Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.98

VERORDENING (EU) 2018/687 VAN DE COMMISSIE

van 4 mei 2018

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprole, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin en teflubenzuron in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 1 juli 2016 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius Codex-grenswaarden (CXL’s) vastgesteld voor bifenthrin (2). Op 22 juli 2017 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius Codex-grenswaarden (CXL’s) vastgesteld voor acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bixafen, buprofezin, chlorantraniliprole, deltamethrin, dimethomorf, fipronil, flonicamid, fluazifop-P, fluensulfone, flupyradifuron, imazethapyr, isofetamid, methopreen, metrafenon, oxathiapiproline, pendimethalin, penthiopyrad, pinoxaden, saflufenacil, spiromesifen, teflubenzuron en tolfenpyrad (3).

(2)

De maximumresidugehalten (MRL’s) voor die werkzame stoffen zijn vastgesteld in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005, behalve voor fluensulfone, waarvoor geen specifieke MRL’s zijn vastgesteld, en die stof is evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, zodat de standaardwaarde van 0,01 mg/kg die is vastgesteld in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening, van toepassing is.

(3)

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (4) wordt, indien er internationale normen bestaan of op korte termijn tot stand zullen komen, hiermee bij de ontwikkeling en aanpassing van de levensmiddelenwetgeving rekening gehouden, tenzij die normen of de betrokken gedeelten ervan een ondoeltreffend of ongeschikt middel zouden zijn om de legitieme doelstellingen van de levensmiddelenwetgeving te verwezenlijken, er wetenschappelijke gronden zijn om deze buiten beschouwing te laten of bedoelde normen tot een ander beschermingsniveau zouden leiden dan het niveau dat in de Unie passend wordt geacht. Overeenkomstig artikel 13, onder e), van die verordening zal de Unie bovendien de overeenstemming tussen internationale technische normen en levensmiddelenwetgeving bevorderen, waarbij zij erop toeziet dat aan het in de Unie vastgestelde hoge beschermingsniveau geen afbreuk wordt gedaan.

(4)

De Unie heeft bij het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de CXL’s die zijn voorgesteld voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddelen en producten: acibenzolar-S-methyl (koolsoorten; Cucurbitaceae; citrusvruchten; kiwi’s); benzovindiflupyr (Cucurbitaceae; vlees van zoogdieren); bixafen (vlees van zoogdieren); buprofezin (alle producten); chlorantraniliprole (vlees van pluimvee); fipronil (alle producten); flonicamid (producten van plantaardige oorsprong); fluazifop-P (sluitkolen; tomaten; bonen; erwten (zonder peul); wortels; aardappelen; koolrapen; rapen; zonnebloemzaad; vlees, vet en eetbare slachtafvallen van zoogdieren; melk; vlees, vet en eetbare slachtafvallen van pluimvee; eieren); fluensulfone (alle producten); flupyradifuron (alle producten); imazethapyr (alle producten); isofetamid (dierlijke producten); methopreen (alle producten); oxathiapiproline (alle producten); pendimethalin (bladkoolachtigen, met uitzondering van boerenkool; vlees van zoogdieren; pluimveevlees; bosuien en stengeluien); pinoxaden (alle producten); saflufenacil (alle producten); spiromesifen (alle producten).

(5)

De CXL’s voor acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprole, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin en teflubenzuron, die niet in overweging 4 worden vermeld, moeten als MRL’s worden opgenomen in Verordening (EG) nr. 396/2005, behalve wanneer zij bij producten horen die niet zijn opgenomen in bijlage I bij die verordening of wanneer zij op een lager niveau zijn vastgesteld dan de huidige MRL’s. Die CXL’s zijn veilig voor de consumenten in de Unie (5).

(6)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op kiwi’s van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof acibenzolar-S-methyl bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van het bestaande MRL ingediend.

(7)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 heeft de betrokken lidstaat die aanvraag geëvalueerd en is het evaluatieverslag naar de Commissie gezonden.

(8)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvraag en het evaluatieverslag beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico’s voor de consument en, indien relevant, voor dieren, en zij heeft een met redenen omkleed advies over het voorgestelde MRL uitgebracht (6). De EFSA heeft dit advies naar de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(9)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede advies geconcludeerd dat aan alle vereisten met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvrager gevraagde wijziging van het MRL op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar was. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stof. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stof via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stof kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van het desbetreffende product is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(10)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 mei 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, Commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsel II. 39e zitting. Rome, Italië, 27 juni-1 juli 2016.

(3) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-49%252FREPORT%252FREP17_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, Commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsel III. 40e zitting. Genève, Zwitserland, 17-22 juli 2017.

(4) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(5) Scientific support for preparing an EU position in the 48th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2016;14(8):4571 [166 blz.].

Scientific support for preparing an EU position in the 49th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2017;15(7):4929 [162 blz.].

(6) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acibenzolar-S-methyl in kiwi fruits. EFSA Journal 2017;15(9):4985 [20 blz.].


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin en teflubenzuron vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

odenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Acibenzolar-S-methyl (som van acibenzolar-S-methyl en acibenzolar (zuur) (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als acibenzolar-S-methyl)

Benzovindiflupyr

Bifenthrin (som van de isomeren) (F)

Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F)

Flonicamid (som van flonicamid, TFNA en TFNG, uitgedrukt als flonicamid) (R)

Fluazifop-P (som van de samenstellende isomeren van fluazifop en esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als fluazifop)

Isofetamid

Metrafenon (F)

Pendimethalin (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

               

0,05 (*1)

 

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,04

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

     

(+)

         

0,01 (*1)

0110020

Sinaasappelen

     

(+)

         

0,5

0110030

Citroenen

     

(+)

         

0,5

0110040

Limoenen/lemmetjes

     

(+)

         

0,5

0110050

Mandarijnen

     

(+)

         

0,01 (*1)

0110990

Overige

                 

0,01 (*1)

0120000

Noten

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0120010

Amandelen

0,01 (*1)

   

(+)

           

0120020

Paranoten

0,01 (*1)

   

(+)

           

0120030

Cashewnoten

0,01 (*1)

   

(+)

           

0120040

Kastanjes

0,01 (*1)

   

(+)

           

0120050

Kokosnoten

0,01 (*1)

   

(+)

           

0120060

Hazelnoten

0,1

   

(+)

           

0120070

Macadamianoten

0,01 (*1)

   

(+)

           

0120080

Pecannoten

0,01 (*1)

   

(+)

           

0120090

Pijnboompitten

0,01 (*1)

   

(+)

           

0120100

Pistaches

0,01 (*1)

   

(+)

           

0120110

Walnoten

0,01 (*1)

   

(+)

           

0120990

Overige

0,01 (*1)

                 

0130000

Pitvruchten

 

0,2

0,01 (*1)

 

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1

 

1

0130010

Appelen

0,3

   

0,2 (+)

         

(+)

0130020

Peren

0,2

   

0,1 (+)

           

0130030

Kweeperen

0,2

   

0,1 (+)

           

0130040

Mispels

0,2

   

0,1 (+)

           

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,2

   

0,1 (+)

           

0130990

Overige

0,2

   

0,1

           

0140000

Steenvruchten

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0140010

Abrikozen

0,2

   

0,15 (+)

0,3

   

0,7

 

0,01 (*1)

0140020

Kersen (zoet)

0,01 (*1)

   

0,1 (+)

0,4 (+)

   

2

 

0,01 (*1)

0140030

Perziken

0,2

   

0,15 (+)

0,4

   

0,7

 

0,01 (*1)

0140040

Pruimen

0,01 (*1)

   

0,07 (+)

0,3 (+)

   

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

0140990

Overige

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

       

0,03 (*1)

         

0151000

a)

druiven

0,01 (*1)

1

0,3

0,2

 

0,01 (*1)

4

7

 

0,7

0151010

Tafeldruiven

     

(+)

           

0151020

Wijndruiven

     

(+)

           

0152000

b)

aardbeien

0,15

0,01 (*1)

1 (+)

0,2 (+)

 

0,3

4

0,6

(+)

0,01 (*1)

0153000

c)

rubussoorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1 (+)

0,1

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0153010

Bramen/braambessen

     

(+)

           

0153020

Dauwbramen

     

(+)

           

0153030

Frambozen (geel en rood)

     

(+)

           

0153990

Overige

                   

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
     

0,6

 

0,1

     

0,01 (*1)

0154010

Blauwe bessen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

(+)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0154020

Veenbessen

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

   

4

0,01 (*1)

   

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0154050

Rozenbottels

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,01 (*1)

0,2

0,01 (*1)

(+)

   

0,01 (*1)

1

   

0154080

Vlierbessen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0154990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0160000

Diverse vruchten met

       

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0161000

a)

eetbare schil

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0161010

Dadels

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

   

0161020

Vijgen

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

   

0161030

Tafelolijven

 

0,01 (*1)

 

1 (+)

     

0,01 (*1)

   

0161040

Kumquats

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

   

0161050

Carambola's

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

   

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0,2

 

0,01 (*1)

     

1

   

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

   

0161990

Overige

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

   

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

0,4

   

0,15 (+)

           

0162020

Lychees

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

           

0162030

Passievruchten/maracuja's

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

           

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

           

0162050

Sterappelen

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

           

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

           

0162990

Overige

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

           

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

   

0163010

Avocado's

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0163020

Bananen

0,08

 

0,1

           

0,01 (*1)

0163030

Mango's

0,6 (+)

 

0,5

           

0,01 (*1)

0163040

Papaja's

0,01 (*1)

 

0,4

           

0,4

0163050

Granaatappels

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya's

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0163070

Guaves

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0163080

Ananassen

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0163100

Doerians

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0163990

Overige

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

                   

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

 

0,05

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0211000

a)

aardappelen
 

0,02

 

0,3 (+)

0,09

0,15

   

0,05 (*1)

0,05

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0,02

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

     

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Cassave/maniok

         

0,01 (*1)

       

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

         

0,01 (*1)

       

0212030

Yams

         

0,15

       

0212040

Arrowroot/pijlwortel

         

0,01 (*1)

       

0212990

Overige

         

0,01 (*1)

       

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
     

0,02 (*1)

0,03 (*1)

       

0,01 (*1)

0213010

Rode bieten

 

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,5

   

0,05 (*1)

 

0213020

Wortels

 

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,4

   

0,7

 

0213030

Knolselderij

 

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,5

   

0,2

 

0213040

Mierikswortels

 

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,5

   

0,7

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0,02

 

(+)

 

0,5

   

0,05 (*1)

 

0213060

Pastinaken

 

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,5

   

0,7

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,5

   

0,7

 

0213080

Radijzen

 

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,5

   

0,05 (*1)

 

0213090

Schorseneren

 

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,5

   

0,7

 

0213100

Koolrapen

 

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,5

   

0,4

 

0213110

Rapen

 

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,5

   

0,4

 

0213990

Overige

 

0,01 (*1)

     

0,5

   

0,05 (*1)

 

0220000

Bolgewassen

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

0,15

   

0,06 (+)

 

0,3

   

(+)

 

0220020

Uien

0,15

   

0,06 (+)

 

0,3

   

(+)

 

0220030

Sjalotten

0,15

   

0,06 (+)

 

0,3

   

(+)

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0,01 (*1)

   

0,3 (+)

 

0,01 (*1)

       

0220990

Overige

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0230000

Vruchtgroenten

           

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0231000

a)

Solanaceae
                 

1,5

0231010

Tomaten

0,3

0,9

0,3

0,07 (+)

0,5 (+)

0,01 (*1)

 

0,6

(+)

 

0231020

Paprika's

0,01 (*1)

1

0,5

0,2 (+)

0,3

0,01 (*1)

 

2

(+)

 

0231030

Aubergines

0,01 (*1)

0,9

0,3

0,4 (+)

0,5 (+)

1

 

0,6

(+)

 

0231040

Okra's, okers

0,01 (*1)

1

0,2

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0231990

Overige

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,01 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,2

0,5

0,03

 

0,5

(+)

 

0232010

Komkommers

     

(+)

         

0,5

0232020

Augurken

     

(+)

         

1,5

0232030

Courgettes

     

(+)

(+)

       

0,5

0232990

Overige

                 

0,5

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,4 (+)

0,01 (*1)

 

0,5

(+)

 

0233010

Meloenen

     

0,02 (*1) (+)

         

0,3

0233020

Pompoenen

     

0,2 (+)

         

0,01 (*1)

0233030

Watermeloenen

     

0,02 (*1) (+)

         

0,01 (*1)

0233990

Overige

     

0,02 (*1)

         

0,01 (*1)

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0,9

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0241000

a)

bloemkoolachtigen
   

0,4

0,1

0,03 (*1)

     

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0241010

Broccoli

     

(+)

           

0241020

Bloemkolen

     

(+)

           

0241990

Overige

                   

0242000

b)

sluitkoolachtigen
   

0,4

         

0,05 (*1)

 

0242010

Spruitjes

     

0,01 (*1) (+)

0,6

       

0,5 (+)

0242020

Sluitkolen

     

0,1 (+)

0,5

       

0,2 (+)

0242990

Overige

     

0,01 (*1)

0,03 (*1)

       

0,01 (*1)

0243000

c)

bladkoolachtigen
   

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

     

0,5

0,01 (*1)

0243010

Chinese kool/petsai

     

0,2 (+)

           

0243020

Boerenkolen

     

0,01 (*1) (+)

           

0243990

Overige

     

0,01 (*1)

           

0244000

d)

koolrabi's
   

0,4

0,01 (*1) (+)

0,03 (*1)

     

0,3

0,01 (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

                   

0251000

a)

slasoorten
 

0,01 (*1)

   

0,03 (*1)

0,02

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

0,3

 

0,01 (*1)

2 (+)

   

0,01 (*1)

 

0,6

 

0251020

Sla

0,4

 

0,01 (*1)

0,5 (+)

   

20

 

4

 

0251030

Andijvie

0,3

 

0,01 (*1)

0,1 (+)

   

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,3

 

0,01 (*1)

2 (+)

   

0,01 (*1)

 

0,6

 

0251050

Winterkers

0,3

 

0,01 (*1)

2 (+)

   

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0251060

Raketsla/rucola

0,3

 

0,01 (*1)

2 (+)

   

0,01 (*1)

 

0,6

 

0251070

Rode amsoi

0,3

 

0,01 (*1)

2 (+)

   

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,3

 

4

2 (+)

   

0,01 (*1)

 

0,6

 

0251990

Overige

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,02

20

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

0,6

   

(+)

           

0252020

Postelein

0,01 (*1)

   

(+)

           

0252030

Snijbiet

0,01 (*1)

   

(+)

           

0252990

Overige

0,01 (*1)

                 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,3

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2

6

0,02

20

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0256010

Kervel

     

(+)

       

0,6

 

0256020

Bieslook

     

(+)

       

0,6

 

0256030

Bladselderij/snijselder

     

(+)

       

0,6

 

0256040

Peterselie

     

(+)

       

2

 

0256050

Salie

     

(+)

       

2

 

0256060

Rozemarijn

     

(+)

       

0,6

 

0256070

Tijm

     

(+)

       

0,6

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

     

(+)

       

0,6

 

0256090

Laurierblad

     

(+)

       

0,6

 

0256100

Dragon

     

(+)

       

0,6

 

0256990

Overige

               

0,6

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

   

0,01 (*1)

(+)

1,5

1,5

       

0260020

Bonen (zonder peul)

   

0,01 (*1)

(+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

       

0260030

Erwten (met peul)

   

0,9

(+)

1,5

2

       

0260040

Erwten (zonder peul)

   

0,05

(+)

0,7

1,5

       

0260050

Linzen

   

0,01 (*1)

(+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

       

0260990

Overige

   

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

       

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270010

Asperges

     

0,01 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

   

0,1

 

0270020

Kardoenen

     

0,01 (*1)

 

0,3

   

0,05 (*1)

 

0270030

Bleekselderij

     

0,3

 

0,3

   

0,1

 

0270040

Knolvenkel

     

0,3

 

0,3

   

0,1

 

0270050

Artisjokken

     

0,2 (+)

 

0,9

   

0,05 (*1) (+)

 

0270060

Preien

     

0,3 (+)

 

0,01 (*1)

   

0,05 (*1) (+)

 

0270070

Rabarber

     

0,3

 

0,3

   

0,05 (*1)

 

0270080

Bamboescheuten

     

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

 

0270090

Palmharten

     

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

 

0270990

Overige

     

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

     

0,05 (+)

     

0,5

   

0280020

Wilde paddenstoelen

     

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

   

0280990

Mossen en korstmossen

     

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

   

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0,2

0,3

 

0,03 (*1)

4

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0300010

Bonen

     

0,6 (+)

           

0300020

Linzen

     

1 (+)

           

0300030

Erwten

     

1 (+)

           

0300040

Lupinen/lupinebonen

     

1 (+)

           

0300990

Overige

     

0,02 (*1)

           

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0401000

Oliehoudende zaden

                   

0401010

Lijnzaad

 

0,15

0,02 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,06 (*1)

9

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0,04

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,15

0,02 (*1)

0,2 (+)

0,06 (*1)

9

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0401040

Sesamzaad

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,06 (*1)

0,1

0,01 (*1)

   

0,3

0401060

Koolzaad

 

0,2

0,05

0,2

0,06 (*1)

9

0,015

   

0,02 (*1)

0401070

Sojabonen

 

0,08

0,3

0,02 (*1)

0,06 (*1)

15

0,01 (*1)

   

0,05

0401080

Mosterdzaad

 

0,15

0,02 (*1)

0,07 (*1) (+)

0,06 (*1)

4

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0401090

Katoenzaad

 

0,15

0,5

0,02 (*1) (+)

0,2

0,7

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0401100

Pompoenzaad

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,06 (*1)

5

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0401110

Saffloerzaad

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,06 (*1)

9

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0401120

Bernagiezaad

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,2 (+)

0,06 (*1)

4

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0401130

Huttentutzaad

 

0,15

0,02 (*1)

0,07 (*1) (+)

0,06 (*1)

9

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0401140

Hennepzaad

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,2 (+)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0401150

Wonderbonen

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,2 (+)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0401990

Overige

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

0402010

Olijven voor oliewinning

     

0,6 (+)

           

0402020

Palmpitten

     

0,02 (*1)

           

0402030

Palmvruchten

     

0,02 (*1)

           

0402040

Kapok

     

0,02 (*1)

           

0402990

Overige

     

0,02 (*1)

           

0500000

GRANEN

         

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Gerst

0,05

1,5

0,05 (*1)

2 (+)

0,4

   

0,6

   

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0500030

Mais

0,01 (*1)

0,02

0,05 (*1)

2 (+)

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0500050

Haver

0,01 (*1)

1,5

0,01 (*1)

2 (+)

0,4

   

0,6

   

0500060

Rijst

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1 (+)

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0500070

Rogge

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

2 (+)

2 (+)

   

0,07

   

0500080

Sorghum

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0500090

Tarwe

0,05

0,1

0,5

1 (+)

2 (+)

   

0,07

   

0500990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

     

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

   

0610000

Thee

 

0,05 (*1)

30

5 (+)

 

0,05 (*1)

   

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Koffiebonen

 

0,15

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

   

0,05 (*1)

0,3

0630000

Kruidenthee van

 

0,05 (*1)

0,1 (+)

           

0,05 (*1)

0631000

a)

bloemen
     

15

 

0,04 (*1) (+)

   

0,05 (*1)

 

0631010

Kamille

     

(+)

           

0631020

Hibiscus/roselle

     

(+)

           

0631030

Roos

     

(+)

           

0631040

Jasmijn

     

(+)

           

0631050

Lindebloesem

     

(+)

           

0631990

Overige

                   

0632000

b)

bladeren en kruiden
     

15

 

0,04 (*1) (+)

   

0,05 (*1)

 

0632010

Aardbei

     

(+)

           

0632020

Rooibos

     

(+)

           

0632030

Maté

     

(+)

           

0632990

Overige

                   

0633000

c)

wortels
     

0,3

 

4 (+)

   

0,5

 

0633010

Valeriaan

     

(+)

           

0633020

Ginseng

     

(+)

           

0633990

Overige

                   

0639000

d)

alle andere delen van de plant
     

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

   

0,05 (*1)

 

0640000

Cacaobonen

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

   

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Carob/johannesbrood

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

   

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,05 (*1)

20

0,1 (*1)

3 (+)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

80

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

                   

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

                   

0810020

Zwarte komijn

                   

0810030

Selderij

                   

0810040

Koriander

                   

0810050

Komijn

                   

0810060

Dille

                   

0810070

Venkel

                   

0810080

Fenegriek

                   

0810090

Nootmuskaat

                   

0810990

Overige

                   

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03

15

0,1 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

     

(+)

           

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

(+)

           

0820030

Karwij

     

(+)

           

0820040

Kardemom

     

(+)

           

0820050

Jeneverbes

     

(+)

           

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

(+)

           

0820070

Vanille

     

(+)

           

0820080

Tamarinde

     

(+)

           

0820990

Overige

                   

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

                   

0830990

Overige

                   

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

         

(+)

       

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,5 (+)

0,1 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember

0,05 (*1)

0,15

0,05

0,5 (+)

0,1 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,15

0,05

0,5 (+)

0,1 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

 

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,5

0,1 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

15

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

     

(+)

           

0850020

Kappertjes

     

(+)

           

0850990

Overige

                   

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

15

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

     

(+)

           

0860990

Overige

                   

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

                   

0870990

Overige

                   

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

 

0,5

   

0,05 (*1)

 

0900020

Suikerriet

 

0,04

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

 

0900030

Wortelcichorei

 

0,01 (*1)

 

0,04 (+)

 

0,01 (*1)

   

0,2

 

0900990

Overige

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

                 

(+)

1010000

Weefsels van

0,02 (*1)

         

0,01 (*1)

   

0,05

1011000

a)

varkens
                   

1011010

Spier

 

0,01 (*1)

0,2

0,03 (+)

0,15

0,02 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1011020

Vetweefsel

 

0,03

3

0,5 (+)

0,05

0,04 (+)

 

0,01 (*1)

0,2

 

1011030

Lever

 

0,1

0,2

0,03 (*1) (+)

0,2

0,03 (+)

 

0,01

0,05

 

1011040

Nier

 

0,1

0,2

0,03 (*1) (+)

0,2

0,06 (+)

 

0,01

0,05

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1

3

0,5 (+)

0,2

0,06

 

0,01

0,05

 

1011990

Overige

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,03

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1012000

b)

runderen
                   

1012010

Spier

 

0,01 (*1)

0,2

0,03 (+)

0,15

0,02 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1012020

Vetweefsel

 

0,03

3

0,5 (+)

0,05

0,04 (+)

 

0,01 (*1)

0,2

 

1012030

Lever

 

0,1

0,2

0,03 (*1) (+)

0,2

0,03 (+)

 

0,01

0,05

 

1012040

Nier

 

0,1

0,2

0,03 (*1) (+)

0,2

0,07 (+)

 

0,01

0,05

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1

3

0,5 (+)

0,2

0,07

 

0,01

0,05

 

1012990

Overige

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1013000

c)

schapen
                   

1013010

Spier

 

0,01 (*1)

0,2

0,03 (+)

0,15

0,02 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1013020

Vetweefsel

 

0,03

3

0,5 (+)

0,05

0,04 (+)

 

0,01 (*1)

0,2

 

1013030

Lever

 

0,1

0,2

0,03 (*1) (+)

0,2

0,03 (+)

 

0,01

0,05

 

1013040

Nier

 

0,1

0,2

0,03 (*1) (+)

0,2

0,07 (+)

 

0,01

0,05

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1

3

0,5 (+)

0,2

0,07

 

0,01

0,05

 

1013990

Overige

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1014000

d)

geiten
                   

1014010

Spier

 

0,01 (*1)

0,2

0,03 (+)

0,15

0,02 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1014020

Vetweefsel

 

0,03

3

0,5 (+)

0,05

0,04 (+)

 

0,01 (*1)

0,2

 

1014030

Lever

 

0,1

0,2

0,03 (*1) (+)

0,2

0,03 (+)

 

0,01

0,05

 

1014040

Nier

 

0,1

0,2

0,03 (*1) (+)

0,2

0,07 (+)

 

0,01

0,05

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1

3

0,5 (+)

0,2

0,07

 

0,01

0,05 (*1)

 

1014990

Overige

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1015000

e)

paardachtigen
                   

1015010

Spier

 

0,01 (*1)

0,2

0,03

0,15

0,02

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1015020

Vetweefsel

 

0,03

3

0,5

0,05

0,04

 

0,01 (*1)

0,2

 

1015030

Lever

 

0,1

0,2

0,03 (*1)

0,2

0,03

 

0,01

0,05

 

1015040

Nier

 

0,1

0,2

0,03 (*1)

0,2

0,07

 

0,01

0,05

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1

3

0,5

0,2

0,07

 

0,01

0,05

 

1015990

Overige

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1016000

f)

pluimvee
 

0,01 (*1)

         

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1016010

Spier

   

0,05 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,1

0,02 (+)

       

1016020

Vetweefsel

   

0,05 (*1)

0,1 (+)

0,05

0,02 (+)

       

1016030

Lever

   

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,1

0,04 (+)

       

1016040

Nier

   

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,1

0,01 (*1)

       

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,1

0,04

       

1016990

Overige

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,03

0,01 (*1)

       

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
                   

1017010

Spier

 

0,01 (*1)

0,2

0,03

0,15

0,02

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1017020

Vetweefsel

 

0,03

3

0,5

0,05

0,04

 

0,01 (*1)

0,2

 

1017030

Lever

 

0,1

0,2

0,03 (*1)

0,2

0,03

 

0,01

0,05

 

1017040

Nier

 

0,1

0,2

0,03 (*1)

0,2

0,07

 

0,01

0,05

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1

3

0,5

0,2

0,07

 

0,01

0,05

 

1017990

Overige

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1020000

Melk

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

0,05

0,15

0,08

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,05

1020010

Runderen

     

(+)

 

(+)

       

1020020

Schapen

     

(+)

 

(+)

       

1020030

Geiten

     

(+)

 

(+)

       

1020040

Paarden

                   

1020990

Overige

                   

1030000

Vogeleieren

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,15

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

1030010

Kippen

     

(+)

           

1030020

Eenden

     

(+)

           

1030030

Ganzen

     

(+)

           

1030040

Kwartels

     

(+)

           

1030990

Overige

                   

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

 

2)

In deel A van bijlage III worden de kolommen voor bixafen en chlorantraniliprole vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*3)

Bixafen (R)

Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

0,01 (*2)

 

0110000

Citrusvruchten

 

0,7

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

   

0110020

Sinaasappelen

   

0110030

Citroenen

   

0110040

Limoenen/lemmetjes

   

0110050

Mandarijnen

   

0110990

Overige

   

0120000

Noten

 

0,05

0120010

Amandelen

   

0120020

Paranoten

   

0120030

Cashewnoten

   

0120040

Kastanjes

   

0120050

Kokosnoten

   

0120060

Hazelnoten

   

0120070

Macadamianoten

   

0120080

Pecannoten

   

0120090

Pijnboompitten

   

0120100

Pistaches

   

0120110

Walnoten

   

0120990

Overige

   

0130000

Pitvruchten

 

0,5

0130010

Appelen

   

0130020

Peren

   

0130030

Kweeperen

   

0130040

Mispels

   

0130050

Loquats/Japanse mispels

   

0130990

Overige

   

0140000

Steenvruchten

 

1

0140010

Abrikozen

   

0140020

Kersen (zoet)

   

0140030

Perziken

   

0140040

Pruimen

   

0140990

Overige

   

0150000

Besvruchten en kleinfruit

   

0151000

a)

druiven
 

1

0151010

Tafeldruiven

   

0151020

Wijndruiven

   

0152000

b)

aardbeien
 

1

0153000

c)

rubussoorten
 

1

0153010

Bramen/braambessen

   

0153020

Dauwbramen

   

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

0153990

Overige

   

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
   

0154010

Blauwe bessen

 

1,5

0154020

Veenbessen

 

1

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

1

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

1

0154050

Rozenbottels

 

1

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

1

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0,01 (*2)

0154080

Vlierbessen

 

1

0154990

Overige

 

1

0160000

Diverse vruchten met

   

0161000

a)

eetbare schil
 

0,01 (*2)

0161010

Dadels

   

0161020

Vijgen

   

0161030

Tafelolijven

   

0161040

Kumquats

   

0161050

Carambola's

   

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

   

0161070

Jambolans/djamblangs

   

0161990

Overige

   

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0,01 (*2)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0162020

Lychees

   

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0162050

Sterappelen

   

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0162990

Overige

   

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
   

0163010

Avocado's

 

0,01 (*2)

0163020

Bananen

 

0,01 (*2)

0163030

Mango's

 

0,01 (*2)

0163040

Papaja's

 

0,01 (*2)

0163050

Granaatappels

 

0,4

0163060

Cherimoya's

 

0,01 (*2)

0163070

Guaves

 

0,01 (*2)

0163080

Ananassen

 

0,01 (*2)

0163090

Broodvruchten

 

0,01 (*2)

0163100

Doerians

 

0,01 (*2)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0,01 (*2)

0163990

Overige

 

0,01 (*2)

0200000

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

0,01 (*2)

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

   

0211000

a)

aardappelen
 

0,02

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0,02

0212010

Cassave/maniok

   

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

   

0212030

Yams

   

0212040

Arrowroot/pijlwortel

   

0212990

Overige

   

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
   

0213010

Rode bieten

 

0,06

0213020

Wortels

 

0,08

0213030

Knolselderij

 

0,06

0213040

Mierikswortels

 

0,06

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0,06

0213060

Pastinaken

 

0,06

0213070

Wortelpeterselie

 

0,06

0213080

Radijzen

 

0,5

0213090

Schorseneren

 

0,06

0213100

Koolrapen

 

0,06

0213110

Rapen

 

0,06

0213990

Overige

 

0,06

0220000

Bolgewassen

 

0,01 (*2)

0220010

Knoflook

   

0220020

Uien

   

0220030

Sjalotten

   

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

   

0220990

Overige

   

0230000

Vruchtgroenten

   

0231000

a)

Solanaceae
   

0231010

Tomaten

 

0,6

0231020

Paprika's

 

1

0231030

Aubergines

 

0,6

0231040

Okra's, okers

 

0,6

0231990

Overige

 

0,6

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0,3

0232010

Komkommers

   

0232020

Augurken

   

0232030

Courgettes

   

0232990

Overige

   

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0,3

0233010

Meloenen

   

0233020

Pompoenen

   

0233030

Watermeloenen

   

0233990

Overige

   

0234000

d)

suikermais
 

0,2

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0,2

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

   

0241000

a)

bloemkoolachtigen
   

0241010

Broccoli

 

1

0241020

Bloemkolen

 

0,6

0241990

Overige

 

0,6

0242000

b)

sluitkoolachtigen
   

0242010

Spruitjes

 

0,01 (*2)

0242020

Sluitkolen

 

2

0242990

Overige

 

0,01 (*2)

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

20

0243010

Chinese kool/petsai

   

0243020

Boerenkolen

   

0243990

Overige

   

0244000

d)

koolrabi's
 

0,01 (*2)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

20

0251000

a)

slasoorten
   

0251010

Veldsla

   

0251020

Sla

   

0251030

Andijvie

   

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

   

0251050

Winterkers

   

0251060

Raketsla/rucola

   

0251070

Rode amsoi

   

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

   

0251990

Overige

   

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
   

0252010

Spinazie

   

0252020

Postelein

   

0252030

Snijbiet

   

0252990

Overige

   

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten
   

0254000

d)

waterkers
   

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof
   

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
   

0256010

Kervel

   

0256020

Bieslook

   

0256030

Bladselderij/snijselder

   

0256040

Peterselie

   

0256050

Salie

   

0256060

Rozemarijn

   

0256070

Tijm

   

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

   

0256090

Laurierblad

   

0256100

Dragon

   

0256990

Overige

   

0260000

Peulgroenten

   

0260010

Bonen (met peul)

 

0,8

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0,01 (*2)

0260030

Erwten (met peul)

 

2

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0,01 (*2)

0260050

Linzen

 

0,01 (*2)

0260990

Overige

 

0,01 (*2)

0270000

Stengelgroenten

   

0270010

Asperges

 

0,01 (*2)

0270020

Kardoenen

 

0,01 (*2)

0270030

Bleekselderij

 

10

0270040

Knolvenkel

 

0,01 (*2)

0270050

Artisjokken

 

2

0270060

Preien

 

0,01 (*2)

0270070

Rabarber

 

0,01 (*2)

0270080

Bamboescheuten

 

0,01 (*2)

0270090

Palmharten

 

0,01 (*2)

0270990

Overige

 

0,01 (*2)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

 

0,01 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

   

0280020

Wilde paddenstoelen

   

0280990

Mossen en korstmossen

   

0290000

Algen en prokaryote organismen

 

0,01 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300010

Bonen

   

0300020

Linzen

   

0300030

Erwten

   

0300040

Lupinen/lupinebonen

   

0300990

Overige

   

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

   

0401000

Oliehoudende zaden

   

0401010

Lijnzaad

0,07

0,01 (*2)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,01 (*2)

0,06

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,07

0,01 (*2)

0401040

Sesamzaad

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401050

Zonnebloemzaad

0,01 (*2)

2

0401060

Koolzaad

0,07

2

0401070

Sojabonen

0,01 (*2)

0,05

0401080

Mosterdzaad

0,07

0,01 (*2)

0401090

Katoenzaad

0,01 (*2)

0,3

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401110

Saffloerzaad

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401120

Bernagiezaad

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401130

Huttentutzaad

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401140

Hennepzaad

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401150

Wonderbonen

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401990

Overige

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0402000

Oliehoudende vruchten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0402010

Olijven voor oliewinning

   

0402020

Palmpitten

   

0402030

Palmvruchten

   

0402040

Kapok

   

0402990

Overige

   

0500000

GRANEN

   

0500010

Gerst

0,5

0,02

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*2)

0,02

0500030

Mais

0,01 (*2)

0,02

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*2)

0,02

0500050

Haver

0,5

0,02

0500060

Rijst

0,01 (*2)

0,4

0500070

Rogge

0,05

0,02

0500080

Sorghum

0,01 (*2)

0,02

0500090

Tarwe

0,05

0,02

0500990

Overige

0,01 (*2)

0,02

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0610000

Thee

   

0620000

Koffiebonen

   

0630000

Kruidenthee van

   

0631000

a)

bloemen
   

0631010

Kamille

   

0631020

Hibiscus/roselle

   

0631030

Roos

   

0631040

Jasmijn

   

0631050

Lindebloesem

   

0631990

Overige

   

0632000

b)

bladeren en kruiden
   

0632010

Aardbei

   

0632020

Rooibos

   

0632030

Maté

   

0632990

Overige

   

0633000

c)

wortels
   

0633010

Valeriaan

   

0633020

Ginseng

   

0633990

Overige

   

0639000

d)

alle andere delen van de plant
   

0640000

Cacaobonen

   

0650000

Carob/johannesbrood

   

0700000

HOP

0,01 (*2)

10 (+)

0800000

SPECERIJEN

   

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0810010

Anijs

   

0810020

Zwarte komijn

   

0810030

Selderij

   

0810040

Koriander

   

0810050

Komijn

   

0810060

Dille

   

0810070

Venkel

   

0810080

Fenegriek

   

0810090

Nootmuskaat

   

0810990

Overige

   

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0820010

Piment

   

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

   

0820030

Karwij

   

0820040

Kardemom

   

0820050

Jeneverbes

   

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

   

0820070

Vanille

   

0820080

Tamarinde

   

0820990

Overige

   

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0830010

Kaneel

   

0830990

Overige

   

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

   

0840010

Zoethout

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0840020

Gember

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0850010

Kruidnagels

   

0850020

Kappertjes

   

0850990

Overige

   

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0860010

Saffraan

   

0860990

Overige

   

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0870010

Foelie

   

0870990

Overige

   

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*2)

 

0900010

Suikerbiet

 

0,02

0900020

Suikerriet

 

0,5

0900030

Wortelcichorei

 

0,02

0900990

Overige

 

0,01 (*2)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

   

1010000

Weefsels van

   

1011000

a)

varkens
   

1011010

Spier

0,02 (*2)

0,2

1011020

Vetweefsel

2

0,2

1011030

Lever

4

0,2

1011040

Nier

4

0,2

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

4

0,2

1011990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1012000

b)

runderen
   

1012010

Spier

0,15

0,2

1012020

Vetweefsel

2

0,2

1012030

Lever

4

0,2

1012040

Nier

4

0,2

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

4

0,2

1012990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1013000

c)

schapen
   

1013010

Spier

0,15

0,2

1013020

Vetweefsel

2

0,2

1013030

Lever

4

0,2

1013040

Nier

4

0,2

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

4

0,2

1013990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1014000

d)

geiten
   

1014010

Spier

0,15

0,2

1014020

Vetweefsel

2

0,2

1014030

Lever

4

0,2

1014040

Nier

4

0,2

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

4

0,2

1014990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1015000

e)

paardachtigen
   

1015010

Spier

0,02 (*2)

0,2

1015020

Vetweefsel

2

0,2

1015030

Lever

4

0,2

1015040

Nier

4

0,2

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

4

0,2

1015990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1016000

f)

pluimvee
   

1016010

Spier

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1016020

Vetweefsel

0,05

0,08

1016030

Lever

0,05

0,07

1016040

Nier

0,05

0,07

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

0,07

1016990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
   

1017010

Spier

0,02 (*2)

0,2

1017020

Vetweefsel

2

0,2

1017030

Lever

4

0,2

1017040

Nier

4

0,2

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

4

0,2

1017990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1020000

Melk

0,2

0,05

1020010

Runderen

   

1020020

Schapen

   

1020030

Geiten

   

1020040

Paarden

   

1020990

Overige

   

1030000

Vogeleieren

0,05

0,2

1030010

Kippen

   

1030020

Eenden

   

1030030

Ganzen

   

1030040

Kwartels

   

1030990

Overige

   

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02 (*2)

0,01 (*2)

 

(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Acibenzolar-S-methyl (som van acibenzolar-S-methyl en acibenzolar (zuur) (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als acibenzolar-S-methyl)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 26 juni 2016 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0163030

Mango's

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Benzovindiflupyr

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Bifenthrin (som van de isomeren) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 3 februari 2019 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0152000

b)

aardbeien

0153000

c)

rubussoorten

(+)

Uit gegevens over het voorkomen blijkt dat een MRL lager dan 0,1 mg/kg momenteel niet haalbaar is. Er zijn nadere gegevens nodig om dit niveau gedurende een bepaalde periode te monitoren met het oog op de mogelijke verlaging ervan. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 3 februari 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0630000

Kruidenthee van

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 3 februari 2019 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

1030000

Vogeleieren

Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0120010

Amandelen

0120020

Paranoten

0120030

Cashewnoten

0120040

Kastanjes

0120050

Kokosnoten

0120060

Hazelnoten

0120070

Macadamianoten

0120080

Pecannoten

0120090

Pijnboompitten

0120100

Pistaches

0120110

Walnoten

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

0140010

Abrikozen

0140020

Kersen (zoet)

0140030

Perziken

0140040

Pruimen

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

aardbeien

0153010

Bramen/braambessen

0153020

Dauwbramen

0153030

Frambozen (geel en rood)

0154010

Blauwe bessen

0154020

Veenbessen

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0154050

Rozenbottels

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0154080

Vlierbessen

0161030

Tafelolijven

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, verwerkingsproeven en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

aardappelen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortels

0213050

Aardperen/topinamboers

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0231010

Tomaten

0231020

Paprika's

0231030

Aubergines

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0234000

d)

suikermais

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

0243010

Chinese kool/petsai

0243020

Boerenkolen

0244000

d)

koolrabi's

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251070

Rode amsoi

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0252010

Spinazie

0252020

Postelein

0252030

Snijbiet

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0254000

d)

waterkers

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij/snijselder

0256040

Peterselie

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

0260010

Bonen (met peul)

0260020

Bonen (zonder peul)

0260030

Erwten (met peul)

0260040

Erwten (zonder peul)

0260050

Linzen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270010

Asperges

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270050

Artisjokken

0270060

Preien

0280010

Gekweekte paddenstoelen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, de opslagomstandigheden van de monsters en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0300010

Bonen

0300020

Linzen

0300030

Erwten

0300040

Lupinen/lupinebonen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401010

Lijnzaad

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0401040

Sesamzaad

0401050

Zonnebloemzaad

0401080

Mosterdzaad

0401090

Katoenzaad

0401100

Pompoenzaad

0401110

Saffloerzaad

0401120

Bernagiezaad

0401130

Huttentutzaad

0401140

Hennepzaad

0401150

Wonderbonen

0402010

Olijven voor oliewinning

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, de opslagomstandigheden van de monsters en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0500030

Mais

0500040

Gierst/pluimgierst

0500050

Haver

0500060

Rijst

0500070

Rogge

0500080

Sorghum

0500090

Tarwe

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0610000

Thee

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/roselle

0631030

Roos

0631040

Jasmijn

0631050

Lindebloesem

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0633010

Valeriaan

0633020

Ginseng

0820010

Piment

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbes

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070

Vanille

0820080

Tamarinde

0840010

Zoethout

0840020

Gember

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0850010

Kruidnagels

0850020

Kappertjes

0860010

Saffraan

0900010

Suikerbiet

0900030

Wortelcichorei

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en het metabolisme bij vee ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011010

Spier

1011020

Vetweefsel

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, het metabolisme bij vee en vervoederingsstudies voor vee ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012010

Spier

1012020

Vetweefsel

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013010

Spier

1013020

Vetweefsel

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014010

Spier

1014020

Vetweefsel

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016010

Spier

1016020

Vetweefsel

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

Flonicamid (som van flonicamid, TFNA en TFNG, uitgedrukt als flonicamid) (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Flonicamid - code 1 000 000 met uitzondering van 1 040 000: som van flonicamid en TFNA-AM, uitgedrukt als flonicamid

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (zoet)

0140040

Pruimen

0231010

Tomaten

0231030

Aubergines

0232030

Courgettes

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot een hydrolysestudie in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500070

Rogge

0500090

Tarwe

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000

HOP

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Fluazifop-P (som van de samenstellende isomeren van fluazifop en esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als fluazifop)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juni 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631000

a)

bloemen

0632000

b)

bladeren en kruiden

0633000

c)

wortels

0700000

HOP

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0840010

Zoethout

0840020

Gember

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juni 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0840990

Overige

1011010

Spier

1011020

Vetweefsel

1011030

Lever

1011040

Nier

1012010

Spier

1012020

Vetweefsel

1012030

Lever

1012040

Nier

1013010

Spier

1013020

Vetweefsel

1013030

Lever

1013040

Nier

1014010

Spier

1014020

Vetweefsel

1014030

Lever

1014040

Nier

1016010

Spier

1016020

Vetweefsel

1016030

Lever

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1030000

Vogeleieren

Isofetamid

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Metrafenon (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Pendimethalin (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24 oktober 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000

b)

aardbeien

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

0231010

Tomaten

0231020

Paprika's

0231030

Aubergines

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0270050

Artisjokken

0270060

Preien

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Teflubenzuron (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot een hydrolysestudie in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010

Appelen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot metabolismeonderzoek in bladgewassen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden voor producten van dierlijke oorsprong en metabolismeonderzoek bij herkauwers en pluimvee ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

(*2) Bepaalbaarheidsgrens

(*3) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Bixafen (R)

(R)= Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

bixafen - code 1 000 000 met uitzondering van 1 040 000: som van bixafen en demethylbixafen uitgedrukt als bixafen

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) (F)

(+)

Het MRL is van toepassing tot en met 31 december 2020 en na die datum is 0,02* mg/kg van toepassing, tenzij dit wordt gewijzigd bij een verordening.

0700000

HOP

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving