Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.100


VERORDENING (EU) 2018/960 VAN DE COMMISSIE

van 5 juli 2018

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor lambda-cyhalothrin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor lambda-cyhalothrin zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor lambda-cyhalothrin heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (2) een met redenen omkleed advies over herziening van de bestaande MRL's uitgebracht. Vervolgens heeft de EFSA een conclusie over de intercollegiale toetsing van lambda-cyhalothrin (3) ingediend, waarbij de analytische eindpunten van de stof zijn bijgewerkt. Overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EG) nr. 396/2005 heeft de Commissie de EFSA verzocht om een herziening van de beoordeling van lambda-cyhalothrin, rekening houdend met de nieuwe eindpunten. Op 2 december 2015 heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de herziening van de herbeoordeling van de bestaande MRL's voor lambda-cyhalothrin (4) uitgebracht. De residudefinitie van lambda-cyhalothrin heeft ook betrekking op de stof gamma-cyhalothrin. De Commissie heeft de EFSA overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EG) nr. 396/2005 verzocht om de MRL's voor lambda-cyhalothrin te herzien, tevens rekening houdend met de mogelijke toepassingen van gamma-cyhalothrin. Op 26 juli 2017 heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de doelgerichte herziening van de bestaande MRL's voor lambda-cyhalothrin (5) uitgebracht, in het licht van de niet-specifieke residudefinitie.

(3)

De EFSA heeft voorgesteld om de residudefinitie voor alle producten te wijzigen. Zij heeft vastgesteld dat er een risico bestaat voor consumenten met betrekking tot de MRL's voor boerenkool en rijst. Het is derhalve passend deze MRL's te verlagen. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor alle producten bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. De EFSA heeft tevens geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor zonnebloemzaad, sojabonen en thee geen informatie beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor deze producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of op het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(4)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten, en waarvoor geen invoertoleranties of Codex-grenswaarden (CXL's) bestaan, moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(5)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak van aanpassing van bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(6)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(7)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(8)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(10)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Wat de werkzame stof lambda-cyhalothrin in of op alle producten behalve boerenkool en rijst betreft, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005 in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 26 januari 2019 in de EU zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 26 januari 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for lambda-cyhalothrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(1):3546.

(3) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2014;12(5):3677.

(4) EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2015. Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2015;13(12):4324.

(5) EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2017. Reasoned opinion on the focused review of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in light of the unspecific residue definition and the existing good agricultural practices for the substance gamma-cyhalothrin. EFSA Journal 2017;15(7):4930.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de volgende kolom voor lambda-cyhalothrin toegevoegd:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Lambda-cyhalothrin (met inbegrip van gamma-cyhalothrin) (som van R,S- en S,R-isomeren) (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,2 (+)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige (2)

 

0120000

Noten

0,01 (*1) (+)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige (2)

 

0130000

Pitvruchten

(+)

0130010

Appelen

0,08

0130020

Peren

0,08

0130030

Kweeperen

0,2

0130040

Mispels

0,2

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,2

0130990

Overige (2)

0,01 (*1)

0140000

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

0,15 (+)

0140020

Kersen (zoet)

0,3 (+)

0140030

Perziken

0,15 (+)

0140040

Pruimen

0,2 (+)

0140990

Overige (2)

0,01 (*1) (+)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

(+)

0151000

a)

druiven
 

0151010

Tafeldruiven

0,08

0151020

Wijndruiven

0,2

0152000

b)

aardbeien

0,2

0153000

c)

rubussoorten

0,2

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige (2)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

0,2

0154020

Veenbessen

0,2

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,2

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,2

0154050

Rozenbottels

0,2

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,2

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,2

0154080

Vlierbessen

0,2

0154990

Overige (2)

0,01 (*1)

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil

(+)

0161010

Dadels

0,01 (*1)

0161020

Vijgen

0,01 (*1)

0161030

Tafelolijven

1

0161040

Kumquats

0,01 (*1)

0161050

Carambola's

0,01 (*1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,09

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*1)

0161990

Overige (2)

0,01 (*1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

(+)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

0,05

0162020

Lychees

0,01 (*1)

0162030

Passievruchten/maracuja's

0,01 (*1)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0,01 (*1)

0162050

Sterappelen

0,01 (*1)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0,01 (*1)

0162990

Overige (2)

0,01 (*1)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

(+)

0163010

Avocado's

0,01 (*1)

0163020

Bananen

0,15

0163030

Mango's

0,2

0163040

Papaja's

0,01 (*1)

0163050

Granaatappels

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya's

0,01 (*1)

0163070

Guaves

0,01 (*1)

0163080

Ananassen

0,01 (*1)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*1)

0163100

Doerians

0,01 (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*1)

0163990

Overige (2)

0,01 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

(+)

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

aardappelen

0,01 (*1)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige (2)

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

0,04

0213020

Wortels

0,04

0213030

Knolselderij

0,07

0213040

Mierikswortels

0,04

0213050

Aardperen/topinamboers

0,04

0213060

Pastinaken

0,04

0213070

Wortelpeterselie

0,04

0213080

Radijzen

0,15

0213090

Schorseneren

0,04

0213100

Koolrapen

0,04

0213110

Rapen

0,04

0213990

Overige (2)

0,01 (*1)

0220000

Bolgewassen

0,2

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige (2)

 

0230000

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
 

0231010

Tomaten

0,07

0231020

Paprika's

0,1

0231030

Aubergines

0,3

0231040

Okra's, okers

0,3

0231990

Overige (2)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0232010

Komkommers

0,05

0232020

Augurken

0,15

0232030

Courgettes

0,15

0232990

Overige (2)

0,01 (*1)

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,06

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige (2)

 

0234000

d)

suikermais

0,05

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,1

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige (2)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

0,04

0242020

Sluitkolen

0,15

0242990

Overige (2)

0,01 (*1)

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

0,3

0243020

Boerenkolen

0,01 (*1)

0243990

Overige (2)

0,01 (*1)

0244000

d)

koolrabi's

0,01 (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten
 

0251010

Veldsla

1,5

0251020

Sla

0,15

0251030

Andijvie

0,07

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,7

0251050

Winterkers

0,7

0251060

Raketsla/rucola

0,7

0251070

Rode amsoi

0,01 (*1)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,7

0251990

Overige (2)

0,01 (*1)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
 

0252010

Spinazie

0,6

0252020

Postelein

0,01 (*1)

0252030

Snijbiet

0,2

0252990

Overige (2)

0,01 (*1)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,7

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige (2)

 

0260000

Peulgroenten

 

0260010

Bonen (met peul)

0,4

0260020

Bonen (zonder peul)

0,2

0260030

Erwten (met peul)

0,2

0260040

Erwten (zonder peul)

0,2

0260050

Linzen

0,2

0260990

Overige (2)

0,01 (*1)

0270000

Stengelgroenten

 

0270010

Asperges

0,02

0270020

Kardoenen

0,01 (*1)

0270030

Bleekselderij

0,03

0270040

Knolvenkel

0,2

0270050

Artisjokken

0,15

0270060

Preien

0,07

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

0270990

Overige (2)

0,01 (*1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

 

0280010

Gekweekte paddenstoelen

0,01 (*1)

0280020

Wilde paddenstoelen

0,5

0280990

Mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,05 (+)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige (2)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

(+)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

0,2

0401020

Pinda's/aardnoten

0,2

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,2

0401040

Sesamzaad

0,2

0401050

Zonnebloemzaad

0,01 (*1)

0401060

Koolzaad

0,2

0401070

Sojabonen

0,01 (*1)

0401080

Mosterdzaad

0,2

0401090

Katoenzaad

0,2

0401100

Pompoenzaad

0,2

0401110

Saffloerzaad

0,2

0401120

Bernagiezaad

0,2

0401130

Huttentutzaad

0,2

0401140

Hennepzaad

0,2

0401150

Wonderbonen

0,2

0401990

Overige (2)

0,01 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

0,5

0402020

Palmpitten

0,01 (*1)

0402030

Palmvruchten

0,01 (*1)

0402040

Kapok

0,01 (*1)

0402990

Overige (2)

0,01 (*1)

0500000

GRANEN

(+)

0500010

Gerst

0,5

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*1)

0500030

Mais

0,02

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*1)

0500050

Haver

0,3

0500060

Rijst

0,01 (*1)

0500070

Rogge

0,01 (*1)

0500080

Sorghum

0,01 (*1)

0500090

Tarwe

0,05

0500990

Overige (2)

0,01 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,01 (*1) (+)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige (2)

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige (2)

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige (2)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

10 (+)

0800000

SPECERIJEN

(+)

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,01 (*1)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige (2)

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

 

0820010

Piment

0,03

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0,03

0820030

Karwij

0,03

0820040

Kardemom

2

0820050

Jeneverbes

0,03

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0,03

0820070

Vanille

0,03

0820080

Tamarinde

0,03

0820990

Overige (2)

0,01 (*1)

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,01 (*1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige (2)

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05

0840020

Gember (10)

0,05 (+)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05

0840040

Mierikswortel (11)

(+)

0840990

Overige (2)

0,05

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,01 (*1)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige (2)

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,01 (*1)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige (2)

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,01 (*1)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige (2)

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

(+)

0900010

Suikerbiet

0,01 (*1)

0900020

Suikerriet

0,05

0900030

Wortelcichorei

0,01 (*1)

0900990

Overige (2)

0,01 (*1)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

(+)

1010000

Producten afkomstig van

 

1011000

a)

varkens
 

1011010

Spier

0,15

1011020

Vet

3

1011030

Lever

0,05

1011040

Nier

0,2

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

3

1011990

Overige (2)

0,01 (*1)

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

0,02

1012020

Vet

3

1012030

Lever

0,05

1012040

Nier

0,2

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

3

1012990

Overige (2)

0,01 (*1)

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

0,02

1013020

Vet

3

1013030

Lever

0,05

1013040

Nier

0,2

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

3

1013990

Overige (2)

0,01 (*1)

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

0,15

1014020

Vet

3

1014030

Lever

0,05

1014040

Nier

0,2

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

3

1014990

Overige (2)

0,01 (*1)

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

0,02

1015020

Vet

3

1015030

Lever

0,05

1015040

Nier

0,2

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

3

1015990

Overige (2)

0,01 (*1)

1016000

f)

pluimvee

0,01 (*1)

1016010

Spier

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige (2)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
 

1017010

Spier

0,02

1017020

Vet

3

1017030

Lever

0,05

1017040

Nier

0,2

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

3

1017990

Overige (2)

0,01 (*1)

1020000

Melk

0,02

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige (2)

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige (2)

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(F)

=

vetoplosbaar

Lambda-cyhalothrin (met inbegrip van gamma-cyhalothrin) (som van R,S- en S,R-isomeren) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0110990

Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0120000

Noten

0120010

Amandelen

0120020

Paranoten

0120030

Cashewnoten

0120040

Kastanjes

0120050

Kokosnoten

0120060

Hazelnoten

0120070

Macadamianoten

0120080

Pecannoten

0120090

Pijnboompitten

0120100

Pistaches

0120110

Walnoten

0120990

Overige (2)

0130000

Pitvruchten

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

0130990

Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (zoet)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140030

Perziken

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140040

Pruimen

0140990

Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia en XI) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0150000

Besvruchten en kleinfruit

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

aardbeien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven, de stabiliteit bij opslag en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153000

c)

rubussoorten

0153010

Bramen/braambessen

0153020

Dauwbramen

0153030

Frambozen (geel en rood)

0153990

Overige (2)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0154010

Blauwe bessen

0154020

Veenbessen

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0154050

Rozenbottels

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0154080

Vlierbessen

0154990

Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0161000

a)

eetbare schil

0161010

Dadels

0161020

Vijgen

0161030

Tafelolijven

0161040

Kumquats

0161050

Carambola's

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0161070

Jambolans/djamblangs

0161990

Overige (2)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

0162020

Lychees

0162030

Passievruchten/maracuja's

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0162050

Sterappelen

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0162990

Overige (2)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

0163010

Avocado's

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0163020

Bananen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0163030

Mango's

0163040

Papaja's

0163050

Granaatappels

0163060

Cherimoya's

0163070

Guaves

0163080

Ananassen

0163090

Broodvruchten

0163100

Doerians

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0163990

Overige (2)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

0210000

Wortel- en knolgewassen

0211000

a)

aardappelen

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0212010

Cassave/maniok

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

0212030

Yams

0212040

Arrowroot/pijlwortel

0212990

Overige (2)

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortels

0213050

Aardperen/topinamboers

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

0213990

Overige (2)

0220000

Bolgewassen

0220010

Knoflook

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0220990

Overige (2)

0230000

Vruchtgroenten

0231000

(a)

Solanaceae en Malvaceae

0231010

Tomaten

0231020

Paprika's

0231030

Aubergines

0231040

Okra's, okers

0231990

Overige (2)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232010

Komkommers

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

0232990

Overige (2)

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige (2)

0234000

d)

suikermais

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0241990

Overige (2)

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

0242990

Overige (2)

0243000

c)

bladkoolachtigen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0243010

Chinese kool/petsai

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0243020

Boerenkolen

0243990

Overige (2)

0244000

d)

koolrabi's

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

0251000

a)

slasoorten

0251010

Veldsla

0251020

Sla

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251070

Rode amsoi

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251990

Overige (2)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0252010

Spinazie

0252020

Postelein

0252030

Snijbiet

0252990

Overige (2)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0254000

d)

waterkers

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij/snijselder

0256040

Peterselie

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

0256990

Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260000

Peulgroenten

0260010

Bonen (met peul)

0260020

Bonen (zonder peul)

0260030

Erwten (met peul)

0260040

Erwten (zonder peul)

0260050

Linzen

0260990

Overige (2)

0270000

Stengelgroenten

0270010

Asperges

0270020

Kardoenen

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenkel

0270050

Artisjokken

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270060

Preien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270070

Rabarber

0270080

Bamboescheuten

0270090

Palmharten

0270990

Overige (2)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0280010

Gekweekte paddenstoelen

0280020

Wilde paddenstoelen

0280990

Mossen en korstmossen

0290000

Algen en prokaryote organismen

0300000

PEULVRUCHTEN

0300010

Bonen

0300020

Linzen

0300030

Erwten

0300040

Lupinen/lupinebonen

0300990

Overige (2)

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0401000

Oliehoudende zaden

0401010

Lijnzaad

0401020

Pinda's/aardnoten

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0401040

Sesamzaad

0401050

Zonnebloemzaad

0401060

Koolzaad

0401070

Sojabonen

0401080

Mosterdzaad

0401090

Katoenzaad

0401100

Pompoenzaad

0401110

Saffloerzaad

0401120

Bernagiezaad

0401130

Huttentutzaad

0401140

Hennepzaad

0401150

Wonderbonen

0401990

Overige (2)

0402000

Oliehoudende vruchten

0402010

Olijven voor oliewinning

0402020

Palmpitten

0402030

Palmvruchten

0402040

Kapok

0402990

Overige (2)

0500000

GRANEN

0500010

Gerst

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0500030

Mais

0500040

Gierst/pluimgierst

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500050

Haver

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500060

Rijst

0500070

Rogge

0500080

Sorghum

0500090

Tarwe

0500990

Overige (2)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0610000

Thee

0620000

Koffiebonen

0630000

Kruidenthee van

0631000

a)

bloemen

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/roselle

0631030

Roos

0631040

Jasmijn

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige (2)

0632000

b)

bladeren en kruiden

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0632990

Overige (2)

0633000

c)

wortels

0633010

Valeriaan

0633020

Ginseng

0633990

Overige (2)

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0640000

Cacaobonen

0650000

Carob/johannesbrood

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven, de analysemethoden en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000

HOP

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0800000

SPECERIJEN

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige (2)

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0820010

Piment

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbes

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070

Vanille

0820080

Tamarinde

0820990

Overige (2)

0830000

Als specerij gebruikte bast

0830010

Kaneel

0830990

Overige (2)

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan. Met ingang van 1 januari 2020 is het maximumresidugehalte voor gember (Zingiber officinale) in de groep „specerijen” (code 0840020 ) hetzelfde als voor gemberwortels (Zingiber officinale) in deel B van bijlage 1 (code 0213040-006 , gelijk aan dat voor mierikswortels (Armoracia rusticana) code 0213040 ), rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van de verwerking (drogen), overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840020

Gember (10)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0840990

Overige (2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0850010

Kruidnagels

0850020

Kappertjes

0850990

Overige (2)

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0860010

Saffraan

0860990

Overige (2)

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0870010

Foelie

0870990

Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900000

SUIKERGEWASSEN

0900010

Suikerbiet

0900020

Suikerriet

0900030

Wortelcichorei

0900990

Overige (2)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

1010000

Producten afkomstig van

1011000

a)

varkens

1011010

Spier

1011020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030

Lever

1011040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990

Overige (2)

1012000

b)

runderen

1012010

Spier

1012020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012030

Lever

1012040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990

Overige (2)

1013000

c)

schapen

1013010

Spier

1013020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013030

Lever

1013040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990

Overige (2)

1014000

d)

geiten

1014010

Spier

1014020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014030

Lever

1014040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990

Overige (2)

1015000

e)

paardachtigen

1015010

Spier

1015020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015030

Lever

1015040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015990

Overige (2)

1016000

f)

pluimvee

1016010

Spier

1016020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016030

Lever

1016040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016990

Overige (2)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

1017010

Spier

1017020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017030

Lever

1017040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017990

Overige (2)

1020000

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige (2)

1030000

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige (2)

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

1050000

Amfibieën en reptielen

1060000

Ongewervelde landdieren

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

2)

In bijlage III wordt de kolom voor lambda-cyhalothrin geschrapt.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving