Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-3.8

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2273 VAN DE COMMISSIE

van 8 december 2017

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 22, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 42 van Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (2), als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 836/2014 van de Commissie (3), mogen niet-biologisch gehouden, voor de eierproductie bestemde jonge kippen die niet ouder zijn dan 18 weken, bij wijze van uitzondering tot en 31 december 2017 op een biologische dierhouderijeenheid worden binnengebracht wanneer geen biologisch gehouden jonge kippen beschikbaar zijn en mits bepaalde voorwaarden in acht worden genomen.

(2)

Op de Uniemarkt zijn onvoldoende biologisch gehouden, voor de eierproductie bestemde jonge kippen van toereikende kwaliteit beschikbaar om te voldoen aan de behoeften van de leghenbedrijven. Om meer tijd te bieden voor de ontwikkeling van de productie van biologisch gehouden jonge kippen voor de eierproductie, moet de toepassingsperiode voor de uitzondering op de productievoorschriften, waarbij niet-biologisch gehouden, voor de eierproductie bestemde jonge kippen die niet ouder zijn dan 18 weken mogen worden gebruikt, worden verlengd tot en met 31 december 2018.

(3)

Krachtens artikel 43 van Verordening (EG) nr. 889/2008, als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 836/2014, mag voor de kalenderjaren 2015, 2016 en 2017 bij uitzondering maximaal 5 % niet-biologisch eiwitvoer worden gevoederd aan varkens en pluimvee.

(4)

Op de Uniemarkt is onvoldoende biologisch eiwit van toereikende kwaliteit beschikbaar om te voldoen aan de nutritionele behoeften van op biologische landbouwbedrijven gehouden varkens en pluimvee. De productie van biologische eiwithoudende gewassen blijft nog steeds achter bij de vraag. Daarom moet de periode waarbinnen het mogelijk is om bij wijze van uitzonderingsmaatregel een beperkte hoeveelheid niet-biologisch eiwitvoer te gebruiken, worden verlengd tot en met 31 december 2018.

(5)

Verordening (EG) nr. 889/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 42, onder b), wordt de datum „31 december 2017” vervangen door „31 december 2018”.

2)

In artikel 43 wordt de tweede alinea vervangen door:

„Het maximumpercentage niet-biologisch eiwitvoer dat per periode van twaalf maanden voor het voederen van deze diersoorten wordt toegestaan, bedraagt 5 % voor kalenderjaar 2018.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 december 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 836/2014 van de Commissie van 31 juli 2014 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 230 van 1.8.2014, blz. 10).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving