Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.325-1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2231 VAN DE COMMISSIE

van 4 december 2017

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/329 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor 6-fytase

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Kaesler Nutrition GmbH heeft overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een aanvraag ingediend waarin wordt voorgesteld de in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/329 van de Commissie (2) vermelde naam van de vergunninghouder te wijzigen.

(2)

De houder van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding 6-fytase, Lohmann Animal Nutrition GmbH, heeft zijn firmanaam met ingang van 3 juli 2017 veranderd in „Kaesler Nutrition GmbH”. De aanvrager heeft de nodige gegevens ingediend ter onderbouwing van de aanvraag.

(3)

De voorgestelde wijziging van de vergunninghouder is louter administratief en vereist geen nieuwe beoordeling van het toevoegingsmiddel. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(4)

Om Kaesler Nutrition GmbH in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen, moet in de vergunning de naam van de houder worden gewijzigd. Uitvoeringsverordening (EU) 2016/329 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke toepassing van de bij deze verordening vastgestelde wijzigingen vereisen, is het passend om een overgangsperiode in te stellen waarin bestaande voorraden van het toevoegingsmiddel voor diervoeding 6-fytase en voormengsels en mengvoeders die dat toevoegingsmiddel bevatten, in de handel gebracht en gebruikt mogen blijven worden, mits zij voldoen aan de bepalingen die golden vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/329

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/329 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de titel wordt „vergunninghouder Lohmann Animal Nutrition GmbH” vervangen door „vergunninghouder Kaesler Nutrition GmbH”.

2)

In de bijlage wordt in de tweede kolom van de tabel (Naam van de vergunninghouder) „Lohmann Animal Nutrition GmbH” vervangen door „Kaesler Nutrition GmbH”.

Artikel 2

Overgangsmaatregelen

Het in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/329 beschreven toevoegingsmiddel voor diervoeding 6-fytase en voormengsels en mengvoeders die dat toevoegingsmiddel bevatten die vóór 25 december 2017 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die 25 december 2017 van toepassing waren, mogen in de handel gebracht en gebruikt blijven worden totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 december 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/329 van de Commissie van 8 maart 2016 tot verlening van een vergunning voor 6-fytase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vogelsoorten en voor gespeende biggen, mestvarkens, zeugen en kleine varkenssoorten (vergunninghouder Lohmann Animal Nutrition GmbH) (PB L 62 van 9.3.2016, blz. 5).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving