Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.15

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/872 VAN DE COMMISSIE

van 22 mei 2017

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat een lijst van derde landen waarvan de productiesystemen en de controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten als gelijkwaardig met die van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend.

(2)

De Republiek Korea heeft de Commissie meegedeeld dat haar bevoegde autoriteit één controleorgaan heeft toegevoegd aan de lijst van door de Republiek Korea erkende controleorganen.

(3)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat een lijst van de controlerende autoriteiten en de controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven.

(4)

„Abcert AG” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in alle derde landen waarvoor het was erkend, heeft stopgezet; het mag bijgevolg niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(5)

De Commissie heeft een verzoek van „Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA” tot opname in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA” te erkennen voor de productcategorieën A en D voor Angola en Sao Tomé en Principe.

(6)

„Argencert SA” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn adres is gewijzigd.

(7)

De Commissie heeft een verzoek van „Bioagricert S.r.l.” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, D en E uit te breiden met Maleisië en Singapore, en zijn erkenning voor China uit te breiden met de productcategorieën B en E.

(8)

„CCOF Certification Services” heeft de Commissie meegedeeld dat het wenst af te zien van zijn erkenning voor categorie F voor Mexico. Bijgevolg mag het voor die categorie voor dat land niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(9)

„Certisys” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn adres is gewijzigd. Bovendien heeft de Commissie een verzoek van „Certisys” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met de Democratische Republiek Congo.

(10)

De Commissie heeft een verzoek van „Control Union Certifications” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is zijn erkenning voor Angola, Belarus, Tsjaad, Djibouti, Eritrea, Fiji, Kosovo (3), Liberia en Niger uit te breiden met de productcategorieën A, D, E en F, en voor de Democratische Republiek Congo en Madagaskar met de productcategorieën A, E en F.

(11)

De Commissie heeft een verzoek van „Ecocert SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, B en D uit te breiden met Egypte, de erkenning voor Monaco uit te breiden met productcategorie C, en de erkenning voor Bosnië en Herzegovina uit te breiden met de productcategorieën E en F.

(12)

De Commissie heeft een verzoek van „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, C en D uit te breiden met Indonesië.

(13)

De Commissie heeft een verzoek van „IMOcert Latinoamérica Ltda” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, B en D uit te breiden met Argentinië, Costa Rica, Guyana en Honduras. Bovendien is het gerechtvaardigd de erkenning van „IMOcert Latinoamérica Ltda” voor Belize, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haïti, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela uit te breiden met productcategorie B.

(14)

De Commissie heeft een verzoek van „LACON GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, B en D uit te breiden met Bosnië en Herzegovina, Chili, Cuba, Ethiopië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en voor de productcategorieën A en D met de Dominicaanse Republiek, Kenia, Swaziland en Zimbabwe.

(15)

„ÖkoP Zertifizierungs GmbH” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in het derde land waarvoor het was erkend, heeft stopgezet. Bijgevolg mag het niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(16)

De Commissie heeft een verzoek van „Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”” tot opname in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „Valsts SIA” te erkennen voor de productcategorieën A, B, D, E en F voor Rusland en Oekraïne.

(17)

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1842 (4), bevat het nieuwe model voor het uittreksel uit het controlecertificaat voor de invoer van biologische producten met gebruikmaking van het elektronische certificeringssysteem; naar dat uittreksel wordt verwezen in artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1235/2008. In artikel 14, lid 2, verwijst de vierde, voorheen vijfde, alinea nog steeds naar vak 15 in plaats van vak 14 van het uittreksel. Bovendien verwijzen vak 14 van het uittreksel en de overeenkomstige noot in bijlage VI verkeerdelijk naar artikel 33 in plaats van artikel 34 van Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (5). Die fouten moeten worden gerectificeerd.

(18)

De bijlagen III, IV en VI bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd en gerectificeerd.

(19)

Omwille van de duidelijkheid moet de rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 van toepassing worden met ingang van de datum waarop de overeenkomstige wijzigingen krachtens Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1842 van toepassing worden.

(20)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gerectificeerd:

1)

In artikel 14, lid 2, wordt de vierde alinea vervangen door:

„De geadresseerde van een partij vult bij ontvangst daarvan vak 14 van het origineel van het uittreksel uit het controlecertificaat in om te bevestigen dat de partij is ontvangen overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EG) nr. 889/2008.”.

2)

Bijlage VI wordt gerectificeerd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2 is van toepassing met ingang van 19 april 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 mei 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(3) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

(4) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1842 van de Commissie van 14 oktober 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat betreft het elektronische controlecertificaat voor ingevoerde biologische producten en bepaalde andere elementen, en Verordening (EG) nr. 889/2008 wat betreft de voorschriften voor verduurzaamde of verwerkte biologische producten en informatieverstrekking (PB L 282 van 19.10.2016, blz. 19).

(5) Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).


BIJLAGE I

In punt 5 van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt in de tekst met betrekking tot de Republiek Korea de volgende rij toegevoegd:

„KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr”


BIJLAGE II

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst betreffende „Abcert AG” wordt geschrapt.

2)

Na de tekst met betrekking tot „Agreco R.F. Göderz GmbH” wordt de volgende nieuwe tekst ingevoegd:

„„Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA”

 

1.

Adres: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugal

 

2.

Internetadres: www.agricert.pt

 

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

ST-BIO-172

Sao Tomé en Principe

x

x

 

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

 

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.”.

3)

In de vermelding met betrekking tot „Argencert SA” wordt punt 1 vervangen door:

„1.

Adres: Bouchard 644 6o piso „A”, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentinië”.

4)

In de tekst met betrekking tot „Bioagricert S.r.l” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„MY-BIO-132

Maleisië

X

X

x

SG-BIO-132

Singapore

x

x

x

—”

b)

in de rij betreffende China wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen B en E.

5)

In de tekst met betrekking tot „CCOF Certification Services” wordt in punt 3, in de rij betreffende Mexico, het kruisje geschrapt in kolom F.

6)

De tekst met betrekking tot „Certisys” wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 1 wordt vervangen door:

„1.

Adres: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, België”;

b)

in punt 3 wordt de volgende rij ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„CD-BIO-128

Democratische Republiek Congo

x

x

—”

7)

De tekst met betrekking tot „Control Union Certifications” wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de rijen betreffende Angola, Belarus, Tsjaad, Djibouti, Eritrea, Fiji, Kosovo, Liberia en Niger wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen A, D, E en F;

b)

in de rijen betreffende de Democratische Republiek Congo en Madagaskar wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen A, E en F.

8)

In de tekst met betrekking tot „Ecocert SA” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rij wordt ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„EG-BIO-154

Egypte

x

x

x

—”

b)

in de rij betreffende Bosnië en Herzegovina wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen E en F;

c)

in de rij betreffende Monaco wordt een kruisje toegevoegd in kolom C.

9)

In de tekst met betrekking tot „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” wordt in punt 3 de volgende rij ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„ID-BIO-144

Indonesië

x

x

x

—”

10)

In de tekst met betrekking tot „IMOcert Latinoamérica Ltda.” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„AR-BIO-123

Argentinië

x

x

x

CR-BIO-123

Costa Rica

x

x

x

GY-BIO-123

Guyana

x

x

x

HN-BIO-123

Honduras

x

x

x

—”

b)

in de rijen betreffende Belize, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haïti, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

c)

punt 4 wordt vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.”.

11)

In de tekst met betrekking tot „LACON GmbH” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„BA-BIO-134

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

CL-BIO-134

Chili

x

x

x

CU-BIO-134

Cuba

x

x

 

x

DO-BIO-134

Dominicaanse Republiek

x

x

ET-BIO-134

Ethiopië

x

x

x

KE-BIO-134

Kenia

x

x

MK-BIO-134

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

x

SZ-BIO-134

Swaziland

x

x

ZW-BIO-134

Zimbabwe

x

x

—”

12)

De tekst met betrekking tot „ÖkoP Zertifizierungs GmbH” wordt geschrapt.

13)

De volgende nieuwe vermelding wordt toegevoegd:

„„Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs””

 

1.

Adres: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, Letland

 

2.

Internetadres: www.stc.lv

 

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

RU-BIO-173

Rusland

x

x

x

x

x

UA-BIO-173

Oekraïne

x

x

x

x

x

 

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

 

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.”.


BIJLAGE III

In bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt in vakje 14 van het uittreksel en in de noot met betrekking tot vakje 14 de verwijzing naar „artikel 33” vervangen door een verwijzing naar „artikel 34”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving