Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 508/2012 VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 2012

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, lid 2, artikel 33, lid 3, artikel 38, onder d), en artikel 40,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uit de ervaring met de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) is gebleken dat de bekendmaking van de naam en het internetadres van de controlerende autoriteiten en controleorganen die de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van controles in de respectieve derde landen hebben erkend, volstaat voor de toepassing van die verordening. Toch is het dienstig om te blijven eisen dat ook het codenummer van de autoriteiten en de controleorganen die in de respectieve derde landen bevoegd zijn voor de afgifte van certificaten voor invoer in de Unie, worden bekendgemaakt.

(2)

Gezien de ervaring die is opgedaan met de toepassing van het systeem van gelijkwaardigheid, moet een derde land dat voor gelijkwaardigheidsdoeleinden is erkend, als eerste stap gedurende een proefperiode van drie jaar worden opgenomen in de in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1235/2008 bedoelde lijst. Indien dat land vervolgens blijft voldoen aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 834/2007 en Verordening (EG) nr. 1235/2008 en aan de Commissie de nodige garanties blijft bieden, moet de opneming van dat land in die lijst worden verlengd.

(3)

Om verstoring van de internationale handel te voorkomen en om de overgang van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (3) naar Verordening (EG) nr. 834/2007 te vergemakkelijken, kunnen de lidstaten op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1235/2008 op ad-hocbasis verder machtigingen tot het in de handel brengen van producten op de EU-markt afgeven aan importeurs, totdat de maatregelen die nodig zijn voor de toepassing van de nieuwe importvoorschriften, zijn ingevoerd. Deze mogelijkheid moet geleidelijk worden uitgefaseerd naarmate de landenlijst in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt aangevuld.

(4)

Zodra de normen van een derde land als gelijkwaardig aan die in de Unie worden erkend, vervalt de noodzaak voor de lidstaten om dergelijke machtigingen af te geven.

(5)

Uit de ervaring die met het systeem van gelijkwaardigheid is opgedaan, is echter gebleken dat in sommige gevallen de werkingssfeer van de erkenning van een derde land om technische redenen dient te worden beperkt tot bepaalde productcategorieën of tot producten van oorsprong uit dat derde land.

(6)

Daarom moet worden verduidelijkt dat de lidstaten tot en met 30 juni 2014 dergelijke machtigingen kunnen afgeven voor producten die worden ingevoerd uit een derde land dat is opgenomen in de lijst in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, indien de betrokken ingevoerde producten niet worden genoemd bij de voor dat land vermelde productcategorieën en/of oorsprong.

(7)

Het is mogelijk dat sommige lidstaten de in artikel 19, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 bedoelde machtigingen vóór 1 juli 2012 hebben afgegeven voor een onbeperkte periode. Deze machtigingen tot invoer moeten uiterlijk op 1 juli 2014 verstrijken.

(8)

Uit de ervaring is gebleken dat problemen kunnen ontstaan bij het identificeren van producten van de productcategorieën die worden vermeld in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008. Tegen de achtergrond van die ervaring en van de ontvangen informatie dient te worden verduidelijkt dat bepaalde producten niet onder die productcategorieën vallen.

(9)

De autoriteiten van de Verenigde Staten hebben zich akkoord verklaard om ten aanzien van uit de Verenigde Staten naar de Unie geëxporteerde wijn met ingang van 1 augustus 2012 de voorschriften die voor biologische wijn zijn vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (4), zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 203/2012 (5), toe te passen en de naleving ervan te certificeren totdat een gemeenschappelijke werkgroep klaar is met haar onderzoek van de gelijkwaardigheid van de voorschriften inzake biologische wijnbereiding. Bijgevolg moet worden verduidelijkt dat wijn met ingang van 1 augustus 2012 zal worden geïntegreerd in de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 opgenomen productcategorieën die betrekking hebben op de Verenigde Staten.

(10)

De presentatie van de productcategorieën van de landen die worden vermeld in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, moet dezelfde zijn als die van de categorieën in bijlage IV.

(11)

De geldigheidsduur van de opneming van Tunesië in de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 vastgestelde lijst loopt af op 30 juni 2012. Aangezien Tunesië het door de Commissie overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 ingediende verzoek om informatie over zijn controlesysteem ontoereikend heeft beantwoord, mag de opneming op de lijst met slechts één jaar worden verlengd.

(12)

De autoriteiten van Costa Rica, India, Japan en Tunesië hebben de Commissie verzocht nieuwe controleorganen en organen die certificaten afgeven, in de lijst op te nemen en hebben de Commissie de nodige garanties gegeven dat deze organen voldoen aan de in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 vastgestelde voorafgaande voorwaarden. De autoriteiten van Costa Rica hebben aan de Commissie gemeld dat zij het controleorgaan Mayacert niet meer erkennen en hebben de Commissie verzocht dit orgaan van de lijst te schrappen. De bevoegde autoriteit van de Verenigde Staten heeft aan de Commissie gemeld dat het controleorgaan „Louisiana Department of Agriculture” niet meer wordt erkend en van de lijst moet worden geschrapt.

(13)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1267/2011 (6), bevat een lijst van de controleorganen en controlerende autoriteiten die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven. De Commissie heeft in het licht van aanvullende informatie voortgewerkt aan de beoordeling van de uiterlijk op 31 oktober 2009 ontvangen verzoeken om opneming en heeft tevens de uiterlijk op 31 oktober 2010 ontvangen verzoeken beoordeeld. Alleen de controleorganen en controlerende autoriteiten die blijkens het onderzoek van alle ontvangen gegevens aan de betrokken eisen voldoen, mogen in die lijst worden opgenomen. In sommige gevallen is de naam van de controleorganen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 afgekort. Duidelijkheidshalve moet die bijlage worden vervangen.

(14)

Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 7, lid 2, wordt het bepaalde onder e) en f) vervangen door:

„e)

de naam en het internetadres van de controlerende autoriteit of autoriteiten of het controleorgaan of de controleorganen dat of die door de onder d) bedoelde bevoegde autoriteit is of zijn erkend voor de uitvoering van controles;

f)

de naam, het internetadres en het codenummer van de autoriteit of autoriteiten of het controleorgaan of de controleorganen dat of die in het derde land verantwoordelijk is of zijn voor de afgifte van certificaten voor invoer in de Unie;”.

2)

Artikel 8, lid 4, wordt vervangen door:

„4.   De Commissie beoordeelt of het in lid 2 bedoelde technische dossier en de in lid 3 bedoelde gegevens bevredigend zijn en kan vervolgens besluiten een derde land voor een periode van drie jaar te erkennen en in de lijst op te nemen. Indien de Commissie van mening is dat daarna in dat derde land nog steeds wordt voldaan aan de in Verordening (EG) nr. 834/2007 en in deze verordening gestelde voorwaarden, kan zij besluiten de opneming van dat land na die periode van drie jaar te verlengen.

Het in de eerste alinea bedoelde besluit wordt genomen volgens de in artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure.”.

3)

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

aan de eerste alinea wordt de volgende zin toegevoegd:

„De bevoegde autoriteit van een lidstaat mag dergelijke machtigingen onder dezelfde voorwaarden verlenen voor producten die worden ingevoerd uit een derde land dat is opgenomen in de in artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde lijst, indien de betrokken ingevoerde producten niet worden genoemd bij de voor dat land vermelde productcategorieën en/of oorsprong.”;

ii)

aan de derde alinea wordt de volgende zin toegevoegd:

„Vóór 1 juli 2012 verleende machtigingen verstrijken uiterlijk op 1 juli 2014.”;

b)

lid 6 wordt geschrapt.

4)

Bijlage III wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij de onderhavige verordening.

5)

Bijlage IV wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het bepaalde in punt 3, onder a) ii), en punt 5 van artikel 1 is evenwel van toepassing met ingang van 1 juli 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 juni 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25.

(3)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1. Verordening (EEG) nr. 2092/91 is met ingang van 1 januari 2009 ingetrokken bij en vervangen door Verordening (EG) nr. 834/2007.

(4)  PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1.

(5)  PB L 71 van 9.3.2012, blz. 42.

(6)  PB L 324 van 7.12.2011, blz. 9.


BIJLAGE I

„BIJLAGE III

LIJST VAN DERDE LANDEN EN DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7

ARGENTINIË

1.   Productcategorieën:

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (1)

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

Met uitzondering van dieren en dierlijke producten die zijn voorzien van aanduidingen aangaande omschakeling of zijn bestemd om daarvan te worden voorzien

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (2)

D

Met uitzondering van dierlijke producten die zijn voorzien van aanduidingen aangaande omschakeling of zijn bestemd om daarvan te worden voorzien

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.   Oorsprong: producten van de categorieën A, B en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Argentinië.

3.   Productienorm: Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.   Bevoegde autoriteit: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.   Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

www.oia.com.ar

6.   Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.

AUSTRALIË

1.   Productcategorieën:

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (3)

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (4)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.   Oorsprong: producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Australië.

3.   Productienorm: National standard for organic and bio-dynamic produce.

4.   Bevoegde autoriteit: Australian Quarantine and Inspection Service, www.aqis.gov.au.

5.   Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.   Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.

CANADA

1.   Productcategorieën:

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (5)

D

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder

E

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.   Oorsprong: producten van de categorieën A, B en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van de categorieën D en E die zijn geproduceerd in Canada.

3.   Productienorm: Organic Products Regulation.

4.   Bevoegde autoriteit: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca.

5.   Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.centifiedorganic.bc.ca

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.   Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:

30 juni 2014

COSTA RICA

1.   Productcategorieën:

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (6)

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (7)

D

Uitsluitend gewasproducten

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.   Oorsprong: producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Costa Rica.

3.   Productienorm: Reglamento sobre la agricultura orgánica.

4.   Bevoegde autoriteit: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm.

5.   Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.   Organen die het certificaat afgeven: Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.

INDIA

1.   Productcategorieën:

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (8)

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (9)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.   Oorsprong: producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in India.

3.   Productienorm:: National Programme for Organic Production.

4.   Bevoegde autoriteit: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic.

5.   Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.com

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd (NOCA Pvt. Ltd)

www.nocaindia.com

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.in.sgs.com

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

6.   Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.

ISRAËL

1.   Productcategorieën:

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (10)

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (11)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.   Oorsprong: producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Israël of die in Israël zijn ingevoerd:

hetzij uit de Unie,

hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend.

3.   Productienorm: National Standard for organically grown plants and their products.

4.   Bevoegde autoriteit: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il.

5.   Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

IL-ORG-005

LAB-PATH Ltd

www.lab-path.co.il

6.   Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.

JAPAN

1.   Productcategorieën:

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (12)

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (13)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.   Oorsprong: producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Japan.

3.   Productienorm: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.   Bevoegde autoriteit: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp,

5.   Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/organic

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

http://ecocert.qai.jp

JP-BIO-007

Japan Certification Services, Inc.

www.pure-foods.co.jp

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

www.omicnet.com/index.html.en

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

www.yuukinin.jimdo.com

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

JP-BIO-023

Minkan Inasaku Kenkyujo Ninsyo Center

http://inasaku.or.tv/center/

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

6.   Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: 30 juni 2013.

ZWITSERLAND

1.   Productcategorieën:

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (14)

A

Met uitzondering van producten die tijdens de omschakelingsperiode zijn geproduceerd

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

Met uitzondering van producten die tijdens de omschakelingsperiode zijn geproduceerd

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (15)

D

Met uitzondering van producten die een ingrediënt van agrarische oorsprong bevatten dat tijdens de omschakelingsperiode is geproduceerd

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder

E

Met uitzondering van producten die een ingrediënt van agrarische oorsprong bevatten dat tijdens de omschakelingsperiode is geproduceerd

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.   Oorsprong: producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van de categorieën D en E die zijn geproduceerd in Zwitserland of die in Zwitserland zijn ingevoerd:

hetzij uit de Unie,

hetzij uit een derde land dat door Zwitserland is erkend als land waar de producten zijn geproduceerd en gecontroleerd volgens voorschriften die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Zwitserse wetgeving zijn vastgesteld.

3.   Productienorm: Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs.

4.   Bevoegde autoriteit: Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.   Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.   Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.

TUNESIË

1.   Productcategorieën:

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (16)

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (17)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.   Oorsprong: producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Tunesië.

3.   Productienorm: Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.   Bevoegde autoriteit: Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn.

5.   Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-002

Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC

www.imcert.it

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institute.com

TN-BIO-005

Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA)

www.icea.info

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

6.   Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: 30 juni 2013.

VERENIGDE STATEN

1.   Productcategorieën:

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

Met betrekking tot geïmporteerde appelen en peren moet een door het bevoegde controleorgaan of door de bevoegde controlerende autoriteit afgegeven certificaat worden overgelegd waaruit blijkt dat dit fruit tijdens het productieproces niet is behandeld met antibiotica ter bestrijding van bacterievuur (zoals tetracycline en streptomycine).

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (18)

D

Met betrekking tot geïmporteerde verwerkte appelen en peren moet een door het bevoegde controleorgaan of door de bevoegde controlerende autoriteit afgegeven certificaat worden overgelegd waaruit blijkt dat dit fruit tijdens het productieproces niet is behandeld met antibiotica ter bestrijding van bacterievuur (zoals tetracycline en streptomycine).

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder

E

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.   Oorsprong: producten van de categorieën A, B en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van de categorieën D en E die in de Verenigde Staten zijn geteeld of in de Verenigde Staten zijn ingevoerd overeenkomstig de wetgeving van de VS.

3.   Productienorm: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.   Bevoegde autoriteit: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.   Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS - Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

US-ORG-005

BioAgriCert

www.bioagricert.org/English/index.php

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

www.agr.mt.gov.organic/Program.asp

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA-New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

www.agr.state.tx.us

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

6.   Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: 30 juni 2015.

NIEUW-ZEELAND

1.   Productcategorieën:

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (19)

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

Met uitzondering van dieren en dierlijke producten die zijn voorzien van aanduidingen aangaande omschakeling of die zijn bestemd zijn om daarvan te worden voorzien

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (20)

D

Met uitzondering van dierlijke producten die zijn voorzien van aanduidingen aangaande omschakeling of zijn bestemd om daarvan te worden voorzien

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.   Oorsprong: producten van de categorieën A, B en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Nieuw-Zeeland of die in Nieuw-Zeeland zijn ingevoerd:

hetzij uit de Unie,

hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend,

hetzij uit een derde land waarvan de voorschriften voor de productie en de controle van landbouwproducten, op basis van de garanties en gegevens die door de bevoegde autoriteit van dit land overeenkomstig de bepalingen van het MAF zijn verstrekt, gelijkwaardig worden geacht aan het Official Organic Assurance Programme van het MAF, en mits alleen biologisch geproduceerde ingrediënten in Nieuw-Zeeland worden ingevoerd die bestemd zijn om, tot maximaal 5 % van de producten van agrarische oorsprong, te worden verwerkt in producten van categorie D die in Nieuw-Zeeland worden bereid.

3.   Productienorm: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.   Bevoegde autoriteit: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.gov.nz/industry/sectors/organics/

5.   Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

NZ-BIO-001

Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.   Organen die het certificaat afgeven: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).

7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.”


(1)  Met uitzondering van zeewier.

(2)  Met uitzondering van wijn en gist.

(3)  Met uitzondering van zeewier.

(4)  Met uitzondering van wijn en gist.

(5)  Met uitzondering van wijn.

(6)  Met uitzondering van zeewier.

(7)  Met uitzondering van wijn en gist.

(8)  Met uitzondering van zeewier.

(9)  Met uitzondering van wijn en gist.

(10)  Met uitzondering van zeewier.

(11)  Met uitzondering van wijn en gist.

(12)  Met uitzondering van zeewier.

(13)  Met uitzondering van wijn en gist.

(14)  Met uitzondering van zeewier.

(15)  Met uitzondering van wijn en gist.

(16)  Met uitzondering van zeewier.

(17)  Met uitzondering van wijn en gist.

(18)  Vanaf 1 augustus 2012 met inbegrip van wijn.

(19)  Met uitzondering van zeewier.

(20)  Met uitzondering van wijn en gist.


BIJLAGE II

„BIJLAGE IV

LIJST VAN DE VOOR GELIJKWAARDIGHEIDSDOELEINDEN ERKENDE CONTROLEORGANEN EN CONTROLERENDE AUTORITEITEN MET DE DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10

Voor de toepassing van deze bijlage worden de productcategorieën aangeduid met de volgende codes:

A: Onverwerkte plantaardige producten

B: Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

C: Aquacultuurproducten en zeewieren

D: Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

E: Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder (1)

F: Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

Tenzij anders vermeld, wordt bij elk controleorgaan en elke controlerende autoriteit onder punt 2 een internetadres opgegeven waarop de in artikel 10, lid 2, onder e), bedoelde internetsite met de lijst van aan het controlesysteem onderworpen marktdeelnemers te vinden is, alsmede een contactpunt waar gemakkelijk informatie kan worden verkregen over de certificeringsstatus van de marktdeelnemers, de betrokken productcategorieën en de geschorste en gedecertificeerde marktdeelnemers en producten.

„Abcert AG”

1.

Adres: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, DUITSLAND

2.

Internetadres: http://www.abcert.de

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbeidzjan

AZ-BIO-137

x

x

Belarus

BY-BIO-137

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Rusland

RU-BIO-137

x

Oekraïne

UA-BIO-137

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Agreco R.F. Göderz GmbH”

1.

Adres: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, DUITSLAND

2.

Internetadres: http://agrecogmbh.de

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbeidzjan

AZ-BIO-151

x

Kameroen

CM-BIO-151

x

x

Moldavië

MD-BIO-151

x

x

Ghana

GH-BIO-151

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Albinspekt”

1.

Adres: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, ALBANIË

2.

Internetadres: http://www.albinspekt.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanië

AL-BIO-139

x

x

Kosovo (2)

XK-BIO-139

x

x

4.

Uitzonderingen: Omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: Tot en met 30 juni 2015

„Argencert SA”

1.

Adres: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso „B”, C1072AAT Buenos Aires, ARGENTINIË

2.

Internetadres: http://www.argencert.co.ar

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Chili

CL-BIO-138

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Australian Certified Organic”

1.

PO Box 530 — 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, AUSTRALIË

2.

Internetadres: http://www.australianorganic.com.au

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Australië

AU-BIO-107

x

Cookeilanden

CK-BIO-107

x

Fiji

FJ-BIO-107

x

x

Falklandeilanden

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Zuid-Korea

KR-BIO-107

x

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Papoea-Nieuw-Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapore

SG-BIO-107

x

x

Thailand

TH-BIO-107

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Austria Bio Garantie GmbH”

1.

Adres: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, OOSTENRIJK

2.

Internetadres: http://www.abg.at

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Bosnië en Herzegovina

BA-BIO-131

x

Kroatië

HR-BIO-131

x

Cuba

CU-BIO-131

x

Iran

IR-BIO-131

x

Jordanië

JO-BIO-131

x

Kazachstan

KZ-BIO-131

x

Kosovo (3)

XK-BIO-131

x

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK-BIO-131

x

Mexico

MX-BIO-131

x

Moldavië

MD-BIO-131

x

Montenegro

ME-BIO-131

x

Rusland

RU-BIO-131

x

Servië

RS-BIO-131

x

Turkije

TR-BIO-131

x

Oekraïne

UA-BIO-131

x

Oezbekistan

ZU-BIO-131

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„BCS Öko-Garantie GmbH”

1.

Adres: Cimbernstraße 21, 90402 Nürnberg, DUITSLAND

2.

Internetadres: http://www.bcs-oeko.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanië

AL-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Belarus

BY-BIO-141

x

x

Bolivia

BO-BIO-141

x

x

Brazilië

BR-BIO-141

x

x

x

Cambodja

KH-BIO-141

x

x

Tsjaad

TD-BIO-141

x

Chili

CL-BIO-141

x

x

x

x

China

CN-BIO-141

x

x

x

Colombia

CO-BIO-141

x

x

Ivoorkust

CI-BIO-141

x

Kroatië

HR-BIO-141

x

Cuba

CU-BIO-141

x

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-141

x

x

Ecuador

EC-BIO-141

x

x

x

Egypte

EG-BIO-141

x

x

El Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

Ethiopië

ET-BIO-141

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

Hongkong

HK-BIO-141

x

Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Kenia

KE-BIO-141

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Mexico

MX-BIO-141

x

x

x

Moldavië

MD-BIO-141

x

x

Mozambique

MZ-BIO-141

x

x

Nicaragua

NI-BIO-141

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filipijnen

PH-BIO-141

x

x

Rusland

RU-BIO-141

x

x

Saudi-Arabië

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Servië

RS-BIO-141

x

x

Zuid-Afrika

ZA-BIO-141

x

x

x

Sudan

SD-BIO-141

x

x

Swaziland

SZ-BIO-141

x

x

Frans-Polynesië

PF-BIO-141

x

x

Taiwan

TW-BIO-141

x

x

Thailand

TH-BIO-141

x

x

Turkije

TR-BIO-141

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Bio Latina Certificadora”

1.

Adres: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, PERU

2.

Internetadres: http://www.biolatina.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Peru

PE-BIO-118

x

x

Bolivia

BO-BIO-118

x

x

Nicaragua

NI-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Colombia

CO-BIO-118

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

 

Mexico

MX-BIO-118

x

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

El Salvador

SV-BIO-118

x

 

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Bioagricert srl”

1.

Adres: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bolognia, ITALIË

2.

Internetadres: http://bioagricert.org

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

China

CN-BIO-132

x

x

Frans-Polynesië

PF-BIO-132

x

x

Mexico

MX-BIO-132

x

x

Servië

RS-BIO-132

x

Zuid-Korea

KR-BIO-132

x

x

Thailand

TH-BIO-132

x

x

Oekraïne

UA-BIO-132

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„BioGro New Zealand Limited”

1.

Adres: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, NIEUW-ZEELAND

2.

Internetadres: http://www.biogro.co.nz

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015.

„Bolicert Ltd”

1.

Adres: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, BOLIVIA

2.

Internetadres: http://www.bolicert.org

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-126

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Caucacert Ltd”

1.

Adres: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, GEORGIË

2.

Internetadres: http://www.caucascert.ge

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Georgië

GE-BIO-117

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„CCOF Certification Services”

1.

Adres: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060 USA

2.

Internetadres: http://www.ccof.org

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Canada

CA-BIO-105

x

x

Mexico

MX-BIO-105

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„CCPB Srl”

1.

Adres: Via Jacopo Barozzi N.8, 40126 Bologna, ITALIË

2.

Internetadres: http://www.ccpb.it

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

China

CN-BIO-102

x

x

Kroatië

HR-BIO-102

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Center of Organic Agriculture in Egypt”

1.

Adres: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O.Box 1535 Alf Maskan 11777, Cairo, EGYPTE

2.

Internetadres: http://www.coae-eg.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Egypte

EG-BIO-125

x

x

x

Saudi-Arabië

SA-BIO-125

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1.

Adres: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, DUITSLAND

2.

Internetadres: http://www.ceres-cert.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanië

AL-BIO-140

x

x

Bolivia

BO-BIO-140

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Chili

CL-BIO-140

x

x

x

China

CN-BIO-140

x

x

x

Colombia

CO-BIO-140

x

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egypte

EG-BIO-140

x

x

x

Ethiopië

ET-BIO-140

x

x

x

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonesië

ID-BIO-140

x

x

x

Jamaica

JM-BIO-140

x

x

x

Kenia

KE-BIO-140

x

x

x

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK-BIO-140

x

x

x

Mexico

MX-BIO-140

x

x

x

Moldavië

MD-BIO-140

x

x

x

Marokko

MA-BIO-140

x

x

x

Papoea-Nieuw-Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Filipijnen

PH-BIO-140

x

x

x

Rusland

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saudi-Arabië

SA-BIO-140

x

x

x

Servië

RS-BIO-140

x

x

x

Singapore

SG-BIO-140

x

x

x

Zuid-Afrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-140

x

x

x

Thailand

TH-BIO-140

x

x

x

Turkije

TR-BIO-140

x

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Oekraïne

UA-BIO-140

x

x

x

Oezbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1.

Adres: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026, MEXICO

2.

Internetadres: http://www.certimexsc.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Mexico

MX-BIO-104

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Certisys”

1.

Adres: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, BELGIË

2.

Internetadres: http://www.certisys.eu

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Control Union Certifications”

1.

Adres: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, NEDERLAND

2.

Internetadres: http://certification.controlunion.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanië

AL-BIO-149

x

x

China

CN-BIO-149

x

x

Colombia

CO-BIO-149

x

x

Ivoorkust

CI-BIO-149

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-149

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

Ethiopië

ET-BIO-149

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

Indonesië

ID-BIO-149

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

Zuid-Korea

KR-BIO-149

x

x

Kirgizië

KG-BIO-149

x

x

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK-BIO-149

x

x

Maleisië

MY-BIO-149

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

Mexico

MX-BIO-149

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

Filipijnen

PH-BIO-149

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

Zuid-Afrika

ZA-BIO-149

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

Tanzania

TZ-BIO-149

x

x

Thailand

TH-BIO-149

x

x

Oost-Timor

TL-BIO-149

x

x

Turkije

TR-BIO-149

x

x

Oekraïne

UA-BIO-149

x

x

Verenigde Arabische Emiraten

AE-BIO-149

x

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Doalnara Certified Organic Korea, LLC”

1.

Adres: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, ZUID-KOREA

2.

Internetadres: http://dcok.systemdcok.or.kr

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Zuid-Korea

KR-BIO-129

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Ecocert SA”

1.

Adres: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, FRANKRIJK

2.

Internetadres: http://www.ecocert.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Algerije

DZ-BIO-154

x

x

Andorra

AD-BIO-154

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosnië en Herzegovina

BA-BIO-154

x

x

Brazilië

BR-BIO-154

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Cambodja

KH-BIO-154

x

x

Kameroen

CM-BIO-154

x

x

Canada

CA-BIO-154

x

Tsjaad

TD-BIO-154

x

China

CN-BIO-154

x

x

Colombia

CO-BIO-154

x

x

Comoren

KM-BIO-154

x

x

Ivoorkust

CI-BIO-154

x

x

Kroatië

HR-BIO-154

x

x

Cuba

CU-BIO-154

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-154

x

x

Ecuador

EC-BIO-154

x

x

Fiji

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinee

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haïti

HT-BIO-154

x

Indonesië

ID-BIO-154

x

Iran

IR-BIO-154

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-154

x

Kenia

KE-BIO-154

x

x

Koeweit

KW-BIO-154

x

x

Kirgizië

KK-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK-BIO-154

x

x

Madagascar

MG-BIO-154

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Maleisië

MY-BIO-154

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Mauritius

MU-BIO-154

x

x

Mexico

MX-BIO-154

x

x

Moldavië

MD-BIO-154

x

x

Monaco

MC-BIO-154

x

Marokko

MA-BIO-154

x

x

Mozambique

MZ-BIO-154

x

x

Namibië

NA-BIO-154

x

Nepal

NP-BIO-154

x

x

Pakistan

PK-BIO-154

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

x

Filipijnen

PH-BIO-154

x

x

Rusland

RU-BIO-154

x

Rwanda

RW-BIO-154

x

x

Sao Tomé en Principe

ST-BIO-154

x

x

Saudi-Arabië

SA-BIO-154

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Servië

RS-BIO-154

x

x

Zuid-Afrika

ZA-BIO-154

x

x

Sudan

SD-BIO-154

x

Swaziland

SZ-BIO-154

x

x

Syrië

SY-BIO-154

x

x

Tanzania

TZ-BIO-154

x

x

Thailand

TH-BIO-154

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Turkije

TR-BIO-154

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Oekraïne

UA-BIO-154

x

Verenigde Arabische Emiraten

AE-BIO-154

x

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

Vietnam

VN-BIO-154

x

x

Zambia

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Ecoglobe”

1.

Adres: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Jerevan, ARMENIË

2.

Internetadres: http://www.ecoglobe.am

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenië

AM-BIO-112

x

x

Rusland

RU-BIO-112

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu”

1.

Adres: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, TURKIJE

2.

Internetadres: http://www.etko.org

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbeidzjan

AZ-BIO-109

x

x

Georgië

GE-BIO-109

x

Kazachstan

KZ-BIO-109

x

x

Rusland

RU-BIO-109

x

x

Servië

RS-BIO-109

x

x

Turkije

TR-BIO-109

x

x

x

Oekraïne

UA-BIO-109

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”

1.

Adres: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604 USA

2.

Internetadres: http://www.qcsinfo.org

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Ecuador

EC-BIO-144

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

Mexico

MX-BIO-144

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„IBD Certifications Ltd”

1.

Adres: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, BRAZILIË

2.

Internetadres: http://www.ibd.com.br

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazilië

BR-BIO-122

x

x

x

x

China

CN-BIO-122

x

x

Mexico

MX-BIO-122

x

<p 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving