Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.1-16.1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1269 VAN DE COMMISSIE

van 13 juli 2017

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/949 wat de schrapping van grondnoten uit de Verenigde Staten van Amerika van de lijst van goedgekeurde aan de uitvoer voorafgaande controles op aflatoxinen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 23,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/949 van de Commissie (2) zijn de door bepaalde derde landen verrichte, aan de uitvoer voorafgaande controles van bepaalde levensmiddelen op de aanwezigheid van bepaalde mycotoxinen goedgekeurd.

(2)

In artikel 23 van Verordening (EG) nr. 882/2004 is bepaald dat specifieke controles kunnen worden goedgekeurd die derde landen verrichten op diervoeders en levensmiddelen onmiddellijk vóór de uitvoer ervan naar de Europese Unie om na te gaan of de geëxporteerde producten voldoen aan de eisen van de Unie. Een dergelijke goedkeuring kan alleen aan een derde land worden verleend als uit een audit van de Europese Unie is gebleken dat de naar de Europese Unie uitgevoerde diervoeders of levensmiddelen voldoen aan de eisen van de Unie of daaraan gelijkwaardige eisen en dat de in het derde land vóór de verzending verrichte controles als voldoende doeltreffend en efficiënt worden beschouwd om de door de wetgeving van de Unie voorgeschreven documenten-, overeenstemmings- en materiële controles te vervangen of te beperken. In 2008 heeft de EU een dergelijke goedkeuring verleend voor aan de uitvoer voorafgaande controles op aflatoxinen in grondnoten die door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verricht.

(3)

Sinds medio 2016 blijkt dat de regels inzake de aanwezigheid van aflatoxinen in grondnoten uit de Verenigde Staten steeds vaker niet worden nageleefd. De autoriteiten van de Verenigde Staten werden hiervan in kennis gesteld en hebben zich ertoe verbonden de situatie te verhelpen. Toch kan worden vastgesteld dat de situatie niet is verbeterd.

(4)

Daarom kan worden geconcludeerd dat niet langer is voldaan aan de voorwaarden die tot de goedkeuring van aan de uitvoer voorafgaande controles leiden; derhalve moeten grondnoten uit de VS van de lijst van goedgekeurde aan de uitvoer voorafgaande controles worden geschrapt. Uitvoeringsverordening (EU) 2015/949 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/949 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/949 van de Commissie van 19 juni 2015 tot goedkeuring van de door bepaalde derde landen verrichte, aan de uitvoer voorafgaande controles op bepaalde levensmiddelen wat de aanwezigheid van bepaalde mycotoxinen betreft (PB L 156 van 20.6.2015, blz. 2).


BIJLAGE

In bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/949 wordt de volgende vermelding geschrapt:

Levensmiddelen

GN-code

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong

Mycotoxine

Frequentie van de materiële controles (%) bij invoer

„—

Grondnoten, in de dop

1202 41 00
 

Verenigde Staten van Amerika

Aflatoxinen

< 1”

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 , 2008 11 96 , 2008 11 98


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving