Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

2.3-2.2

Verordening (EG) nr. 2112/2003 van de Commissie van 1 december 2003 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1334/2003 tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor een aantal toevoegingsmiddelen van de groep sporenelementen in diervoeders (Voor de EER relevante tekst)


Publicatieblad Nr. L 317 van 02/12/2003 blz. 0022 - 0023

 

<TXT_TE>

Verordening (EG) nr. 2112/2003 van de Commissie

van 1 december 2003

tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1334/2003 tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor een aantal toevoegingsmiddelen van de groep sporenelementen in diervoeders

(Voor de EER relevante tekst)

 

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1756/2002(2), en met name op de artikelen 3, 9.D en 9.E,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1334/2003 van de Commissie(3) bevat een materiële fout die gerectificeerd moet worden.

(2) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

 

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1334/2003 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

 

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 december 2003.

 

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

 

(1) PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.

(2) PB L 265 van 3.10.2002, blz. 1.

(3) PB L 187 van 26.7.2003, blz. 11.

 

 

 

BIJLAGE

 

De lijst van toevoegingsmiddelen voor "E 1 IJzer-Fe" wordt vervangen door:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving