Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.1-28

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2298 VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2017

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 15, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (2) bevat voorschriften voor de meer uitgebreide officiële controles die moeten worden uitgevoerd op de invoer van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij die Verordening („de lijst”), op de punten van binnenkomst op de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 genoemde grondgebieden.

(2)

In artikel 8 van Verordening (EG) nr. 669/2009 is bepaald dat de bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van binnenkomst overeenstemmings- en materiële controles uitvoert op zendingen van een in bijlage I bij die verordening genoemd product. Wanneer de zeer bederfelijke aard van het product of de specifieke kenmerken van de verpakking zodanig zijn dat het nemen van monsters op het aangewezen punt van binnenkomst onvermijdelijk een ernstig risico voor de voedselveiligheid of beschadiging van het product in onaanvaardbare mate tot gevolg zou hebben, kan het besluit om een nieuw product in de lijst van bijlage I op te nemen overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 669/2009 echter in bepaalde omstandigheden bepalen dat de desbetreffende controles door de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming worden uitgevoerd. Vermeldingen in bijlage I kunnen betrekking hebben op een reeks producten, en de beoordeling van de zeer bederfelijke aard van de betrokken producten kan na de opneming in bijlage I evolueren. Bovendien kunnen de kenmerken van de verpakking van producten die al in de lijst zijn opgenomen, veranderen. Artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 669/2009 moet daarom zodanig worden gewijzigd dat de daarin bedoelde afwijking kan worden toegepast ten aanzien van zowel producten die al in de lijst van bijlage I zijn opgenomen, als nieuwe producten die in die lijst worden opgenomen.

(3)

Krachtens artikel 2 van Verordening (EG) nr. 669/2009 moet de lijst regelmatig en ten minste halfjaarlijks worden herzien, waarbij ten minste rekening wordt gehouden met de in dat artikel vermelde informatiebronnen.

(4)

Uit de frequentie en de relevantie van de recente incidenten met levensmiddelen die via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders zijn gemeld, de bevindingen van de controles in derde landen door het directoraat Audits en analyse inzake gezondheid en voedsel van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Commissie en de door de lidstaten overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 669/2009 bij de Commissie ingediende halfjaarlijkse verslagen over zendingen van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong, blijkt dat de lijst moet worden gewijzigd.

(5)

Met name voor zendingen pepers (Capsicum spp.) uit India en Pakistan blijkt uit de desbetreffende informatiebronnen dat zich nieuwe risico's voordoen die de invoering van meer uitgebreide officiële controles rechtvaardigen. Daarom moeten in de lijst vermeldingen betreffende die zendingen worden opgenomen.

(6)

Daarnaast moet het toepassingsgebied van bepaalde vermeldingen in de lijst worden uitgebreid tot andere vormen van het product dan die welke momenteel in de lijst zijn opgenomen, voor zover die andere vormen hetzelfde risico inhouden. Daarom moeten de bestaande vermeldingen met betrekking tot pistaches uit de Verenigde Staten en pepers (Capsicum spp.) uit Thailand en Vietnam worden gewijzigd teneinde daarin respectievelijk gebrande pistaches en bevroren pepers op te nemen.

(7)

Bovendien moet de lijst worden gewijzigd teneinde te verduidelijken dat de vermeldingen met betrekking tot rozijnen en krenten, ingedeeld onder code 0806 20 van de gecombineerde nomenclatuur (GN), ook betrekking hebben op tot pasta gesneden of gemalen rozijnen en krenten zonder verdere behandeling (3).

(8)

De lijst moet ook worden gewijzigd door schrapping van de vermeldingen voor goederen die volgens de beschikbare informatie over het algemeen in toereikende mate aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften van de EU-wetgeving voldoen en waarvoor uitgebreidere officiële controles bijgevolg niet langer nodig zijn. De vermeldingen in de lijst voor tafeldruiven uit Egypte en aubergines uit Thailand moeten daarom worden geschrapt.

(9)

Omwille van de samenhang en duidelijkheid moet bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 worden vervangen door de bijlage bij deze verordening.

(10)

Verordening (EG) nr. 669/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 9, lid 2, wordt vervangen door:

„2. In afwijking van artikel 8, lid 1, kan de Commissie in uitzonderlijke omstandigheden ten aanzien van een in bijlage I genoemd product bepalen dat de bevoegde autoriteit van de in het GDB vermelde plaats van bestemming indien nodig bij de exploitant van het diervoeder- en levensmiddelenbedrijf overeenstemmings- en materiële controles op zendingen van dat product kan uitvoeren als de voorwaarden van lid 1, onder b) en c), vervuld zijn, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de zeer bederfelijke aard van het product of de specifieke kenmerken van de verpakking zijn zodanig dat het nemen van monsters op het APB onvermijdelijk een ernstig risico voor de voedselveiligheid of beschadiging van het product in onaanvaardbare mate tot gevolg zou hebben;

b)

de bevoegde autoriteiten op het APB en de bevoegde autoriteiten die de materiële controles uitvoeren, treffen passende samenwerkingsregelingen om te garanderen dat:

i)

alle controles worden uitgevoerd zonder dat op enige wijze met de zending kan worden geknoeid;

ii)

volledig wordt voldaan aan de rapportagevoorschriften van artikel 15.”.

2)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11).

(3) Toelichting bij het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie met betrekking tot hoofdstuk 8 van de uit hoofde van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen vastgestelde nomenclatuur.


BIJLAGE

BIJLAGE I

Diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op het aangewezen punt van binnenkomst worden onderworpen

Diervoeders en levensmiddelen

(beoogd gebruik)

GN-code (1)

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong

Risico

Frequentie van materiële en overeenstemmingscontroles (%)

Ananassen

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (3)

20

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Bolivia (BO)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (4)

50

Chinese bleekselderij (Apium graveolens)

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (5)

50

Brassica oleracea

(andere eetbare kool van het geslacht Brassica, „Chinese broccoli”) (6)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0704 90 90

40

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)

20

Thee, ook indien gearomatiseerd

(Levensmiddelen)

0902

 

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (7)

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominicaanse Republiek (DO)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (8)

20

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

   

Aardbeien

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0810 10 00

 

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (9)

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (10)

10

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

   

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Gambia (GM)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Hazelnoten, in de dop

0802 21 00
 

Georgië (GE)

Aflatoxinen

20

Hazelnoten, zonder dop

0802 22 00

(Levensmiddelen)

 

Palmolie

(Levensmiddelen)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Sudan-kleurstoffen (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (12)

10

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

   

Rozijnen en krenten (met inbegrip van tot pasta gesneden of gemalen rozijnen en krenten zonder verdere behandeling)

(Levensmiddelen)

0806 20

 

Iran (IR)

Ochratoxine A

5

Erwten met peul (niet gedopt)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0708 10 00

40

Kenia (KE)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (13)

5

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Madagaskar (MG)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (14)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)

10

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

   

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Senegal (SN)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Frambozen

(Levensmiddelen — bevroren)

0811 20 31 ;

 

Servië (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Zaden van watermeloenen (Egusi, Citrullus spp.) en afgeleide producten

(Levensmiddelen)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinen

50

Pepers (niet-scherpsmakende en andere) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — gedroogd, gebrand, gemalen of fijngemaakt)

ex 2008 99 99 ;

0904 21 10 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatoxinen

20

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Soedan (SD)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Soedan (SD)

Salmonella (14)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (15)

10

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

   

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (16)

20

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

   

Rozijnen en krenten (met inbegrip van tot pasta gesneden of gemalen rozijnen en krenten zonder verdere behandeling)

(Levensmiddelen)

0806 20

 

Turkije (TR)

Ochratoxine A

5

Gedroogde abrikozen

0813 10 00
 

Turkije (TR)

Sulfieten (17)

20

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 50 61

(Levensmiddelen)

 

Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

0805 50 10

 

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)

20

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (18)

10

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

(Levensmiddelen)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (19)

50

Granaatappelen

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0810 90 75

30

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (20)

20

Aubergines (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

Oeganda (UG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)

20

ex 0710 80 95

72

Ethiopische aubergine (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

73

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

   

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Oeganda (UG)

Salmonella (14)

50

Pistaches in de dop

0802 51 00
 

Verenigde Staten (US)

Aflatoxinen

10

Pistaches zonder dop

0802 52 00

Pistaches, gebrand

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

20

20

(Levensmiddelen)

   

Gedroogde abrikozen

0813 10 00
 

Oezbekistan (UZ)

Sulfieten (17)

50

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 50 61

(Levensmiddelen)

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residuen van estrijdingsmiddelen (2) (21)

50

Basilicum (heilig, zoet)

ex 1211 90 86

20

Munt

ex 1211 90 86

30

Peterselie

ex 0709 99 90

40

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

   

Okra's

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (21)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (21)

50

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

   

Pitahaja's (drakenvruchten)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2) (21)

10


(1) Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht en geen specifieke onderverdeling voor die code bestaat, wordt de GN-code voorafgegaan door „ex”.

(2) Residuen van ten minste die bestrijdingsmiddelen die in het overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1) vastgestelde controleprogramma zijn opgenomen en die kunnen worden geanalyseerd met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS (controle op bestrijdingsmiddelen alleen in/op producten van plantaardige oorsprong).

(3) Residuen van ethefon.

(4) Residuen van chloorbufam.

(5) Residuen van fenthoaat.

(6) Soorten van Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Ook bekend als „kai lan”, „gai lan”, „gailan”, „kailan”, „Chinese stengelkool”, „jielan”.

(7) Residuen van trifluraline.

(8) Residuen van acefaat, aldicarb (som van aldicarb, het sulfoxide en het sulfon daarvan, uitgedrukt als aldicarb), amitraz (amitraz met inbegrip van alle metabolieten die het 2,4-dimethylanilinegedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz), diafenthiuron, dicofol (som van p,p”- en o,p”-isomeer), dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) en methiocarb (som van methiocarb en methiocarbsulfoxide en -sulfon, uitgedrukt als methiocarb).

(9) Residuen van hexaflumuron, methiocarb (som van methiocarb en methiocarbsulfoxide en -sulfon, uitgedrukt als methiocarb), fenthoaat en thiofanaat-methyl.

(10) Residuen van dicofol (som van p,p”- en o,p”-isomeer), dinotefuran, folpet, prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het 2,4,6-trichloorfenolgedeelte bevatten, uitgedrukt als prochloraz), thiofanaat-methyl en triforine.

(11) In deze bijlage worden onder „Sudan-kleurstoffen” de volgende chemische stoffen verstaan: i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9); ii) Sudan II (CAS-nummer 3118-97-6); iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9); iv) Scarlet Red, of Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6).

(12) Residuen van carbofuraan.

(13) Residuen van acefaat en diafenthiuron.

(14) Referentiemethode EN/ISO 6579-1 of een ten opzichte van die methode gevalideerde methode in overeenstemming met de meest recente versie van EN/ISO 16140 of andere internationaal aanvaarde gelijkaardige protocollen.

(15) Residuen van formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(-hydrochloride)), prothiofos en triforine.

(16) Residuen van acefaat, dicrotofos, prothiofos, quinalfos en triforine.

(17) Referentiemethoden: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 of ISO 5522:1981.

(18) Residuen van diafenthiuron, formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(-hydrochloride)) en thiofanaat-methyl.

(19) Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) en metrafenon.

(20) Residuen van prochloraz.

(21) Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram), fenthoaat en quinalfos.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving