Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.90

VERORDENING (EU) 2017/1135 VAN DE COMMISSIE

van 23 juni 2017

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dimethoaat en omethoaat in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat) zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Op 22 april 2016 heeft Frankrijk de Commissie in kennis gesteld van een overeenkomstig artikel 54 van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (2) genomen nationale noodmaatregel tot schorsing van de invoer en het in de handel brengen in Frankrijk van verse kersen uit andere lidstaten van de Europese Unie of uit derde landen waarin het is toegestaan om voor de behandeling van kersenbomen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken die de werkzame stof dimethoaat bevatten. Overeenkomstig artikel 54, lid 2, van die verordening is op 28 april 2016 op een vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders overeengekomen dat voorrang moet worden gegeven aan een herbeoordeling van de MRL's, met het oog op de vaststelling van nieuwe MRL's op basis van een door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) uitgevoerde wetenschappelijke toetsing. Derhalve heeft de Commissie de EFSA overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EG) nr. 396/2005 verzocht om een dergelijke prioritaire herbeoordeling van de bestaande MRL's voor dimethoaat en omethoaat uit te voeren. Op 28 november 2016 heeft de EFSA haar met redenen omklede advies ingediend (3).

(3)

De EFSA heeft voorgesteld om de residudefinitie „som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat” te vervangen door de afzonderlijke residudefinities „dimethoaat” en „omethoaat” en heeft geconcludeerd dat de MRL's voor meloenen en suikerbiet aanleiding kunnen geven tot bedenkingen ten aanzien van de bescherming van de consument. De EFSA heeft derhalve aanbevolen om de bestaande MRL's voor die producten te verlagen. Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor witlof geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor dat product moeten derhalve worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor Chinese kool geen gegevens beschikbaar waren over goede landbouwpraktijken die veilig zijn voor de consument, en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor dat product moeten derhalve worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen, citroenen, limoenen/lemmetjes, mandarijnen, kersen, tafelolijven, rode bieten, wortels, knolselderij, mierikswortels, pastinaken, wortelpeterselie, radijzen, schorseneren, koolrapen, rapen, knoflook, uien, sjalotten, bosuien, tomaten, aubergines, pompoenen, watermeloenen, broccoli, bloemkolen, spruitjes, sluitkolen, sla, asperges, erwten, olijven voor oliewinning, gerst, haver, rogge, tarwe, suikerbiet en wortelcichorei sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(4)

De Commissie heeft de referentielaboratoria voor bestrijdingsmiddelenresiduen van de Europese Unie geraadpleegd over de noodzaak een aantal bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria zijn tot de conclusie gekomen dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen moeten worden vastgesteld.

(5)

Op grond van het met redenen omklede advies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(6)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(7)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden. Daar bij het huidige MRL een risico voor consumenten niet kan worden uitgesloten, moet de waarde voor dimethoaat en omethoaat van 0,01 mg/kg voor meloenen op alle producten van toepassing zijn met ingang van de datum van toepassing van deze verordening.

(9)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Wat de werkzame stof dimethoaat in of op alle producten behalve meloenen betreft, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005 in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 17 januari 2018 zijn geproduceerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 17 januari 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juni 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(3) Reasoned opinion on the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(11):4647, 50 blz.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de kolom voor dimethoaat vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Dimethoaat

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

(+)

0110020

Sinaasappelen

(+)

0110030

Citroenen

(+)

0110040

Limoenen/lemmetjes

(+)

0110050

Mandarijnen

(+)

0110990

Overige

 

0120000

Noten

0,01 (*1)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

0,01 (*1)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige

 

0140000

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

0,01 (*1)

0140020

Kersen (zoet)

0,02 (+)

0140030

Perziken

0,01 (*1)

0140040

Pruimen

0,01 (*1)

0140990

Overige

0,01 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (*1)

0151000

a)

druiven
 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien
 

0153000

c)

rubussoorten
 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

0,01 (*1)

0161020

Vijgen

0,01 (*1)

0161030

Tafelolijven

3 (+)

0161040

Kumquats

0,01 (*1)

0161050

Carambola's

0,01 (*1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,01 (*1)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*1)

0161990

Overige

0,01 (*1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*1)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

0,01 (*1)

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

aardappelen

0,01 (*1)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

0,01 (*1) (+)

0213020

Wortels

0,03 (+)

0213030

Knolselderij

0,03 (+)

0213040

Mierikswortels

0,03 (+)

0213050

Aardperen/topinamboers

0,01 (*1)

0213060

Pastinaken

0,03 (+)

0213070

Wortelpeterselie

0,03 (+)

0213080

Radijzen

0,03 (+)

0213090

Schorseneren

0,03 (+)

0213100

Koolrapen

0,03 (+)

0213110

Rapen

0,03 (+)

0213990

Overige

0,01 (*1)

0220000

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

0,01 (*1) (+)

0220020

Uien

0,01 (*1) (+)

0220030

Sjalotten

0,01 (*1) (+)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

2 (+)

0220990

Overige

0,01 (*1)

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanaceae
 

0231010

Tomaten

(+)

0231020

Paprika's

 

0231030

Aubergines

(+)

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

(+)

0233030

Watermeloenen

(+)

0233990

Overige

 

0234000

d)

suikermais
 

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,02

0241010

Broccoli

(+)

0241020

Bloemkolen

(+)

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

0,1 (+)

0242020

Sluitkolen

0,01 (*1) (+)

0242990

Overige

0,01 (*1)

0243000

c)

bladkoolachtigen

0,01 (*1)

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

koolrabi's

0,01 (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

(+)

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

0270010

Asperges

(+)

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

(+)

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0401000

Oliehoudende zaden

0,01 (*1)

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

3 (+)

0402020

Palmpitten

0,01 (*1)

0402030

Palmvruchten

0,01 (*1)

0402040

Kapok

0,01 (*1)

0402990

Overige

0,01 (*1)

0500000

GRANEN

 

0500010

Gerst

0,02 (*1) (+)

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*1)

0500030

Mais

0,01 (*1)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*1)

0500050

Haver

0,02 (*1) (+)

0500060

Rijst

0,01 (*1)

0500070

Rogge

0,02 (+)

0500080

Sorghum

0,01 (*1)

0500090

Tarwe

0,05 (+)

0500990

Overige

0,01 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0610000

Thee

0,05 (*1)

0620000

Koffiebonen

0,05 (*1)

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

0,05 (*1)

0631020

Hibiscus/roselle

0,05 (*1)

0631030

Roos

0,1 (+)

0631040

Jasmijn

0,05 (*1)

0631050

Lindebloesem

0,05 (*1)

0631990

Overige

0,05 (*1)

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,05 (*1)

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

wortels

0,05 (*1)

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (*1)

0640000

Cacaobonen

0,05 (*1)

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*1)

0700000

HOP

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

5

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,5

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,1

0840020

Gember

0,1

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,1

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,1

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0900010

Suikerbiet

0,01 (*1) (+)

0900020

Suikerriet

0,01 (*1)

0900030

Wortelcichorei

0,03 (+)

0900990

Overige

0,01 (*1)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

 

1011000

a)

varkens
 

1011010

Spier

 

1011020

Vetweefsel

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

 

1012020

Vetweefsel

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

 

1013020

Vetweefsel

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

 

1014020

Vetweefsel

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

 

1015020

Vetweefsel

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

pluimvee
 

1016010

Spier

 

1016020

Vetweefsel

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
 

1017010

Spier

 

1017020

Vetweefsel

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige

 

1020000

Melk

 

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

 

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

 

1050000

Amfibieën en reptielen

 

1060000

Ongewervelde landdieren

 

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

 
 

2)

In bijlage II wordt de volgende kolom voor omethoaat toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Omethoaat

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*2)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

(+)

0110020

Sinaasappelen

(+)

0110030

Citroenen

(+)

0110040

Limoenen/lemmetjes

(+)

0110050

Mandarijnen

(+)

0110990

Overige

 

0120000

Noten

0,01 (*2)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

0,01 (*2)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige

 

0140000

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

0,01 (*2)

0140020

Kersen (zoet)

0,2 (+)

0140030

Perziken

0,01 (*2)

0140040

Pruimen

0,01 (*2)

0140990

Overige

0,01 (*2)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (*2)

0151000

a)

druiven
 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien
 

0153000

c)

rubussoorten
 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

0,01 (*2)

0161020

Vijgen

0,01 (*2)

0161030

Tafelolijven

1,5 (+)

0161040

Kumquats

0,01 (*2)

0161050

Carambola's

0,01 (*2)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,01 (*2)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*2)

0161990

Overige

0,01 (*2)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*2)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

0,01 (*2)

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

aardappelen

0,01 (*2)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (*2)

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

0,01 (*2) (+)

0213020

Wortels

0,02 (+)

0213030

Knolselderij

0,02 (+)

0213040

Mierikswortels

0,02 (+)

0213050

Aardperen/topinamboers

0,01 (*2)

0213060

Pastinaken

0,02 (+)

0213070

Wortelpeterselie

0,02 (+)

0213080

Radijzen

0,02 (+)

0213090

Schorseneren

0,02 (+)

0213100

Koolrapen

0,02 (+)

0213110

Rapen

0,02 (+)

0213990

Overige

0,01 (*2)

0220000

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

0,01 (*2) (+)

0220020

Uien

0,01 (*2) (+)

0220030

Sjalotten

0,01 (*2) (+)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0,2 (+)

0220990

Overige

0,01 (*2)

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*2)

0231000

a)

Solanaceae
 

0231010

Tomaten

(+)

0231020

Paprika's

 

0231030

Aubergines

(+)

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

(+)

0233030

Watermeloenen

(+)

0233990

Overige

 

0234000

d)

suikermais
 

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

(+)

0241020

Bloemkolen

(+)

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

(+)

0242020

Sluitkolen

(+)

0242990

Overige

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

koolrabi's
 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*2)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

(+)

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*2)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*2)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*2)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*2)

0270010

Asperges

(+)

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*2)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

(+)

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0401000

Oliehoudende zaden

0,01 (*2)

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

1,5 (+)

0402020

Palmpitten

0,01 (*2)

0402030

Palmvruchten

0,01 (*2)

0402040

Kapok

0,01 (*2)

0402990

Overige

0,01 (*2)

0500000

GRANEN

 

0500010

Gerst

0,02 (*2) (+)

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*2)

0500030

Mais

0,01 (*2)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*2)

0500050

Haver

0,02 (*2) (+)

0500060

Rijst

0,01 (*2)

0500070

Rogge

0,01 (*2) (+)

0500080

Sorghum

0,01 (*2)

0500090

Tarwe

0,01 (*2) (+)

0500990

Overige

0,01 (*2)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*2)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

0,05 (*2)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*2)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*2)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (*2)

0840020

Gember

0,05 (*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*2)

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,05 (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*2)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*2)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*2)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0900010

Suikerbiet

0,01 (*2) (+)

0900020

Suikerriet

0,01 (*2)

0900030

Wortelcichorei

0,02 (+)

0900990

Overige

0,01 (*2)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

 

1011000

a)

varkens
 

1011010

Spier

 

1011020

Vetweefsel

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

 

1012020

Vetweefsel

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

 

1013020

Vetweefsel

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

 

1014020

Vetweefsel

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

 

1015020

Vetweefsel

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

pluimvee
 

1016010

Spier

 

1016020

Vetweefsel

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
 

1017010

Spier

 

1017020

Vetweefsel

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige

 

1020000

Melk

 

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

 

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

 

1050000

Amfibieën en reptielen

 

1060000

Ongewervelde landdieren

 

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

 
 

3)

In bijlage III, deel B, wordt de kolom voor dimethoaat geschrapt.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

Dimethoaat

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0140020

Kersen (zoet)

0161030

Tafelolijven

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortels

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010

Tomaten

0231030

Aubergines

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251020

Sla

0270010

Asperges

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0300030

Erwten

0402010

Olijven voor oliewinning

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

0500050

Haver

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500070

Rogge

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500090

Tarwe

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot monitoringgegevens ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631030

Roos

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900010

Suikerbiet

0900030

Wortelcichorei”

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Dimethoaat

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0140020

Kersen (zoet)

0161030

Tafelolijven

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortels

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010

Tomaten

0231030

Aubergines

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251020

Sla

0270010

Asperges

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0300030

Erwten

0402010

Olijven voor oliewinning

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

0500050

Haver

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500070

Rogge

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500090

Tarwe

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot monitoringgegevens ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631030

Roos

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900010

Suikerbiet

0900030

Wortelcichorei”

(*2) Bepaalbaarheidsgrens

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

Omethoaat

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0140020

Kersen (zoet)

0161030

Tafelolijven

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortels

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010

Tomaten

0231020

Paprika's

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251020

Sla

0270010

Asperges

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0300030

Erwten

0402010

Olijven voor oliewinning

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

0500050

Haver

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500070

Rogge

0500090

Tarwe

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900010

Suikerbiet

0900030

Wortelcichorei”

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Omethoaat

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0140020

Kersen (zoet)

0161030

Tafelolijven

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortels

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010

Tomaten

0231020

Paprika's

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251020

Sla

0270010

Asperges

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0300030

Erwten

0402010

Olijven voor oliewinning

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

0500050

Haver

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500070

Rogge

0500090

Tarwe

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxicologische gegevens van plantmetabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 27 juni 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900010

Suikerbiet

0900030

Wortelcichorei”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving