Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.97

VERORDENING (EU) 2018/686 VAN DE COMMISSIE

van 4 mei 2018

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl en triclopyr in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor triclopyr zijn MRL’s vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening.

(2)

Voor chloorpyrifos heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht (2). De EFSA heeft met betrekking tot de MRL’s voor wijndruiven een risico voor consumenten vastgesteld. Het is derhalve passend dit MRL te verlagen. De EFSA heeft aanbevolen de MRL’s voor kweeperen, mispels, abrikozen, kersen, pompoenen, suikermais, broccoli, spruitjes, boerenkool, koolrabi, slasoorten, spinazie, peulgroenten, asperges, artisjokken, peulvruchten, papaverzaad/maanzaad, zonnebloemzaad, koolzaad, mosterdzaad, huttentutzaad, olijven voor oliewinning, boekweit, gierst, koffiebonen en pluimvee (spier, vet en lever) te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor amandelen, hazelnoten, pecannoten, walnoten, appelen, peren, tafeldruiven, rode bieten, radijzen, knoflook, sjalotten, bosuien/groene uien en stengeluien, tomaten, paprika’s, aubergines, Chinese kool/petsai, veldsla, sla, andijvie, raketsla/rucola, bonen (met peul), bonen (zonder peul), erwten (met peul), erwten (zonder peul), asperges, artisjokken, bonen, erwten, lupinen/lupinebonen, papaverzaad/maanzaad, zonnebloemzaad, koolzaad, sojabonen, mosterdzaad, katoenzaad, huttentutzaad, olijven voor oliewinning, boekweit en andere pseudogranen, gierst/pluimgierst, thee, specerijen (zaden, vruchten, als specerij gebruikte wortels en wortelstokken), varkens (spier en vetweefsel), runderen (spier en vetweefsel), schapen (spier en vetweefsel), geiten (spier en vetweefsel), pluimvee (spier en vetweefsel) en melk (van runderen, schapen en geiten) bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL’s zullen worden herzien; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(3)

Voor chloorpyrifos-methyl heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht (3). De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie voor granen te wijzigen tot de som van chloorpyrifos-methyl en demethyl-chloorpyrifos-methyl. De EFSA heeft aanbevolen de MRL’s voor aardbeien, aalbessen (rood, wit en zwart), kiwi’s, aardappelen, mais, rogge, sorghum, tarwe, varkens (lever en nier), runderen (lever en nier), schapen (lever en nier), geiten (lever en nier) en pluimvee (spier, vet, lever en nier) te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor specerijen (zaden, vruchten, als specerij gebruikte wortels en wortelstokken), gerst, haver, rijst, varkens (vlees, vet, lever en nier), runderen (vlees, vet, lever en nier), schapen (vlees, vet, lever en nier), geiten (vlees, vet, lever en nier), pluimvee (vlees, vet, lever en nier), melk (van runderen, schapen en geiten) en vogeleieren bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL’s zullen worden herzien; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. Uit recente monitoringgegevens blijkt dat op onbehandelde peulvruchten, oliehoudende zaden en granen nog residuen worden aangetroffen boven de nieuwe bepaalbaarheidsgrens die is vastgesteld door de EFSA, maar lager dan de huidige bepaalbaarheidsgrens. Dergelijke residuen kunnen het gevolg zijn van kruisbesmetting met gewassen die rechtmatig zijn behandeld met chloorpyrifos-methyl. Aangezien uit de beoordeling blijkt dat er geen onaanvaardbaar risico voor de consumenten of de dieren is bij de huidige bepaalbaarheidsgrens, moeten de MRL’s voor deze gewassen tijdelijk moet worden vastgesteld op het niveau van de huidige bepaalbaarheidsgrens. Deze MRL’s zullen worden herzien; daarbij wordt rekening gehouden met de informatie die binnen vier jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(4)

Voor triclopyr heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht (4). De EFSA heeft aanbevolen de MRL’s voor appelen, peren, abrikozen, perziken, rijst, varkens (spier, vet, lever en nier), runderen (nier), schapen (nier), geiten (nier) en melk (van runderen, schapen en geiten) te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. Zij concludeerde dat met betrekking tot de MRL’s voor grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen, citroenen, mandarijnen, appelen, peren, abrikozen, perziken en rijst bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL’s zullen worden herzien; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(5)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten, en waarvoor geen invoertoleranties of Codex-grenswaarden (CXL’s) bestaan, moeten de MRL’s worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(6)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak van aanpassing van bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(7)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(9)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL’s werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden. Aangezien bij het huidige MRL een risico voor consumenten niet kan worden uitgesloten, moet de waarde voor chloorpyrifos van 0,01 mg/kg voor wijndruiven van toepassing zijn met ingang van de datum van toepassing van deze verordening.

(11)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Wat de werkzame stoffen chloorpyrifos-methyl en triclopyr in of op alle producten betreft, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005 in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 5 december 2018 zijn geproduceerd.

Wat de werkzame stof chloorpyrifos in of op alle producten behalve wijndruiven betreft, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005 in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 5 december 2018 zijn geproduceerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 5 december 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 mei 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(3):4733.

(3) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(3):4734.

(4) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels for triclopyr according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(3):4735.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Chloorpyrifos (F)

Chloorpyrifos-methyl (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

   

0110000

Citrusvruchten

1,5

2

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

   

0110020

Sinaasappelen

   

0110030

Citroenen

   

0110040

Limoenen/lemmetjes

   

0110050

Mandarijnen

   

0110990

Overige

   

0120000

Noten

 

0,01 (*1)

0120010

Amandelen

0,05 (+)

 

0120020

Paranoten

0,01 (*1)

 

0120030

Cashewnoten

0,01 (*1)

 

0120040

Kastanjes

0,01 (*1)

 

0120050

Kokosnoten

0,01 (*1)

 

0120060

Hazelnoten

0,01 (*1) (+)

 

0120070

Macadamianoten

0,01 (*1)

 

0120080

Pecannoten

0,05 (+)

 

0120090

Pijnboompitten

0,01 (*1)

 

0120100

Pistaches

0,01 (*1)

 

0120110

Walnoten

0,05 (+)

 

0120990

Overige

0,01 (*1)

 

0130000

Pitvruchten

 

1

0130010

Appelen

0,01 (*1) (+)

 

0130020

Peren

0,01 (*1) (+)

 

0130030

Kweeperen

0,4

 

0130040

Mispels

0,01 (*1)

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

1

 

0130990

Overige

0,01 (*1)

 

0140000

Steenvruchten

 

0,5

0140010

Abrikozen

0,01 (*1)

 

0140020

Kersen (zoet)

0,05

 

0140030

Perziken

0,08

 

0140040

Pruimen

0,3

 

0140990

Overige

0,01 (*1)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

   

0151000

a)

druiven

0,01 (*1)

1

0151010

Tafeldruiven

   

0151020

Wijndruiven

   

0152000

b)

aardbeien

0,3

0,06

0153000

c)

rubussoorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0153010

Bramen/braambessen

   

0153020

Dauwbramen

   

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

0153990

Overige

   

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0,01 (*1)

0154010

Blauwe bessen

0,01 (*1)

 

0154020

Veenbessen

1

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,01 (*1)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,01 (*1)

 

0154050

Rozenbottels

0,01 (*1)

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,01 (*1)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,01 (*1)

 

0154080

Vlierbessen

0,01 (*1)

 

0154990

Overige

0,01 (*1)

 

0160000

Diverse vruchten met

   

0161000

a)

eetbare schil
   

0161010

Dadels

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Vijgen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Tafelolijven

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161040

Kumquats

1

2

0161050

Carambola's

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,01 (*1)

0,5

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0162020

Lychees

   

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0162050

Sterappelen

   

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0162990

Overige

   

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
   

0163010

Avocado's

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Bananen

4

0,01 (*1)

0163030

Mango's

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163040

Papaja's

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163050

Granaatappels

0,01 (*1)

0,3

0163060

Cherimoya's

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Guaves

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananassen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Doerians

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

   

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen

0,01 (*1)

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

 

0212010

Cassave/maniok

   

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

   

0212030

Yams

   

0212040

Arrowroot/pijlwortel

   

0212990

Overige

   

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
   

0213010

Rode bieten

0,05 (+)

 

0213020

Wortels

0,1

 

0213030

Knolselderij

0,01 (*1)

 

0213040

Mierikswortels

0,01 (*1)

 

0213050

Aardperen/topinamboers

0,01 (*1)

 

0213060

Pastinaken

0,01 (*1)

 

0213070

Wortelpeterselie

0,01 (*1)

 

0213080

Radijzen

0,01 (*1) (+)

 

0213090

Schorseneren

0,01 (*1)

 

0213100

Koolrapen

0,01 (*1)

 

0213110

Rapen

0,01 (*1)

 

0213990

Overige

0,01 (*1)

 

0220000

Bolgewassen

 

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

0,01 (*1) (+)

 

0220020

Uien

0,2

 

0220030

Sjalotten

0,01 (*1) (+)

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0,01 (*1) (+)

 

0220990

Overige

0,01 (*1)

 

0230000

Vruchtgroenten

   

0231000

a)

Solanaceae
   

0231010

Tomaten

0,1 (+)

1

0231020

Paprika's

0,01 (*1) (+)

1

0231030

Aubergines

0,01 (*1) (+)

1

0231040

Okra's, okers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232010

Komkommers

   

0232020

Augurken

   

0232030

Courgettes

   

0232990

Overige

   

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0233010

Meloenen

   

0233020

Pompoenen

   

0233030

Watermeloenen

   

0233990

Overige

   

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
   

0241010

Broccoli

0,01 (*1)

 

0241020

Bloemkolen

0,05

 

0241990

Overige

0,01 (*1)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,01 (*1)

 

0242010

Spruitjes

   

0242020

Sluitkolen

   

0242990

Overige

   

0243000

c)

bladkoolachtigen

0,01 (*1)

 

0243010

Chinese kool/petsai

   

0243020

Boerenkolen

   

0243990

Overige

   

0244000

d)

koolrabi's

0,01 (*1)

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

   

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

(+)

 

0251020

Sla

(+)

 

0251030

Andijvie

(+)

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

   

0251050

Winterkers

   

0251060

Raketsla/rucola

(+)

 

0251070

Rode amsoi

   

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

   

0251990

Overige

   

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

   

0252020

Postelein

   

0252030

Snijbiet

   

0252990

Overige

   

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Kervel

   

0256020

Bieslook

   

0256030

Bladselderij/snijselder

   

0256040

Peterselie

   

0256050

Salie

   

0256060

Rozemarijn

   

0256070

Tijm

   

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

   

0256090

Laurierblad

   

0256100

Dragon

   

0256990

Overige

   

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

(+)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

(+)

 

0260030

Erwten (met peul)

(+)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

(+)

 

0260050

Linzen

   

0260990

Overige

   

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Asperges

(+)

 

0270020

Kardoenen

   

0270030

Bleekselderij

   

0270040

Knolvenkel

   

0270050

Artisjokken

(+)

 

0270060

Preien

   

0270070

Rabarber

   

0270080

Bamboescheuten

   

0270090

Palmharten

   

0270990

Overige

   

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

   

0280020

Wilde paddenstoelen

   

0280990

Mossen en korstmossen

   

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0,05 (+)

0300010

Bonen

(+)

 

0300020

Linzen

   

0300030

Erwten

(+)

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

(+)

 

0300990

Overige

   

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

   

0401000

Oliehoudende zaden

 

0,05 (+)

0401010

Lijnzaad

0,01 (*1)

 

0401020

Pinda's/aardnoten

0,01 (*1)

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,01 (*1) (+)

 

0401040

Sesamzaad

0,01 (*1)

 

0401050

Zonnebloemzaad

0,01 (*1) (+)

 

0401060

Koolzaad

0,04 (+)

 

0401070

Sojabonen

0,1 (+)

 

0401080

Mosterdzaad

0,04 (+)

 

0401090

Katoenzaad

0,3 (+)

 

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*1)

 

0401110

Saffloerzaad

0,01 (*1)

 

0401120

Bernagiezaad

0,01 (*1)

 

0401130

Huttentutzaad

0,04 (+)

 

0401140

Hennepzaad

0,01 (*1)

 

0401150

Wonderbonen

0,01 (*1)

 

0401990

Overige

0,01 (*1)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0402010

Olijven voor oliewinning

(+)

 

0402020

Palmpitten

   

0402030

Palmvruchten

   

0402040

Kapok

   

0402990

Overige

   

0500000

GRANEN

   

0500010

Gerst

0,6

6 (+)

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*1) (+)

0,05 (+)

0500030

Mais

0,05

0,05 (+)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*1) (+)

0,05 (+)

0500050

Haver

0,6

6 (+)

0500060

Rijst

0,5

3 (+)

0500070

Rogge

0,15

0,05 (+)

0500080

Sorghum

0,5

0,05 (+)

0500090

Tarwe

0,5

0,05 (+)

0500990

Overige

0,01 (*1)

0,05 (+)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0,05 (*1)

0610000

Thee

2 (+)

 

0620000

Koffiebonen

0,05

 

0630000

Kruidenthee van

0,05 (*1)

 

0631000

a)

bloemen
   

0631010

Kamille

   

0631020

Hibiscus/roselle

   

0631030

Roos

   

0631040

Jasmijn

   

0631050

Lindebloesem

   

0631990

Overige

   

0632000

b)

bladeren en kruiden
   

0632010

Aardbei

   

0632020

Rooibos

   

0632030

Maté

   

0632990

Overige

   

0633000

c)

wortels
   

0633010

Valeriaan

   

0633020

Ginseng

   

0633990

Overige

   

0639000

d)

alle andere delen van de plant
   

0640000

Cacaobonen

0,05 (*1)

 

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*1)

 

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

   

0810000

Als specerij gebruikte zaden

5 (+)

1 (+)

0810010

Anijs

   

0810020

Zwarte komijn

   

0810030

Selderij

   

0810040

Koriander

   

0810050

Komijn

   

0810060

Dille

   

0810070

Venkel

   

0810080

Fenegriek

   

0810090

Nootmuskaat

   

0810990

Overige

   

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

1 (+)

0,3 (+)

0820010

Piment

   

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

   

0820030

Karwij

   

0820040

Kardemom

   

0820050

Jeneverbes

   

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

   

0820070

Vanille

   

0820080

Tamarinde

   

0820990

Overige

   

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

   

0830990

Overige

   

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

(+)

 

0840010

Zoethout

1

5 (+)

0840020

Gember

1

5 (+)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

1

5 (+)

0840040

Mierikswortel

 

(+)

0840990

Overige

1

5 (+)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

   

0850020

Kappertjes

   

0850990

Overige

   

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

   

0860990

Overige

   

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

   

0870990

Overige

   

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

0,05

 

0900020

Suikerriet

0,01 (*1)

 

0900030

Wortelcichorei

0,01 (*1)

 

0900990

Overige

0,01 (*1)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

   

1010000

Weefsels van

   

1011000

a)

varkens
   

1011010

Spier

0,01 (*1) (+)

0,1 (+)

1011020

Vetweefsel

0,02 (+)

0,1 (+)

1011030

Lever

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1011040

Nier

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1011990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1012000

b)

runderen
   

1012010

Spier

0,01 (*1) (+)

0,1 (+)

1012020

Vetweefsel

1 (+)

0,1 (+)

1012030

Lever

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1012040

Nier

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1012990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1013000

c)

schapen
   

1013010

Spier

0,01 (*1) (+)

0,1 (+)

1013020

Vetweefsel

1 (+)

0,1 (+)

1013030

Lever

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1013040

Nier

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1013990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1014000

d)

geiten
   

1014010

Spier

0,01 (*1) (+)

0,1 (+)

1014020

Vetweefsel

1 (+)

0,1 (+)

1014030

Lever

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1014040

Nier

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1014990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1015000

e)

paardachtigen
   

1015010

Spier

0,01 (*1)

0,1 (+)

1015020

Vetweefsel

1

0,1 (+)

1015030

Lever

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1015040

Nier

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1015990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1016000

f)

pluimvee

0,01 (*1)

 

1016010

Spier

(+)

0,1 (+)

1016020

Vetweefsel

(+)

0,1 (+)

1016030

Lever

 

0,01 (*1)

1016040

Nier

 

0,01 (*1)

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (*1)

1016990

Overige

 

0,01 (*1)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
   

1017010

Spier

0,01 (*1)

0,1

1017020

Vetweefsel

1

0,1

1017030

Lever

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1017040

Nier

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1017990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020000

Melk

0,02 (+)

0,01 (*1)

1020010

Runderen

   

1020020

Schapen

   

1020030

Geiten

   

1020040

Paarden

   

1020990

Overige

   

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kippen

   

1030020

Eenden

   

1030030

Ganzen

   

1030040

Kwartels

   

1030990

Overige

   

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

b)

de volgende kolom voor triclopyr wordt toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*3)

Triclopyr

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0,1 (+)

0110020

Sinaasappelen

0,1 (+)

0110030

Citroenen

0,1 (+)

0110040

Limoenen/lemmetjes

0,01 (*2)

0110050

Mandarijnen

0,1 (+)

0110990

Overige

0,01 (*2)

0120000

Noten

0,01 (*2)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

 

0130010

Appelen

0,05 (+)

0130020

Peren

0,05 (+)

0130030

Kweeperen

0,01 (*2)

0130040

Mispels

0,01 (*2)

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,01 (*2)

0130990

Overige

0,01 (*2)

0140000

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

0,05 (+)

0140020

Kersen (zoet)

0,01 (*2)

0140030

Perziken

0,05 (+)

0140040

Pruimen

0,01 (*2)

0140990

Overige

0,01 (*2)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (*2)

0151000

a)

druiven
 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien
 

0153000

c)

rubussoorten
 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige

 

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*2)

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*2)

0211000

a)

aardappelen
 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (*2)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige

 

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*2)

0231000

a)

Solanaceae
 

0231010

Tomaten

 

0231020

Paprika's

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

suikermais
 

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

koolrabi's
 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*2)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*2)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*2)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*2)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*2)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*2)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

GRANEN

 

0500010

Gerst

0,01 (*2)

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*2)

0500030

Mais

0,01 (*2)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*2)

0500050

Haver

0,01 (*2)

0500060

Rijst

0,3 (+)

0500070

Rogge

0,01 (*2)

0500080

Sorghum

0,01 (*2)

0500090

Tarwe

0,01 (*2)

0500990

Overige

0,01 (*2)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*2)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

0,05 (*2)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*2)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*2)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (*2)

0840020

Gember

0,05 (*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*2)

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,05 (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*2)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*2)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*2)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*2)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

 

1011000

a)

varkens

0,01 (*2)

1011010

Spier

 

1011020

Vetweefsel

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

0,06

1012020

Vetweefsel

0,06

1012030

Lever

0,06

1012040

Nier

0,08

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,08

1012990

Overige

0,08

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

0,06

1013020

Vetweefsel

0,06

1013030

Lever

0,06

1013040

Nier

0,08

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,08

1013990

Overige

0,08

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

0,06

1014020

Vetweefsel

0,06

1014030

Lever

0,06

1014040

Nier

0,08

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,08

1014990

Overige

0,08

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

0,06

1015020

Vetweefsel

0,06

1015030

Lever

0,06

1015040

Nier

0,08

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,08

1015990

Overige

0,08

1016000

f)

pluimvee

0,01 (*2)

1016010

Spier

 

1016020

Vetweefsel

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
 

1017010

Spier

0,06

1017020

Vetweefsel

0,06

1017030

Lever

0,06

1017040

Nier

0,08

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,08

1017990

Overige

0,01 (*2)

1020000

Melk

0,01 (*2)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (*2)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*2)

 

(2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A wordt de kolom voor triclopyr geschrapt;

b)

in deel B worden de kolommen voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl geschrapt.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)= Vetoplosbaar

Chloorpyrifos (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en het metabolisme in de gewassen na bodembehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0120010

Amandelen

0120060

Hazelnoten

0120080

Pecannoten

0120110

Walnoten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010

Appelen

0130020

Peren

0213010

Rode bieten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en het metabolisme in de gewassen na bodembehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213080

Radijzen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en het metabolisme in de gewassen na bodembehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220010

Knoflook

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en het metabolisme in de gewassen na bodembehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220030

Sjalotten

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0231010

Tomaten

0231020

Paprika's

0231030

Aubergines

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

0251060

Raketsla/rucola

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en het metabolisme in de gewassen na bodembehandeling en behandeling van het zaad ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260010

Bonen (met peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en het metabolisme in de gewassen na bodembehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260020

Bonen (zonder peul)

0260030

Erwten (met peul)

0260040

Erwten (zonder peul)

0270010

Asperges

0270050

Artisjokken

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en het metabolisme in de gewassen na bodembehandeling en behandeling van het zaad ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0300010

Bonen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en het metabolisme in de gewassen na bodembehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0300030

Erwten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en het metabolisme in de gewassen na behandeling van het zaad ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0300040

Lupinen/lupinebonen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401030

Papaverzaad/maanzaad

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en het metabolisme in de gewassen na bodembehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401050

Zonnebloemzaad

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401060

Koolzaad

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, de residuproeven en het metabolisme in de gewassen na bodembehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401070

Sojabonen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401080

Mosterdzaad

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401090

Katoenzaad

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401130

Huttentutzaad

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en het metabolisme in de gewassen na bodembehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0402010

Olijven voor oliewinning

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en het metabolisme in de gewassen na bodembehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0500040

Gierst/pluimgierst

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0610000

Thee

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0820010

Piment

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbes

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070

Vanille

0820080

Tamarinde

0820990

Overige

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

0840020

Gember

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0840990

Overige

1011010

Spier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011020

Vetweefsel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012010

Spier

1012020

Vetweefsel

1013010

Spier

1013020

Vetweefsel

1014010

Spier

1014020

Vetweefsel

1016010

Spier

1016020

Vetweefsel

1020000

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige

Chloorpyrifos-methyl (F) (R)

(R)= Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Chloorpyrifos-methyl - code 500000: som van chloorpyrifos-methyl en demethyl-chloorpyrifos-methyl

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan. Uit de monitoringsgegevens blijkt dat de kruisbesmetting van onbehandelde peulvruchten kan optreden met gewassen die rechtmatig zijn behandeld met chloorpyrifos-methyl. Het is wellicht niet mogelijk om deze kruisbesmetting in alle gevallen te vermijden. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0300000

PEULVRUCHTEN

0300010

Bonen

0300020

Linzen

0300030

Erwten

0300040

Lupinen/lupinebonen

0300990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan. Uit de monitoringsgegevens blijkt dat de kruisbesmetting van oliehoudende zaden kan optreden met gewassen die rechtmatig zijn behandeld met chloorpyrifos-methyl. Het is wellicht niet mogelijk om deze kruisbesmetting in alle gevallen te vermijden. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401000

Oliehoudende zaden

0401010

Lijnzaad

0401020

Pinda's/aardnoten

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0401040

Sesamzaad

0401050

Zonnebloemzaad

0401060

Koolzaad

0401070

Sojabonen

0401080

Mosterdzaad

0401090

Katoenzaad

0401100

Pompoenzaad

0401110

Saffloerzaad

0401120

Bernagiezaad

0401130

Huttentutzaad

0401140

Hennepzaad

0401150

Wonderbonen

0401990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan. Uit de monitoringsgegevens blijkt dat de kruisbesmetting van granen kan optreden met gewassen die rechtmatig zijn behandeld met chloorpyrifos-methyl. Het is wellicht niet mogelijk om deze kruisbesmetting in alle gevallen te vermijden. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0500030

Mais

0500040

Gierst/pluimgierst

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500050

Haver

0500060

Rijst

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan. Uit de monitoringsgegevens blijkt dat de kruisbesmetting van granen kan optreden met gewassen die rechtmatig zijn behandeld met chloorpyrifos-methyl. Het is wellicht niet mogelijk om deze kruisbesmetting in alle gevallen te vermijden. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500070

Rogge

0500080

Sorghum

0500090

Tarwe

0500990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0820010

Piment

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbes

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070

Vanille

0820080

Tamarinde

0820990

Overige

0840010

Zoethout

0840020

Gember

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0840990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de opslagomstandigheden van de monsters van de vervoederingsstudies voor vee ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011010

Spier

1011020

Vetweefsel

1012010

Spier

1012020

Vetweefsel

1013010

Spier

1013020

Vetweefsel

1014010

Spier

1014020

Vetweefsel

1015010

Spier

1015020

Vetweefsel

1016010

Spier

1016020

Vetweefsel”

(*2) Bepaalbaarheidsgrens

(*3) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Triclopyr

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110050

Mandarijnen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de bij de studies naar de stabiliteit bij opslag gebruikte analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010

Appelen

0130020

Peren

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de bij de studies naar de stabiliteit bij opslag gebruikte analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de bij de studies naar de stabiliteit bij opslag gebruikte analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140030

Perziken

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500060

Rijst

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving