Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.11

VERORDENING (EU) 2018/222 VAN DE COMMISSIE

van 15 februari 2018

tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het referentielaboratorium van de Europese Unie voor de controle op bacteriologische en virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 32, leden 5 en 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 882/2004 zijn de algemene taken en voorschriften voor de referentielaboratoria van de Europese Unie („EU-referentielaboratoria”) voor diervoeders en levensmiddelen en voor diergezondheid vastgelegd. In bijlage VII bij die verordening zijn de aangewezen EU-referentielaboratoria opgenomen, waaronder het laboratorium dat verantwoordelijk is voor de controle op bacteriologische en virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren.

(2)

Als gevolg van de kennisgeving van het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, wordt de aanwijzing van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde EU-referentielaboratorium voor de controle op bacteriologische en virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren per 31 december 2018 beëindigd.

(3)

Aangezien Salmonella, Escherichia coli en virussen de belangrijkste risico's bij tweekleppige weekdieren vormen die via levensmiddelen kunnen worden overgedragen, moeten de EU-referentielaboratoria voor de analyse en de controle van zoönosen (salmonella), het EU-referentielaboratorium voor Escherichia coli, waaronder verotoxineproducerende E. coli (VTEC), en het EU-referentielaboratorium voor door levensmiddelen overgedragen virussen de analytische tests op respectievelijk salmonella, E. coli en virussen uitvoeren die tot dusverre door het EU-referentielaboratorium voor de controle op bacteriologische en virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren worden uitgevoerd. Het EU-referentielaboratorium voor de controle op mariene biotoxines moet de activiteiten betreffende de classificatie en controle van productiegebieden voor tweekleppige weekdieren overnemen. Bijgevolg is een EU-referentielaboratorium voor de controle op bacteriologische en virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren niet langer nodig en moet dit derhalve van de lijst in bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 worden geschrapt.

(4)

Verordening (EG) nr. 882/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Teneinde verstoring van de momenteel door het EU-referentielaboratorium voor de controle op bacteriologische en virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren uitgevoerde activiteiten te voorkomen, is het aangewezen dat de maatregelen uit hoofde van deze verordening met ingang van 1 januari 2019 van toepassing worden.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage VII, deel I, bij Verordening (EG) nr. 882/2004 wordt punt 4 geschrapt.

Artikel 2

De EU-referentielaboratoria voor de analyse en de controle van zoönosen (salmonella), het EU-referentielaboratorium voor Escherichia coli, waaronder verotoxineproducerende E. coli (VTEC), en het EU-referentielaboratorium voor door levensmiddelen overgedragen virussen nemen de tot dusverre door het EU-referentielaboratorium voor de controle op bacteriologische en virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren uitgevoerde activiteiten over voor wat betreft respectievelijk de analytische tests op salmonella, E. coli en virussen.

Het EU-referentielaboratorium voor de controle op mariene biotoxines neemt de activiteiten betreffende de classificatie en controle van productiegebieden voor levende tweekleppige weekdieren over.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving