Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1084/2011 VAN DE COMMISSIE

van 27 oktober 2011

tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, lid 2, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) is bepaald dat de lijst van erkende derde landen voor elk derde land alle gegevens moet bevatten die nodig zijn om te kunnen verifiëren of op de markt van de Unie gebrachte producten zijn onderworpen aan het controlesysteem van het overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende derde land. In verband met de oprichting binnen het ministerie van Landbouw van een nieuw directoraat-generaal dat bevoegd is voor de biologische landbouw en dat de nieuwe bevoegde autoriteit is geworden voor het controlesysteem in Tunesië, heeft Tunesië een wijziging meegedeeld van de desbetreffende gegevens in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008.

(2)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 590/2011 van de Commissie (3) is in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 een nieuwe tekst ingevoegd met betrekking tot Canada. Punt 1 „Productcategorieën” van die tekst bevat een fout aangezien punt c) „diervoeders” als aparte categorie is opgenomen terwijl het een van de gebruiksmogelijkheden van „verwerkte landbouwproducten” is als bedoeld in punt 1, onder b), van die tekst.

(3)

Canada heeft de Commissie gemeld dat ook de lijst van de controleorganen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 een fout bevat aangezien het controleorgaan „Control Union Certifications” door het „Canadian Food Inspection Agency” niet is erkend voor het verlenen van certificeringsdiensten in Canada.

(4)

Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd en gerectificeerd.

(5)

Met het oog op de rechtszekerheid moet de bij de onderhavige verordening vastgestelde rectificatie van toepassing zijn met ingang van de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 590/2011.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingsbepalingen

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt, in de tekst met betrekking tot Tunesië, punt 4 vervangen door:

„4.   Bevoegde autoriteit: Direction générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn”.

Artikel 2

Rectificatiebepalingen

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt de tekst met betrekking tot Canada als volgt gewijzigd:

1)

In punt 1 wordt het bepaalde onder b) en c) vervangen door:

„b)

verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel en als diervoeder;”.

2)

In punt 5 wordt het zesde streepje „Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com” geschrapt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2 is evenwel van toepassing met ingang van 28 juni 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 oktober 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25.

(3)  PB L 161 van 21.6.2011, blz. 9.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving