Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.16

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1473 VAN DE COMMISSIE

van 14 augustus 2017

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, lid 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat een lijst van de controlerende autoriteiten en de controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven.

(2)

De IOAS, een accreditatieorgaan op het gebied van biologische landbouw, heeft de Commissie op de hoogte gebracht van haar besluit om de accreditatie van Bolicert Ltd te schorsen.

(3)

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 kan de Commissie de opneming van een controleorgaan in de lijst van bijlage IV bij die verordening te allen tijde schorsen in het licht van de ontvangen informatie of wanneer het controleorgaan de vereiste informatie niet heeft verstrekt.

(4)

Bolicert Ltd werd door de Commissie verzocht een geldig accreditatiecertificaat voor te leggen en tijdig passende corrigerende maatregelen te treffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007, maar heeft niet binnen de gestelde termijn geantwoord. Daarom moet de opneming van Bolicert Ltd in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 worden geschorst totdat afdoende informatie is verstrekt.

(5)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bolicert Ltd wordt uit bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 augustus 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving