Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.92

VERORDENING (EU) 2017/1777 VAN DE COMMISSIE

van 29 september 2017

tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600, met klei gemengde houtskool, dichloorprop-P, ethefon, etridiazool, flonicamid, fluazifop-P, waterstofperoxide, metaldehyde, penconazool, spinetoram, tau-fluvalinaat en Urtica spp. in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor dichloorprop-P, ethefon, flonicamid, fluazifop-P en metaldehyde zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor penconazool zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij die verordening. Voor etridiazool, spinetoram en tau-fluvalinaat zijn MRL's vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening. Voor Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600, met klei gemengde houtskool, waterstofperoxide, en Urtica spp. zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en die stoffen zijn evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op citrusvruchten van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof dichloorprop-P bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat ethefon betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor Japanse persimoenen. Wat etridiazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor cucurbitaceae met eetbare schil. Wat flonicamid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor abrikozen, sluitkolen, bonen en erwten (met peul) en suikerbiet. Wat fluazifop-P betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor wortels en courgettes. Wat metaldehyde betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor preien. Wat penconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor druiven. Wat spinetoram betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor kersen, rubussoorten, „ander kleinfruit en besvruchten”, „slasoorten”, „spinazie en dergelijke bladgroente”, „kruiden en eetbare bloemen”, preien en kruidenthee van bladeren en kruiden. Wat tau-fluvalinaat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor citrusvruchten.

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn die aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(6)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede advies over spinetoram geconcludeerd dat, wat het gebruik ervan op andijvie betreft, een risico voor de consument niet kan worden uitgesloten. De bestaande MRL moet daarom behouden blijven.

(7)

Wat flonicamid betreft, heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL's voor verschillende producten van dierlijke oorsprong te verhogen om het beoogde gebruik van die werkzame stof op suikerbiet mogelijk te maken.

(8)

Voor etridiazool kon de EFSA geen conclusies trekken over de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding, aangezien bepaalde informatie ontbrak en verder onderzoek door risicomanagers nodig was. Tijdens zijn vergadering van 29 mei 2015 heeft het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders opgemerkt dat de betrokken stof geen relevante metabolieten produceert van significante toxiciteit of in een gehalte dat tot hogere dan verwaarloosbare blootstelling leidt (3). Het is daarom passend om het MRL voor cucurbitaceae met eetbare schil in Verordening (EG) nr. 396/2005 vast te stellen op 0,4 mg/kg, hetgeen overeenkomt met de goede landbouwpraktijken.

(9)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(10)

Voor Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24 en Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600 heeft de EFSA conclusies over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van die werkzame stoffen als bestrijdingsmiddel ingediend (4). Voor al deze stoffen kon de EFSA geen conclusies trekken over de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding, aangezien bepaalde informatie ontbrak en verder onderzoek door risicomanagers nodig was. Verder onderzoek werd uitgevoerd en beschreven in de overeenkomstige evaluatieverslagen (5), waarin werd geconcludeerd dat het risico van de metabolieten van deze stoffen voor de mens verwaarloosbaar is. Gezien die conclusies is de Commissie van oordeel dat die stoffen moeten worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Met klei gemengde houtskool, waterstofperoxide en Urtica spp. zijn respectievelijk bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/428 van de Commissie (6), Uitvoeringsverordening (EU) 2017/409 van de Commissie (7) en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/419 van de Commissie (8) als basisstof goedgekeurd. Naar verwachting leiden de voorwaarden voor het gebruik van die werkzame stoffen niet tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen of diervoeders die een risico voor de consument kunnen vormen. Daarom moeten deze stoffen worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

Op grond van de met redenen omklede adviezen en de conclusies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(13)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 september 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dichlorprop-P in citrus fruits. EFSA Journal 2017;15(4):4834 (24 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ethephon in kaki/Japanese persimmons. EFSA Journal 2017;15(3):4747 (17 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for etridiazole in various crops. EFSA Journal 2017;15(3):4736 (19 blz.).

Reasoned opinion on modification of existing maximum residue levels for flonicamid in various commodities. EFSA Journal 2017;15(3):4748 (20 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazifop-P in carrots, tomatoes and courgettes. EFSA Journal 2017;15(5):4831 (32 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metaldehyde in leek. EFSA Journal 2017;15(3):4740 (15 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for penconazole in grapes. EFSA Journal 2017;15(4):4768 (15 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spinetoram in various crops. EFSA Journal 2017;15(5):4867 (34 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops. EFSA Journal 2014;12(1):3548 (49 blz.).

(3) Review report for the active substance etridiazole (SANCO/13145/2010 Final).

(4) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24. EFSA Journal 2016;14(6):4494 (18 blz.).

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600. EFSA Journal 2016;14(1):4359 (37 blz.).

(5) Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 (SANTE/12037/2016 Rev. 1).

Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600 (SANTE/10008/2016 Rev. 2).

(6) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/428 van de Commissie van 10 maart 2017 tot goedkeuring van de basisstof met klei gemengde houtskool overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 66 van 11.3.2017, blz. 1).

(7) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/409 van de Commissie van 8 maart 2017 tot goedkeuring van de basisstof waterstofperoxide overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 63 van 9.3.2017, blz. 95).

(8) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/419 van de Commissie van 9 maart 2017 tot goedkeuring van de basisstof Urtica spp. overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 64 van 10.3.2017, blz. 4).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor dichloorprop-P, ethefon, flonicamid, fluazifop-P, metaldehyde en penconazool vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Dichloorprop (som van dichloorprop (inclusief dichloorprop-P) en zouten, esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als dichloorprop) (R)

Ethefon

Flonicamid: som van flonicamid, TFNA en TFNG, uitgedrukt als flonicamid (R)

Fluazifop-P (som van alle samenstellende isomeren van fluazifop en esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als fluazifop)

Metaldehyde

Penconazool (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

       

0,05 (*1)

 

0110000

Citrusvruchten

0,3

0,05 (*1)

0,15 (+)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

           

0110020

Sinaasappelen

           

0110030

Citroenen

           

0110040

Limoenen/lemmetjes

           

0110050

Mandarijnen

           

0110990

Overige

           

0120000

Noten

0,02 (*1)

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0120010

Amandelen

 

0,1

       

0120020

Paranoten

 

0,1

       

0120030

Cashewnoten

 

0,1

       

0120040

Kastanjes

 

0,1

       

0120050

Kokosnoten

 

0,1

       

0120060

Hazelnoten

 

0,2

       

0120070

Macadamianoten

 

0,1

       

0120080

Pecannoten

 

0,1

       

0120090

Pijnboompitten

 

0,1

       

0120100

Pistaches

 

0,1

       

0120110

Walnoten

 

0,5

       

0120990

Overige

 

0,1

       

0130000

Pitvruchten

0,02 (*1)

 

0,3

0,01 (*1)

 

0,2

0130010

Appelen

 

0,8

       

0130020

Peren

 

0,05 (*1)

       

0130030

Kweeperen

 

0,05 (*1)

       

0130040

Mispels

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0130990

Overige

 

0,05 (*1)

       

0140000

Steenvruchten

0,02 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0140010

Abrikozen

 

0,05 (*1)

0,3

   

0,1

0140020

Kersen (zoet)

 

5

0,4 (+)

   

0,05 (*1)

0140030

Perziken

 

0,05 (*1)

0,4

   

0,1

0140040

Pruimen

 

0,05 (*1)

0,3 (+)

   

0,05 (*1)

0140990

Overige

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

   

0,05 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

     

0151000

a)

druiven
     

0,01 (*1)

 

0,4

0151010

Tafeldruiven

 

1

       

0151020

Wijndruiven

 

2

       

0152000

b)

aardbeien
 

0,05 (*1)

 

0,2 (+)

 

0,5

0153000

c)

rubussoorten
 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0153010

Bramen/braambessen

         

0,1

0153020

Dauwbramen

         

0,05 (*1)

0153030

Frambozen (geel en rood)

         

0,1

0153990

Overige

         

0,05 (*1)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
     

0,1

   

0154010

Blauwe bessen

 

20

     

0,05 (*1)

0154020

Veenbessen

 

0,05 (*1)

     

0,05 (*1)

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0,05 (*1)

     

0,5

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0,05 (*1)

     

0,05 (*1)

0154050

Rozenbottels

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0154080

Vlierbessen

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0154990

Overige

 

0,05 (*1)

     

0,05 (*1)

0160000

Diverse vruchten met

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0161000

a)

eetbare schil
           

0161010

Dadels

 

0,05 (*1)

       

0161020

Vijgen

 

3

       

0161030

Tafelolijven

 

7

       

0161040

Kumquats

 

0,05 (*1)

       

0161050

Carambola's

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0,3

     

(*2)

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0161990

Overige

 

0,05 (*1)

       

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0,05 (*1)

       

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

           

0162020

Lychees

           

0162030

Passievruchten/maracuja's

           

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

         

(*2)

0162050

Sterappelen

         

(*2)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

         

(*2)

0162990

Overige

           

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
           

0163010

Avocado's

 

0,05 (*1)

       

0163020

Bananen

 

0,05 (*1)

       

0163030

Mango's

 

0,05 (*1)

       

0163040

Papaja's

 

0,05 (*1)

       

0163050

Granaatappels

 

0,05 (*1)

       

0163060

Cherimoya's

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0163070

Guaves

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0163080

Ananassen

 

2

       

0163090

Broodvruchten

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0163100

Doerians

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0163990

Overige

 

0,05 (*1)

       

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

           

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,02 (*1)

0,05 (*1)

     

0,05 (*1)

0211000

a)

aardappelen
   

0,09

0,15

0,15 (+)

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
   

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0212010

Cassave/maniok

     

0,01 (*1)

   

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

     

0,01 (*1)

   

0212030

Yams

     

0,15

   

0212040

Arrowroot/pijlwortel

     

0,01 (*1)

 

(*2)

0212990

Overige

     

0,01 (*1)

   

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
   

0,03 (*1)

 

(+)

 

0213010

Rode bieten

     

0,5

0,3

 

0213020

Wortels

     

0,4

0,3

 

0213030

Knolselderij

     

0,5

0,3

 

0213040

Mierikswortels

     

0,5

0,3

 

0213050

Aardperen/topinamboers

     

0,5

0,3

 

0213060

Pastinaken

     

0,5

0,3

 

0213070

Wortelpeterselie

     

0,5

0,3

 

0213080

Radijzen

     

0,5

0,3

 

0213090

Schorseneren

     

0,5

0,3

 

0213100

Koolrapen

     

0,5

0,05 (*1)

 

0213110

Rapen

     

0,5

0,3

 

0213990

Overige

     

0,5

0,05 (*1)

 

0220000

Bolgewassen

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0220010

Knoflook

     

0,3

   

0220020

Uien

     

0,3

   

0220030

Sjalotten

     

0,3

   

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

     

0,01 (*1)

   

0220990

Overige

     

0,01 (*1)

   

0230000

Vruchtgroenten

0,02 (*1)

         

0231000

a)

Solanaceae
           

0231010

Tomaten

 

2

0,5 (+)

0,01 (*1)

0,15 (+)

0,1

0231020

Paprika's

 

0,05 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,2

0231030

Aubergines

 

0,05 (*1)

0,5 (+)

1

0,15 (+)

0,1

0231040

Okra's, okers

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0231990

Overige

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0,05 (*1)

0,5

0,03

0,05 (*1)

0,1

0232010

Komkommers

           

0232020

Augurken

           

0232030

Courgettes

   

(+)

     

0232990

Overige

           

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0,05 (*1)

0,4 (+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,1

0233010

Meloenen

           

0233020

Pompoenen

           

0233030

Watermeloenen

           

0233990

Overige

           

0234000

d)

suikermais
 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

(+)

0,05 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
   

0,03 (*1)

 

0,4

 

0241010

Broccoli

           

0241020

Bloemkolen

           

0241990

Overige

           

0242000

b)

sluitkoolachtigen
       

0,4

 

0242010

Spruitjes

   

0,6

     

0242020

Sluitkolen

   

0,5

     

0242990

Overige

   

0,03 (*1)

     

0243000

c)

bladkoolachtigen
   

0,03 (*1)

 

0,4

 

0243010

Chinese kool/petsai

           

0243020

Boerenkolen

           

0243990

Overige

           

0244000

d)

koolrabi's
   

0,03 (*1)

 

0,15

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0,05 (*1)

     

0,05 (*1)

0251000

a)

slasoorten

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,02

2 (+)

 

0251010

Veldsla

           

0251020

Sla

           

0251030

Andijvie

           

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

           

0251050

Winterkers

         

(*2)

0251060

Raketsla/rucola

           

0251070

Rode amsoi

         

(*2)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

           

0251990

Overige

           

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,02

2 (+)

 

0252010

Spinazie

           

0252020

Postelein

         

(*2)

0252030

Snijbiet

           

0252990

Overige

           

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0254000

d)

waterkers

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,05 (*1)

 

6

0,02

2

 

0256010

Kervel

           

0256020

Bieslook

           

0256030

Bladselderij/snijselder

           

0256040

Peterselie

           

0256050

Salie

         

(*2)

0256060

Rozemarijn

         

(*2)

0256070

Tijm

         

(*2)

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

         

(*2)

0256090

Laurierblad

         

(*2)

0256100

Dragon

         

(*2)

0256990

Overige

           

0260000

Peulgroenten

0,02 (*1)

0,05 (*1)

     

0,05 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

   

1,5

1,5

0,4

 

0260020

Bonen (zonder peul)

   

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,3

 

0260030

Erwten (met peul)

   

1,5

1,5

0,4

 

0260040

Erwten (zonder peul)

   

0,7

1,5

0,3

 

0260050

Linzen

   

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0260990

Overige

   

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0270000

Stengelgroenten

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

     

0270010

Asperges

     

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270020

Kardoenen

     

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270030

Bleekselderij

     

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270040

Knolvenkel

     

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270050

Artisjokken

     

0,9

0,07 (+)

0,2

0270060

Preien

     

0,01 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0270070

Rabarber

     

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270080

Bamboescheuten

     

0,01 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0270090

Palmharten

     

0,01 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0270990

Overige

     

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

           

0280020

Wilde paddenstoelen

           

0280990

Mossen en korstmossen

           

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

4

0,2

0,05 (*1)

0300010

Bonen

           

0300020

Linzen

           

0300030

Erwten

           

0300040

Lupinen/lupinebonen

           

0300990

Overige

           

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (*1)

       

0,05 (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

           

0401010

Lijnzaad

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401040

Sesamzaad

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,6

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,1

0,6

 

0401060

Koolzaad

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401070

Sojabonen

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

15

0,6

 

0401080

Mosterdzaad

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

4

0,6

 

0401090

Katoenzaad

 

6

0,2

0,01 (*1)

0,6

 

0401100

Pompoenzaad

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

5

0,6

 

0401110

Saffloerzaad

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

(*2)

0401120

Bernagiezaad

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

4

0,6

(*2)

0401130

Huttentutzaad

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

(*2)

0401140

Hennepzaad

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,6

 

0401150

Wonderbonen

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0401990

Overige

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

   

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

10

       

0402020

Palmpitten

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0402030

Palmvruchten

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0402040

Kapok

 

0,05 (*1)

     

(*2)

0402990

Overige

 

0,05 (*1)

       

0500000

GRANEN

     

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0500010

Gerst

0,1

1

0,4

     

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

     

0500030

Mais

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

     

0500040

Gierst/pluimgierst

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

     

0500050

Haver

0,1

0,05 (*1)

0,4

     

0500060

Rijst

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

     

0500070

Rogge

0,1

1

2 (+)

     

0500080

Sorghum

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

     

0500090

Tarwe

0,1

1

2 (+)

     

0500990

Overige

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

     

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0610000

Thee

     

0,05 (*1)

 

0,1

0620000

Koffiebonen

     

0,05 (*1)

 

(*2)

0630000

Kruidenthee van

         

(*2)

0631000

a)

bloemen
     

0,04 (*1) (+)

 

(*2)

0631010

Kamille

         

(*2)

0631020

Hibiscus/roselle

         

(*2)

0631030

Roos

         

(*2)

0631040

Jasmijn

         

(*2)

0631050

Lindebloesem

         

(*2)

0631990

Overige

         

(*2)

0632000

b)

bladeren en kruiden
     

0,04 (*1) (+)

 

(*2)

0632010

Aardbei

         

(*2)

0632020

Rooibos

         

(*2)

0632030

Maté

         

(*2)

0632990

Overige

         

(*2)

0633000

c)

wortels
     

4 (+)

 

(*2)

0633010

Valeriaan

         

(*2)

0633020

Ginseng

         

(*2)

0633990

Overige

         

(*2)

0639000

d)

alle andere delen van de plant
     

0,05 (*1)

 

(*2)

0640000

Cacaobonen

     

0,05 (*1)

 

(*2)

0650000

Carob/johannesbrood

     

0,05 (*1)

 

(*2)

0700000

HOP

0,1 (*1)

0,1 (*1)

3 (+)

0,05 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,5

0800000

SPECERIJEN

         

(*2)

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,1 (*1)

(*2)

0810010

Anijs

         

(*2)

0810020

Zwarte komijn

         

(*2)

0810030

Selderij

         

(*2)

0810040

Koriander

         

(*2)

0810050

Komijn

         

(*2)

0810060

Dille

         

(*2)

0810070

Venkel

         

(*2)

0810080

Fenegriek

         

(*2)

0810090

Nootmuskaat

         

(*2)

0810990

Overige

         

(*2)

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,1 (*1)

(*2)

0820010

Piment

         

(*2)

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

         

(*2)

0820030

Karwij

         

(*2)

0820040

Kardemom

         

(*2)

0820050

Jeneverbes

         

(*2)

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

         

(*2)

0820070

Vanille

         

(*2)

0820080

Tamarinde

         

(*2)

0820990

Overige

         

(*2)

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

(*2)

0830010

Kaneel

         

(*2)

0830990

Overige

         

(*2)

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

     

(+)

 

(*2)

0840010

Zoethout

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

(*2)

0840020

Gember

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

(*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

(*2)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

 

(+)

(*2)

0840990

Overige

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

(*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

(*2)

0850010

Kruidnagels

         

(*2)

0850020

Kappertjes

         

(*2)

0850990

Overige

         

(*2)

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

(*2)

0860010

Saffraan

         

(*2)

0860990

Overige

         

(*2)

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

(*2)

0870010

Foelie

         

(*2)

0870990

Overige

         

(*2)

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

(*2)

0900010

Suikerbiet

     

0,5

 

(*2)

0900020

Suikerriet

     

0,01 (*1)

 

(*2)

0900030

Wortelcichorei

     

0,01 (*1)

 

(*2)

0900990

Overige

     

0,01 (*1)

 

(*2)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

       

(+)

 

1010000

Weefsels van

       

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1011000

a)

varkens
           

1011010

Spier

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,03

0,02 (+)

   

1011020

Vetweefsel

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

   

1011030

Lever

0,05 (*1) (+)

0,4

0,03

0,03 (+)

   

1011040

Nier

0,1 (+)

0,4

0,03

0,06 (+)

   

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,1

0,4

0,03

0,06

   

1011990

Overige

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,01 (*1)

   

1012000

b)

runderen
           

1012010

Spier

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

   

1012020

Vetweefsel

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

   

1012030

Lever

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

   

1012040

Nier

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

   

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,4

0,04

0,07

   

1012990

Overige

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

   

1013000

c)

schapen
           

1013010

Spier

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

   

1013020

Vetweefsel

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

   

1013030

Lever

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

   

1013040

Nier

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

   

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,4

0,04

0,07

   

1013990

Overige

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

   

1014000

d)

geiten
           

1014010

Spier

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

   

1014020

Vetweefsel

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

   

1014030

Lever

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

   

1014040

Nier

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

   

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,4

0,04

0,07

   

1014990

Overige

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

   

1015000

e)

paardachtigen
         

(*2)

1015010

Spier

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02

 

(*2)

1015020

Vetweefsel

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04

 

(*2)

1015030

Lever

0,06

0,4

0,04

0,03

 

(*2)

1015040

Nier

0,7

0,4

0,04

0,07

 

(*2)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

(*2)

1015990

Overige

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

(*2)

1016000

f)

pluimvee
           

1016010

Spier

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,02 (+)

   

1016020

Vetweefsel

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02 (+)

   

1016030

Lever

0,05 (*1)

0,08

0,05

0,04 (+)

   

1016040

Nier

0,05 (*1)

0,08

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05 (*1)

0,08

0,03

0,04

   

1016990

Overige

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,01 (*1)

   

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
         

(*2)

1017010

Spier

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02

 

(*2)

1017020

Vetweefsel

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04

 

(*2)

1017030

Lever

0,06

0,4

0,04

0,03

 

(*2)

1017040

Nier

0,7

0,4

0,04

0,07

 

(*2)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

(*2)

1017990

Overige

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

(*2)

1020000

Melk

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Runderen

(+)

   

(+)

   

1020020

Schapen

(+)

   

(+)

   

1020030

Geiten

(+)

   

(+)

   

1020040

Paarden

           

1020990

Overige

           

1030000

Vogeleieren

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,1

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1030010

Kippen

           

1030020

Eenden

         

(*2)

1030030

Ganzen

         

(*2)

1030040

Kwartels

         

(*2)

1030990

Overige

         

(*2)

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

 

2)

In deel A van bijlage III worden de kolommen voor etridiazool, spinetoram en tau-fluvalinaat vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Etridiazool

Spinetoram (XDE-175)

Tau-fluvalinaat (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

     

0110000

Citrusvruchten

0,05 (*3)

0,2

0,4

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

     

0110020

Sinaasappelen

     

0110030

Citroenen

     

0110040

Limoenen/lemmetjes

     

0110050

Mandarijnen

     

0110990

Overige

     

0120000

Noten

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0120010

Amandelen

     

0120020

Paranoten

     

0120030

Cashewnoten

     

0120040

Kastanjes

     

0120050

Kokosnoten

     

0120060

Hazelnoten

     

0120070

Macadamianoten

     

0120080

Pecannoten

     

0120090

Pijnboompitten

     

0120100

Pistaches

     

0120110

Walnoten

     

0120990

Overige

     

0130000

Pitvruchten

0,05 (*3)

0,2

0,3

0130010

Appelen

     

0130020

Peren

     

0130030

Kweeperen

     

0130040

Mispels

     

0130050

Loquats/Japanse mispels

     

0130990

Overige

     

0140000

Steenvruchten

0,05 (*3)

   

0140010

Abrikozen

 

0,2

0,3

0140020

Kersen (zoet)

 

2

0,5

0140030

Perziken

 

0,3

0,3

0140040

Pruimen

 

0,05 (*3)

0,3

0140990

Overige

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

     

0151000

a)

druiven

0,05 (*3)

0,5

1

0151010

Tafeldruiven

     

0151020

Wijndruiven

     

0152000

b)

aardbeien

0,1

0,2

0,5

0153000

c)

rubussoorten

0,05 (*3)

1

0,5

0153010

Bramen/braambessen

     

0153020

Dauwbramen

     

0153030

Frambozen (geel en rood)

     

0153990

Overige

     

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,05 (*3)

0,4

0,5

0154010

Blauwe bessen

     

0154020

Veenbessen

     

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

     

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

     

0154050

Rozenbottels

     

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

     

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

     

0154080

Vlierbessen

     

0154990

Overige

     

0160000

Diverse vruchten met

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0161000

a)

eetbare schil
     

0161010

Dadels

     

0161020

Vijgen

     

0161030

Tafelolijven

     

0161040

Kumquats

     

0161050

Carambola's

     

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

     

0161070

Jambolans/djamblangs

     

0161990

Overige

     

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
     

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

     

0162020

Lychees

     

0162030

Passievruchten/maracuja's

     

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

     

0162050

Sterappelen

     

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

     

0162990

Overige

     

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
     

0163010

Avocado's

     

0163020

Bananen

     

0163030

Mango's

     

0163040

Papaja's

     

0163050

Granaatappels

     

0163060

Cherimoya's

     

0163070

Guaves

     

0163080

Ananassen

     

0163090

Broodvruchten

     

0163100

Doerians

     

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

     

0163990

Overige

     

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

     

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0211000

a)

aardappelen
   

0,01 (*3)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
   

0,01 (*3)

0212010

Cassave/maniok

     

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

     

0212030

Yams

     

0212040

Arrowroot/pijlwortel

     

0212990

Overige

     

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
     

0213010

Rode bieten

   

0,02

0213020

Wortels

   

0,02

0213030

Knolselderij

   

0,01 (*3)

0213040

Mierikswortels

   

0,01 (*3)

0213050

Aardperen/topinamboers

   

0,01 (*3)

0213060

Pastinaken

   

0,01 (*3)

0213070

Wortelpeterselie

   

0,01 (*3)

0213080

Radijzen

   

0,01 (*3)

0213090

Schorseneren

   

0,01 (*3)

0213100

Koolrapen

   

0,01 (*3)

0213110

Rapen

   

0,01 (*3)

0213990

Overige

   

0,01 (*3)

0220000

Bolgewassen

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0220010

Knoflook

 

0,05 (*3)

 

0220020

Uien

 

0,05 (*3)

 

0220030

Sjalotten

 

0,05 (*3)

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0,8

 

0220990

Overige

 

0,05 (*3)

 

0230000

Vruchtgroenten

     

0231000

a)

Solanaceae
 

0,5

 

0231010

Tomaten

0,05 (*3)

 

0,1

0231020

Paprika's

0,1

 

0,01 (*3)

0231030

Aubergines

0,05 (*3)

 

0,15

0231040

Okra's, okers

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0231990

Overige

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,4

0,2

 

0232010

Komkommers

   

0,05

0232020

Augurken

   

0,01 (*3)

0232030

Courgettes

   

0,01 (*3)

0232990

Overige

   

0,01 (*3)

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0233010

Meloenen

   

0,09

0233020

Pompoenen

   

0,01 (*3)

0233030

Watermeloenen

   

0,01 (*3)

0233990

Overige

   

0,01 (*3)

0234000

d)

suikermais

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen
     

0241010

Broccoli

   

0,4

0241020

Bloemkolen

   

0,1

0241990

Overige

   

0,01 (*3)

0242000

b)

sluitkoolachtigen
     

0242010

Spruitjes

   

0,1

0242020

Sluitkolen

   

0,2

0242990

Overige

   

0,01 (*3)

0243000

c)

bladkoolachtigen
   

0,01 (*3)

0243010

Chinese kool/petsai

     

0243020

Boerenkolen

     

0243990

Overige

     

0244000

d)

koolrabi's
   

0,07

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

0,05 (*3)

   

0251000

a)

slasoorten
   

0,7

0251010

Veldsla

 

4

 

0251020

Sla

 

10

 

0251030

Andijvie

 

0,05 (*3)

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

4

 

0251050

Winterkers

 

4

 

0251060

Raketsla/rucola

 

4

 

0251070

Rode amsoi

 

4

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

4

 

0251990

Overige

 

4

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
 

1,5

0,01 (*3)

0252010

Spinazie

     

0252020

Postelein

     

0252030

Snijbiet

     

0252990

Overige

     

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten
 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0254000

d)

waterkers
 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof
 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
 

4

0,01 (*3)

0256010

Kervel

     

0256020

Bieslook

     

0256030

Bladselderij/snijselder

     

0256040

Peterselie

     

0256050

Salie

     

0256060

Rozemarijn

     

0256070

Tijm

     

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

     

0256090

Laurierblad

     

0256100

Dragon

     

0256990

Overige

     

0260000

Peulgroenten

0,05 (*3)

   

0260010

Bonen (met peul)

 

0,1

0,1

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0,05 (*3)

0,1

0260030

Erwten (met peul)

 

0,1

0,5

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0,05 (*3)

0,5

0260050

Linzen

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0260990

Overige

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270000

Stengelgroenten

0,05 (*3)

   

0270010

Asperges

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270020

Kardoenen

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270030

Bleekselderij

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270040

Knolvenkel

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270050

Artisjokken

 

0,05 (*3)

0,8

0270060

Preien

 

0,06

0,1

0270070

Rabarber

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270080

Bamboescheuten

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270090

Palmharten

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270990

Overige

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

     

0280020

Wilde paddenstoelen

     

0280990

Mossen en korstmossen

     

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0300010

Bonen

   

0,01 (*3)

0300020

Linzen

   

0,01 (*3)

0300030

Erwten

   

0,02

0300040

Lupinen/lupinebonen

   

0,01 (*3)

0300990

Overige

   

0,01 (*3)

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,05 (*3)

 

0401000

Oliehoudende zaden

     

0401010

Lijnzaad

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401040

Sesamzaad

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401050

Zonnebloemzaad

0,05 (*3)

 

0,1

0401060

Koolzaad

0,05 (*3)

 

0,1

0401070

Sojabonen

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401080

Mosterdzaad

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401090

Katoenzaad

0,1

 

0,1

0401100

Pompoenzaad

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401110

Saffloerzaad

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401120

Bernagiezaad

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401130

Huttentutzaad

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401140

Hennepzaad

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401150

Wonderbonen

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401990

Overige

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0402000

Oliehoudende vruchten

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0402010

Olijven voor oliewinning

     

0402020

Palmpitten

     

0402030

Palmvruchten

     

0402040

Kapok

     

0402990

Overige

     

0500000

GRANEN

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0500010

Gerst

   

0,5

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

   

0,01 (*3)

0500030

Mais

   

0,1

0500040

Gierst/pluimgierst

   

0,01 (*3)

0500050

Haver

   

0,5

0500060

Rijst

   

0,01 (*3)

0500070

Rogge

   

0,05

0500080

Sorghum

   

0,01 (*3)

0500090

Tarwe

   

0,05

0500990

Overige

   

0,05

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0610000

Thee

 

0,1 (*3)

 

0620000

Koffiebonen

 

0,1 (*3)

 

0630000

Kruidenthee van

     

0631000

a)

bloemen
 

0,1 (*3)

 

0631010

Kamille

     

0631020

Hibiscus/roselle

     

0631030

Roos

     

0631040

Jasmijn

     

0631050

Lindebloesem

     

0631990

Overige

     

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

40

 

0632010

Aardbei

     

0632020

Rooibos

     

0632030

Maté

     

0632990

Overige

     

0633000

c)

wortels
 

0,1 (*3)

 

0633010

Valeriaan

     

0633020

Ginseng

     

0633990

Overige

     

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0,1 (*3)

 

0640000

Cacaobonen

 

0,1 (*3)

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0,1 (*3)

 

0700000

HOP

0,05 (*3)

0,1 (*3)

10

0800000

SPECERIJEN

     

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0810010

Anijs

     

0810020

Zwarte komijn

     

0810030

Selderij

     

0810040

Koriander

     

0810050

Komijn

     

0810060

Dille

     

0810070

Venkel

     

0810080

Fenegriek

     

0810090

Nootmuskaat

     

0810990

Overige

     

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0820010

Piment

     

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

0820030

Karwij

     

0820040

Kardemom

     

0820050

Jeneverbes

     

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

0820070

Vanille

     

0820080

Tamarinde

     

0820990

Overige

     

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0830010

Kaneel

     

0830990

Overige

     

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

     

0840010

Zoethout

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0840020

Gember

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0850010

Kruidnagels

     

0850020

Kappertjes

     

0850990

Overige

     

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0860010

Saffraan

     

0860990

Overige

     

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0870010

Foelie

     

0870990

Overige

     

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0900010

Suikerbiet

     

0900020

Suikerriet

     

0900030

Wortelcichorei

     

0900990

Overige

     

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

0,05 (*3)

   

1010000

Weefsels van

     

1011000

a)

varkens
     

1011010

Spier

 

0,01 (*3)

0,05

1011020

Vetweefsel

 

0,2

0,3

1011030

Lever

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1011040

Nier

 

0,01 (*3)

0,02

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (*3)

0,3

1011990

Overige

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1012000

b)

runderen
     

1012010

Spier

 

0,01 (*3)

0,05

1012020

Vetweefsel

 

0,2

0,3

1012030

Lever

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1012040

Nier

 

0,01 (*3)

0,02

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (*3)

0,3

1012990

Overige

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1013000

c)

schapen
     

1013010

Spier

 

0,01 (*3)

0,05

1013020

Vetweefsel

 

0,2

0,3

1013030

Lever

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1013040

Nier

 

0,01 (*3)

0,02

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (*3)

0,3

1013990

Overige

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1014000

d)

geiten
     

1014010

Spier

 

0,01 (*3)

0,05

1014020

Vetweefsel

 

0,2

0,3

1014030

Lever

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1014040

Nier

 

0,01 (*3)

0,02

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (*3)

0,3

1014990

Overige

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1015000

e)

paardachtigen
     

1015010

Spier

 

0,01 (*3)

0,05

1015020

Vetweefsel

 

0,2

0,3

1015030

Lever

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1015040

Nier

 

0,01 (*3)

0,02

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (*3)

0,3

1015990

Overige

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1016000

f)

pluimvee
   

0,01 (*3)

1016010

Spier

 

0,01

 

1016020

Vetweefsel

 

0,01 (*3)

 

1016030

Lever

 

0,01 (*3)

 

1016040

Nier

 

0,01 (*3)

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (*3)

 

1016990

Overige

 

0,01 (*3)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
   

0,01 (*3)

1017010

Spier

 

0,01 (*3)

 

1017020

Vetweefsel

 

0,2

 

1017030

Lever

 

0,01 (*3)

 

1017040

Nier

 

0,01 (*3)

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (*3)

 

1017990

Overige

 

0,01 (*3)

 

1020000

Melk

 

0,01 (*3)

0,05

1020010

Runderen

     

1020020

Schapen

     

1020030

Geiten

     

1020040

Paarden

     

1020990

Overige

     

1030000

Vogeleieren

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1030010

Kippen

     

1030020

Eenden

     

1030030

Ganzen

     

1030040

Kwartels

     

1030990

Overige

     

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1050000

Amfibieën en reptielen

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1060000

Ongewervelde landdieren

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

 

3)

In bijlage IV worden de volgende vermeldingen in alfabetische volgorde toegevoegd: „Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24”, „Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600”, „met klei gemengde houtskool”, „waterstofperoxide” en „Urtica spp.”.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(*2) Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Dichloorprop (som van dichloorprop (inclusief dichloorprop-P) en zouten, esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als dichloorprop) (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Dichloorprop — code 1000000 met uitzondering van 1040000: som van dichloorprop (inclusief dichloorprop-P) en zouten daarvan, uitgedrukt als dichloorprop

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011010

Spier

1011020

Vetweefsel

1011030

Lever

1011040

Nier

1012010

Spier

1012020

Vetweefsel

1012030

Lever

1012040

Nier

1013010

Spier

1013020

Vetweefsel

1013030

Lever

1013040

Nier

1014010

Spier

1014020

Vetweefsel

1014030

Lever

1014040

Nier

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

Ethefon

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Flonicamid: som van flonicamid, TFNA en TFNG, uitgedrukt als flonicamid (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Flonicamid — code 1000000 met uitzondering van 1040000: som van flonicamid en TFNA-AM, uitgedrukt als flonicamid

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0110990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (zoet)

0140040

Pruimen

0231010

Tomaten

0231030

Aubergines

0232030

Courgettes

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot een hydrolysestudie in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500070

Rogge

0500090

Tarwe

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000

HOP

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Fluazifop-P (som van de samenstellende isomeren van fluazifop en esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als fluazifop)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juni 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000

b)

aardbeien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juni 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631000

a)

bloemen

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/roselle

0631030

Roos

0631040

Jasmijn

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

bladeren en kruiden

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0632990

Overige

0633000

c)

wortels

0633010

Valeriaan

0633020

Ginseng

0633990

Overige

0700000

HOP

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0820010

Piment

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbes

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070

Vanille

0820080

Tamarinde

0820990

Overige

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

0840020

Gember

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juni 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0840990

Overige

1011010

Spier

1011020

Vetweefsel

1011030

Lever

1011040

Nier

1012010

Spier

1012020

Vetweefsel

1012030

Lever

1012040

Nier

1013010

Spier

1013020

Vetweefsel

1013030

Lever

1013040

Nier

1014010

Spier

1014020

Vetweefsel

1014030

Lever

1014040

Nier

1016010

Spier

1016020

Vetweefsel

1016030

Lever

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1030000

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

Metaldehyde

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat een hydrolysestudie naar het effect van sterilisatie op de aard van de residuen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 maart 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

aardappelen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en een hydrolysestudie naar het effect van sterilisatie op de aard van de residuen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 maart 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortels

0213050

Aardperen/topinamboers

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

0213110

Rapen

0231010

Tomaten

0231030

Aubergines

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat een hydrolysestudie naar het effect van sterilisatie op de aard van de residuen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 maart 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0241990

Overige

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

0242990

Overige

0243000

c)

bladkoolachtigen

0243010

Chinese kool/petsai

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en een hydrolysestudie naar het effect van sterilisatie op de aard van de residuen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 maart 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0243020

Boerenkolen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat een hydrolysestudie naar het effect van sterilisatie op de aard van de residuen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 maart 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0243990

Overige

0244000

d)

koolrabi's

0251000

a)

slasoorten

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251070

Rode amsoi

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0251990

Overige

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0252010

Spinazie

0252020

Postelein

0252030

Snijbiet

0252990

Overige

0270050

Artisjokken

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 maart 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

1010000

Weefsels van

1011000

a)

varkens

1011010

Spier

1011020

Vetweefsel

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990

Overige

1012000

b)

runderen

1012010

Spier

1012020

Vetweefsel

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990

Overige

1013000

c)

schapen

1013010

Spier

1013020

Vetweefsel

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990

Overige

1014000

d)

geiten

1014010

Spier

1014020

Vetweefsel

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990

Overige

1015000

e)

paardachtigen

1015010

Spier

1015020

Vetweefsel

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015990

Overige

1016000

f)

pluimvee

1016010

Spier

1016020

Vetweefsel

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016990

Overige

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

1017010

Spier

1017020

Vetweefsel

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017990

Overige

1020000

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige

1030000

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

1050000

Amfibieën en reptielen

1060000

Ongewervelde landdieren

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren”

(*3) Bepaalbaarheidsgrens

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Etridiazool

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Spinetoram (XDE-175)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Tau-fluvalinaat (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving