Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.99

VERORDENING (EU) 2018/832 VAN DE COMMISSIE

van 5 juni 2018

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazool, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobine, mepiquat, metazachloor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 18, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, fenamidone, folpet, mandestrobine, mepiquat, metazachloor, propamocarb, pyrimethanil, sulfoxaflor en trifloxystrobin zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor difenoconazool, flubendiamide, fluopicolide en fosetyl zijn MRL's vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening. Voor propargite zijn MRL's vastgesteld in bijlage V bij die verordening.

(2)

Op 11 juli 2015 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius Codex-grenswaarden (CXL's) vastgesteld voor fenamidone (2).

(3)

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (3) wordt, indien er internationale normen bestaan of op korte termijn tot stand zullen komen, hiermee bij de ontwikkeling en aanpassing van de levensmiddelenwetgeving rekening gehouden, tenzij die normen of de betrokken gedeelten ervan een ondoeltreffend of ongeschikt middel zouden zijn om de legitieme doelstellingen van de levensmiddelenwetgeving te verwezenlijken, er wetenschappelijke gronden zijn om deze buiten beschouwing te laten of bedoelde normen tot een ander beschermingsniveau zouden leiden dan het niveau dat in de Unie passend wordt geacht. Overeenkomstig artikel 13, onder e), van die verordening zal de Unie bovendien de overeenstemming tussen internationale technische normen en levensmiddelenwetgeving bevorderen, waarbij zij erop toeziet dat aan het in de Unie vastgestelde hoge beschermingsniveau geen afbreuk wordt gedaan.

(4)

De Unie heeft bij het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de CXL's die zijn voorgesteld voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddelen en producten: fenamidone (bloemkoolachtigen; andere vruchtgroenten dan Cucurbitaceae).

(5)

Daarom moeten de CXL's voor fenamidone die niet in overweging 4 worden vermeld, als MRL's worden opgenomen in Verordening (EG) nr. 396/2005, behalve wanneer zij bij producten horen die niet zijn opgenomen in bijlage I bij die verordening of wanneer zij op een lager niveau zijn vastgesteld dan de huidige MRL's. Die CXL's zijn veilig voor de consumenten in de Unie (4).

(6)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op bonen zonder peul van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof cymoxanil bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(7)

Wat deltamethrin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor boerenkool. Wat difenoconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor „overige bloemkoolachtigen”, spruitjes, andijvie, rucola, „spinazie en dergelijke bladgroente”, witlof/witloof en rabarber. Wat fluopicolide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor snijbiet. Wat folpet betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor appelen en peren. Wat fosetyl betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor pitvruchten, perziken en aardappelen. Wat mandestrobine betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor abrikozen, kersen, perziken en pruimen. Wat metazachloor betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor Chinese kool. Wat propamocarb betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor snijbiet. Wat pyrimethanil betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor Cucurbitaceae met eetbare schil. Wat sulfoxaflor betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor druivenbladeren en artisjokken. Wat trifloxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor „ander kleinfruit en besvruchten”, slasoorten, postelein, bonen zonder peul, erwten en peulvruchten.

(8)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn aanvragen ingediend voor flubendiamide, dat in de Verenigde Staten op abrikozen, perziken, pruimen en sojabonen wordt gebruikt, voor dinatriumfosfonaat, dat in de Verenigde Staten voor noten (met uitzondering van kokosnoten) wordt gebruikt, en voor propargite, dat in Brazilië op sinaasappelen en in India op thee wordt gebruikt. De aanvragers voeren aan dat het toegestane gebruik van die stoffen op dergelijke gewassen in de respectieve landen van uitvoer leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(9)

Overeenkomstig artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (5) heeft het Verenigd Koninkrijk de Commissie op 8 augustus 2017 meegedeeld dat het toestemming heeft gegeven voor het in de handel brengen van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof cyantraniliprole bevat, voor gebruik op bramen/braambessen en frambozen, als gevolg van een onverwachte uitbraak van Drosophila suzukii. Op 13 september 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk de Commissie er overeenkomstig artikel 53 van in kennis gesteld dat het een vergunning heeft verleend voor een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof cyantraniliprole bevat voor gebruik op preien als gevolg van een onverwachte uitbraak van Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua en Phytomyza gymnostoma. Het verlenen van dergelijke vergunningen leek een noodzakelijke maatregel, aangezien de uitbraak van die plaagorganismen een gevaar vormde dat op geen enkele andere redelijke manier kon worden tegengegaan. Het Verenigd Koninkrijk heeft die vergunningen overeenkomstig artikel 18, lid 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 meegedeeld aan de andere lidstaten, de Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en heeft aanvragen ingediend met het oog op de vaststelling van tijdelijke MRL's voor die gewassen.

(10)

Overeenkomstig artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 heeft Griekenland de Commissie op 19 september 2017 meegedeeld dat het een vergunning heeft verleend voor het in de handel brengen van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof mepiquat bevat, voor gebruik op katoen, als een middel om de plantengroei te regelen. Het verlenen van een dergelijke vergunning leek een noodzakelijke maatregel om opbrengstverliezen te voorkomen. Griekenland heeft die vergunning overeenkomstig artikel 18, lid 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 meegedeeld aan de andere lidstaten, de Commissie en de EFSA en heeft een aanvraag ingediend met het oog op de vaststelling van een tijdelijk MRL voor katoenzaad.

(11)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn die aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(12)

De EFSA heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft geschonken aan de risico's voor de consument en, indien relevant, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (6). De EFSA heeft die adviezen naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(13)

De EFSA heeft in haar met redenen omkleed advies geconcludeerd dat, wat het gebruik van deltamethrin op boerenkool betreft, de risicobeoordeling onderhevig is aan atypische onzekerheden. Gezien de geringe bijdrage van boerenkool aan de totale blootstelling via de voeding, is het echter passend het MRL op 0,15 mg/kg vast te stellen.

(14)

Wat trifloxystrobin betreft, heeft de aanvrager de ontbrekende informatie met betrekking tot de analysemethoden voor producten van dierlijke oorsprong verstrekt en de referentiestandaard voor CGA321113 in de handel verkrijgbaar gemaakt.

(15)

Wat het gebruik van flubendiamide op sojabonen betreft, is het huidige MRL in het land van uitvoer op 0,25 mg/kg vastgesteld. Omdat het hoogst gemeten residugehalte in onder toezicht verrichte veldproeven iets boven die waarde ligt, is het passend om het MRL op de afgeronde waarde van 0,3 mg/kg vast te stellen.

(16)

Wat het gebruik van cyantraniliprole op bramen/braambessen, frambozen en preien betreft, moeten de tijdelijke MRL's tot en met 30 juni 2021 geldig zijn.

(17)

Wat het gebruik van mepiquat op katoen betreft, moet het tijdelijke MRL voor katoenzaad tot en met 30 juni 2021 geldig zijn.

(18)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. De EFSA heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(19)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(20)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(21)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 juni 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, Commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsels III en IV. Achtendertigste zitting. Genève, Zwitserland, 6-11 juli 2015.

(3) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(4) Scientific support for preparing a EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2014;12(7):3737 (182 blz.).

(5) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(6) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries. EFSA Journal 2017;15(11):5061 (24 blz.).

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks. EFSA Journal 2018;16(1):5124 (24 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods. EFSA Journal 2017;15(11):5066 (19 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale. EFSA Journal 2018;16(1):4683 (28 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5143 (28 blz.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans. EFSA Journal 2018;16(1):5128 (31 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards. EFSA Journal 2018;16(1):5135 (21 blz.).

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears. EFSA Journal 2017;15(10):5041 (21 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato. EFSA Journal 2018;16(2):5161 (36 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums. EFSA Journal 2018;16(1):5148 (22 blz.).

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton. EFSA Journal 2018;16(2):5162 (25 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage. EFSA Journal 2018;16(1):5127 (20 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves. EFSA Journal 2017;15(11):5055 (22 blz.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea. EFSA Journal 2018;16(2):5193 (25 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018;16(2):5145 (20 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes. EFSA Journal 2017;15(11):5070 (23 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5154 (33 blz.).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, fenamidone, folpet, mandestrobine, mepiquat, metazachloor, propamocarb, pyrimethanil, sulfoxaflor en trifloxystrobin worden vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Cyantraniliprole

Cymoxanil

Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F)

Fenamidone

Folpet (som van folpet en ftaalimide, uitgedrukt als folpet) (R)

Mandestrobine

Mepiquat (som van mepiquat en zouten daarvan, uitgedrukt als mepiquat-chloride)

Metazachloor (som van de metabolieten 479M04, 479M08, 479M16, uitgedrukt als metazachloor) (R)

Propamocarb (som van propamocarb en zouten daarvan, uitgedrukt als propamocarb) (R)

Pyrimethanil (R)

Sulfoxaflor (som van de isomeren)

Trifloxystrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

             

0,02 (*1)

0,01 (*1)

     

0110000

Citrusvruchten

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

8

 

0,5

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

                   

0,15

 

0110020

Sinaasappelen

                   

0,8

 

0110030

Citroenen

                   

0,4

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

                   

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarijnen

                   

0,8

 

0110990

Overige (2)

                   

0,01 (*1)

 

0120000

Noten

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

     

0,02 (*1)

0,02

0120010

Amandelen

                 

0,2

   

0120020

Paranoten

                 

0,02 (*1)

   

0120030

Cashewnoten

                 

0,02 (*1)

   

0120040

Kastanjes

                 

0,02 (*1)

   

0120050

Kokosnoten

                 

0,02 (*1)

   

0120060

Hazelnoten

                 

0,02 (*1)

   

0120070

Macadamianoten

                 

0,02 (*1)

   

0120080

Pecannoten

                 

0,02 (*1)

   

0120090

Pijnboompitten

                 

0,02 (*1)

   

0120100

Pistaches

                 

0,2

   

0120110

Walnoten

                 

0,02 (*1)

   

0120990

Overige (2)

                 

0,02 (*1)

   

0130000

Pitvruchten

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

15

 

0,7

0130010

Appelen

   

0,2

 

0,3

         

0,4

 

0130020

Peren

   

0,1

 

0,3

         

0,4

 

0130030

Kweeperen

   

0,1

 

0,03 (*1)

         

0,3

 

0130040

Mispels

   

0,1

 

0,03 (*1)

         

0,3

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

   

0,1

 

0,03 (*1)

         

0,3

 

0130990

Overige (2)

   

0,1

 

0,03 (*1)

         

0,3

 

0140000

Steenvruchten

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

       

3

0140010

Abrikozen

0,01 (*1)

 

0,15

   

2

     

10

0,5

 

0140020

Kersen (zoet)

6

 

0,1

   

3

     

4

1,5

 

0140030

Perziken

1,5

 

0,15

   

2

     

10

0,5

 

0140040

Pruimen

0,7

 

0,07

   

0,5

     

2

0,5

 

0140990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

   

(+)

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

         

0151000

a)

druiven

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

         

5

2

3

0151010

Tafeldruiven

       

6

             

0151020

Wijndruiven

       

20

             

0152000

b)

aardbeien

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

       

5

0,5

1

0153000

c)

rubussoorten
 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

         

0,01 (*1)

3

0153010

Bramen/braambessen

0,9 (+)

               

15

   

0153020

Dauwbramen

0,01 (*1)

               

0,01 (*1)

   

0153030

Frambozen (geel en rood)

0,9 (+)

               

15

   

0153990

Overige (2)

0,01 (*1)

               

0,01 (*1)

   

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

           

3

0154010

Blauwe bessen

4

               

8

0,01 (*1)

 

0154020

Veenbessen

0,01 (*1)

               

5

0,01 (*1)

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

4

               

5

0,01 (*1)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

4

               

5

0,01 (*1)

 

0154050

Rozenbottels

4

               

5

0,01 (*1)

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,01 (*1)

               

5

0,01 (*1)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,8

               

15

0,3

 

0154080

Vlierbessen

0,01 (*1)

               

5

0,01 (*1)

 

0154990

Overige (2)

0,01 (*1)

               

5

0,01 (*1)

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

         

0161000

a)

eetbare schil
                       

0161010

Dadels

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

       

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Vijgen

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

       

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Tafelolijven

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

       

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumquats

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

       

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Carambola's

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

       

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

       

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

       

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

       

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*1)

     

0,03 (*1)

       

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0,15 (+)

               

0,01 (*1)

0162020

Lychees

   

0,01 (*1)

               

0,01 (*1)

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

0,01 (*1)

               

4 (+)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0,01 (*1)

               

0,01 (*1)

0162050

Sterappelen

   

0,01 (*1)

               

0,01 (*1)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0,01 (*1)

               

0,01 (*1)

0162990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

               

0,01 (*1)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

         

0,01 (*1)

 

0163010

Avocado's

                 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Bananen

                 

0,1

 

0,05

0163030

Mango's

                 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaja's

                 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granaatappels

                 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya's

                 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guaves

                 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananassen

                 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Broodvruchten

                 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Doerians

                 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

                 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Overige (2)

                 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

         

0,01 (*1)

           

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,05

0,01 (*1)

       

0,02 (*1)

         

0211000

a)

aardappelen
   

0,3 (+)

0,02 (*1)

0,06 (*1) (+)

   

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Cassave/maniok

                       

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

                       

0212030

Yams

                       

0212040

Arrowroot/pijlwortel

                       

0212990

Overige (2)

                       

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
   

0,02 (*1) (+)

                 

0213010

Rode bieten

     

0,15

0,03 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Wortels

     

0,2

0,03 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Knolselderij

     

0,15

0,03 (*1)

   

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Mierikswortels

     

0,15

0,03 (*1)

   

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Aardperen/topinamboers

     

0,15

0,03 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastinaken

     

0,15

0,03 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Wortelpeterselie

     

0,15

0,03 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Radijzen

     

0,15

0,04 (*1) (+)

   

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Schorseneren

     

0,15

0,04 (*1) (+)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Koolrapen

     

0,15

0,03 (*1)

   

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Rapen

     

0,15

0,03 (*1)

   

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Overige (2)

     

0,15

0,03 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Bolgewassen

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

         

0220010

Knoflook

0,05

 

0,06

0,2

     

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Uien

0,05

 

0,06

0,2

     

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Sjalotten

0,05

 

0,06

0,2

     

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

8

 

0,3

3

     

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Overige (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Vruchtgroenten

           

0,02 (*1)

0,02 (*1)

       

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
                       

0231010

Tomaten

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

     

4

1

0,3

0,7

0231020

Paprika's

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

     

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Aubergines

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

     

4

1

0,3

0,7

0231040

Okra's, okers

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Overige (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

     

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Komkommers

                     

(+)

0232020

Augurken

                     

(+)

0232030

Courgettes

                       

0232990

Overige (2)

                       

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,3

0,4

(+)

0,2

       

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Meloenen

   

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

             

0233020

Pompoenen

   

0,2

 

0,03 (*1)

             

0233030

Watermeloenen

   

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

             

0233990

Overige (2)

   

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

             

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0241000

a)

bloemkoolachtigen

2

 

0,1

       

0,4 (+)

     

0,5

0241010

Broccoli

     

5

       

3

 

3

 

0241020

Bloemkolen

     

0,01 (*1)

       

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

2

                     

0242010

Spruitjes

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Sluitkolen

   

0,1

0,9

     

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

bladkoolachtigen

0,01 (*1)

                   

3 (+)

0243010

Chinese kool/petsai

   

0,2

55

     

0,6

20

 

2

 

0243020

Boerenkolen

   

0,15

0,01 (*1)

     

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

koolrabi's

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

                       

0251000

a)

slasoorten
   

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

     

15

0251010

Veldsla

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

       

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Sla

5

0,03 (+)

0,5

30

       

40

20

4

 

0251030

Andijvie

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

       

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

       

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Winterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

       

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Raketsla/rucola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

       

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Rode amsoi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

       

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

       

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

   

0252010

Spinazie

 

1 (+)

               

6

0,01 (*1)

0252020

Postelein

 

0,01 (*1)

               

0,01 (*1)

15

0252030

Snijbiet

 

0,01 (*1)

               

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

               

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Kervel

                   

0,02 (*1)

 

0256020

Bieslook

                   

0,02 (*1)

 

0256030

Bladselderij/snijselder

                   

1,5

 

0256040

Peterselie

                   

0,02 (*1)

 

0256050

Salie

                   

0,02 (*1)

 

0256060

Rozemarijn

                   

0,02 (*1)

 

0256070

Tijm

                   

0,02 (*1)

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

                   

0,02 (*1)

 

0256090

Laurierblad

                   

0,02 (*1)

 

0256100

Dragon

                   

0,02 (*1)

 

0256990

Overige (2)

                   

0,02 (*1)

 

0260000

Peulgroenten

   

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0260010

Bonen (met peul)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

       

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Bonen (zonder peul)

0,3

0,05 (*1)

 

0,15

       

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Erwten (met peul)

2

0,15

 

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Erwten (zonder peul)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Linzen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stengelgroenten

       

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

         

0270010

Asperges

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardoenen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Bleekselderij

15

0,01 (*1)

0,3

40

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Knolvenkel

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Artisjokken

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

     

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Preien

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

     

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

   

0,05 (+)

     

0,09 (+)

         

0280020

Wilde paddenstoelen

   

0,01 (*1)

     

0,02 (*1)

         

0280990

Mossen en korstmossen

   

0,01 (*1)

     

0,02 (*1)

         

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,2

0300010

Bonen

0,3

 

0,6

           

0,5

0,3

 

0300020

Linzen

0,01 (*1)

 

1

           

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Erwten

0,01 (*1)

 

1

           

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,01 (*1)

 

1

           

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

           

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0401000

Oliehoudende zaden

       

0,07 (*1)

             

0401010

Lijnzaad

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,06 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

   

0,02 (*1)

0,02

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Sesamzaad

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02 (*1)

   

0,05 (*1)

0,06 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Koolzaad

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

   

4 (+)

0,06 (*1)

   

0,15

0,01 (*1)

0401070

Sojabonen

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

   

0,3

0,05

0401080

Mosterdzaad

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,06 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Katoenzaad

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02 (*1)

   

5 (+)

0,02 (*1)

   

0,4

0,01 (*1)

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Saffloerzaad

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Bernagiezaad

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,06 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Huttentutzaad

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,06 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Hennepzaad

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Wonderbonen

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

     

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

   

0,02 (*1)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

           

0,3

0402020

Palmpitten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

           

0,01 (*1)

0402030

Palmvruchten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

           

0,01 (*1)

0402040

Kapok

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

           

0,01 (*1)

0402990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

           

0,01 (*1)

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

     

0500010

Gerst

   

2

 

1 (+)

 

4

   

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

   

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Mais

   

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Gierst/pluimgierst

   

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Haver

   

2

 

0,07 (*1)

 

3

   

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Rijst

   

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

   

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Rogge

   

2

 

0,07 (*1)

 

3

   

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Sorghum

   

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

   

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Tarwe

   

1

 

0,4 (+)

 

3

   

0,05 (*1) (+)

0,2

0,3

0500990

Overige (2)

   

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Thee

0,05 (*1)

 

5 (+)

           

0,05 (*1)

   

0620000

Koffiebonen

0,05

 

0,1 (*1)

           

0,05 (*1)

   

0630000

Kruidenthee van

                       

0631000

a)

bloemen

0,05 (*1)

(+)

15 (+)

           

0,05 (*1)

   

0631010

Kamille

                       

0631020

Hibiscus/roselle

                       

0631030

Roos

                       

0631040

Jasmijn

                       

0631050

Lindebloesem

                       

0631990

Overige (2)

                       

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,05 (*1)

 

15 (+)

           

0,05 (*1)

   

0632010

Aardbei

                       

0632020

Rooibos

                       

0632030

Maté

                       

0632990

Overige (2)

                       

0633000

c)

wortels

0,2

 

0,3 (+)

                 

0633010

Valeriaan

                 

0,05 (*1)

   

0633020

Ginseng

                 

1,5

   

0633990

Overige (2)

                 

0,05 (*1)

   

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

           

0,05 (*1)

   

0640000

Cacaobonen

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

           

0,05 (*1)

   

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

           

0,05 (*1)

   

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,1 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

400 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

SPECERIJEN

                       

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

                       

0810020

Zwarte komijn

                       

0810030

Selderij

                       

0810040

Koriander

                       

0810050

Komijn

                       

0810060

Dille

                       

0810070

Venkel

                       

0810080

Fenegriek

                       

0810090

Nootmuskaat

                       

0810990

Overige (2)

                       

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

                       

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

                       

0820030

Karwij

                       

0820040

Kardemom

                       

0820050

Jeneverbes

                       

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

                       

0820070

Vanille

                       

0820080

Tamarinde

                       

0820990

Overige (2)

                       

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

                       

0830990

Overige (2)

                       

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

                       

0840010

Zoethout

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige (2)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

                       

0850020

Kappertjes

                       

0850990

Overige (2)

                       

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

   

(+)

                 

0860990

Overige (2)

                       

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

                       

0870990

Overige (2)

                       

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0900010

Suikerbiet

0,05

 

0,02 (*1) (+)

               

0,02

0900020

Suikerriet

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

               

0,01 (*1)

0900030

Wortelcichorei

0,05

 

0,04 (+)

               

0,01 (*1)

0900990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

               

0,01 (*1)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

       

0,05 (*1)

       

(+)

   

1010000

Producten afkomstig van

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

           

1011000

a)

varkens
   

(+)

     

0,05 (*1)

   

0,1 (*1)

 

0,04

1011010

Spier

0,2

 

0,03

       

0,05 (*1)

0,01 (+)

 

0,3

(+)

1011020

Vet

0,5

 

0,5

       

0,05 (*1)

0,01 (+)

 

0,1

(+)

1011030

Lever

1,5

 

0,03 (*1)

       

0,2

0,1 (+)

 

0,6

(+)

1011040

Nier

1,5

 

0,03 (*1)

       

0,05 (*1)

0,02 (+)

 

0,6

(+)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1,5

 

0,5

       

0,05 (*1)

0,1

 

0,6

 

1011990

Overige (2)

0,01

 

0,02 (*1)

       

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1012000

b)

runderen
   

(+)

                 

1012010

Spier

0,2

 

0,03

     

0,09

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,3

0,04 (+)

1012020

Vet

0,5

 

0,5

     

0,06

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,1

0,06 (+)

1012030

Lever

1,5

 

0,03 (*1)

     

0,5

0,3

0,2 (+)

0,1 (*1)

0,6

0,07 (+)

1012040

Nier

1,5

 

0,03 (*1)

     

0,8

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,2

0,6

0,04 (+)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1,5

 

0,5

     

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1012990

Overige (2)

0,01

 

0,02 (*1)

     

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1013000

c)

schapen
   

(+)

                 

1013010

Spier

0,2

 

0,03

     

0,09

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,3

0,04 (+)

1013020

Vet

0,5

 

0,5

     

0,06

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,1

0,06 (+)

1013030

Lever

1,5

 

0,03 (*1)

     

0,5

0,3

0,2 (+)

0,1 (*1)

0,6

0,07 (+)

1013040

Nier

1,5

 

0,03 (*1)

     

0,8

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,2

0,6

0,04 (+)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1,5

 

0,5

     

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1013990

Overige (2)

0,01

 

0,02 (*1)

     

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1014000

d)

geiten
   

(+)

                 

1014010

Spier

0,2

 

0,03

     

0,09

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,3

0,04 (+)

1014020

Vet

0,5

 

0,5

     

0,06

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,1

0,06 (+)

1014030

Lever

1,5

 

0,03 (*1)

     

0,5

0,3

0,2 (+)

0,1 (*1)

0,6

0,07 (+)

1014040

Nier

1,5

 

0,03 (*1)

     

0,8

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,2

0,6

0,04 (+)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1,5

 

0,5

     

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1014990

Overige (2)

0,01

 

0,02 (*1)

     

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1015000

e)

paardachtigen
                       

1015010

Spier

0,2

 

0,03

     

0,09

0,05 (*1)

0,01

0,1 (*1)

0,3

0,04

1015020

Vet

0,5

 

0,5

     

0,06

0,05 (*1)

0,01

0,1 (*1)

0,1

0,06

1015030

Lever

1,5

 

0,03 (*1)

     

0,5

0,3

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1015040

Nier

1,5

 

0,03 (*1)

     

0,8

0,05 (*1)

0,05

0,2

0,6

0,04

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1,5

 

0,5

     

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1015990

Overige (2)

0,01

 

0,02 (*1)

     

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1016000

f)

pluimvee
   

(+)

     

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,04

1016010

Spier

0,02

 

0,02 (*1)

 

(+)

     

0,02 (+)

 

0,1

(+)

1016020

Vet

0,04

 

0,1

 

(+)

     

0,01 (+)

 

0,03

(+)

1016030

Lever

0,15

 

0,02 (*1)

 

(+)

     

0,05 (+)

 

0,3

(+)

1016040

Nier

0,15

 

0,02 (*1)

         

0,01 (*1)

 

0,3

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,15

 

0,02 (*1)

         

0,05

 

0,3

 

1016990

Overige (2)

0,01

 

0,02 (*1)

         

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
                       

1017010

Spier

0,2

 

0,03

     

0,09

0,05 (*1)

0,01

0,1 (*1)

0,3

0,04

1017020

Vet

0,5

 

0,5

     

0,06

0,05 (*1)

0,01

0,1 (*1)

0,1

0,06

1017030

Lever

1,5

 

0,03 (*1)

     

0,5

0,3

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1017040

Nier

1,5

 

0,03 (*1)

     

0,8

0,05 (*1)

0,05

0,2

0,6

0,04

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1,5

 

0,5

     

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1017990

Overige (2)

0,01

 

0,02 (*1)

     

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020000

Melk

0,02

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,06

0,01 (*1)

0,01 (+)

0,05

0,2

0,02 (*1)

1020010

Runderen

                     

(+)

1020020

Schapen

                     

(+)

1020030

Geiten

                     

(+)

1020040

Paarden

                       

1020990

Overige (2)

                       

1030000

Vogeleieren

0,15

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,01 (*1)

0,1

0,04 (+)

1030010

Kippen

                       

1030020

Eenden

                       

1030030

Ganzen

                       

1030040

Kwartels

                       

1030990

Overige (2)

                       

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

                       

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

                       

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

                       

(F)

=

vetoplosbaar

Cyantraniliprole

(+)

Het MRL is van toepassing tot en met 30 juni 2021 en na die datum is 0,01 (*) mg/kg van toepassing, tenzij het opnieuw wordt gewijzigd bij een verordening.

0153010

Bramen/braambessen

De nieuwe waarde van 0,01 (*) mg/kg is vanaf 1 juli 2021 van toepassing.

0153030

Frambozen (geel en rood)

De nieuwe waarde van 0,01 (*) mg/kg is vanaf 1 juli 2021 van toepassing.

0270060

Preien

De nieuwe waarde van 0,01 (*) mg/kg is vanaf 1 juli 2021 van toepassing.

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

Cymoxanil

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 8 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000

a)

druiven

0251020

Sla

0252010

Spinazie

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 8 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0300000

PEULVRUCHTEN

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 8 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631000

a)

bloemen

0700000

HOP

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0120000

Noten

0130000

Pitvruchten

0140000

Steenvruchten

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0161030

Tafelolijven

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, verwerkingsproeven en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

aardappelen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0220000

Bolgewassen

0231010

Tomaten

0231020

Paprika's

0231030

Aubergines

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0234000

d)

suikermais

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0251000

a)

slasoorten

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0254000

d)

waterkers

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0260000

Peulgroenten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270010

Asperges

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270050

Artisjokken

0270060

Preien

0280010

Gekweekte paddenstoelen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, de opslagomstandigheden van de monsters en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0300000

PEULVRUCHTEN

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401010

Lijnzaad

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0401040

Sesamzaad

0401050

Zonnebloemzaad

0401080

Mosterdzaad

0401090

Katoenzaad

0401100

Pompoenzaad

0401110

Saffloerzaad

0401120

Bernagiezaad

0401130

Huttentutzaad

0401140

Hennepzaad

0401150

Wonderbonen

0402010

Olijven voor oliewinning

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, de opslagomstandigheden van de monsters en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500000

GRANEN

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0610000

Thee

0631000

a)

bloemen

0632000

b)

bladeren en kruiden

0633000

c)

wortels

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0840010

Zoethout

0840020

Gember (10)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0840990

Overige (2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0860010

Saffraan

0900010

Suikerbiet

0900030

Wortelcichorei

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en het metabolisme bij vee ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011000

a)

varkens

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, het metabolisme bij vee en vervoederingsstudies voor vee ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012000

b)

runderen

1013000

c)

schapen

1014000

d)

geiten

1016000

f)

pluimvee

1020000

Melk

1030000

Vogeleieren

Fenamidone

(+)

Het volgende MRL geldt voor chilipepers: 4 mg/kg.

0231020

Paprika's

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

Folpet (som van folpet en ftaalimide, uitgedrukt als folpet) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

code 1000000 met uitzondering van 1040000 : ftaalimide, uitgedrukt als folpet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000

b)

aardbeien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0161030

Tafelolijven

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

aardappelen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010

Tomaten

0233010

Meloenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0402010

Olijven voor oliewinning

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500090

Tarwe

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000

HOP

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de aard en omvang van residuen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1030000

Vogeleieren

Mandestrobine

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

Mepiquat (som van mepiquat en zouten daarvan, uitgedrukt als mepiquat-chloride)

(+)

Het tijdelijke MRL is geldig tot en met 31 december 2018, aangezien uit de monitoringsgegevens blijkt dat de kruisbesmetting van onbehandelde gekweekte paddenstoelen kan voorkomen bij stro dat rechtmatig is behandeld met mepiquat. Het is wellicht niet mogelijk om deze kruisbesmetting in alle gevallen volledig te vermijden. Na deze datum is het MRL 0,02 (*) mg/kg, tenzij het opnieuw wordt gewijzigd bij een verordening in het licht van nieuwe informatie die uiterlijk op 30 april 2018 moet worden ingediend.

0280010

Gekweekte paddenstoelen

De nieuwe waarde van 0,02 (*) mg/kg is vanaf 1 januari 2019 van toepassing.

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juni 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401060

Koolzaad

(+)

Het MRL is van toepassing tot en met 30 juni 2021 en na die datum is 0,05 (*) mg/kg van toepassing, tenzij het opnieuw wordt gewijzigd bij een verordening.

0401090

Katoenzaad

De nieuwe waarde van 0,05 (*) mg/kg is vanaf 1 juli 2021 van toepassing.

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

Metazachloor (som van de metabolieten 479M04, 479M08, 479M16, uitgedrukt als metazachloor) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

metazachloor — code 1000000 met uitzondering van 1040000 : som van metazachloor en de metabolieten daarvan die het 2,6-dimethylanilinegedeelte bevatten, uitgedrukt als metazachloor.

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 maart 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213040

Mierikswortels

0213080

Radijzen

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

0241000

a)

bloemkoolachtigen

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

Propamocarb (som van propamocarb en zouten daarvan, uitgedrukt als propamocarb) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie: code 1000000 met uitzondering van 1016000 , 1030000 en 1040000 : N-oxide-propamocarb; codes 1016000 en 1030000 : N-demethyl-propamocarb

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 22 maart 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0241020

Bloemkolen

0251010

Veldsla

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251070

Rode amsoi

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 22 maart 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en een vervoederingsstudie ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 22 maart 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en de vervoederingsstudie bij kippen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 22 maart 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en een vervoederingsstudie ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 22 maart 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1020000

Melk

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en de vervoederingsstudie bij kippen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 22 maart 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1030000

Vogeleieren

Pyrimethanil (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

pyrimethanil — code 1020000 ; som van pyrimethanil en 2-anilino-4,6-dimethylpyrimidine-5-ol, uitgedrukt als pyrimethanil;

pyrimethanil - codes 1011000 /1012000 /1013000 /1014000 /1015000 /1017000 : som van pyrimethanil en 2-(4-hydroxyanilino)-4,6-dimethylpyrimidine, uitgedrukt als pyrimethanil.

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen bij zaadbehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 5 februari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

0500050

Haver

0500070

Rogge

0500090

Tarwe

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 5 februari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

Sulfoxaflor (som van de isomeren)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

Trifloxystrobin (F) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

trifloxystrobin - code 1000000 met uitzondering van 1040000 : som van trifloxystrobin en de metaboliet (E,E)-methoxyimino-{2-[1-(3-trifluormethyl-fenyl)-ethylideenamino-oxymethyl]-fenyl}-azijnzuur (CGA 321113) daarvan.

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 23 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0162030

Passievruchten/maracuja's

0231020

Paprika's

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0243000

c)

bladkoolachtigen

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0260010

Bonen (met peul)

0500050

Haver

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

b)

de volgende kolom voor propargite wordt toegevoegd:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Propargite (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0,01 (*2)

0110020

Sinaasappelen

4

0110030

Citroenen

0,01 (*2)

0110040

Limoenen/lemmetjes

0,01 (*2)

0110050

Mandarijnen

0,01 (*2)

0110990

Overige (2)

0,01 (*2)

0120000

Noten

0,02 (*2)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige (2)

 

0130000

Pitvruchten

0,01 (*2)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige (2)

 

0140000

Steenvruchten

0,01 (*2)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige (2)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (*2)

0151000

a)

druiven
 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien
 

0153000

c)

rubussoorten
 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige (2)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige (2)

 

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*2)

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige (2)

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige (2)

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige (2)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*2)

0211000

a)

aardappelen
 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige (2)

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige (2)

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (*2)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige (2)

 

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*2)

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
 

0231010

Tomaten

 

0231020

Paprika's

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige (2)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige (2)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige (2)

 

0234000

d)

suikermais
 

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige (2)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige (2)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige (2)

 

0244000

d)

koolrabi's
 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*2)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige (2)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*2)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige (2)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*2)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*2)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige (2)

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige (2)

 

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*2)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige (2)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*2)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige (2)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige (2)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige (2)

 

0500000

GRANEN

0,01 (*2)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige (2)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0610000

Thee

10

0620000

Koffiebonen

0,05 (*2)

0630000

Kruidenthee van

0,05 (*2)

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige (2)

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige (2)

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige (2)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

0,05 (*2)

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*2)

0700000

HOP

0,05 (*2)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*2)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige (2)

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige (2)

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*2)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige (2)

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (*2)

0840020

Gember (10)

0,05 (*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*2)

0840040

Mierikswortel (11)

(+)

0840990

Overige (2)

0,05 (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*2)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige (2)

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*2)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige (2)

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*2)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige (2)

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*2)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige (2)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

1010000

Producten afkomstig van

0,01 (*2)

1011000

a)

varkens
 

1011010

Spier

 

1011020

Vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige (2)

 

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

 

1012020

Vet

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige (2)

 

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige (2)

 

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige (2)

 

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

 

1015020

Vet

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1015990

Overige (2)

 

1016000

f)

pluimvee
 

1016010

Spier

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige (2)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
 

1017010

Spier

 

1017020

Vet

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige (2)

 

1020000

Melk

0,01 (*2)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige (2)

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (*2)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige (2)

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*2)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

(F)

=

vetoplosbaar

Propargite (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

2)

In deel A van bijlage III worden de kolommen voor difenoconazool, flubendiamide, fluopicolide en fosetyl vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Difenoconazool

Flubendiamide (F)

Fluopicolide

Fosetyl-Al (som van fosetyl, fosfonzuur en de zouten van beide, uitgedrukt als fosetyl)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

       

0110000

Citrusvruchten

0,6

0,01 (*3)

0,01 (*3)

75

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

       

0110020

Sinaasappelen

       

0110030

Citroenen

       

0110040

Limoenen/lemmetjes

       

0110050

Mandarijnen

       

0110990

Overige (2)

       

0120000

Noten

0,05 (*3)

0,1

0,01 (*3)

 

0120010

Amandelen

     

500

0120020

Paranoten

     

500

0120030

Cashewnoten

     

500

0120040

Kastanjes

     

500

0120050

Kokosnoten

     

2 (*3)

0120060

Hazelnoten

     

500

0120070

Macadamianoten

     

500

0120080

Pecannoten

     

500

0120090

Pijnboompitten

     

500

0120100

Pistaches

     

500

0120110

Walnoten

     

500

0120990

Overige (2)

     

2 (*3)

0130000

Pitvruchten

0,8

0,8

0,01 (*3)

150

0130010

Appelen

       

0130020

Peren

       

0130030

Kweeperen

       

0130040

Mispels

       

0130050

Loquats/Japanse mispels

       

0130990

Overige (2)

       

0140000

Steenvruchten

   

0,01 (*3)

 

0140010

Abrikozen

0,7

1,5

 

2 (*3)

0140020

Kersen (zoet)

0,3

1,5

 

2 (*3)

0140030

Perziken

0,5

0,8

 

50

0140040

Pruimen

0,5

0,7

 

2 (*3)

0140990

Overige (2)

0,1

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

       

0151000

a)

druiven

3

2

2

100

0151010

Tafeldruiven

       

0151020

Wijndruiven

       

0152000

b)

aardbeien

0,5

0,2

0,01 (*3)

75

0153000

c)

rubussoorten
 

0,01 (*3)

   

0153010

Bramen/braambessen

1,5

 

3

100

0153020

Dauwbramen

0,1

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0153030

Frambozen (geel en rood)

1,5

 

0,01 (*3)

100

0153990

Overige (2)

0,1

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0154010

Blauwe bessen

0,1

     

0154020

Veenbessen

0,1

     

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,2

     

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,1

     

0154050

Rozenbottels

0,1

     

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,1

     

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,8

     

0154080

Vlierbessen

0,1

     

0154990

Overige (2)

0,1

     

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

 

0161000

a)

eetbare schil
     

2 (*3)

0161010

Dadels

0,1

     

0161020

Vijgen

0,1

     

0161030

Tafelolijven

2

     

0161040

Kumquats

0,6

     

0161050

Carambola's

0,1

     

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,8

     

0161070

Jambolans/djamblangs

0,1

     

0161990

Overige (2)

0,1

     

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,1

     

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

     

150

0162020

Lychees

     

2 (*3)

0162030

Passievruchten/maracuja's

     

2 (*3)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

     

2 (*3)

0162050

Sterappelen

     

2 (*3)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

     

2 (*3)

0162990

Overige (2)

     

2 (*3)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
       

0163010

Avocado's

0,6

   

50

0163020

Bananen

0,1

   

2 (*3)

0163030

Mango's

0,1

   

2 (*3)

0163040

Papaja's

0,2

   

2 (*3)

0163050

Granaatappels

0,1

   

2 (*3)

0163060

Cherimoya's

0,1

   

2 (*3)

0163070

Guaves

0,1

   

2 (*3)

0163080

Ananassen

0,1

   

50

0163090

Broodvruchten

0,1

   

2 (*3)

0163100

Doerians

0,1

   

2 (*3)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,1

   

2 (*3)

0163990

Overige (2)

0,1

   

2 (*3)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

       

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0,01 (*3)

   

0211000

a)

aardappelen

0,1

 

0,03

40

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,1

 

0,01

2 (*3)

0212010

Cassave/maniok

       

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

       

0212030

Yams

       

0212040

Arrowroot/pijlwortel

       

0212990

Overige (2)

       

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
   

0,15

 

0213010

Rode bieten

0,4

   

2 (*3)

0213020

Wortels

0,4

   

2 (*3)

0213030

Knolselderij

2

   

8

0213040

Mierikswortels

0,4

   

2 (*3)

0213050

Aardperen/topinamboers

0,4

   

2 (*3)

0213060

Pastinaken

0,4

   

2 (*3)

0213070

Wortelpeterselie

0,4

   

2 (*3)

0213080

Radijzen

0,4

   

25

0213090

Schorseneren

0,4

   

2 (*3)

0213100

Koolrapen

0,4

   

2 (*3)

0213110

Rapen

0,4

   

2 (*3)

0213990

Overige (2)

0,4

   

2 (*3)

0220000

Bolgewassen

 

0,01 (*3)

   

0220010

Knoflook

0,5

 

0,3

2 (*3)

0220020

Uien

0,5

 

1

50

0220030

Sjalotten

0,5

 

0,3

2 (*3)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

9

 

10

30

0220990

Overige (2)

0,5

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0230000

Vruchtgroenten

       

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
   

1

 

0231010

Tomaten

2

0,2

 

100

0231020

Paprika's

0,8

0,2

 

130

0231030

Aubergines

0,6

0,2

 

100

0231040

Okra's, okers

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0231990

Overige (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,3

0,15

0,5

75

0232010

Komkommers

       

0232020

Augurken

       

0232030

Courgettes

       

0232990

Overige (2)

       

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,2

0,06

0,5

75

0233010

Meloenen

       

0233020

Pompoenen

       

0233030

Watermeloenen

       

0233990

Overige (2)

       

0234000

d)

suikermais

0,05 (*3)

0,02

0,01 (*3)

5

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

5

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

     

10

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0,01 (*3)

2

 

0241010

Broccoli

1

     

0241020

Bloemkolen

0,2

     

0241990

Overige (2)

0,08

     

0242000

b)

sluitkoolachtigen
       

0242010

Spruitjes

0,4

0,01 (*3)

0,2

 

0242020

Sluitkolen

0,3

4

0,2

 

0242990

Overige (2)

0,3

0,01 (*3)

0,01 (*3)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

2

0,01 (*3)

   

0243010

Chinese kool/petsai

   

2

 

0243020

Boerenkolen

   

2

 

0243990

Overige (2)

   

0,1

 

0244000

d)

koolrabi's

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,03

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

       

0251000

a)

slasoorten
     

75

0251010

Veldsla

7

0,01 (*3)

9

 

0251020

Sla

4

7

9

 

0251030

Andijvie

3

0,01 (*3)

1,5

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

4

0,01 (*3)

9

 

0251050

Winterkers

4

0,01 (*3)

9

 

0251060

Raketsla/rucola

3

0,01 (*3)

9

 

0251070

Rode amsoi

4

0,01 (*3)

9

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

4

0,01 (*3)

9

 

0251990

Overige (2)

4

0,01 (*3)

9

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
   

6

 

0252010

Spinazie

3

10

 

75

0252020

Postelein

3

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0252030

Snijbiet

4

0,01 (*3)

 

15

0252990

Overige (2)

3

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0254000

d)

waterkers

0,5

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

4

0,01 (*3)

0,01 (*3)

75

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
 

0,01 (*3)

9

75

0256010

Kervel

10

     

0256020

Bieslook

4

     

0256030

Bladselderij/snijselder

10

     

0256040

Peterselie

10

     

0256050

Salie

4

     

0256060

Rozemarijn

4

     

0256070

Tijm

4

     

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

10

     

0256090

Laurierblad

4

     

0256100

Dragon

4

     

0256990

Overige (2)

4

     

0260000

Peulgroenten

   

0,01 (*3)

2 (*3)

0260010

Bonen (met peul)

1

0,5

   

0260020

Bonen (zonder peul)

1

0,5

   

0260030

Erwten (met peul)

1

1,5

   

0260040

Erwten (zonder peul)

1

0,01 (*3)

   

0260050

Linzen

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0260990

Overige (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0270000

Stengelgroenten

       

0270010

Asperges

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270020

Kardoenen

7

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270030

Bleekselderij

7

5

0,01 (*3)

2 (*3)

0270040

Knolvenkel

5

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270050

Artisjokken

1

0,01 (*3)

0,01 (*3)

50

0270060

Preien

0,6

0,01 (*3)

1,5

30

0270070

Rabarber

5

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270080

Bamboescheuten

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270090

Palmharten

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270990

Overige (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

       

0280020

Wilde paddenstoelen

       

0280990

Mossen en korstmossen

       

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0300000

PEULVRUCHTEN

 

1

0,01 (*3)

2 (*3)

0300010

Bonen

0,06

     

0300020

Linzen

0,06

     

0300030

Erwten

0,1

     

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,06

     

0300990

Overige (2)

0,06

     

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

   

0,01 (*3)

2 (*3)

0401000

Oliehoudende zaden

       

0401010

Lijnzaad

0,2

0,01 (*3)

   

0401020

Pinda's/aardnoten

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0401040

Sesamzaad

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0401050

Zonnebloemzaad

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0401060

Koolzaad

0,5

0,01 (*3)

   

0401070

Sojabonen

0,1

0,3

   

0401080

Mosterdzaad

0,2

0,01 (*3)

   

0401090

Katoenzaad

0,05 (*3)

1,5

   

0401100

Pompoenzaad

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0401110

Saffloerzaad

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0401120

Bernagiezaad

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0401130

Huttentutzaad

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0401140

Hennepzaad

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0401150

Wonderbonen

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0401990

Overige (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,01 (*3)

   

0402010

Olijven voor oliewinning

2

     

0402020

Palmpitten

0,05 (*3)

     

0402030

Palmvruchten

0,05 (*3)

     

0402040

Kapok

0,05 (*3)

     

0402990

Overige (2)

0,05 (*3)

     

0500000

GRANEN

   

0,01 (*3)

2 (*3)

0500010

Gerst

0,3

0,01 (*3)

   

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0500030

Mais

0,05 (*3)

0,02

   

0500040

Gierst/pluimgierst

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0500050

Haver

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0500060

Rijst

3

0,2

   

0500070

Rogge

0,1

0,01 (*3)

   

0500080

Sorghum

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0500090

Tarwe

0,1

0,01 (*3)

   

0500990

Overige (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

   

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0,02 (*3)

   

0610000

Thee

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

5 (*3)

0620000

Koffiebonen

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

5 (*3)

0630000

Kruidenthee van

20

   

500

0631000

a)

bloemen
   

0,02 (*3)

 

0631010

Kamille

       

0631020

Hibiscus/roselle

       

0631030

Roos

       

0631040

Jasmijn

       

0631050

Lindebloesem

       

0631990

Overige (2)

       

0632000

b)

bladeren en kruiden
   

0,02 (*3)

 

0632010

Aardbei

       

0632020

Rooibos

       

0632030

Maté

       

0632990

Overige (2)

       

0633000

c)

wortels
       

0633010

Valeriaan

   

7

 

0633020

Ginseng

   

0,02 (*3)

 

0633990

Overige (2)

   

0,02 (*3)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
   

0,02 (*3)

 

0640000

Cacaobonen

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

2 (*3)

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

2 (*3)

0700000

HOP

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0,7

1 500

0800000

SPECERIJEN

       

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0810010

Anijs

       

0810020

Zwarte komijn

       

0810030

Selderij

       

0810040

Koriander

       

0810050

Komijn

       

0810060

Dille

       

0810070

Venkel

       

0810080

Fenegriek

       

0810090

Nootmuskaat

       

0810990

Overige (2)

       

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0820010

Piment

       

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

       

0820030

Karwij

       

0820040

Kardemom

       

0820050

Jeneverbes

       

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

       

0820070

Vanille

       

0820080

Tamarinde

       

0820990

Overige (2)

       

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0830010

Kaneel

       

0830990

Overige (2)

       

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

       

0840010

Zoethout

3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0840020

Gember (10)

3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0840040

Mierikswortel (11)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige (2)

3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0850010

Kruidnagels

       

0850020

Kappertjes

       

0850990

Overige (2)

       

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0860010

Saffraan

       

0860990

Overige (2)

       

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0870010

Foelie

       

0870990

Overige (2)

       

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0,01 (*3)

   

0900010

Suikerbiet

0,2

 

0,15

2 (*3)

0900020

Suikerriet

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0900030

Wortelcichorei

0,6

 

0,01 (*3)

75

0900990

Overige (2)

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

2 (*3)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

       

1010000

Producten afkomstig van

   

0,01 (*3)

0,5 (*3)

1011000

a)

varkens
       

1011010

Spier

0,05

2

   

1011020

Vet

0,05

2

   

1011030

Lever

0,2

1

   

1011040

Nier

0,2

1

   

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

1

   

1011990

Overige (2)

0,1

0,01 (*3)

   

1012000

b)

runderen
       

1012010

Spier

0,05

2

   

1012020

Vet

0,05

2

   

1012030

Lever

0,2

1

   

1012040

Nier

0,2

1

   

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

1

   

1012990

Overige (2)

0,1

0,01 (*3)

   

1013000

c)

schapen
       

1013010

Spier

0,05

2

   

1013020

Vet

0,05

2

   

1013030

Lever

0,2

1

   

1013040

Nier

0,2

1

   

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

1

   

1013990

Overige (2)

0,1

0,01 (*3)

   

1014000

d)

geiten
       

1014010

Spier

0,05

2

   

1014020

Vet

0,05

2

   

1014030

Lever

0,2

1

   

1014040

Nier

0,2

1

   

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

1

   

1014990

Overige (2)

0,1

0,01 (*3)

   

1015000

e)

paardachtigen
       

1015010

Spier

0,05

2

   

1015020

Vet

0,05

2

   

1015030

Lever

0,2

1

   

1015040

Nier

0,2

1

   

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

1

   

1015990

Overige (2)

0,1

0,01 (*3)

   

1016000

f)

pluimvee

0,1

0,01 (*3)

   

1016010

Spier

       

1016020

Vet

       

1016030

Lever

       

1016040

Nier

       

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1016990

Overige (2)

       

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
       

1017010

Spier

0,1

2

   

1017020

Vet

0,1

2

   

1017030

Lever

0,2

1

   

1017040

Nier

0,2

1

   

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

1

   

1017990

Overige (2)

0,1

0,01 (*3)

   

1020000

Melk

0,005 (*3)

0,1

0,02

0,1 (*3)

1020010

Runderen

       

1020020

Schapen

       

1020030

Geiten

       

1020040

Paarden

       

1020990

Overige (2)

       

1030000

Vogeleieren

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

1030010

Kippen

       

1030020

Eenden

       

1030030

Ganzen

       

1030040

Kwartels

       

1030990

Overige (2)

       

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,5 (*3)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,5 (*3)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,5 (*3)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,5 (*3)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

       

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

       

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

       

Difenoconazool

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

Flubendiamide (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

Fluopicolide

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

Fosetyl-Al (som van fosetyl, fosfonzuur en de zouten van beide, uitgedrukt als fosetyl)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040 ) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040 ) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel (11)

3)

In bijlage V wordt de kolom voor propargite geschrapt.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(*2) Bepaalbaarheidsgrens

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(*3) Bepaalbaarheidsgrens

(3) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving