Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.101


VERORDENING (EU) 2018/1049 VAN DE COMMISSIE

van 25 juli 2018

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong waarop de in Verordening (EG) nr. 396/2005 vastgestelde maximumresidugehalten (MRL's) voor bestrijdingsmiddelen overeenkomstig de bepalingen van die verordening van toepassing zijn, zijn opgenomen in de lijst in bijlage I bij die verordening.

(2)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad is vervangen bij Verordening (EU) 2018/62 van de Commissie (2).

(3)

Bij Verordening (EU) 2018/62 is in bijlage I, deel B, onder andere het product „radijsblad” ingevoegd en aan het product „boerenkolen” in bijlage I, deel A, gekoppeld. Als gevolg daarvan zijn de MRL's voor boerenkolen ook op radijsblad van toepassing.

(4)

Recente informatie wijst erop dat de MRL's voor boerenkolen wellicht niet in alle gevallen geschikt zijn voor radijsblad en dat specifieke residuproeven voor radijsblad nodig zijn om de juiste MRL's te bevestigen.

(5)

Derhalve moet een overgangsperiode worden vastgesteld om het verzamelen van de benodigde gegevens mogelijk te maken, voordat de MRL's voor boerenkolen voor „radijsblad” van toepassing worden. Daarom moet in bijlage I, deel B, bij Verordening (EG) nr. 396/2005 een nieuwe voetnoot 3, gekoppeld aan „radijsblad”, worden ingevoegd.

(6)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Om te waarborgen dat de wijzigingen voor uit hoofde van Verordening (EU) 2018/62 ingevoegd radijsblad niet tot onnodige marktverstoringen leiden, en het mogelijk te maken producten in de handel te brengen waarvan het oogstseizoen in het voorjaar van 2018 begint, moet deze verordening op 1 april 2018 van toepassing worden.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage I, deel B, bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt de volgende voetnoot 3 ingevoegd en aan het item „radijsblad” toegevoegd:

„(3)

Voor radijsblad gelden de MRL's met ingang van 1 januari 2022.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juli 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Verordening (EU) 2018/62 van de Commissie van 17 januari 2018 tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 18 van 23.1.2018, blz. 1).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving