Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.6-2.9

VERORDENING (EU) 2017/1261 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2017

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft alternatieve methoden voor de verwerking van bepaalde uitgesmolten vetten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (1), en met name artikel 20, lid 11, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (2) zijn uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1069/2009 vastgesteld, met inbegrip van de procedures voor vaststelling van alternatieve verwerkingsmethoden.

(2)

Naar aanleiding van een aanvraag van de bevoegde autoriteit van Finland voor toelating van een alternatieve methode voor het gebruik of de verwijdering van dierlijke bijproducten of afgeleide producten, zoals bedoeld in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1069/2009, heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een wetenschappelijk advies uitgebracht over het gebruik van een continue meerfasige katalytische hydrobehandeling voor de verwerking van gesmolten dierlijke vetten (categorie 1) (3). Deze methode kan worden gebruikt voor de productie van hernieuwbare diesel, hernieuwbare reactiemotorbrandstoffen, hernieuwbare propaan en hernieuwbare benzine. Deze methode is volgens de EFSA een veilige alternatieve methode voor de verwerking van gesmolten vet van categorie 1 en van de producten kan worden bepaald dat zij het eindpunt in de productieketen hebben bereikt.

(3)

Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Afgeleide producten die afkomstig zijn van de verwerking van categorie 1- en categorie 2-materiaal moeten permanent worden gemerkt, zodat ze traceerbaar zijn en zodat wordt voorkomen dat ze in de voedsel- en de voederketen terechtkomen. In bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 zijn eisen voor het merken van die afgeleide producten vastgesteld. Overeenkomstig bijlage VIII, hoofdstuk V, punt 3, onder e), bij die verordening, is merken evenwel niet vereist voor hernieuwbare brandstoffen zoals bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 2, punt J, bij die verordening.

(5)

Aangezien de meerfasige katalytische hydrobehandeling voor de verwerking van gesmolten dierlijke vetten (van categorie 1) de risico's voor de diergezondheid en volksgezondheid even efficiënt vermindert als de in bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 2, punt J, bij Verordening (EU) nr. 142/2011 beschreven methode, moet die behandeling tevens worden uitgesloten van de merkplicht door toevoeging van een verwijzing naar deze methode in bijlage VIII, hoofdstuk V, punt 3, onder e), bij deze verordening.

(6)

Bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 3 van Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt het volgende punt k) toegevoegd:

„k)

hernieuwbare diesel, hernieuwbare reactiemotorbrandstoffen, hernieuwbaar propaan en hernieuwbare benzine die aan de specifieke eisen voor de productie met behulp van de meerfasige katalytische hydrobehandeling van hernieuwbare brandstoffen in bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 3, punt 2, onder f), voldoen.”.

Artikel 2

De bijlagen IV en VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1.

(2) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).

(3) EFSA Journal (2015); 13(11):4307.


BIJLAGE

De bijlagen IV en VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage IV, hoofdstuk IV, wordt als volgt gewijzigd:

a)

afdeling 1, punt 1, onder d), wordt vervangen door:

„d)

hernieuwbare brandstoffen die zijn geproduceerd uit gesmolten vet, afkomstig uit categorie 1- en categorie 2-materiaal, zoals bepaald onder J en L.”;

b)

in afdeling 2 wordt het volgende punt L toegevoegd:

„L. Meerfasige katalytische hydrobehandeling voor de productie van hernieuwbare brandstoffen

1. Grondstoffen

Voor dit proces mag het volgende materiaal worden gebruikt:

a)

gesmolten vet afkomstig van categorie 1-materiaal, dat is verwerkt volgens verwerkingsmethode 1 (sterilisatie onder druk);

b)

gesmolten vet en visolie zoals bedoeld in deze afdeling, onder J, punt 1, onder a).

2. Verwerkingsmethode

a)

Het gesmolten vet moet worden voorbehandeld door middel van ontkleuring van de grondstoffen, met inbegrip van gesmolten vetten, met zuur in de aanwezigheid van bleekaarde en de daaropvolgende verwijdering van de gebruikte bleekaarde en onoplosbare verontreinigingen door middel van filtratie;

voorafgaand aan deze behandeling kan het gesmolten vet worden ontgomd met zuur en/of een loogoplossing om verontreinigingen uit het gesmolten vet te verwijderen door gom te vormen en die gom vervolgens door centrifugering te scheiden.

b)

Het voorbehandelde materiaal moet een hydrobehandelingsproces bestaande uit een katalytische hydrobehandeling gevolgd door stripping en isomerisatie ondergaan.

Het materiaal moet gedurende ten minste 20 minuten aan een druk van ten minste 30 bar en een temperatuur van ten minste 265 °C worden blootgesteld.”;

c)

in afdeling 3, punt 2, wordt het volgende punt f) toegevoegd:

„f)

De meerfasige katalytische hydrobehandeling voor de productie van hernieuwbare brandstoffen mag:

i)

in het geval van met dit proces geproduceerd(e) hernieuwbare diesel, hernieuwbare reactiebrandstof, hernieuwbaar propaan en hernieuwbare benzine, zonder enige beperking op grond van deze verordening, gebruikt worden als brandstof (eindpunt);

ii)

in het geval van gom, slib of gebruikte bleekaarde uit het voorbehandelingsproces zoals bedoeld in afdeling 2, onder L, punt 2, onder a):

worden verwijderd overeenkomstig artikel 12, onder a) of b), van Verordening (EG) nr. 1069/2009;

worden verwijderd door begraving op een toegelaten stortplaats;

worden omgezet in biogas, op voorwaarde dat gistingsresiduen van de biogasomzetting worden verwijderd door verbranding, meeverbranding of begraving op een toegelaten stortplaats;

worden gebruikt voor technische doeleinden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), i), van Verordening (EG) nr. 1069/2009.”.

2)

Bijlage VIII, hoofdstuk V, punt 3, onder e), wordt vervangen door:

„e)

hernieuwbare brandstoffen die zijn geproduceerd uit gesmolten vet, afkomstig van categorie 1- en categorie 2-materiaal, zoals bepaald in bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 2, onder J en L.”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving