Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.94

VERORDENING (EU) 2018/73 VAN DE COMMISSIE

van 16 januari 2018

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor kwikverbindingen in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 16, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor kwikverbindingen zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Bij Richtlijn 79/117/EEG van de Raad is het verboden bestrijdingsmiddelen die kwikverbindingen bevatten op de markt te brengen en te gebruiken. Alle toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die kwikverbindingen bevatten, zijn ingetrokken en alle MRL's zijn derhalve vastgesteld op de relevante bepaalbaarheidsgrens.

(3)

De Commissie heeft van de lidstaten en exploitanten van levensmiddelenbedrijven informatie ontvangen waaruit blijkt dat de aanwezigheid van kwikverbindingen in verschillende producten leidt tot hogere residuen dan de in Verordening (EG) nr. 396/2005 vastgestelde bepaalbaarheidsgrens.

(4)

Recente monitoringgegevens bevestigen de aanwezigheid van residuen van kwikverbindingen in verschillende producten in gehalten boven de bepaalbaarheidsgrens. Rekening houdend met het 95e percentiel van alle steekproefresultaten zijn de volgende gehalten gemeld: 0,02 mg/kg in noten; 0,03 mg/kg in verse kruiden; 0,05 mg/kg in gekweekte paddenstoelen; 0,50 mg/kg in wilde paddenstoelen, met uitzondering van eekhorentjesbrood, waarvoor een gehalte van 0,90 mg/kg is gemeld; 0,02 mg/kg in oliehoudende zaden; 0,02 mg/kg in thee, koffiebonen, kruidenthee en cacaobonen; 0,02 mg/kg in specerijen, met uitzondering van gember, nootmuskaat, foelie en geelwortel, waarvoor een gehalte van 0,05 mg/kg is gemeld; 0,01 mg/kg in vlees, met uitzondering van vlees van vrij wild, waarvoor een gehalte van 0,015 mg/kg is gemeld, en van eendenvlees (gekweekte en wilde eenden), waarvoor een gehalte van 0,04 mg/kg is gemeld; 0,01 mg/kg in dierlijk vet; 0,02 mg/kg in eetbare slachtafvallen, met uitzondering van slachtafvallen van vrij wild, waarvoor een gehalte van 0,025 mg/kg is gemeld, en van slachtafvallen van wilde zwijnen, waarvoor een gehalte van 0,10 mg/kg is gemeld; 0,01 mg/kg in melk; en 0,01 mg/kg in honing.

(5)

Aangezien kwikhoudende bestrijdingsmiddelen in de Unie al meer dan dertig jaar geleden zijn afgeschaft, kan de aanwezigheid van kwik in levensmiddelen worden beschouwd als een gevolg van milieuverontreiniging. Daarom is het passend de standaardwaarden te vervangen door de in overweging 4 genoemde waarden, zodat het achtergrondniveau van kwik in het milieu in Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt weerspiegeld. Dit zal de nationale bevoegde autoriteiten in staat stellen passende handhavingsmaatregelen te nemen op basis van realistische MRL's.

(6)

Het Wetenschappelijk Panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam-panel) van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een advies over kwik en methylkwik in levensmiddelen uitgebracht (2).

(7)

In aanmerking nemend dat kwikverbindingen slechts in geringe gehalten in de in overweging 4 genoemde producten voorkomen, en rekening houdend met de beschikbare gegevens over de consumptie van die producten in de Unie, wordt de totale bijdrage die zij leveren tot de blootstelling via de voeding als gering beschouwd en is er geen gevaar voor de gezondheid van de consument. De MRL's voor die producten moeten in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 als tijdelijke MRL's worden vastgesteld. Die MRL's zullen worden herzien; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen tien jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(8)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak van aanpassing van de bepaalbaarheidsgrenzen. Die laboratoria hebben geconcludeerd dat de huidige bepaalbaarheidsgrenzen moeten worden gehandhaafd.

(9)

Op grond van het advies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 januari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam); Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food. EFSA Journal 2012;10(12):2985. [241 blz.].


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de kolom voor kwikverbindingen geschrapt.

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A wordt de volgende kolom voor kwikverbindingen toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Kwikverbindingen (som van de kwikverbindingen, uitgedrukt als kwik)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige

 

0120000

Noten

0,02 (+)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

0,01 (*1)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige

 

0140000

Steenvruchten

0,01 (*1)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (*1)

0151000

a)

druiven
 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien
 

0153000

c)

rubussoorten
 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige

 

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*1)

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen
 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige

 

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanaceae
 

0231010

Tomaten

 

0231020

Paprika's

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

suikermais
 

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

koolrabi's
 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,03 (+)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

 

0280010

Gekweekte paddenstoelen

0,05 (+)

0280020

Wilde paddenstoelen

0,5 (+)

0280990

Mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0401000

Oliehoudende zaden

0,02 (+)

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

0,01 (*1)

0402020

Palmpitten

0,02 (*1)

0402030

Palmvruchten

0,02 (*1)

0402040

Kapok

0,02 (*1)

0402990

Overige

0,02 (*1)

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0610000

Thee

0,02 (+)

0620000

Koffiebonen

0,02 (+)

0630000

Kruidenthee van

0,02 (+)

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

0,02 (+)

0650000

Carob/johannesbrood

0,02 (*1)

0700000

HOP

0,02 (*1)

0800000

SPECERIJEN

(+)

0810000

Als specerij gebruikte zaden

 

0810010

Anijs

0,02

0810020

Zwarte komijn

0,02

0810030

Selderij

0,02

0810040

Koriander

0,02

0810050

Komijn

0,02

0810060

Dille

0,02

0810070

Venkel

0,02

0810080

Fenegriek

0,02

0810090

Nootmuskaat

0,05

0810990

Overige

0,02

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,02

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,02

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,02

0840020

Gember

0,05

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05

0840040

Mierikswortel

 

0840990

Overige

0,02

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,02

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,02

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

 

0870010

Foelie

0,05

0870990

Overige

0,02

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

 

1011000

a)

varkens

(+)

1011010

Spier

0,01

1011020

Vetweefsel

0,01

1011030

Lever

0,02

1011040

Nier

0,02

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1011990

Overige

0,01 (*1)

1012000

b)

runderen

(+)

1012010

Spier

0,01

1012020

Vetweefsel

0,01

1012030

Lever

0,02

1012040

Nier

0,02

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1012990

Overige

0,01 (*1)

1013000

c)

schapen

(+)

1013010

Spier

0,01

1013020

Vetweefsel

0,01

1013030

Lever

0,02

1013040

Nier

0,02

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1013990

Overige

0,01 (*1)

1014000

d)

geiten

(+)

1014010

Spier

0,01

1014020

Vetweefsel

0,01

1014030

Lever

0,02

1014040

Nier

0,02

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1014990

Overige

0,01 (*1)

1015000

e)

paardachtigen

(+)

1015010

Spier

0,01

1015020

Vetweefsel

0,01

1015030

Lever

0,02

1015040

Nier

0,02

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1015990

Overige

0,01 (*1)

1016000

f)

pluimvee
 

1016010

Spier

0,01 (+)

1016020

Vetweefsel

0,01 (+)

1016030

Lever

0,02 (+)

1016040

Nier

0,02 (+)

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02 (+)

1016990

Overige

0,01 (*1)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

(+)

1017010

Spier

0,01

1017020

Vetweefsel

0,01

1017030

Lever

0,02

1017040

Nier

0,02

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1017990

Overige

0,01 (*1)

1020000

Melk

0,01 (+)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,01 (+)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,04 (+)

 

b)

in deel B wordt de kolom voor kwikverbindingen geschrapt.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Kwikverbindingen (som van de kwikverbindingen, uitgedrukt als kwik)

(+)

Uit monitoringgegevens blijkt dat er residuen aanwezig zijn als gevolg van milieuverontreiniging. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de informatie die binnen tien jaar na de bekendmaking beschikbaar komt.

0120000

Noten

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0280010

Gekweekte paddenstoelen

(+)

Het volgende MRL geldt voor eekhorentjesbrood: 0,9 mg/kg. Uit monitoringgegevens blijkt dat er residuen aanwezig zijn als gevolg van milieuverontreiniging. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de informatie die binnen tien jaar na de bekendmaking beschikbaar komt.

0280020

Wilde paddenstoelen

(+)

Uit monitoringgegevens blijkt dat er residuen aanwezig zijn als gevolg van milieuverontreiniging. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de informatie die binnen tien jaar na de bekendmaking beschikbaar komt.

0401000

Oliehoudende zaden

0610000

Thee

0620000

Koffiebonen

0630000

Kruidenthee van

0640000

Cacaobonen

0800000

SPECERIJEN

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

Uit monitoringgegevens blijkt dat er residuen aanwezig zijn als gevolg van milieuverontreiniging. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de informatie die binnen tien jaar na de bekendmaking beschikbaar komt.

1011000

a)

Weefsels van varkens

1012000

b)

Weefsels van runderen

1013000

c)

Weefsels van schapen

1014000

d)

Weefsels van geiten

1015000

e)

Weefsels van paardachtigen

(+)

Het volgende MRL geldt voor eendenvlees: 0,04 mg/kg. Uit monitoringgegevens blijkt dat er residuen aanwezig zijn als gevolg van milieuverontreiniging. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de informatie die binnen tien jaar na de bekendmaking beschikbaar komt.

1016010

Spier (pluimvee)

(+)

Uit monitoringgegevens blijkt dat er residuen aanwezig zijn als gevolg van milieuverontreiniging. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de informatie die binnen tien jaar na de bekendmaking beschikbaar komt.

1016020

Vetweefsel (pluimvee)

1016030

Lever (pluimvee)

1016040

Nier (pluimvee)

1016050

Eetbare slachtafvallen (pluimvee)

1017000

g)

Weefsels van andere gekweekte landdieren

1020000

Melk

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

(+)

Het volgende MRL geldt voor slachtafvallen van wilde zwijnen: 0,1 mg/kg. Uit monitoringgegevens blijkt dat er residuen aanwezig zijn als gevolg van milieuverontreiniging. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de informatie die binnen tien jaar na de bekendmaking beschikbaar komt.

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren”


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving