Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1267/2011 VAN DE COMMISSIE

van 6 december 2011

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, lid 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) moet de Commissie een lijst opstellen van de voor gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende controleorganen en controlerende autoriteiten die bevoegd zijn voor de uitvoering van controles en de afgifte van certificaten in derde landen en moet zij die lijst bekendmaken in bijlage IV bij die verordening.

(2)

De Commissie heeft de verzoeken om opneming in die lijst die zij op 31 oktober 2009 heeft ontvangen, onderzocht, en heeft daarbij alleen volledige verzoeken in aanmerking genomen. De betrokken controleorganen en controlerende autoriteiten is verzocht binnen twee maanden aanvullende informatie te verstrekken om de Commissie in de gelegenheid te stellen na te gaan of zij aan de eisen van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1235/2008 voldoen. Alleen die controleorganen en controlerende autoriteiten waarbij het onderzoek van alle ontvangen gegevens vervolgens tot de conclusie leidde dat zij aan die eisen voldoen, mogen in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 worden opgenomen.

(3)

Als gevolg van het grote aantal aanvragen van controleorganen en controlerende autoriteiten waarvoor om aanvullende informatie is gevraagd, heeft de beoordeling van de verzoeken en de opstelling van de eerste lijst meer tijd in beslag genomen dan verwacht. In het licht van de opgedane ervaring moet de lidstaten worden toegestaan verder machtigingen tot invoer af te geven, maar die machtigingen moeten wel een maximumgeldigheidsduur krijgen, en de lidstaten moet ook worden toegestaan gedurende een langere periode door te gaan dergelijke machtigingen af te geven.

(4)

Tijdens de beoordeling van de verzoeken kunnen problemen ontstaan ten aanzien van het begrip van de omstandigheden waaronder een controleorgaan of een controlerende autoriteit eventueel overeenkomstig artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de lijst wordt geschrapt. Om verdere problemen te voorkomen, moeten die omstandigheden nader worden toegelicht. Niettemin mag die toelichting de controleorganen of controlerende autoriteiten geen nieuwe verplichtingen opleggen.

(5)

De ervaring leert dat er problemen kunnen ontstaan bij de interpretatie van de gevolgen van onregelmatigheden of inbreuken die van invloed zijn op de biologische status van een product. Om dergelijke problemen verder te voorkomen en om het verband tussen Verordening (EG) nr. 1235/2008, zoals bij de onderhavige verordening gewijzigd, en de overige geldende maatregelen ten aanzien van de invoer van biologische producten uit derde landen te verduidelijken, lijkt het derhalve noodzakelijk de taken van het controleorgaan en de controlerende autoriteiten van de lidstaten ten aanzien van overeenkomstig artikel 33, lid 3 van Verordening (EG) nr. 834/2007 ingevoerde producten die niet aan de eisen voldoen, in herinnering te roepen. Niettemin mag die toelichting de controleorganen of controlerende autoriteiten en de lidstaten geen nieuwe verplichtingen opleggen.

(6)

Om te zorgen voor een soepele overgang van het systeem van nationale machtigingen naar de lijst van de voor gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende controleorganen en controlerende autoriteiten die bevoegd zijn voor de uitvoering van controles en de afgifte van certificaten in derde landen, moet de onderhavige verordening met ingang van 1 juli 2012 van toepassing zijn.

(7)

Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 12, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Overeenkomstig de in artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure mag een controleorgaan of een controlerende autoriteit, of een verwijzing naar een specifieke productcategorie of naar een specifiek derde land in verband met dat controleorgaan of die controlerende autoriteit, in de volgende gevallen uit de in artikel 10 van de onderhavige verordening bedoelde lijst worden geschrapt:

a)

indien de Commissie het in lid 1, onder b), bedoelde jaarverslag niet uiterlijk op 31 maart heeft ontvangen;

b)

indien dat orgaan of die autoriteit de Commissie niet tijdig kennis geeft van veranderingen van diens technisch dossier;

c)

indien dat orgaan of die autoriteit de Commissie tijdens het onderzoek naar onregelmatigheden geen informatie verstrekt;

d)

indien dat orgaan of die autoriteit geen adequate corrigerende maatregelen neemt in reactie op geconstateerde onregelmatigheden en inbreuken;

e)

indien dat orgaan of die autoriteit zich niet onderwerpt aan een door de Commissie vereist onderzoek ter plaatse of indien een onderzoek ter plaatse een negatief resultaat oplevert als gevolg van het systematisch slecht functioneren van controlemaatregelen;

f)

in elke andere situatie waarbij de consument het risico loopt door het controleorgaan of de controlerende autoriteit te worden misleid ten aanzien van de ware aard van de gecertificeerde producten.

Indien een controleorgaan of controlerende autoriteit op verzoek van de Commissie er niet in slaagt passende verbeteractie te ondernemen binnen een termijn die de Commissie overeenkomstig de ernst van het probleem vaststelt en die over het algemeen niet minder mag bedragen dan 30 dagen, schrapt de Commissie dat orgaan of die autoriteit onverwijld uit de lijst volgens de in artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure. Dat besluit tot schrapping wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt. De Commissie stelt de gewijzigde lijst zo snel mogelijk voor het publiek beschikbaar met behulp van welke passende technische middelen dan ook, waaronder bekendmaking via internet.”.

2)

Artikel 15 wordt vervangen door:

„Artikel 15

Niet-conforme producten

1.   Onverminderd enige maatregelen of acties die worden ondernomen overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr. 834/2007 en/of overeenkomstig Verordening (EG) nr. 889/2008, mogen producten die niet in overeenstemming zijn met de in Verordening (EG) nr. 834/2007 gestelde eisen, slechts in de Unie in het vrije verkeer worden gebracht nadat verwijzingen naar de biologische productie zijn verwijderd uit de etikettering, de reclame en de begeleidende documenten.

2.   Onverminderd enige maatregelen of acties die worden ondernomen overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr. 834/2007, nemen de importeurs, in geval van een vermoeden van inbreuken en onregelmatigheden ten aanzien van de vraag of de overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 ingevoerde producten voldoen aan de in die verordening vastgestelde eisen alle nodige maatregelen overeenkomstig artikel 91, lid 1, van Verordening (EG) nr. 889/2008.

De importeurs en de controleorganen of controlerende autoriteiten die het in artikel 13 van de onderhavige verordening genoemde controlecertificaat afgeven, informeren onmiddellijk de controleorganen, de controlerende autoriteiten en de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten en van de derde landen die betrokken zijn bij de biologische productie van de betrokken producten, alsmede, zo nodig, de Commissie. De controleautoriteiten of controleorganen kunnen voorschrijven dat het product niet op de markt mag worden gebracht met vermeldingen die naar de biologische productiemethode verwijzen tot de van de marktdeelnemer of van andere bronnen ontvangen informatie hun twijfels heeft weggenomen.

3.   Onverminderd enige maatregelen of acties die worden ondernomen overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr. 834/2007, nemen de controleorganen of controlerende autoriteiten van lidstaten of van derde landen die een gegrond vermoeden hebben van een inbreuk of onregelmatigheden ten aanzien van de vraag of de overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 ingevoerde producten voldoen aan de in die verordening vastgestelde eisen, de nodige maatregelen overeenkomstig artikel 91, lid 2, van Verordening (EG) nr. 889/2008 en informeren zij onmiddellijk de controleorganen, de controlerende autoriteiten en de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten en van de derde landen die betrokken zijn bij de biologische productie van de betrokken producten, alsmede de Commissie.”.

3)

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt de derde alinea vervangen door:

„De geldigheidsduur van de machtigingen verstrijkt uiterlijk twaalf maanden nadat zij zijn verstrekt, behalve die van de machtigingen die vóór 1 juli 2012 reeds voor een langere periode zijn verleend.”;

b)

lid 4 wordt vervangen door:

„4.   Met ingang van 1 juli 2013 mogen de lidstaten de in lid 1 bedoelde machtigingen niet langer verlenen, tenzij:

het gaat om ingevoerde producten waarvan de biologische productie in het derde land is gecontroleerd door controleorganen of controlerende autoriteiten die niet voorkomen op de overeenkomstig artikel 10 opgestelde lijst, of

het gaat om ingevoerde producten waarvan de biologische productie in het derde land is gecontroleerd door controleorganen of controlerende autoriteiten die voorkomen op de overeenkomstig artikel 10 opgestelde lijst, maar de goederen niet behoren tot een van de in bijlage IV met betrekking tot het controleorgaan of de controlerende autoriteit voor dat derde land genoemde productcategorieën.”;

c)

in lid 5 wordt „1 januari 2013” vervangen door „1 juli 2014”.

4)

Bijlage IV wordt vervangen door de tekst van de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 december 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25.


BIJLAGE

„BIJLAGE IV

LIJST VAN DE VOOR GELIJKWAARDIGHEIDSDOELEINDEN ERKENDE CONTROLEORGANEN EN CONTROLERENDE AUTORITEITEN MET DE DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10

Voor de doeleinden van deze bijlage worden de productcategorieën aangeduid met de volgende codes:

A

:

Onverwerkte plantaardige producten

B

:

Levende dieren of onverwerkte dierlijke producten

C

:

Aquacultuurproducten

D

:

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

E

:

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder (1)

F

:

Zaaizaad en teeltmateriaal

De internetwebsite overeenkomstig artikel 10, lid 2, onder e), waar de lijst kan worden gevonden van de marktdeelnemers die aan het controlesysteem zijn onderworpen, alsmede een contactpunt waar gemakkelijk informatie kan worden verkregen over hun certificeringsstatus en de betrokken productcategorieën, alsmede over de geschorste en gedecertificeerde marktdeelnemers en producten, kan voor elk controleorgaan of elke controlerende autoriteit op het in punt 2 bedoelde internetadres worden gevonden, tenzij anders vermeld.

„Organska Kontrola”

1.

Adres: Hamdije Čemerlića 2/10, 71000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

2.

Internetadres: http://www.organskakontrola.ba

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

BA

BA-BIO-101

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„CCPB Srl”

1.

Adres: Via Jacopo Barozzi N.8, 40126 Bologna, Italië

2.

Internetadres: http://www.ccpb.it

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

HR

HR-BIO-102

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Organic Food Development Center”

1.

Adres: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, China

2.

Internetadres: http://www.ofdc.org.cn

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

CN

CN-BIO-103

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1.

Adres: Calle 16 de septiembre N° 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026

2.

Internetadres: http://www.certimexsc.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-104

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„California Certified Organic Farmers”

1.

Adres: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://www.ccof.org

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-105

x

x

x

US

US-BIO-105

x

x

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Organic Certifiers”

1.

Adres: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://www.organiccertifiers.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

KR

KR-BIO-106

x

x

MX

MX-BIO-106

x

PH

PH-BIO-106

x

x

US

US-BIO-106

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Australian Certified Organic”

1.

PO Box 530 — 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australië

2.

Internetadres: http://www.australianorganic.com.au

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

CK

CK-BIO-107

x

FJ

FJ-BIO-107

x

x

FK

FK-BIO-107

x

HK

HK-BIO-107

x

x

KR

KR-BIO-107

x

MG

MG-BIO-107

x

x

PG

PG-BIO-107

x

x

TH

TH-BIO-107

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Organic Standard”

1.

Adres: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho str., Kyiv, 01030, Oekraïne

2.

Internetadres: http://www.organicstandard.com.ua

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

UA

UA-BIO-108

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu”

1.

Adres: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Turkije

2.

Internetadres: http://www.etko.org

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

AZ

AZ-BIO-109

x

x

GE

GE-BIO-109

x

KZ

KZ-BIO-109

x

x

RU

RU-BIO-109

x

x

RS

RS-BIO-109

x

x

TR

TR-BIO-109

x

x

x

UA

UA-BIO-109

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Organización Internacional Agropecuaria”

1.

Adres: Av. Santa Fe 830 — (B1641ABN) — Acassuso, Buenos Aires — Argentinië

2.

Internetadres: http://www.oia.com.ar

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

UY

UY-BIO-110

x

BR

BR-BIO-110

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„International Certification Services, Inc.”

1.

Adres: 301 5th Ave SE Medina, ND 58467, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://www.ics-intl.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-111

x

PF

PF-BIO-111

x

US

US-BIO-111

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Ecoglobe”

1.

Adres: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Jerevan, Armenië

2.

Internetadres: http://www.ecoglobe.am

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

AM

AM-BIO-112

x

x

RU

RU-BIO-112

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Quality Assurance International”

1.

Adres: 9191 Town Centre Road, Suite 200, San Diego, CA 92122, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://www.qai-inc.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-113

x

x

PY

PY-BIO-113

x

x

US

US-BIO-113

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„LibanCert”

1.

Adres: Chiah-Boulevard Kamil Chamoun — Baaklini Center — 4th floor, Beiroet, Libanon

2.

Internetadres: http://www.libancert.org

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

JO

JO-BIO-114

x

x

LB

LB-BIO-114

x

x

SY

SY-BIO-114

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Istituto Certificazione Etica e Ambientale”

1.

Adres: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italië

2.

Internetadres: http://www.icea.info

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

AE

AE-BIO-115

x

x

AL

AL-BIO-115

x

x

LA

LA-BIO-115

x

LB

LB-BIO-115

x

MD

MD-BIO-115

x

x

MG

MG-BIO-115

x

x

MX

MX-BIO-115

x

x

MY

MY-BIO-115

x

SN

SN-BIO-115

x

SY

SY-BIO-115

x

x

TH

TH-BIO-115

x

TR

TR-BIO-115

x

x

UY

UY-BIO-115

x

x

VN

VN-BIO-115

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Oregon Tilth”

1.

Adres: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://tilth.org

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

US

US-BIO-116

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Caucacert Ltd”

1.

Adres: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgië

2.

Internetadres: http://www.caucascert.ge

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

GE

GE-BIO-117

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Bio Latina Certificadora”

1.

Adres: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Peru

2.

Internetadres: http://www.biolatina.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

PE

PE-BIO-118

x

BO

BO-BIO-118

x

NI

NI-BIO-118

x

HN

HN-BIO-118

x

CO

CO-BIO-118

x

GT

GT-BIO-118

x

PA

PA-BIO-118

x

MX

MX-BIO-118

x

VE

VE-BIO-118

x

SV

SV-BIO-118

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„The national association for sustainable agriculture, Australia”

1.

Adres: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australië

2.

Internetadres: http://www.nasaa.com.au

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

ID

ID-BIO-119

x

LK

LK-BIO-119

x

NP

NP-BIO-119

x

PG

PG-BIO-119

x

SB

SB-BIO-119

x

TL

TL-BIO-119

x

WS

WS-BIO-119

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Organic crop improvement association”

1.

Adres: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://www.ocia.org

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

GT

GT-BIO-120

x

x

MX

MX-BIO-120

x

x

NI

NI-BIO-120

x

x

PE

PE-BIO-120

x

x

SV

SV-BIO-120

x

x

US

US-BIO-120

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Organic agriculture certification Thailand”

1.

Adres: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailand

2.

Internetadres: http://www.actorganic-cert.or.th

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

ID

ID-BIO-121

x

x

LA

LA-BIO-121

x

x

TH

TH-BIO-121

x

x

VN

VN-BIO-121

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Instituto Biodinamico Certificações”

1.

Adres: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18 602 110, Botucatu SP, Brazilië

2.

Internetadres: http://www.ibd.com.br

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

BR

BR-BIO-122

x

x

x

x

CN

CN-BIO-122

x

x

MX

MX-BIO-122

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„IMO Control Latinoamérica Ltda.”

1.

Adres: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2.

Internetadres: http://www.imo.ch

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

BO

BO-BIO-123

x

x

DO

DO-BIO-123

x

GT

GT-BIO-123

x

MX

MX-BIO-123

x

x

NI

NI-BIO-123

x

PE

PE-BIO-123

x

x

PY

PY-BIO-123

x

x

SV

SV-BIO-123

x

VE

VE-BIO-123

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Uganda Organic Certification Ltd”

1.

Adres: P.O. Box 33743, Kampala, Uganda

2.

Internetadres: http://www.ugocert.org

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

UG

UG-BIO-124

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Center of Organic Agriculture in Egypt”

1.

Adres: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O.Box 1535 Alf Maskan 11777, Cairo, Egypte

2.

Internetadres: http://www.coae-eg.com

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

EG

EG-BIO-125

x

x

x

SA

SA-BIO-125

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Bolicert Ltd”

1.

Adres: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2.

Internetadres: http://www.bolicert.org

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

BO

BO-BIO-126

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Washington State Department of Agriculture”

1.

Adres: 1111 Washington Street, PO Box 42560 Olympia WA 98504-2560, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://agr.wa.gov

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

US

US-BIO-127

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Certisys”

1.

Adres: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, België

2.

Internetadres: http://www.certisys.eu

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

BF

BF-BIO-128

x

x

GH

GH-BIO-128

x

x

ML

ML-BIO-128

x

x

SN

SN-BIO-128

x

x

VN

VN-BIO-128

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„Doalnara Certified Organic Korea, LLC”

1.

Adres: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Zuid-Korea

2.

Internetadres: http://dcok.systemdcok.or.kr

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

KR

KR-BIO-129

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015

„BioGro New Zealand Limited”

1.

Adres: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nieuw-Zeeland

2.

Internetadres: http://www.biogro.co.nz

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

VU

VU-BIO-130

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015”


(1)  De ingrediënten moeten worden gecertificeerd door een overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkend controleorgaan of erkende controlerende autoriteit, ofwel worden geproduceerd en gecertificeerd door een overeenkomstig artikel 33, lid 2, van die verordening erkend derde land, ofwel in de Unie worden geproduceerd en gecertificeerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving