Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.1-29

VERORDENING (EU) 2017/2460 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2017

tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, wat de lijst van EU-referentielaboratoria betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 32, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 882/2004 worden algemene voorschriften vastgesteld voor de uitvoering van officiële controles op de naleving van onder andere voorschriften inzake levensmiddelenhygiëne. Overeenkomstig die verordening zijn de referentielaboratoria van de Europese Unie („EU-referentielaboratoria”) in het bijzonder belast met het verstrekken van inlichtingen over analysemethoden aan de nationale referentielaboratoria en met het coördineren van de toepassing van deze methoden. De EU-referentielaboratoria worden vermeld in bijlage VII bij die verordening.

(2)

Het werkprogramma van het EU-referentielaboratorium voor melk en zuivelproducten beoogt voornamelijk het verstrekken van analysemethoden en het garanderen van een gemeenschappelijke aanpak van ringonderzoek dat door nationale referentielaboratoria wordt uitgevoerd inzake kwaliteitsindicatoren zoals bacteriën en de telling van somatische cellen. De state-of-the-artexpertise over hoe deze analysen naar behoren worden uitgevoerd, wordt nu goed toegepast bij zowel de officiële laboratoria die officiële controles uitvoeren als de laboratoria die steeds vaker door de levensmiddelenindustrie worden gebruikt voor de analyse van deze indicatoren, die bepalende factoren zijn voor de prijs van de melk die bij boerderijen wordt afgehaald.

(3)

Het EU-referentielaboratorium voor melk en zuivelproducten is niet langer vereist binnen de Unie. Het moet derhalve worden geschrapt uit de lijst van EU-referentielaboratoria in bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004.

(4)

Bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel I van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 wordt punt 1 geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving