Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.10

VERORDENING (EU) 2018/221 VAN DE COMMISSIE

van 15 februari 2018

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het referentielaboratorium van de Europese Unie voor overdraagbare spongiforme encefalopathieën

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (1), en met name artikel 23 bis, onder m),

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (2), en met name artikel 32, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 882/2004 zijn de algemene taken, verplichtingen en voorschriften voor de referentielaboratoria van de Europese Unie („EU-referentielaboratoria”) voor diervoeders en levensmiddelen en voor diergezondheid vastgesteld. De aangewezen EU-referentielaboratoria, waaronder het laboratorium dat verantwoordelijk is voor overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's), zijn vermeld in bijlage VII bij die verordening.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 999/2001 zijn het EU-referentielaboratorium voor TSE's alsook de specifieke taken daarvan vastgesteld.

(3)

De aanwijzing van het EU-referentielaboratorium voor TSE's, dat momenteel in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, zal op 31 december 2018 worden stopgezet als gevolg van de kennisgeving van het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

(4)

Het is noodzakelijk dat er een EU-referentielaboratorium voor TSE's blijft bestaan teneinde de hoge kwaliteit en de betrouwbaarheid van de technieken voor de diagnose van TSE's alsook de eenvormige toepassing daarvan in de gehele Unie, te waarborgen. Daarom heeft de Commissie op 29 mei 2017 een oproep tot het indienen van kandidaturen gepubliceerd met het oog op de selectie en aanwijzing van een EU-referentielaboratorium voor TSE's. Nu de selectieprocedure is afgerond, moet het geselecteerde consortium van Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) en Istituto Superiore di Sanità (ISS), geleid door IZSPLVA, worden aangewezen als EU-referentielaboratorium voor TSE's.

(5)

De Verordeningen (EG) nr. 999/2001 en (EG) nr. 882/2004 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Om te voorkomen dat de activiteiten van het EU-referentielaboratorium voor TSE's worden onderbroken en om het nieuw aangewezen EU-referentielaboratorium voldoende tijd te gunnen om volledig operationeel te worden, is het passend dat de in deze verordening vervatte maatregelen met ingang van 1 januari 2019 van toepassing worden.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk B van bijlage X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 wordt punt 1 vervangen door:

„1.

Het EU-referentielaboratorium voor TSE's is een consortium van Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) en Istituto Superiore di Sanità (ISS), geleid door IZSPLVA:

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA)

Via Bologna 148

10154 Torino

Italië

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Viale Regina Elena 299

00161 Roma

Italië”.

Artikel 2

In deel I van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 wordt punt 13 vervangen door:

„13.

EU-referentielaboratorium voor overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's)

Het laboratorium dat vermeld is in punt 1 van hoofdstuk B van bijlage X bij Verordening (EG) nr. 999/2001”.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.

(2) PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving