Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.93

VERORDENING (EU) 2018/70 VAN DE COMMISSIE

van 16 januari 2018

tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ametoctradin, chloorpyrifos-methyl, cyproconazool, difenoconazool, fluazinam, flutriafol, prohexadion en natriumchloride in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor fluazinam, flutriafol en prohexadion zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor chloorpyrifos-methyl zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij die verordening. Voor ametoctradin, cyproconazool en difenoconazool zijn MRL's vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening. Voor natriumchloride zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en die stof is evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op kruiden en eetbare bloemen van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof ametoctradin bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat chloorpyrifos-methyl betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor Japanse persimoenen en granaatappels. Wat cyproconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bernagiezaad. Wat difenoconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor abrikozen, aardbeien, sluitkoolachtigen, slasoorten, snijbiet, kruiden en eetbare bloemen, kardoenen, bleekselderij, preien, rabarber, peulvruchten, gerst en als specerij gebruikte wortels en wortelstokken. Wat fluazinam betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor uien, sjalotten en knoflook. Wat prohexadion betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor pruimen.

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor flutriafol op hop. Volgens de aanvrager leidt het toegelaten gebruik van die stof op dat gewas in de Verenigde Staten tot residuen die het MRL in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en is een hoger MRL nodig om handelsbarrières voor de invoer van dat gewas te vermijden.

(5)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn die aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(7)

Wat cyproconazool betreft, heeft de EFSA een aanvraag tot vaststelling van een MRL voor koolzaad beoordeeld en een met redenen omkleed advies over het voorgestelde MRL uitgebracht (3). Overeenkomstig de bestaande richtsnoeren van de EU inzake de extrapolatie van MRL's is het passend om het MRL voor koolzaad ook voor bernagiezaad vast te stellen.

(8)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. De EFSA heeft rekening gehouden met de recentste informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(9)

Natriumchloride is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1529 van de Commissie (4) goedgekeurd als basisstof. Naar verwachting leiden de voorwaarden voor het gebruik van die stof niet tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen of diervoeders die een risico voor de consument kunnen vormen. Daarom moet die stof worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 januari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for ametoctradin in herbs and edible flowers. EFSA Journal 2017;15(6):4869 (21 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl in kaki/Japanese persimmon and granate apple/pomegranate. EFSA Journal 2017;15(5):4838 (24 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops. EFSA Journal 2017;15(7):4893 (33 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazinam in onions, shallots and garlic. EFSA Journal 2017;15(7):4904 (22 blz.).

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in hops. EFSA Journal 2017;15(7):4875 (22 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione (considered variant prohexadione-calcium) in plums. EFSA Journal 2017;15(6):4837 (20 blz.).

(3) Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyproconazole in rapeseed. EFSA Journal 2011;9(5):2187 (30 blz.).

(4) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1529 van de Commissie van 7 september 2017 tot goedkeuring van de basisstof natriumchloride overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 232 van 8.9.2017, blz. 1).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor chloorpyrifos-methyl, fluazinam, flutriafol en prohexadion vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Chloorpyrifos-methyl (F)

Fluazinam (F)

Flutriafol

Prohexadion (prohexadion (zuur) en zouten daarvan, uitgedrukt als prohexadion-calcium)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

       

0110000

Citrusvruchten

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0,05 (*1)

     

0110020

Sinaasappelen

0,5

     

0110030

Citroenen

0,3

     

0110040

Limoenen/lemmetjes

0,05 (*1)

     

0110050

Mandarijnen

1

     

0110990

Overige

0,05 (*1)

     

0120000

Noten

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0120010

Amandelen

       

0120020

Paranoten

       

0120030

Cashewnoten

       

0120040

Kastanjes

       

0120050

Kokosnoten

       

0120060

Hazelnoten

       

0120070

Macadamianoten

       

0120080

Pecannoten

       

0120090

Pijnboompitten

       

0120100

Pistaches

       

0120110

Walnoten

       

0120990

Overige

       

0130000

Pitvruchten

0,5

 

0,4 (+)

0,1

0130010

Appelen

 

0,3 (+)

   

0130020

Peren

 

0,3 (+)

   

0130030

Kweeperen

 

0,01 (*1)

   

0130040

Mispels

(*2)

0,01 (*1)

   

0130050

Loquats/Japanse mispels

(*2)

0,01 (*1)

   

0130990

Overige

 

0,01 (*1)

   

0140000

Steenvruchten

 

0,01 (*1)

   

0140010

Abrikozen

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0140020

Kersen (zoet)

0,05 (*1)

 

1

0,4

0140030

Perziken

0,5

 

0,6

0,01 (*1)

0140040

Pruimen

0,05 (*1)

 

0,4

0,05

0140990

Overige

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

       

0151000

a)

druiven

0,2

   

0,01 (*1)

0151010

Tafeldruiven

 

0,01 (*1) (+)

0,8

 

0151020

Wijndruiven

 

3 (+)

1,5 (+)

 

0152000

b)

aardbeien

0,5

0,01 (*1)

1,5

0,15

0153000

c)

rubussoorten

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0153010

Bramen/braambessen

       

0153020

Dauwbramen

       

0153030

Frambozen (geel en rood)

       

0153990

Overige

       

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0154010

Blauwe bessen

 

3

   

0154020

Veenbessen

 

0,01 (*1)

   

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0,01 (*1)

   

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0,01 (*1)

   

0154050

Rozenbottels

(*2)

0,01 (*1)

   

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

(*2)

0,01 (*1)

   

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

(*2)

0,01 (*1)

   

0154080

Vlierbessen

(*2)

0,01 (*1)

   

0154990

Overige

 

0,01 (*1)

   

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0161000

a)

eetbare schil
   

0,01 (*1)

 

0161010

Dadels

0,05 (*1)

     

0161020

Vijgen

0,05 (*1)

     

0161030

Tafelolijven

0,05 (*1)

     

0161040

Kumquats

0,05 (*1)

     

0161050

Carambola's

(*2)

     

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

(*2)

     

0161070

Jambolans/djamblangs

(*2)

     

0161990

Overige

0,05 (*1)

     

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

       

0162020

Lychees

       

0162030

Passievruchten/maracuja's

       

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

(*2)

     

0162050

Sterappelen

(*2)

     

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

(*2)

     

0162990

Overige

       

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
       

0163010

Avocado's

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163020

Bananen

0,05 (*1)

 

0,3

 

0163030

Mango's

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163040

Papaja's

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163050

Granaatappels

0,3

 

0,01 (*1)

 

0163060

Cherimoya's

(*2)

 

0,01 (*1)

 

0163070

Guaves

(*2)

 

0,01 (*1)

 

0163080

Ananassen

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163090

Broodvruchten

(*2)

 

0,01 (*1)

 

0163100

Doerians

(*2)

 

0,01 (*1)

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

(*2)

 

0,01 (*1)

 

0163990

Overige

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

       

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen
 

0,02

0,01 (*1)

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0212010

Cassave/maniok

       

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

       

0212030

Yams

       

0212040

Arrowroot/pijlwortel

(*2)

     

0212990

Overige

       

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0,01 (*1)

   

0213010

Rode bieten

   

0,06 (+)

 

0213020

Wortels

   

0,01 (*1)

 

0213030

Knolselderij

   

0,01 (*1)

 

0213040

Mierikswortels

   

0,01 (*1)

 

0213050

Aardperen/topinamboers

   

0,01 (*1)

 

0213060

Pastinaken

   

0,01 (*1)

 

0213070

Wortelpeterselie

   

0,01 (*1)

 

0213080

Radijzen

   

0,01 (*1)

 

0213090

Schorseneren

   

0,01 (*1)

 

0213100

Koolrapen

   

0,01 (*1)

 

0213110

Rapen

   

0,01 (*1)

 

0213990

Overige

   

0,01 (*1)

 

0220000

Bolgewassen

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

 

0,06

   

0220020

Uien

 

0,06

   

0220030

Sjalotten

 

0,06

   

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0,01 (*1)

   

0220990

Overige

 

0,01 (*1)

   

0230000

Vruchtgroenten

     

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanaceae

0,5

     

0231010

Tomaten

 

0,3

0,8

 

0231020

Paprika's

 

0,01 (*1)

1

 

0231030

Aubergines

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231040

Okra's, okers

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231990

Overige

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,15

 

0232010

Komkommers

       

0232020

Augurken

       

0232030

Courgettes

       

0232990

Overige

       

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,05 (*1)

0,01 (*1)

   

0233010

Meloenen

   

0,2 (+)

 

0233020

Pompoenen

   

0,01 (*1)

 

0233030

Watermeloenen

   

0,2 (+)

 

0233990

Overige

   

0,01 (*1)

 

0234000

d)

suikermais

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
       

0241010

Broccoli

       

0241020

Bloemkolen

       

0241990

Overige

       

0242000

b)

sluitkoolachtigen
       

0242010

Spruitjes

       

0242020

Sluitkolen

       

0242990

Overige

       

0243000

c)

bladkoolachtigen
       

0243010

Chinese kool/petsai

       

0243020

Boerenkolen

       

0243990

Overige

       

0244000

d)

koolrabi's
       

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

0,05 (*1)

     

0251000

a)

slasoorten
 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

   

0,01 (*1)

 

0251020

Sla

   

1,5

 

0251030

Andijvie

   

0,01 (*1)

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

   

0,01 (*1)

 

0251050

Winterkers

(*2)

 

0,01 (*1)

 

0251060

Raketsla/rucola

   

0,01 (*1)

 

0251070

Rode amsoi

(*2)

 

0,01 (*1)

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

   

0,01 (*1)

 

0251990

Overige

   

0,01 (*1)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

       

0252020

Postelein

(*2)

     

0252030

Snijbiet

       

0252990

Overige

       

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

(*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers
 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof
 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Kervel

       

0256020

Bieslook

       

0256030

Bladselderij/snijselder

       

0256040

Peterselie

       

0256050

Salie

(*2)

     

0256060

Rozemarijn

(*2)

     

0256070

Tijm

(*2)

     

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

(*2)

     

0256090

Laurierblad

(*2)

     

0256100

Dragon

(*2)

     

0256990

Overige

       

0260000

Peulgroenten

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

       

0260020

Bonen (zonder peul)

       

0260030

Erwten (met peul)

       

0260040

Erwten (zonder peul)

       

0260050

Linzen

       

0260990

Overige

       

0270000

Stengelgroenten

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Asperges

       

0270020

Kardoenen

       

0270030

Bleekselderij

       

0270040

Knolvenkel

       

0270050

Artisjokken

       

0270060

Preien

       

0270070

Rabarber

       

0270080

Bamboescheuten

(*2)

     

0270090

Palmharten

(*2)

     

0270990

Overige

       

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

       

0280020

Wilde paddenstoelen

       

0280990

Mossen en korstmossen

       

0290000

Algen en prokaryote organismen

(*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300010

Bonen

 

(+)

   

0300020

Linzen

       

0300030

Erwten

       

0300040

Lupinen/lupinebonen

       

0300990

Overige

       

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,05 (*1)

0,01 (*1)

   

0401000

Oliehoudende zaden

       

0401010

Lijnzaad

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

   

0,15

0,9

0401030

Papaverzaad/maanzaad

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Sesamzaad

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Koolzaad

   

0,5

0,01 (*1)

0401070

Sojabonen

   

0,4

0,01 (*1)

0401080

Mosterdzaad

   

0,5

0,01 (*1)

0401090

Katoenzaad

   

0,5

0,01 (*1)

0401100

Pompoenzaad

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Saffloerzaad

(*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Bernagiezaad

(*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Huttentutzaad

(*2)

 

0,5

0,01 (*1)

0401140

Hennepzaad

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Wonderbonen

(*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Overige

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402010

Olijven voor oliewinning

       

0402020

Palmpitten

(*2)

     

0402030

Palmvruchten

(*2)

     

0402040

Kapok

(*2)

     

0402990

Overige

       

0500000

GRANEN

3

0,02 (*1)

   

0500010

Gerst

   

0,15

0,1

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500030

Mais

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500040

Gierst/pluimgierst

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500050

Haver

   

0,01 (*1)

0,1

0500060

Rijst

   

1,5 (+)

0,02 (*1)

0500070

Rogge

   

0,15

0,1

0500080

Sorghum

   

1,5

0,02 (*1)

0500090

Tarwe

   

0,15

0,1

0500990

Overige

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

     

0,05 (*1)

0610000

Thee

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Koffiebonen

(*2)

0,1 (*1)

0,15

 

0630000

Kruidenthee van

(*2)

 

0,05 (*1)

 

0631000

a)

bloemen

(*2)

0,1 (*1)

   

0631010

Kamille

(*2)

     

0631020

Hibiscus/roselle

(*2)

     

0631030

Roos

(*2)

     

0631040

Jasmijn

(*2)

     

0631050

Lindebloesem

(*2)

     

0631990

Overige

(*2)

     

0632000

b)

bladeren en kruiden

(*2)

0,1 (*1)

   

0632010

Aardbei

(*2)

     

0632020

Rooibos

(*2)

     

0632030

Maté

(*2)

     

0632990

Overige

(*2)

     

0633000

c)

wortels

(*2)

3 (+)

   

0633010

Valeriaan

(*2)

     

0633020

Ginseng

(*2)

     

0633990

Overige

(*2)

     

0639000

d)

alle andere delen van de plant

(*2)

0,1 (*1)

   

0640000

Cacaobonen

(*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0650000

Carob/johannesbrood

(*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

HOP

0,1 (*1)

0,1 (*1)

20

0,01 (*1)

0800000

SPECERIJEN

(*2)

     

0810000

Als specerij gebruikte zaden

(*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

(*2)

     

0810020

Zwarte komijn

(*2)

     

0810030

Selderij

(*2)

     

0810040

Koriander

(*2)

     

0810050

Komijn

(*2)

     

0810060

Dille

(*2)

     

0810070

Venkel

(*2)

     

0810080

Fenegriek

(*2)

     

0810090

Nootmuskaat

(*2)

     

0810990

Overige

(*2)

     

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

(*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

(*2)

     

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

(*2)

     

0820030

Karwij

(*2)

     

0820040

Kardemom

(*2)

     

0820050

Jeneverbes

(*2)

     

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

(*2)

     

0820070

Vanille

(*2)

     

0820080

Tamarinde

(*2)

     

0820990

Overige

(*2)

     

0830000

Als specerij gebruikte bast

(*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

(*2)

     

0830990

Overige

(*2)

     

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

(*2)

     

0840010

Zoethout

(*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember

(*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

(*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel

(*2)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

(*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

(*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

(*2)

     

0850020

Kappertjes

(*2)

     

0850990

Overige

(*2)

     

0860000

Als specerij gebruikte stampers

(*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

(*2)

     

0860990

Overige

(*2)

     

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

(*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

(*2)

     

0870990

Overige

(*2)

     

0900000

SUIKERGEWASSEN

(*2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

(*2)

 

0,06

 

0900020

Suikerriet

(*2)

 

0,01 (*1)

 

0900030

Wortelcichorei

(*2)

 

0,01 (*1)

 

0900990

Overige

(*2)

 

0,01 (*1)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

       

1010000

Weefsels van

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1011000

a)

varkens
       

1011010

Spier

   

0,01 (*1)

 

1011020

Vetweefsel

   

0,01 (*1)

 

1011030

Lever

   

0,1 (+)

 

1011040

Nier

   

0,01 (*1)

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

0,01 (*1)

 

1011990

Overige

   

0,01 (*1)

 

1012000

b)

runderen
       

1012010

Spier

   

0,01 (*1)

 

1012020

Vetweefsel

   

0,01 (*1)

 

1012030

Lever

   

0,3 (+)

 

1012040

Nier

   

0,01 (*1)

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

0,01 (*1)

 

1012990

Overige

   

0,01 (*1)

 

1013000

c)

schapen
       

1013010

Spier

   

0,01 (*1)

 

1013020

Vetweefsel

   

0,01 (*1)

 

1013030

Lever

   

0,3 (+)

 

1013040

Nier

   

0,01 (*1)

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

0,01 (*1)

 

1013990

Overige

   

0,01 (*1)

 

1014000

d)

geiten
       

1014010

Spier

   

0,01 (*1)

 

1014020

Vetweefsel

   

0,01 (*1)

 

1014030

Lever

   

0,3 (+)

 

1014040

Nier

   

0,01 (*1)

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

0,01 (*1)

 

1014990

Overige

   

0,01 (*1)

 

1015000

e)

paardachtigen

(*2)

     

1015010

Spier

(*2)

 

0,01 (*1)

 

1015020

Vetweefsel

(*2)

 

0,01 (*1)

 

1015030

Lever

(*2)

 

0,3 (+)

 

1015040

Nier

(*2)

 

0,01 (*1)

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

(*2)

 

0,01 (*1)

 

1015990

Overige

(*2)

 

0,01 (*1)

 

1016000

f)

pluimvee
       

1016010

Spier

   

0,01 (*1)

 

1016020

Vetweefsel

   

0,01 (*1)

 

1016030

Lever

   

0,03

 

1016040

Nier

   

0,03

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

0,03

 

1016990

Overige

   

0,01 (*1)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

(*2)

     

1017010

Spier

(*2)

 

0,01 (*1)

 

1017020

Vetweefsel

(*2)

 

0,01 (*1)

 

1017030

Lever

(*2)

 

0,3 (+)

 

1017040

Nier

(*2)

 

0,01 (*1)

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

(*2)

 

0,01 (*1)

 

1017990

Overige

(*2)

 

0,01 (*1)

 

1020000

Melk

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Runderen

       

1020020

Schapen

       

1020030

Geiten

       

1020040

Paarden

       

1020990

Overige

       

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kippen

       

1030020

Eenden

(*2)

     

1030030

Ganzen

(*2)

     

1030040

Kwartels

(*2)

     

1030990

Overige

(*2)

     

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

(*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

(*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

(*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

(*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A worden de kolommen voor ametoctradin, cyproconazool en difenoconazool vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Ametoctradin (R)

Cyproconazool (F)

Difenoconazool

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

     

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,6

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

     

0110020

Sinaasappelen

     

0110030

Citroenen

     

0110040

Limoenen/lemmetjes

     

0110050

Mandarijnen

     

0110990

Overige

     

0120000

Noten

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0120010

Amandelen

     

0120020

Paranoten

     

0120030

Cashewnoten

     

0120040

Kastanjes

     

0120050

Kokosnoten

     

0120060

Hazelnoten

     

0120070

Macadamianoten

     

0120080

Pecannoten

     

0120090

Pijnboompitten

     

0120100

Pistaches

     

0120110

Walnoten

     

0120990

Overige

     

0130000

Pitvruchten

0,01 (*3)

0,1

0,8

0130010

Appelen

     

0130020

Peren

     

0130030

Kweeperen

     

0130040

Mispels

     

0130050

Loquats/Japanse mispels

     

0130990

Overige

     

0140000

Steenvruchten

0,01 (*3)

   

0140010

Abrikozen

 

0,1

0,7

0140020

Kersen (zoet)

 

0,1

0,3

0140030

Perziken

 

0,1

0,5

0140040

Pruimen

 

0,05 (*3)

0,5

0140990

Overige

 

0,05 (*3)

0,1

0150000

Besvruchten en kleinfruit

     

0151000

a)

druiven

6

0,2

3

0151010

Tafeldruiven

     

0151020

Wijndruiven

     

0152000

b)

aardbeien

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0153000

c)

rubussoorten

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0153010

Bramen/braambessen

   

1,5

0153020

Dauwbramen

   

0,1

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

1,5

0153990

Overige

   

0,1

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0154010

Blauwe bessen

   

0,1

0154020

Veenbessen

   

0,1

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

   

0,2

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

   

0,1

0154050

Rozenbottels

   

0,1

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

   

0,1

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

   

0,8

0154080

Vlierbessen

   

0,1

0154990

Overige

   

0,1

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0161000

a)

eetbare schil
     

0161010

Dadels

   

0,1

0161020

Vijgen

   

0,1

0161030

Tafelolijven

   

2

0161040

Kumquats

   

0,6

0161050

Carambola's

   

0,1

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

   

0,8

0161070

Jambolans/djamblangs

   

0,1

0161990

Overige

   

0,1

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
   

0,1

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

     

0162020

Lychees

     

0162030

Passievruchten/maracuja's

     

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

     

0162050

Sterappelen

     

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

     

0162990

Overige

     

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
     

0163010

Avocado's

   

0,6

0163020

Bananen

   

0,1

0163030

Mango's

   

0,1

0163040

Papaja's

   

0,2

0163050

Granaatappels

   

0,1

0163060

Cherimoya's

   

0,1

0163070

Guaves

   

0,1

0163080

Ananassen

   

0,1

0163090

Broodvruchten

   

0,1

0163100

Doerians

   

0,1

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

   

0,1

0163990

Overige

   

0,1

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

     

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0,05 (*3)

 

0211000

a)

aardappelen

0,05

 

0,1

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,05

 

0,1

0212010

Cassave/maniok

     

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

     

0212030

Yams

     

0212040

Arrowroot/pijlwortel

     

0212990

Overige

     

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0,01 (*3)

   

0213010

Rode bieten

   

0,4

0213020

Wortels

   

0,4

0213030

Knolselderij

   

2

0213040

Mierikswortels

   

0,4

0213050

Aardperen/topinamboers

   

0,4

0213060

Pastinaken

   

0,4

0213070

Wortelpeterselie

   

0,4

0213080

Radijzen

   

0,4

0213090

Schorseneren

   

0,4

0213100

Koolrapen

   

0,4

0213110

Rapen

   

0,4

0213990

Overige

   

0,4

0220000

Bolgewassen

 

0,05 (*3)

 

0220010

Knoflook

1,5

 

0,5

0220020

Uien

1,5

 

0,5

0220030

Sjalotten

1,5

 

0,5

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

5

 

9

0220990

Overige

0,01 (*3)

 

0,5

0230000

Vruchtgroenten

 

0,05 (*3)

 

0231000

a)

Solanaceae
     

0231010

Tomaten

2

 

2

0231020

Paprika's

2

 

0,8

0231030

Aubergines

1,5

 

0,6

0231040

Okra's, okers

1,5

 

0,05 (*3)

0231990

Overige

1,5

 

0,05 (*3)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
   

0,3

0232010

Komkommers

2

   

0232020

Augurken

3

   

0232030

Courgettes

3

   

0232990

Overige

3

   

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

3

 

0,2

0233010

Meloenen

     

0233020

Pompoenen

     

0233030

Watermeloenen

     

0233990

Overige

     

0234000

d)

suikermais

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,05 (*3)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen
     

0241010

Broccoli

6

 

1

0241020

Bloemkolen

0,01 (*3)

 

0,2

0241990

Overige

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0242000

b)

sluitkoolachtigen
   

0,3

0242010

Spruitjes

0,01 (*3)

   

0242020

Sluitkolen

15

   

0242990

Overige

0,01 (*3)

   

0243000

c)

bladkoolachtigen
   

2

0243010

Chinese kool/petsai

60

   

0243020

Boerenkolen

0,01 (*3)

   

0243990

Overige

0,01 (*3)

   

0244000

d)

koolrabi's

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

     

0251000

a)

slasoorten
     

0251010

Veldsla

50

5

7

0251020

Sla

40

0,05 (*3)

4

0251030

Andijvie

40

0,05 (*3)

0,8

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

40

0,05 (*3)

4

0251050

Winterkers

40

0,05 (*3)

4

0251060

Raketsla/rucola

40

0,05 (*3)

2

0251070

Rode amsoi

40

0,05 (*3)

4

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

40

0,05 (*3)

4

0251990

Overige

0,01 (*3)

0,05 (*3)

4

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

60

0,05 (*3)

 

0252010

Spinazie

   

2

0252020

Postelein

   

2

0252030

Snijbiet

   

4

0252990

Overige

   

0,05 (*3)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,08

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

20

0,05 (*3)

 

0256010

Kervel

   

10

0256020

Bieslook

   

4

0256030

Bladselderij/snijselder

   

10

0256040

Peterselie

   

10

0256050

Salie

   

4

0256060

Rozemarijn

   

4

0256070

Tijm

   

4

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

   

10

0256090

Laurierblad

   

4

0256100

Dragon

   

4

0256990

Overige

   

4

0260000

Peulgroenten

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0260010

Bonen (met peul)

   

1

0260020

Bonen (zonder peul)

   

1

0260030

Erwten (met peul)

   

1

0260040

Erwten (zonder peul)

   

1

0260050

Linzen

   

0,05 (*3)

0260990

Overige

   

0,05 (*3)

0270000

Stengelgroenten

     

0270010

Asperges

0,01 (*3)

0,1

0,05 (*3)

0270020

Kardoenen

0,01 (*3)

0,05 (*3)

7

0270030

Bleekselderij

20

0,2

7

0270040

Knolvenkel

20

0,05 (*3)

5

0270050

Artisjokken

0,01 (*3)

0,1

1

0270060

Preien

5

0,05 (*3)

0,6

0270070

Rabarber

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0270090

Palmharten

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0270990

Overige

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

     

0280020

Wilde paddenstoelen

     

0280990

Mossen en korstmossen

     

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*3)

0,08

 

0300010

Bonen

   

0,06

0300020

Linzen

   

0,06

0300030

Erwten

   

0,1

0300040

Lupinen/lupinebonen

   

0,06

0300990

Overige

   

0,06

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*3)

   

0401000

Oliehoudende zaden

     

0401010

Lijnzaad

 

0,05 (*3)

0,2

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,4

0,05 (*3)

0401040

Sesamzaad

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401060

Koolzaad

 

0,4

0,5

0401070

Sojabonen

 

0,07

0,1

0401080

Mosterdzaad

 

0,4

0,2

0401090

Katoenzaad

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401100

Pompoenzaad

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401110

Saffloerzaad

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401120

Bernagiezaad

 

0,4

0,05 (*3)

0401130

Huttentutzaad

 

0,4

0,05 (*3)

0401140

Hennepzaad

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401150

Wonderbonen

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401990

Overige

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,05 (*3)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

   

2

0402020

Palmpitten

   

0,05 (*3)

0402030

Palmvruchten

   

0,05 (*3)

0402040

Kapok

   

0,05 (*3)

0402990

Overige

   

0,05 (*3)

0500000

GRANEN

0,01 (*3)

   

0500010

Gerst

 

0,2

0,3

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0,1

0,05 (*3)

0500030

Mais

 

0,1

0,05 (*3)

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0,1

0,05 (*3)

0500050

Haver

 

0,2

0,05 (*3)

0500060

Rijst

 

0,1

3

0500070

Rogge

 

0,1

0,1

0500080

Sorghum

 

0,1

0,05 (*3)

0500090

Tarwe

 

0,1

0,1

0500990

Overige

 

0,1

0,05 (*3)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,01 (*3)

   

0610000

Thee

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0620000

Koffiebonen

 

0,1

0,05 (*3)

0630000

Kruidenthee van

 

0,05 (*3)

20

0631000

a)

bloemen
     

0631010

Kamille

     

0631020

Hibiscus/roselle

     

0631030

Roos

     

0631040

Jasmijn

     

0631050

Lindebloesem

     

0631990

Overige

     

0632000

b)

bladeren en kruiden
     

0632010

Aardbei

     

0632020

Rooibos

     

0632030

Maté

     

0632990

Overige

     

0633000

c)

wortels
     

0633010

Valeriaan

     

0633020

Ginseng

     

0633990

Overige

     

0639000

d)

alle andere delen van de plant
     

0640000

Cacaobonen

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0650000

Carob/johannesbrood

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0700000

HOP

100

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0800000

SPECERIJEN

     

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0810010

Anijs

     

0810020

Zwarte komijn

     

0810030

Selderij

     

0810040

Koriander

     

0810050

Komijn

     

0810060

Dille

     

0810070

Venkel

     

0810080

Fenegriek

     

0810090

Nootmuskaat

     

0810990

Overige

     

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0820010

Piment

     

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

0820030

Karwij

     

0820040

Kardemom

     

0820050

Jeneverbes

     

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

0820070

Vanille

     

0820080

Tamarinde

     

0820990

Overige

     

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0830010

Kaneel

     

0830990

Overige

     

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

     

0840010

Zoethout

0,01 (*3)

0,05 (*3)

3

0840020

Gember

0,01 (*3)

0,05 (*3)

3

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,01 (*3)

0,05 (*3)

3

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,01 (*3)

0,05 (*3)

3

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0850010

Kruidnagels

     

0850020

Kappertjes

     

0850990

Overige

     

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0860010

Saffraan

     

0860990

Overige

     

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0870010

Foelie

     

0870990

Overige

     

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*3)

   

0900010

Suikerbiet

 

0,1

0,2

0900020

Suikerriet

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0900030

Wortelcichorei

 

0,05 (*3)

0,6

0900990

Overige

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

     

1010000

Weefsels van

0,03 (*3)

   

1011000

a)

varkens
     

1011010

Spier

 

0,05 (*3)

0,05

1011020

Vetweefsel

 

0,05 (*3)

0,05

1011030

Lever

 

0,5

0,2

1011040

Nier

 

0,5

0,2

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,5

0,2

1011990

Overige

 

0,05 (*3)

0,1

1012000

b)

runderen
     

1012010

Spier

 

0,05 (*3)

0,05

1012020

Vetweefsel

 

0,05 (*3)

0,05

1012030

Lever

 

0,5

0,2

1012040

Nier

 

0,5

0,2

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,5

0,2

1012990

Overige

 

0,05 (*3)

0,1

1013000

c)

schapen
     

1013010

Spier

 

0,05 (*3)

0,05

1013020

Vetweefsel

 

0,05 (*3)

0,05

1013030

Lever

 

0,5

0,2

1013040

Nier

 

0,5

0,2

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,5

0,2

1013990

Overige

 

0,05 (*3)

0,1

1014000

d)

geiten
     

1014010

Spier

 

0,05 (*3)

0,05

1014020

Vetweefsel

 

0,05 (*3)

0,05

1014030

Lever

 

0,5

0,2

1014040

Nier

 

0,5

0,2

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,5

0,2

1014990

Overige

 

0,05 (*3)

0,1

1015000

e)

paardachtigen
     

1015010

Spier

 

0,05 (*3)

0,05

1015020

Vetweefsel

 

0,05 (*3)

0,05

1015030

Lever

 

0,5

0,2

1015040

Nier

 

0,5

0,2

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,5

0,2

1015990

Overige

 

0,05 (*3)

0,1

1016000

f)

pluimvee
 

0,05 (*3)

0,1

1016010

Spier

     

1016020

Vetweefsel

     

1016030

Lever

     

1016040

Nier

     

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1016990

Overige

     

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
     

1017010

Spier

 

0,05 (*3)

0,1

1017020

Vetweefsel

 

0,05 (*3)

0,1

1017030

Lever

 

0,5

0,2

1017040

Nier

 

0,5

0,2

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,5

0,2

1017990

Overige

 

0,05 (*3)

0,1

1020000

Melk

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,005 (*3)

1020010

Runderen

     

1020020

Schapen

     

1020030

Geiten

     

1020040

Paarden

     

1020990

Overige

     

1030000

Vogeleieren

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1030010

Kippen

     

1030020

Eenden

     

1030030

Ganzen

     

1030040

Kwartels

     

1030990

Overige

     

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

b)

in deel B wordt de kolom voor chloorpyrifos-methyl vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Chloorpyrifos-methyl (F)

(1)

(2)

(3)

0130040

Mispels

0,5

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,5

0154050

Rozenbottels

0,05 (*4)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,05 (*4)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,05 (*4)

0154080

Vlierbessen

0,05 (*4)

0161050

Carambola's

0,05 (*4)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,5

0161070

Jambolans/djamblangs

0,05 (*4)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0,05 (*4)

0162050

Sterappelen

0,05 (*4)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0,05 (*4)

0163060

Cherimoya's

0,05 (*4)

0163070

Guaves

0,05 (*4)

0163090

Broodvruchten

0,05 (*4)

0163100

Doerians

0,05 (*4)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,05 (*4)

0212040

Arrowroot/pijlwortel

0,05 (*4)

0251050

Winterkers

0,05 (*4)

0251070

Rode amsoi

0,05 (*4)

0252020

Postelein

0,05 (*4)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,05 (*4)

0256050

Salie

0,05 (*4)

0256060

Rozemarijn

0,05 (*4)

0256070

Tijm

0,05 (*4)

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0,05 (*4)

0256090

Laurierblad

0,05 (*4)

0256100

Dragon

0,05 (*4)

0270080

Bamboescheuten

0,05 (*4)

0270090

Palmharten

0,05 (*4)

0290000

Algen en prokaryote organismen

 

0401110

Saffloerzaad

0,05 (*4)

0401120

Bernagiezaad

0,05 (*4)

0401130

Huttentutzaad

0,05 (*4)

0401150

Wonderbonen

0,05 (*4)

0402020

Palmpitten

0,05 (*4)

0402030

Palmvruchten

0,05 (*4)

0402040

Kapok

0,05 (*4)

0620000

Koffiebonen

0,1 (*4)

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

0,2

0631020

Hibiscus/roselle

0,1 (*4)

0631030

Roos

0,1 (*4)

0631040

Jasmijn

0,1 (*4)

0631050

Lindebloesem

0,1 (*4)

0631990

Overige

0,1 (*4)

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,1 (*4)

0632010

Aardbei

0,1 (*4)

0632020

Rooibos

0,1 (*4)

0632030

Maté

0,1 (*4)

0632990

Overige

0,1 (*4)

0633000

c)

wortels

0,1 (*4)

0633010

Valeriaan

0,1 (*4)

0633020

Ginseng

0,1 (*4)

0633990

Overige

0,1 (*4)

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,1 (*4)

0640000

Cacaobonen

0,1 (*4)

0650000

Carob/johannesbrood

0,1 (*4)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

1

0810010

Anijs

1

0810020

Zwarte komijn

1

0810030

Selderij

1

0810040

Koriander

1

0810050

Komijn

1

0810060

Dille

1

0810070

Venkel

1

0810080

Fenegriek

1

0810090

Nootmuskaat

1

0810990

Overige

1

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,3

0820010

Piment

0,3

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0,3

0820030

Karwij

0,3

0820040

Kardemom

0,3

0820050

Jeneverbes

0,3

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0,3

0820070

Vanille

0,3

0820080

Tamarinde

0,3

0820990

Overige

0,3

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,1 (*4)

0830010

Kaneel

0,1 (*4)

0830990

Overige

0,1 (*4)

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

5

0840020

Gember

5

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

5

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

5

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,1 (*4)

0850010

Kruidnagels

0,1 (*4)

0850020

Kappertjes

0,1 (*4)

0850990

Overige

0,1 (*4)

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,1 (*4)

0860010

Saffraan

0,1 (*4)

0860990

Overige

0,1 (*4)

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,1 (*4)

0870010

Foelie

0,1 (*4)

0870990

Overige

0,1 (*4)

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,05 (*4)

0900010

Suikerbiet

0,05 (*4)

0900020

Suikerriet

0,05 (*4)

0900030

Wortelcichorei

0,05 (*4)

0900990

Overige

0,05 (*4)

1015000

e)

paardachtigen

0,05 (*4)

1015010

Spier

0,05 (*4)

1015020

Vetweefsel

0,05 (*4)

1015030

Lever

0,05 (*4)

1015040

Nier

0,05 (*4)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05 (*4)

1015990

Overige

0,05 (*4)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

0,05 (*4)

1017010

Spier

0,05 (*4)

1017020

Vetweefsel

0,05 (*4)

1017030

Lever

0,05 (*4)

1017040

Nier

0,05 (*4)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05 (*4)

1017990

Overige

0,05 (*4)

1030020

Eenden

0,01 (*4)

1030030

Ganzen

0,01 (*4)

1030040

Kwartels

0,01 (*4)

1030990

Overige

0,01 (*4)

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

 

1050000

Amfibieën en reptielen

 

1060000

Ongewervelde landdieren

 

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

 
 

3)

In bijlage IV wordt de volgende vermelding in alfabetische volgorde ingevoegd: „natriumchloride”.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(*2) Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Fluazinam (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010

Appelen

0130020

Peren

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151010

Tafeldruiven

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151020

Wijndruiven

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153000

c)

rubussoorten

0153010

Bramen/braambessen

0153020

Dauwbramen

0153030

Frambozen (geel en rood)

0300010

Bonen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0633000

c)

wortels

0633010

Valeriaan

0633020

Ginseng

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Flutriafol

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op zaterdag 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130000

Pitvruchten

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

0130990

Overige

0151020

Wijndruiven

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op zaterdag 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213010

Rode bieten

0233010

Meloenen

0233030

Watermeloenen

0500060

Rijst

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de opslagomstandigheden van de monsters van de vervoederingsstudies ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op zaterdag 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030

Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme van herkauwers en de opslagomstandigheden van de monsters van de vervoederingsstudies ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op zaterdag 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012030

Lever

1013030

Lever

1014030

Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de opslagomstandigheden van de monsters van de vervoederingsstudies ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op zaterdag 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015030

Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme van herkauwers en de opslagomstandigheden van de monsters van de vervoederingsstudies ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op zaterdag 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017030

Lever

Prohexadion (prohexadion (zuur) en zouten daarvan, uitgedrukt als prohexadion-calcium)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”

(*3) Bepaalbaarheidsgrens

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Ametoctradin (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Ametoctradin - code 1000000 behalve 1040000: ametoctradin, metaboliet 4-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazool[1,5-a]pyrimidine-6-yl)butaanzuur (M650F01) en metaboliet 6-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazool[1,5-a]pyrimidine-6-yl)hexaanzuur (M650F06), uitgedrukt als ametoctradin

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Cyproconazool (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Difenoconazool

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”

(*4) Bepaalbaarheidsgrens

(3) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Chloorpyrifos-methyl (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving