Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.96

VERORDENING (EU) 2018/685 VAN DE COMMISSIE

van 3 mei 2018

tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor abamectine, bier, fluopyram, fluxapyroxad, maleïnehydrazide, mosterdzaadpoeder en tefluthrin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor abamectine en maleïnehydrazide zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor fluopyram, fluxapyroxad en tefluthrin zijn MRL’s vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening. Voor bier en mosterdzaadpoeder zijn geen specifieke MRL’s vastgesteld en die stoffen zijn evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op bananen van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof abamectine bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL’s ingediend.

(3)

Wat fluopyram betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor postelein. Wat fluxapyroxad betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor „tropische wortel- en knolgewassen”, „andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet”, bosuien, „bloemkoolachtigen”, spruitjes, sluitkolen, „slasoorten”, „spinazie en dergelijke bladgroente”, witlof, „kruiden en eetbare bloemen”, artisjokken, preien, „kruidenthee van wortels”, „als specerij gebruikte wortels en wortelstokken” en wortelcichorei. Wat tefluthrin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor wortels.

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor het gebruik van fluxapyroxad op citrusvruchten. De aanvrager voert aan dat het toegestane gebruik van die stof op dergelijke gewassen in Brazilië leidt tot residugehalten die de MRL’s in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL’s nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(5)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn die aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico’s voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL’s uitgebracht (2). De EFSA heeft die adviezen naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(7)

De EFSA kwam in de met redenen omklede adviezen tot de conclusie dat, wat het gebruik van fluxapyroxad op citrusvruchten betreft, de aangeleverde gegevens niet toereikend waren om een nieuw MRL vast te stellen voor de hele groep. Overeenkomstig de bestaande richtsnoeren van de EU inzake de extrapolatie van MRL’s is het echter passend om het bestaande MRL voor sinaasappelen ook vast te stellen voor grapefruits/pompelmoezen. De bestaande MRL’s voor citrusvruchten moeten daarom behouden blijven in de huidige waarden, met uitzondering van grapefruits/pompelmoezen waarvoor het MRL moet worden verhoogd tot 0,3 mg/kg.

(8)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL’s op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. De EFSA heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(9)

Voor maleïnehydrazide heeft de EFSA een conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van die werkzame stof als bestrijdingsmiddel ingediend (3). In dit kader heeft de EFSA aanbevolen de MRL’s voor aardappelen, knoflook, sjalotten en melk te verhogen.

(10)

Bier en mosterdzaadpoeder als basisstoffen zijn respectievelijk bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2090 van de Commissie (4) en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2066 van de Commissie (5) als basisstof goedgekeurd. Naar verwachting leiden de voorwaarden voor het gebruik van die stoffen niet tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen of diervoeders die een risico voor de consument kunnen vormen. Daarom moeten die stoffen worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Op grond van de met redenen omklede adviezen en de conclusie van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in bananas. EFSA Journal 2017;15(10):4987 [24 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopyram in purslanes. EFSA Journal 2017;15(9):4984 [22 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluxapyroxad in various crops. EFSA Journal 2017;15(9):4975 [30 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for tefluthrin in carrots. EFSA Journal 2017;15(10):5016 [21 blz.].

(3) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance maleic hydrazide. EFSA Journal 2016;14(6):4492 [22 blz.].

(4) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2090 van de Commissie van 14 november 2017 betreffende de goedkeuring van bier als basisstof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 297 van 15.11.2017, blz. 22).

(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2066 van de Commissie van 13 november 2017 betreffende de goedkeuring van mosterdzaadpoeder als basisstof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 295 van 14.11.2017, blz. 43).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1.

In bijlage II worden de kolommen voor abamectine en maleïnehydrazide vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en de delta-8,9-isomeer van avermectine B1a), uitgedrukt als avermectine B1a) (F) (R)

Maleïnehydrazide

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

0,2 (*1)

0110000

Citrusvruchten

0,015 (+)

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

   

0110020

Sinaasappelen

   

0110030

Citroenen

   

0110040

Limoenen/lemmetjes

   

0110050

Mandarijnen

   

0110990

Overige

   

0120000

Noten

   

0120010

Amandelen

0,02 (+)

 

0120020

Paranoten

0,01 (*1)

 

0120030

Cashewnoten

0,01 (*1)

 

0120040

Kastanjes

0,01 (*1)

 

0120050

Kokosnoten

0,01 (*1)

 

0120060

Hazelnoten

0,02 (+)

 

0120070

Macadamianoten

0,01 (*1)

 

0120080

Pecannoten

0,01 (*1)

 

0120090

Pijnboompitten

0,01 (*1)

 

0120100

Pistaches

0,01 (*1)

 

0120110

Walnoten

0,02 (+)

 

0120990

Overige

0,01 (*1)

 

0130000

Pitvruchten

0,03 (+)

 

0130010

Appelen

   

0130020

Peren

   

0130030

Kweeperen

   

0130040

Mispels

   

0130050

Loquats/Japanse mispels

   

0130990

Overige

   

0140000

Steenvruchten

   

0140010

Abrikozen

0,02 (+)

 

0140020

Kersen (zoet)

0,01 (*1)

 

0140030

Perziken

0,02 (+)

 

0140040

Pruimen

0,01 (*1) (+)

 

0140990

Overige

0,01 (*1)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

   

0151000

a)

druiven

0,01 (*1) (+)

 

0151010

Tafeldruiven

   

0151020

Wijndruiven

   

0152000

b)

aardbeien

0,15 (+)

 

0153000

c)

rubussoorten
   

0153010

Bramen/braambessen

0,08 (+)

 

0153020

Dauwbramen

0,01 (*1)

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

0,08 (+)

 

0153990

Overige

0,01 (*1)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (*1)

 

0154010

Blauwe bessen

   

0154020

Veenbessen

   

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

(+)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

(+)

 

0154050

Rozenbottels

   

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

   

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

   

0154080

Vlierbessen

   

0154990

Overige

   

0160000

Diverse vruchten met

   

0161000

a)

eetbare schil

0,01 (*1)

 

0161010

Dadels

   

0161020

Vijgen

   

0161030

Tafelolijven

   

0161040

Kumquats

   

0161050

Carambola's

   

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

   

0161070

Jambolans/djamblangs

   

0161990

Overige

   

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0162020

Lychees

   

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0162050

Sterappelen

   

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0162990

Overige

   

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
   

0163010

Avocado's

0,01 (*1)

 

0163020

Bananen

0,02

 

0163030

Mango's

0,01 (*1)

 

0163040

Papaja's

0,03 (+)

 

0163050

Granaatappels

0,01 (*1)

 

0163060

Cherimoya's

0,01 (*1)

 

0163070

Guaves

0,01 (*1)

 

0163080

Ananassen

0,01 (*1)

 

0163090

Broodvruchten

0,01 (*1)

 

0163100

Doerians

0,01 (*1)

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*1)

 

0163990

Overige

0,01 (*1)

 

0200000

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

   

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

 

0211000

a)

aardappelen

(+)

60

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0,2 (*1)

0212010

Cassave/maniok

   

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

   

0212030

Yams

   

0212040

Arrowroot/pijlwortel

   

0212990

Overige

   

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
   

0213010

Rode bieten

 

0,2 (*1)

0213020

Wortels

 

30

0213030

Knolselderij

 

0,2 (*1)

0213040

Mierikswortels

 

0,2 (*1)

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0,2 (*1)

0213060

Pastinaken

 

30

0213070

Wortelpeterselie

 

0,2 (*1)

0213080

Radijzen

(+)

0,2 (*1)

0213090

Schorseneren

 

0,2 (*1)

0213100

Koolrapen

 

0,2 (*1)

0213110

Rapen

 

0,2 (*1)

0213990

Overige

 

0,2 (*1)

0220000

Bolgewassen

0,01 (*1)

 

0220010

Knoflook

(+)

40

0220020

Uien

(+)

15

0220030

Sjalotten

(+)

30

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

(+)

0,2 (*1)

0220990

Overige

 

0,2 (*1)

0230000

Vruchtgroenten

 

0,2 (*1)

0231000

a)

Solanaceae
   

0231010

Tomaten

0,09 (+)

 

0231020

Paprika's

0,07 (+)

 

0231030

Aubergines

0,09 (+)

 

0231040

Okra's, okers

0,01 (*1)

 

0231990

Overige

0,01 (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,04

 

0232010

Komkommers

   

0232020

Augurken

   

0232030

Courgettes

   

0232990

Overige

   

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01 (*1)

 

0233010

Meloenen

(+)

 

0233020

Pompoenen

(+)

 

0233030

Watermeloenen

(+)

 

0233990

Overige

   

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,2 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,01 (*1)

 

0241010

Broccoli

   

0241020

Bloemkolen

   

0241990

Overige

   

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,01 (*1)

 

0242010

Spruitjes

   

0242020

Sluitkolen

   

0242990

Overige

   

0243000

c)

bladkoolachtigen
   

0243010

Chinese kool/petsai

0,05

 

0243020

Boerenkolen

0,01 (*1)

 

0243990

Overige

0,01 (*1)

 

0244000

d)

koolrabi's

0,01 (*1)

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0,2 (*1)

0251000

a)

slasoorten
   

0251010

Veldsla

2 (+)

 

0251020

Sla

0,09 (+)

 

0251030

Andijvie

0,1 (+)

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,01 (*1)

 

0251050

Winterkers

0,01 (*1)

 

0251060

Raketsla/rucola

0,015 (+)

 

0251070

Rode amsoi

0,01 (*1)

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

2 (+)

 

0251990

Overige

0,01 (*1)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

 

0252010

Spinazie

   

0252020

Postelein

   

0252030

Snijbiet

   

0252990

Overige

   

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

 

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

 

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1) (+)

 

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
   

0256010

Kervel

2 (+)

 

0256020

Bieslook

2 (+)

 

0256030

Bladselderij/snijselder

0,09 (+)

 

0256040

Peterselie

2 (+)

 

0256050

Salie

2 (+)

 

0256060

Rozemarijn

2 (+)

 

0256070

Tijm

2 (+)

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

2 (+)

 

0256090

Laurierblad

2 (+)

 

0256100

Dragon

2 (+)

 

0256990

Overige

0,02 (*1)

 

0260000

Peulgroenten

 

0,2 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

0,03

 

0260020

Bonen (zonder peul)

0,01 (*1)

 

0260030

Erwten (met peul)

0,03

 

0260040

Erwten (zonder peul)

0,01 (*1)

 

0260050

Linzen

0,01 (*1)

 

0260990

Overige

0,01 (*1)

 

0270000

Stengelgroenten

 

0,2 (*1)

0270010

Asperges

0,01 (*1)

 

0270020

Kardoenen

0,01 (*1)

 

0270030

Bleekselderij

0,05

 

0270040

Knolvenkel

0,01 (*1)

 

0270050

Artisjokken

0,01 (*1)

 

0270060

Preien

0,01 (*1) (+)

 

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

 

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

 

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

 

0270990

Overige

0,01 (*1)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

   

0280020

Wilde paddenstoelen

   

0280990

Mossen en korstmossen

   

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0300010

Bonen

   

0300020

Linzen

   

0300030

Erwten

   

0300040

Lupinen/lupinebonen

   

0300990

Overige

   

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*1)

0,5 (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

   

0401010

Lijnzaad

   

0401020

Pinda's/aardnoten

   

0401030

Papaverzaad/maanzaad

   

0401040

Sesamzaad

   

0401050

Zonnebloemzaad

   

0401060

Koolzaad

   

0401070

Sojabonen

   

0401080

Mosterdzaad

   

0401090

Katoenzaad

   

0401100

Pompoenzaad

   

0401110

Saffloerzaad

   

0401120

Bernagiezaad

   

0401130

Huttentutzaad

   

0401140

Hennepzaad

   

0401150

Wonderbonen

   

0401990

Overige

   

0402000

Oliehoudende vruchten

   

0402010

Olijven voor oliewinning

   

0402020

Palmpitten

   

0402030

Palmvruchten

   

0402040

Kapok

   

0402990

Overige

   

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0500010

Gerst

   

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

   

0500030

Mais

   

0500040

Gierst/pluimgierst

   

0500050

Haver

   

0500060

Rijst

   

0500070

Rogge

   

0500080

Sorghum

   

0500090

Tarwe

   

0500990

Overige

   

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0,5 (*1)

0610000

Thee

   

0620000

Koffiebonen

   

0630000

Kruidenthee van

   

0631000

a)

bloemen
   

0631010

Kamille

   

0631020

Hibiscus/roselle

   

0631030

Roos

   

0631040

Jasmijn

   

0631050

Lindebloesem

   

0631990

Overige

   

0632000

b)

bladeren en kruiden
   

0632010

Aardbei

   

0632020

Rooibos

   

0632030

Maté

   

0632990

Overige

   

0633000

c)

wortels
   

0633010

Valeriaan

   

0633020

Ginseng

   

0633990

Overige

   

0639000

d)

alle andere delen van de plant
   

0640000

Cacaobonen

   

0650000

Carob/johannesbrood

   

0700000

HOP

0,1

0,5 (*1)

0800000

SPECERIJEN

   

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,5 (*1)

0810010

Anijs

   

0810020

Zwarte komijn

   

0810030

Selderij

   

0810040

Koriander

   

0810050

Komijn

   

0810060

Dille

   

0810070

Venkel

   

0810080

Fenegriek

   

0810090

Nootmuskaat

   

0810990

Overige

   

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,5 (*1)

0820010

Piment

   

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

   

0820030

Karwij

   

0820040

Kardemom

   

0820050

Jeneverbes

   

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

   

0820070

Vanille

   

0820080

Tamarinde

   

0820990

Overige

   

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,5 (*1)

0830010

Kaneel

   

0830990

Overige

   

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

   

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,5 (*1)

0840020

Gember

0,05 (*1)

0,5 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,5 (*1)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (*1)

0,5 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,5 (*1)

0850010

Kruidnagels

   

0850020

Kappertjes

   

0850990

Overige

   

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,5 (*1)

0860010

Saffraan

   

0860990

Overige

   

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,5 (*1)

0870010

Foelie

   

0870990

Overige

   

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0900010

Suikerbiet

   

0900020

Suikerriet

   

0900030

Wortelcichorei

   

0900990

Overige

   

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

   

1010000

Weefsels van

   

1011000

a)

varkens

0,01 (*1)

 

1011010

Spier

 

0,05

1011020

Vetweefsel

 

0,1

1011030

Lever

 

0,1

1011040

Nier

 

1,5

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,02 (*1)

1011990

Overige

 

0,02 (*1)

1012000

b)

runderen
   

1012010

Spier

0,01 (*1)

0,1

1012020

Vetweefsel

0,01 (*1)

0,1

1012030

Lever

0,02

0,1

1012040

Nier

0,01 (*1)

2

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

0,02 (*1)

1012990

Overige

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1013000

c)

schapen
   

1013010

Spier

0,02

0,1

1013020

Vetweefsel

0,05

0,1

1013030

Lever

0,025

0,1

1013040

Nier

0,02

2

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

0,02 (*1)

1013990

Overige

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1014000

d)

geiten
   

1014010

Spier

0,01 (*1)

0,1

1014020

Vetweefsel

0,01 (*1)

0,1

1014030

Lever

0,02

0,1

1014040

Nier

0,01 (*1)

2

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

0,02 (*1)

1014990

Overige

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1015000

e)

paardachtigen
   

1015010

Spier

0,01 (*1)

0,1

1015020

Vetweefsel

0,01 (*1)

0,1

1015030

Lever

0,02

0,1

1015040

Nier

0,01 (*1)

2

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

0,02 (*1)

1015990

Overige

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1016000

f)

pluimvee

0,01 (*1)

 

1016010

Spier

 

0,05

1016020

Vetweefsel

 

0,1

1016030

Lever

 

0,02

1016040

Nier

 

0,02 (*1)

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,02 (*1)

1016990

Overige

 

0,02 (*1)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
   

1017010

Spier

0,01 (*1)

0,1

1017020

Vetweefsel

0,01 (*1)

0,1

1017030

Lever

0,02

0,1

1017040

Nier

0,01 (*1)

2

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

0,02 (*1)

1017990

Overige

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020000

Melk

0,01 (*1)

0,07

1020010

Runderen

   

1020020

Schapen

   

1020030

Geiten

   

1020040

Paarden

   

1020990

Overige

   

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

0,1

1030010

Kippen

   

1030020

Eenden

   

1030030

Ganzen

   

1030040

Kwartels

   

1030990

Overige

   

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

2.

In deel A van bijlage III worden de kolommen voor fluopyram, fluxapyroxad en tefluthrin vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Fluopyram (R)

Fluxapyroxad

Tefluthrin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

     

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*2)

   

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0,3

0,05

0110020

Sinaasappelen

 

0,3

0,01 (*2)

0110030

Citroenen

 

0,01 (*2)

0,05

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0,01 (*2)

0,05

0110050

Mandarijnen

 

0,01 (*2)

0,05

0110990

Overige

 

0,01 (*2)

0,05

0120000

Noten

 

0,04

0,05

0120010

Amandelen

0,05

   

0120020

Paranoten

0,05

   

0120030

Cashewnoten

0,05

   

0120040

Kastanjes

0,05

   

0120050

Kokosnoten

0,04

   

0120060

Hazelnoten

0,05

   

0120070

Macadamianoten

0,05

   

0120080

Pecannoten

0,05

   

0120090

Pijnboompitten

0,05

   

0120100

Pistaches

0,05

   

0120110

Walnoten

0,05

   

0120990

Overige

0,05

   

0130000

Pitvruchten

 

0,9

0,05

0130010

Appelen

0,6

   

0130020

Peren

0,5

   

0130030

Kweeperen

0,5

   

0130040

Mispels

0,5

   

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,5

   

0130990

Overige

0,5

   

0140000

Steenvruchten

     

0140010

Abrikozen

1,5

1

0,05

0140020

Kersen (zoet)

1,5

3

0,2

0140030

Perziken

1,5

1,5

0,05

0140040

Pruimen

0,5

1,5

0,05

0140990

Overige

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,2

0150000

Besvruchten en kleinfruit

   

0,05

0151000

a)

druiven

1,5

3

 

0151010

Tafeldruiven

     

0151020

Wijndruiven

     

0152000

b)

aardbeien

2

4

 

0153000

c)

rubussoorten

3

0,01 (*2)

 

0153010

Bramen/braambessen

     

0153020

Dauwbramen

     

0153030

Frambozen (geel en rood)

     

0153990

Overige

     

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

3

   

0154010

Blauwe bessen

 

7

 

0154020

Veenbessen

 

0,01 (*2)

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0,01 (*2)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0,01 (*2)

 

0154050

Rozenbottels

 

0,01 (*2)

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0,01 (*2)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0,01 (*2)

 

0154080

Vlierbessen

 

0,01 (*2)

 

0154990

Overige

 

0,01 (*2)

 

0160000

Diverse vruchten met

     

0161000

a)

eetbare schil

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0161010

Dadels

     

0161020

Vijgen

     

0161030

Tafelolijven

     

0161040

Kumquats

     

0161050

Carambola's

     

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

     

0161070

Jambolans/djamblangs

     

0161990

Overige

     

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

     

0162020

Lychees

     

0162030

Passievruchten/maracuja's

     

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

     

0162050

Sterappelen

     

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

     

0162990

Overige

     

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
     

0163010

Avocado's

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0163020

Bananen

0,8

3

0,05

0163030

Mango's

0,01 (*2)

0,5

0,05

0163040

Papaja's

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0163050

Granaatappels

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0163060

Cherimoya's

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0163070

Guaves

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0163080

Ananassen

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0163100

Doerians

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0163990

Overige

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0200000

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

     

0210000

Wortel- en knolgewassen

     

0211000

a)

aardappelen

0,1

0,1

0,01 (*2)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,1

0,1

0,05

0212010

Cassave/maniok

     

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

     

0212030

Yams

     

0212040

Arrowroot/pijlwortel

     

0212990

Overige

     

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0,3

 

0213010

Rode bieten

0,3

 

0,08

0213020

Wortels

0,4

 

0,08

0213030

Knolselderij

0,3

 

0,08

0213040

Mierikswortels

0,3

 

0,05

0213050

Aardperen/topinamboers

0,3

 

0,05

0213060

Pastinaken

0,3

 

0,05

0213070

Wortelpeterselie

0,3

 

0,05

0213080

Radijzen

0,3

 

0,1

0213090

Schorseneren

0,3

 

0,05

0213100

Koolrapen

0,3

 

0,08

0213110

Rapen

0,3

 

0,08

0213990

Overige

0,3

 

0,05

0220000

Bolgewassen

     

0220010

Knoflook

0,1

0,1

0,07

0220020

Uien

0,1

0,1

0,07

0220030

Sjalotten

0,1

0,1

0,3

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

2

0,6

0,05

0220990

Overige

0,1

0,1

0,05

0230000

Vruchtgroenten

     

0231000

a)

Solanaceae
 

0,6

0,05

0231010

Tomaten

0,9

   

0231020

Paprika's

2

   

0231030

Aubergines

0,9

   

0231040

Okra's, okers

0,01 (*2)

   

0231990

Overige

0,01 (*2)

   

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,5

0,2

0,05

0232010

Komkommers

     

0232020

Augurken

     

0232030

Courgettes

     

0232990

Overige

     

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,4

0,15

 

0233010

Meloenen

   

0,02

0233020

Pompoenen

   

0,05

0233030

Watermeloenen

   

0,02

0233990

Overige

   

0,05

0234000

d)

suikermais

0,01 (*2)

0,15

0,05

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

   

0,05

0241000

a)

bloemkoolachtigen
     

0241010

Broccoli

0,3

2

 

0241020

Bloemkolen

0,2

0,15

 

0241990

Overige

0,2

0,15

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,3

   

0242010

Spruitjes

 

0,3

 

0242020

Sluitkolen

 

0,4

 

0242990

Overige

 

0,07

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
     

0243010

Chinese kool/petsai

0,7

4

 

0243020

Boerenkolen

0,1

0,07

 

0243990

Overige

0,1

0,07

 

0244000

d)

koolrabi's

0,1

0,07

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

   

0,05

0251000

a)

slasoorten
 

4

 

0251010

Veldsla

15

   

0251020

Sla

15

   

0251030

Andijvie

1,5

   

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

15

   

0251050

Winterkers

15

   

0251060

Raketsla/rucola

15

   

0251070

Rode amsoi

15

   

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

15

   

0251990

Overige

15

   

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
 

3

 

0252010

Spinazie

0,2

   

0252020

Postelein

20

   

0252030

Snijbiet

0,2

   

0252990

Overige

0,2

   

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*2)

0,03

 

0254000

d)

waterkers

0,1

0,03

 

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,3

6

 

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

8

3

 

0256010

Kervel

     

0256020

Bieslook

     

0256030

Bladselderij/snijselder

     

0256040

Peterselie

     

0256050

Salie

     

0256060

Rozemarijn

     

0256070

Tijm

     

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

     

0256090

Laurierblad

     

0256100

Dragon

     

0256990

Overige

     

0260000

Peulgroenten

   

0,05

0260010

Bonen (met peul)

1

2

 

0260020

Bonen (zonder peul)

0,2

0,09

 

0260030

Erwten (met peul)

1,5

2

 

0260040

Erwten (zonder peul)

0,2

0,09

 

0260050

Linzen

0,2

0,01 (*2)

 

0260990

Overige

0,9

0,01 (*2)

 

0270000

Stengelgroenten

   

0,05

0270010

Asperges

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0270020

Kardoenen

0,01 (*2)

9

 

0270030

Bleekselderij

0,01 (*2)

9

 

0270040

Knolvenkel

0,01 (*2)

9

 

0270050

Artisjokken

0,5

0,3

 

0270060

Preien

0,7

0,6

 

0270070

Rabarber

0,01 (*2)

9

 

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0270090

Palmharten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0270990

Overige

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0280010

Gekweekte paddenstoelen

     

0280020

Wilde paddenstoelen

     

0280990

Mossen en korstmossen

     

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0300000

PEULVRUCHTEN

0,4

 

0,05

0300010

Bonen

 

0,3

 

0300020

Linzen

 

0,4

 

0300030

Erwten

 

0,4

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0,3

 

0300990

Overige

 

0,3

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

   

0,05

0401000

Oliehoudende zaden

     

0401010

Lijnzaad

0,3

0,9

 

0401020

Pinda's/aardnoten

0,03

0,01 (*2)

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,3

0,9

 

0401040

Sesamzaad

0,3

0,9

 

0401050

Zonnebloemzaad

0,3

0,8

 

0401060

Koolzaad

1

0,9

 

0401070

Sojabonen

0,2

0,15

 

0401080

Mosterdzaad

0,3

0,9

 

0401090

Katoenzaad

0,02 (*2)

0,3

 

0401100

Pompoenzaad

0,3

0,9

 

0401110

Saffloerzaad

0,3

0,9

 

0401120

Bernagiezaad

0,3

0,9

 

0401130

Huttentutzaad

0,3

0,9

 

0401140

Hennepzaad

0,3

0,9

 

0401150

Wonderbonen

0,3

0,9

 

0401990

Overige

0,02 (*2)

0,9

 

0402000

Oliehoudende vruchten

0,02 (*2)

   

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0,01 (*2)

 

0402020

Palmpitten

 

0,01 (*2)

 

0402030

Palmvruchten

 

0,8

 

0402040

Kapok

 

0,8

 

0402990

Overige

 

0,01 (*2)

 

0500000

GRANEN

   

0,05

0500010

Gerst

0,2

2

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,2

0,01 (*2)

 

0500030

Mais

0,02

0,01 (*2)

 

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0500050

Haver

0,2

2

 

0500060

Rijst

0,01 (*2)

5

 

0500070

Rogge

0,8

0,4

 

0500080

Sorghum

1,5

0,7

 

0500090

Tarwe

0,8

0,4

 

0500990

Overige

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

     

0610000

Thee

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0620000

Koffiebonen

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0630000

Kruidenthee van

     

0631000

a)

bloemen

0,1

0,01 (*2)

0,05

0631010

Kamille

     

0631020

Hibiscus/roselle

     

0631030

Roos

     

0631040

Jasmijn

     

0631050

Lindebloesem

     

0631990

Overige

     

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,1

0,01 (*2)

0,05

0632010

Aardbei

     

0632020

Rooibos

     

0632030

Maté

     

0632990

Overige

     

0633000

c)

wortels

2,5

2

0,7

0633010

Valeriaan

     

0633020

Ginseng

     

0633990

Overige

     

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0640000

Cacaobonen

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0700000

HOP

3

0,01 (*2)

0,05

0800000

SPECERIJEN

     

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0810010

Anijs

     

0810020

Zwarte komijn

     

0810030

Selderij

     

0810040

Koriander

     

0810050

Komijn

     

0810060

Dille

     

0810070

Venkel

     

0810080

Fenegriek

     

0810090

Nootmuskaat

     

0810990

Overige

     

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0820010

Piment

     

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

0820030

Karwij

     

0820040

Kardemom

     

0820050

Jeneverbes

     

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

0820070

Vanille

     

0820080

Tamarinde

     

0820990

Overige

     

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0830010

Kaneel

     

0830990

Overige

     

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

     

0840010

Zoethout

0,3

0,3

0,7

0840020

Gember

0,3

0,3

0,7

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,3

0,3

0,7

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,3

0,3

0,7

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0850010

Kruidnagels

     

0850020

Kappertjes

     

0850990

Overige

     

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0860010

Saffraan

     

0860990

Overige

     

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,05

0870010

Foelie

     

0870990

Overige

     

0900000

SUIKERGEWASSEN

     

0900010

Suikerbiet

0,1

0,15

0,07

0900020

Suikerriet

0,01 (*2)

3

0,05

0900030

Wortelcichorei

0,1

0,3

0,07

0900990

Overige

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

   

0,05

1010000

Weefsels van

     

1011000

a)

varkens
     

1011010

Spier

0,8

0,02

 

1011020

Vetweefsel

0,5

0,2

 

1011030

Lever

5

0,1

 

1011040

Nier

0,8

0,1

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,1

 

1011990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

 

1012000

b)

runderen
     

1012010

Spier

0,8

0,02

 

1012020

Vetweefsel

0,5

0,2

 

1012030

Lever

5

0,1

 

1012040

Nier

0,8

0,1

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,1

 

1012990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

 

1013000

c)

schapen
     

1013010

Spier

0,8

0,02

 

1013020

Vetweefsel

0,5

0,2

 

1013030

Lever

5

0,1

 

1013040

Nier

0,8

0,1

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,1

 

1013990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

 

1014000

d)

geiten
     

1014010

Spier

0,8

0,02

 

1014020

Vetweefsel

0,5

0,2

 

1014030

Lever

5

0,1

 

1014040

Nier

0,8

0,1

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,1

 

1014990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

 

1015000

e)

paardachtigen
     

1015010

Spier

0,8

0,02

 

1015020

Vetweefsel

0,5

0,2

 

1015030

Lever

0,7

0,1

 

1015040

Nier

0,7

0,1

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,1

 

1015990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

 

1016000

f)

pluimvee
     

1016010

Spier

0,5

0,02

 

1016020

Vetweefsel

0,2

0,05

 

1016030

Lever

2

0,02

 

1016040

Nier

2

0,02

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

2

0,02

 

1016990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
     

1017010

Spier

0,8

0,02

 

1017020

Vetweefsel

0,5

0,2

 

1017030

Lever

0,7

0,1

 

1017040

Nier

0,7

0,1

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,1

 

1017990

Overige

0,02 (*2)

0,01 (*2)

 

1020000

Melk

0,6

0,02

 

1020010

Runderen

     

1020020

Schapen

     

1020030

Geiten

     

1020040

Paarden

     

1020990

Overige

     

1030000

Vogeleieren

1

0,02

 

1030010

Kippen

     

1030020

Eenden

     

1030030

Ganzen

     

1030040

Kwartels

     

1030990

Overige

     

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*2)

0,05 (*2)

 

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02 (*2)

0,01 (*2)

 

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02 (*2)

0,01 (*2)

 

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02 (*2)

0,01 (*2)

 
 

3.

In bijlage IV worden de volgende vermeldingen in alfabetische volgorde toegevoegd: „bier” en „mosterdzaadpoeder”.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(F)

=

Vetoplosbaar

Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en de delta-8,9-isomeer van avermectine B1a), uitgedrukt als avermectine B1a) (F) (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Abamectine – code 1000000 met uitzondering van 1040000: avermectine B1a

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0110990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0120010

Amandelen

0120060

Hazelnoten

0120110

Walnoten

0130000

Pitvruchten

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

0140030

Perziken

0140040

Pruimen

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

aardbeien

0153010

Bramen/braambessen

0153030

Frambozen (geel en rood)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0163040

Papaja's

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

aardappelen

0213080

Radijzen

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010

Tomaten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231020

Paprika's

0231030

Aubergines

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251060

Raketsla/rucola

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256030

Bladselderij/snijselder

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256040

Peterselie

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

0270060

Preien

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Maleïnehydrazide

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en de delta-8,9-isomeer van avermectine B1a), uitgedrukt als avermectine B1a) (F) (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Abamectine – code 1000000 met uitzondering van 1040000: avermectine B1a

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0110990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0120010

Amandelen

0120060

Hazelnoten

0120110

Walnoten

0130000

Pitvruchten

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

0140030

Perziken

0140040

Pruimen

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

aardbeien

0153010

Bramen/braambessen

0153030

Frambozen (geel en rood)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0163040

Papaja's

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

aardappelen

0213080

Radijzen

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010

Tomaten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231020

Paprika's

0231030

Aubergines

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251060

Raketsla/rucola

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256030

Bladselderij/snijselder

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256040

Peterselie

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

0270060

Preien

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Maleïnehydrazide

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(*2) Bepaalbaarheidsgrens

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Fluopyram (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

fluopyram - code 1000000 met uitzondering van 1040000: som van fluopyram en fluopyram-benzamide (M25) uitgedrukt als fluopyram

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Fluxapyroxad

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Tefluthrin (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving