Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.1-30

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/941 VAN DE COMMISSIE

van 2 juli 2018

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 15, lid 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (2), en met name artikel 53, lid 1, onder b, ii),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (3) bevat voorschriften voor de meer uitgebreide officiële controles die moeten worden uitgevoerd op de invoer van de in de lijst van bijlage I daarbij („de lijst”) opgenomen diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong op aangewezen punten van binnenkomst („APB”) op de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 genoemde grondgebieden.

(2)

Als zendingen die de Unie over zee binnenkomen worden gelost om in een ander schip te worden geladen voor verder vervoer naar een haven in een andere lidstaat (overgeladen zendingen), is ingevolge Verordening (EG) nr. 669/2009 deze haven het aangewezen punt van binnenkomst. Omwille van een doeltreffende organisatie van officiële controles aan de grenzen van de Unie, en tegelijkertijd om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mensen, dieren en planten te waarborgen, moet dezelfde regel gelden voor zendingen die de Unie door de lucht uit een derde land binnenkomen en die worden overgeladen voor verdere overbrenging naar een andere luchthaven in de Unie. In die gevallen moet het aangewezen punt van binnenkomst laatstbedoelde luchthaven zijn. Om dezelfde redenen moet deze regel eveneens gelden wanneer de zendingen worden overgeladen voor verdere overbrenging in dezelfde lidstaat. De met betrekking tot overgeladen zendingen gebruikte terminologie moet worden gewijzigd van „verder vervoer” in „verdere overbrenging”, om het verschil in situatie aan te geven tussen overgeladen zendingen en zendingen waarvan verder vervoer wordt toegestaan in afwachting van de resultaten van de materiële controles. Verordening (EG) nr. 669/2009 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Verordening (EG) nr. 882/2004 schrijft voor dat de bevoegde autoriteiten de Commissie en de andere lidstaten in kennis stellen van aan de grens afgewezen zendingen. Wat bestrijdingsmiddelen betreft, moet worden verduidelijkt dat de bevoegde autoriteiten, wanneer zij een zending van in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 opgenomen diervoeders en levensmiddelen afwijzen, daarvan in geval van niet-naleving van een maximumresidugehalte als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad (4) kennis moeten geven, ongeacht of de acute referentiedosis is overschreden.

(4)

Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 669/2009 bepaalt dat de lijst in bijlage I bij die verordening regelmatig en ten minste halfjaarlijks moet worden herzien, waarbij rekening wordt gehouden met de in dat artikel vermelde informatiebronnen.

(5)

Uit de frequentie en de relevantie van de recente incidenten met levensmiddelen die via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders zijn gemeld, de bevindingen van de controles in derde landen die zijn uitgevoerd door het directoraat Audits en analyse inzake gezondheid en voedsel van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Commissie en de door de lidstaten overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 669/2009 bij de Commissie ingediende halfjaarlijkse verslagen over zendingen van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong, blijkt dat de lijst moet worden gewijzigd.

(6)

Met name voor zendingen gojibessen uit China en in azijn of azijnzuur bereide of verduurzaamde rapen („rapen in het zuur”) uit Libanon en Syrië blijkt uit de bovengenoemde informatiebronnen dat zich nieuwe risico's voor de gezondheid van de mens voordoen die de invoering van meer uitgebreide officiële controles vereisen. Daarom moeten in de lijst vermeldingen betreffende die zendingen worden opgenomen.

(7)

De lijst moet met name worden gewijzigd door de vermeldingen te schrappen voor goederen die volgens de beschikbare informatie over het algemeen in toereikende mate aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften van de EU-wetgeving voldoen en waarvoor meer uitgebreide officiële controles bijgevolg niet langer nodig zijn. De vermeldingen in de lijst voor Brassica oleracea uit China, aardbeien uit Egypte, rozijnen en krenten uit Iran, erwten met peul uit Kenia, kousenband uit Thailand en aubergines en Ethiopische aubergine uit Oeganda moeten daarom worden geschrapt.

(8)

Bovendien moet de lijst worden gewijzigd door de frequentie van de overeenstemmings- en materiële controles te verlagen voor goederen die volgens de relevante informatiebronnen over het algemeen in toenemende mate aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften van de EU-wetgeving voldoen en waarvoor de huidige frequentie van die controles bijgevolg niet langer gepast is. De vermeldingen in de lijst voor ananassen uit Benin en citroenen en granaatappelen uit Turkije moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Het toepassingsgebied van bepaalde vermeldingen in de lijst moet worden uitgebreid tot andere vormen van het goed dan die welke momenteel in de lijst zijn opgenomen, wanneer die andere vormen hetzelfde risico inhouden. Daarom moeten de bestaande vermeldingen voor okra's uit Vietnam worden gewijzigd teneinde daarin bevroren okra's op te nemen.

(10)

Met het oog op de bescherming van de menselijke gezondheid in de Unie wordt in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014 van de Commissie (5) bepaald dat zendingen okra's (levensmiddelen, vers en ingevroren) uit India alleen in de Unie mogen worden ingevoerd wanneer zij vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat waarin wordt verklaard dat de goederen zijn bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen alsmede van de resultaten van de bemonstering en analyse die is uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten van het derde land om te bevestigen dat is voldaan aan de wetgeving van de Unie inzake de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014 voorziet tevens in een verhoogde frequentie van de officiële controles aan de grenzen van de Unie op de invoer van okra's uit India. De resultaten van deze controles wijzen op een daling van de frequentie van niet-naleving van de in Verordening (EG) nr. 396/2005 voor dit goed vastgestelde maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen, waaruit blijkt dat het risico in verband met de invoer ervan aanzienlijk is afgenomen. Het is dan ook niet langer nodig de in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014 vastgestelde bijzondere voorwaarden voor invoer toe te passen op okra's uit India. Na de stopzetting van de op grond van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014 voor dit goed vereiste bemonstering, tests en certificering vóór uitvoer moeten meer uitgebreide officiële controles aan de grenzen van de Unie worden gehandhaafd. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014 en bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

Op grond van de bestaande vermeldingen voor thee uit China in de lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 moeten de bevoegde autoriteiten dit product op trifluraline testen. De lidstaten hebben echter niet gemeld dit bestrijdingsmiddel in dit product te hebben aangetroffen en er zijn geen desbetreffende meldingen in het kader van het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 178/2002. Tegelijkertijd zijn er meldingen dat frequent tolfenpyrad in thee uit China is aangetroffen. Evenmin als trifluraline is dit bestrijdingsmiddel opgenomen in het controleprogramma als bedoeld in artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005, en bijgevolg hoeven in het kader van Verordening (EG) nr. 669/2009 voor dit bestrijdingsmiddel geen tests te worden uitgevoerd. Daarom moeten de bestaande vermeldingen voor thee uit China in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 worden gewijzigd teneinde de verwijzing naar trifluraline daaruit te schrappen en daarin van de bevoegde autoriteiten te verlangen dat zij dit product op tolfenpyrad testen.

(12)

De specifieke kenmerken van de aseptische verpakking in vaten van „abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd” (abrikozenpuree) (GN-code 2008 50 61) in de lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 zijn zodanig dat het nemen van monsters op het APB een ernstig risico voor de voedselveiligheid of beschadiging van het product in onaanvaardbare mate tot gevolg zou kunnen hebben. Daarom moeten de bestaande vermeldingen voor „abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd” (abrikozenpuree) in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 worden gewijzigd teneinde te bepalen dat de bevoegde autoriteiten van de in het gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB) vermelde plaats van bestemming indien nodig bij de exploitant van het levensmiddelenbedrijf overeenstemmings- en materiële controles op zendingen van die producten kunnen uitvoeren wanneer aan de voorwaarden van artikel 9, lid 2, van die verordening wordt voldaan.

(13)

Omwille van de samenhang en duidelijkheid moet bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 worden vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.

(14)

Verordening (EG) nr. 669/2009 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 669/2009

Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 3 wordt de laatste zin van punt b) vervangen door:

„als zendingen die de Unie over zee of door de lucht uit een derde land binnenkomen worden gelost om in dezelfde haven of op dezelfde luchthaven in een ander schip respectievelijk vliegtuig te worden geladen voor verdere overbrenging naar een andere haven of luchthaven op een van de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 genoemde grondgebieden, is deze haven of luchthaven het aangewezen punt van binnenkomst;”.

2)

Artikel 13 wordt vervangen door:

„Artikel 13

Niet-naleving

1. Indien uit de officiële controles blijkt dat de desbetreffende voorschriften niet zijn nageleefd, vult de verantwoordelijke ambtenaar van de bevoegde autoriteit deel III van het gemeenschappelijke document van binnenkomst in en worden overeenkomstig de artikelen 19, 20 en 21 van Verordening (EG) nr. 882/2004 maatregelen genomen.

2. Wanneer de bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van binnenkomst het binnenbrengen van een zending van in bijlage I opgenomen diervoeders en levensmiddelen niet toestaat wegens niet-naleving van een maximumresidugehalte als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 396/2005, geeft zij van deze afwijzing aan de grens onmiddellijk kennis overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening (EG) nr. 882/2004.”.

3)

Bijlage I wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:

„1. Deze verordening is van toepassing op zendingen van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die zijn opgenomen in de lijst in bijlage I.”.

2)

Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 juli 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(2) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(3) Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11).

(4) Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1).

(5) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014 van de Commissie van 13 augustus 2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van okra's en kerrieblad uit India en houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 91/2013 (PB L 242 van 14.8.2014, blz. 20).


BIJLAGE I

BIJLAGE I

Diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op het aangewezen punt van binnenkomst worden onderworpen

Diervoeders en levensmiddelen

(beoogd gebruik)

GN-code (1)

Taric-onder-verdeling

Land van oorsprong

Risico

Frequentie van materiële en overeenstemmingscontroles (%)

Ananassen

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (3)

10

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Bolivia (BO)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Gojibessen (wolfsbessen) (Lycium barbarum L.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

ex 0813 40 95 ;

10

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (4)

10

ex 0810 90 75

10

Thee, ook indien gearomatiseerd

(Levensmiddelen)

0902

 

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (5)

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominicaanse Republiek (DO)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (6)

20

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

   

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

 

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (7)

10

0710 80 51

 

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

   

Hazelnoten, in de dop

0802 21 00
 

Georgië (GE)

Aflatoxinen

20

Hazelnoten, zonder dop

0802 22 00

(Levensmiddelen)

 

Palmolie

(Levensmiddelen)

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Sudankleurstoffen (8)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Gambia (GM)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Okra's

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 99 90 ;

20

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (9)

10

ex 0710 80 95

30

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

20

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (10)

10

ex 0710 80 59

20

Chinese bleekselderij (Apium graveolens)

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (11)

50

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

ex 0708 20 00 ;

10

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (12)

50

ex 0710 22 00

10

Rapen (Brassica rapa spp. Rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Libanon (LB)

Rodamine B

50

Pepers (niet-scherpsmakende en andere) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — gedroogd, gebrand, fijngemaakt of gemalen)

ex 2008 99 99 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatoxinen

20

0904 21 10 ;

 

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00

11 ; 19

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Madagaskar (MG)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (13)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

20

Pakistan (PK)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)

10

ex 0710 80 59

20

Frambozen

(Levensmiddelen — bevroren)

0811 20 31 ;

 

Servië (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

10

ex 0811 20 19

10

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Sudan (SD)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella (13)

50

Zaden van watermeloenen (Egusi, Citrullus spp.) en afgeleide producten

(Levensmiddelen)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinen

50

ex 1106 30 90 ;

30

ex 2008 99 99

50

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Senegal (SN)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Rapen (Brassica rapa spp. Rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Syrië (SY)

Rodamine B

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

20

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (14)

10

ex 0710 80 59

20

Gedroogde abrikozen

0813 10 00
 

Turkije (TR)

Sulfieten (16)

20

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd (15)

2008 50 61

(Levensmiddelen)

 

Rozijnen en krenten (met inbegrip van tot pasta gesneden of gemalen rozijnen en krenten zonder verdere behandeling)

(Levensmiddelen)

0806 20

 

Turkije (TR)

Ochratoxine A

5

Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

0805 50 10

 

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)

10

Granaatappelen

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0810 90 75

30

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (17)

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (18)

10

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

(Levensmiddelen)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (19)

50

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Oeganda (UG)

Salmonella (13)

50

Pistaches in de dop

0802 51 00
 

Verenigde Staten (US)

Aflatoxinen

10

Pistaches zonder dop

0802 52 00
 

Pistaches, gebrand

(Levensmiddelen)

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93

20

Gedroogde abrikozen

0813 10 00
 

Oezbekistan (UZ)

Sulfieten (16)

50

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd (15)

2008 50 61

(Levensmiddelen)

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (20)

50

Basilicum (heilig, zoet)

ex 1211 90 86

20

Munt

ex 1211 90 86

30

Peterselie

ex 0709 99 90

40

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

   

Okra's

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (20)

50

ex 0710 80 95

30

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (20)

50

ex 0710 80 59

20

Pitahaja's (drakenvruchten)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (20)

10


(1) Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht en geen specifieke onderverdeling voor die code bestaat, wordt de GN-code voorafgegaan door „ex”.

(2) Residuen van ten minste die bestrijdingsmiddelen die in het overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1) vastgestelde controleprogramma zijn opgenomen en die kunnen worden geanalyseerd met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS (controle op bestrijdingsmiddelen alleen in/op producten van plantaardige oorsprong).

(3) Residuen van ethefon.

(4) Residuen van amitraz.

(5) Residuen van tolfenpyrad.

(6) Residuen van acefaat, aldicarb (som van aldicarb, het sulfoxide en het sulfon daarvan, uitgedrukt als aldicarb), amitraz (amitraz met inbegrip van alle metabolieten die het 2,4-dimethylanilinegedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz), diafenthiuron, dicofol (som van p,p′- en o,p′-isomeer), dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) en methiocarb (som van methiocarb en methiocarbsulfoxide en -sulfon, uitgedrukt als methiocarb).

(7) Residuen van dicofol (som van p,p′- en o,p′-isomeer), dinotefuran, folpet, prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het 2,4,6-trichloorfenolgedeelte bevatten, uitgedrukt als prochloraz), thiofanaat-methyl en triforine.

(8) In deze bijlage worden onder „Sudan-kleurstoffen” de volgende chemische stoffen verstaan: i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9); ii) Sudan II (CAS-nummer 3118-97-6); iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9); iv) Scarlet Red, of Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6).

(9) Residuen van diafenthiuron.

(10) Residuen van carbofuran.

(11) Residuen van fenthoaat.

(12) Residuen van chloorbufam.

(13) Referentiemethode EN/ISO 6579-1 of een ten opzichte van die methode gevalideerde methode in overeenstemming met de meest recente versie van EN/ISO 16140 of andere internationaal aanvaarde gelijkaardige protocollen.

(14) Residuen van formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(-hydrochloride)), prothiofos en triforine.

(15) De bevoegde autoriteit van de in het GDB vermelde plaats van bestemming kan indien nodig bij de exploitant van het diervoeder- en levensmiddelenbedrijf overeenstemmings- en materiële controles uitvoeren overeenkomstig artikel 9, lid 2, van deze verordening.

(16) Referentiemethoden: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 of ISO 5522:1981.

(17) Residuen van prochloraz.

(18) Residuen van diafenthiuron, formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(-hydrochloride)) en thiofanaat-methyl.

(19) Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) en metrafenon.

(20) Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram), fenthoaat en quinalfos.


BIJLAGE II

In bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014 wordt de volgende vermelding voor okra's uit India geschrapt:

„Okra's

(Levensmiddelen — vers en ingevroren)

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (2)

20


(2) Certificering door het land van oorsprong en de controle bij invoer door de lidstaten om de naleving te verzekeren van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1), met name residuen van: acefaat, methamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, methomyl, thiodicarb, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acetamipirid, indoxacarb, mandipropamid.”


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving