
 

0,05 (5)

   

0,1

0620000

ii)

Koffiebonen
 

0,05 (5)

   

0,05 (5)

0630000

iii)

Kruidenthee7 (gedroogd)
 

20

   

0,1

0631000

a)

Bloemen
         

0631010

Kamille (bloem)

         

0631020

Hibiscus (bloem)

         

0631030

Rozenblaadjes

         

0631040

Jasmijn (bloem)

         

0631050

Lindebloesem

         

0631990

Overige

         

0632000

b)

Bladeren
         

0632010

Aardbei (blad)

         

0632020

Rooibos (blad)

         

0632030

Maté

         

0632990

Overige

         

0633000

c)

Wortels
         

0633010

Valeriaanwortel

         

0633020

Ginsengwortel

         

0633990

Overige

         

0639000

d)

Andere kruidenthee
         

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)
 

0,05 (5)

   

0,05 (5)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)
 

0,05 (5)

   

0,05 (5)

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

SPECERIJEN

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

i)

Zaden
         

0810010

Anijs

         

0810020

Zwarte komijn

         

0810030

Selderijzaad

         

0810040

Korianderzaad

         

0810040

Komijnzaad

         

0810060

Dillezaad

         

0810070

Venkelzaad

         

0810080

Fenegriek

         

0810090

Nootmuskaat

         

0810990

Overige

         

0820000

ii)

Vruchten en bessen
         

0820010

Piment

         

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

         

0820030

Karwij

         

0820040

Kardemom

         

0820050

Jeneverbessen

         

0820060

Peper, zwart en wit

         

0820070

Vanillestokjes

         

0820080

Tamarinde

         

0820990

Overige

         

0830000

iii)

Bast
         

0830010

Kaneel

         

0830990

Overige

         

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken
         

0840010

Zoethout

         

0840020

Gember

         

0840030

Geelwortel

         

0840040

Mierikswortel

         

0840990

Overige

         

0850000

v)

Knoppen
         

0850010

Kruidnagels

         

0850020

Kappertjes

         

0850990

Overige

         

0860000

vi)

Stempels
         

0860010

Saffraan

         

0860990

Overige

         

0870000

vii)

Zaadrokken
         

0870010

Foelie

         

0870990

Overige

         

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

Suikerbiet

 

0,2

     

0900020

Suikerriet

 

0,05 (5)

     

0900030

Wortelcichorei

 

0,1

     

0900990

Overige

 

0,05 (5)

     

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN
   

0,01 (5)

   

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie
       

0,01 (5)

1011000

a)

Varkens
         

1011010

Vlees

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

Lever

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

Nier

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

Overige

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

b)

Runderen
         

1012010

Vlees

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

Vet

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

Lever

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

Nier

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

Overige

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

c)

Schapen
         

1013010

Vlees

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

Vet

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

Lever

0,05

0,2

 

0,03

 

1013040

Nier

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1013990

Overige

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

d)

Geiten
         

1014010

Vlees

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

Vet

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1014030

Lever

0,05

0,2

 

0,03

 

1014040

Nier

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1014990

Overige

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels
         

1015010

Vlees

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1015020

Vet

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1015030

Lever

0,05

0,2

 

0,03

 

1015040

Nier

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1015990

Overige

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1016010

Vlees

         

1016020

Vet

         

1016030

Lever

         

1016040

Nier

         

1016050

Eetbare slachtafvallen

         

1016990

Overige

         

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren
 

0,1

     

1017010

Vlees

0,01 (5)

   

0,01 (5)

 

1017020

Vet

0,01 (5)

   

0,01 (5)

 

1017030

Lever

0,05

   

0,03

 

1017040

Nier

0,01 (5)

   

0,03

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (5)

   

0,03

 

1017990

Overige

0,01 (5)

   

0,01 (5)

 

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

0,01 (5)

0,01 (5)

 

0,005 (5)

0,02

1020010

Runderen

         

1020020

Schapen

         

1020030

Geiten

         

1020040

Paarden

         

1020990

Overige

         

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt; eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,01 (5)

1030010

Kippen

         

1030020

Eenden

         

1030030

Ganzen

         

1030040

Kwartels

         

1030990

Overige

         

1040000

iv)

Honing

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,01 (5)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,01 (5)

1060000

vi)

Slakken

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,01 (5)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,01 (5)

(F)

=

Vetoplosbaar

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Spirotetramat - code 1000000: Spirotetramat en zijn metaboliet BYI08330-enol, uitgedrukt als spirotetramat”

(b)

The following column for nicotine is added:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (6)

Nicotine

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN
 

0110000

i)

Citrusvruchten
 

0110010

Grapefruits

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige

 

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)
 

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

iii)

Pitvruchten
 

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

0130990

Overige

 

0140000

iv)

Steenvruchten
 

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit
 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven
 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

Aardbeien
 

0153000

c)

Rubussoorten
 

0153010

Bramen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

0154040

Kruisbessen

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien

 

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige

 

0160000

vi)

Diverse vruchten
 

0161000

a)

Met eetbare schil
 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola′s, stervrucht

 

0161060

Kaki′s

 

0161070

Jambolans (djamblangs)

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein
 

0162010

Kiwi′s

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot
 

0163010

Avocado′s

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango′s

 

0163040

Papaja′s

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya′s

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

0163990

Overige

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN
 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen
 

0211000

a)

Aardappelen
 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen
 

0212010

Cassave

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortelen

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortel

 

0213050

Aardperen (topinamboers)

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige

 

0220000

ii)

Bolgewassen
 

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien

 

0220990

Overige

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten
 

0231000

a)

Solanaceae
 

0231010

Tomaten

 

0231020

Pepers (paprika′s)

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Okra′s, okers

 

0231990

Overige

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

Suikermaïs
 

0239000

e)

Andere vruchtgroenten
 

0240000

iv)

Koolsoorten
 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkool

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkool

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool

 

0243020

Boerenkool

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

Koolrabi
 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden
 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae
 

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla, rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp.

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)
 

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)
 

0254000

d)

Waterkers
 

0255000

e)

Witlof
 

0256000

f)

Kruiden
 

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)
 

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)
 

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Prei

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige

 

0280000

viii)

Fungi
 

0280010

Gekweekt

 

0280020

Wild

0,04 (+)

0280990

Overige

 

0290000

ix)

Zeewier
 

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD
 

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupines

 

0300990

Overige

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN
 

0401000

i)

Oliehoudende zaden
 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda′s

 

0401030

Papaverzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloempitten

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloer

 

0401120

Komkommerkruid

 

0401130

Huttentut

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderboom

 

0401990

Overige

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten
 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

5.

GRANEN
 

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit

 

0500030

Maïs

 

0500040

Gierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO
 

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)
 

0620000

ii)

Koffiebonen
 

0630000

iii)

Kruidenthee7 (gedroogd)
 

0631000

a)

Bloemen
 

0631010

Kamille (bloem)

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

0631030

Rozenblaadjes

 

0631040

Jasmijn (bloem)

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

Bladeren
 

0632010

Aardbei (blad)

 

0632020

Rooibos (blad)

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

Wortels
 

0633010

Valeriaanwortel

 

0633020

Ginsengwortel

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

Andere kruidenthee
 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)
 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)
 

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder
 

0800000

8.

SPECERIJEN
 

0810000

i)

Zaden
 

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderijzaad

 

0810040

Korianderzaad

 

0810040

Komijnzaad

 

0810060

Dillezaad

 

0810070

Venkelzaad

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen
 

0820010

Piment

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbessen

 

0820060

Peper, zwart en wit

 

0820070

Vanillestokjes

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

iii)

Bast
 

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken
 

0840010

Zoethout

 

0840020

Gember

 

0840030

Geelwortel

 

0840040

Mierikswortel

 

0840990

Overige

 

0850000

v)

Knoppen
 

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

vi)

Stempels
 

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

vii)

Zaadrokken
 

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN
 

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN
 

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie
 

1011000

a)

Varkens
 

1011010

Vlees

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

Runderen
 

1012010

Vlees

 

1012020

Vet

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

Schapen
 

1013010

Vlees

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

Geiten
 

1014010

Vlees

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels
 

1015010

Vlees

 

1015020

Vet

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven
 

1016010

Vlees

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren
 

1017010

Vlees

 

1017020

Vet

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

1017990

Overige

 

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel
 

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt; eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
 

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

iv)

Honing
 

1050000

v)

Amfibieën en reptielen
 

1060000

vi)

Slakken
 

1070000

vii)

Andere producten van landdieren
 

(F)

=

Vetoplosbaar

(+)

=

De volgende MRĹs zijn van toepassing op gedroogde wilde fungi: 2,3 mg/kg voor eekhoorntjesbrood, 1,2 mg/kg voor gedroogde wilde fungi met uitzondering van eekhoorntjesbrood. Die MRĹs moeten binnen twee jaar worden herzien met het oog op de evaluatie van de nieuwe gegevens en de informatie die beschikbaar zal komen, inclusief wetenschappelijk bewijsmateriaal over het natuurlijk voorkomen of de vorming van nicotine in wilde fungi.”


(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(2) Bepaalbaarheidsgrens

(3) Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor de MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(F)

=

Vetoplosbaar

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

 

Chloorthalonil (R) — code 1012000: SDS-3701

 

Chloorthalonil (R) — code 1013000: SDS-3701

 

Chloorthalonil (R) — code 1014000: SDS-3701”

(4) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(5) Bepaalbaarheidsgrens

(F)

=

Vetoplosbaar

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Spirotetramat - code 1000000: Spirotetramat en zijn metaboliet BYI08330-enol, uitgedrukt als spirotetramat”

(6) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(7) Bepaalbaarheidsgrens

(F)

=

Vetoplosbaar

(+)

=

De volgende MRĹs zijn van toepassing op gedroogde wilde fungi: 2,3 mg/kg voor eekhoorntjesbrood, 1,2 mg/kg voor gedroogde wilde fungi met uitzondering van eekhoorntjesbrood. Die MRĹs moeten binnen twee jaar worden herzien met het oog op de evaluatie van de nieuwe gegevens en de informatie die beschikbaar zal komen, inclusief wetenschappelijk bewijsmateriaal over het natuurlijk voorkomen of de vorming van nicotine in wilde fungi.”


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving