Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 590/2011 VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 2011

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, lid 2, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De in Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) vastgestelde termijn waarbinnen de controleorganen en de controlerende autoriteiten met het oog op de naleving van artikel 32 van Verordening (EG) nr. 834/2007 hun erkenningsverzoek moeten indienen, is relatief krap. Aangezien geen ervaring is opgedaan met de rechtstreekse toepassing van EU-bepalingen inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten buiten het grondgebied van de Unie, moeten controleorganen en controlerende autoriteiten die een verzoek tot opneming in de lijst voor overeenstemmingsdoeleinden wensen in te dienen, meer tijd krijgen.

(2)

Overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 is in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 een lijst vastgesteld van derde landen waarvan de productiesystemen en controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten als gelijkwaardig aan die welke zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 834/2007, zijn erkend. In het licht van een nieuwe aanvraag en de gegevens die de Commissie van derde landen heeft ontvangen sedert de laatste publicatie van de lijst, moet de lijst op een aantal punten worden aangepast.

(3)

Sommige uit Canada ingevoerde landbouwproducten worden momenteel in de Europese Unie afgezet op grond van de in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1235/2008 vastgestelde overgangsbepalingen. Canada heeft de Commissie verzocht te worden opgenomen in de in bijlage III bij die verordening vastgestelde lijst. Canada heeft de op grond van de artikelen 7 en 8 van die verordening vereiste gegevens ingediend. Uit het onderzoek van deze gegevens en bij de daarop aansluitende besprekingen met de Canadese autoriteiten is gebleken dat de in dat land geldende voorschriften voor de productie en controle van landbouwproducten gelijkwaardig zijn aan die welke zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 834/2007. De Commissie heeft overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 ter plaatse een onderzoek ingesteld naar de productievoorschriften en de controlemaatregelen die momenteel in Canada worden toegepast.

(4)

De autoriteiten van Costa Rica, India, Israël, Japan en Tunesië hebben de Commissie verzocht nieuwe controle- en certificeringsorganen in de lijst op te nemen en hebben de Commissie de nodige garanties gegeven dat deze organen aan de in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 vastgestelde voorafgaande voorwaarden voldoen.

(5)

De geldigheidsduur van de opneming van Costa Rica en Nieuw-Zeeland in de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 vastgestelde lijst loopt af op 30 juni 2011. Om verstoring van het handelsverkeer te voorkomen, moet de geldigheidsduur van de opneming van Costa Rica en Nieuw-Zeeland in de lijst worden verlengd. Gezien de opgedane ervaring moet de opneming in de lijst voor een onbeperkte periode worden verlengd.

(6)

Naar aanleiding van de recente samensmelting van het ministerie van Landbouw en bosbouw en de Nieuw-Zeelandse voedselveiligheidsautoriteit heeft Nieuw-Zeeland tekstwijzigingen betreffende de betrokken specificaties in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 toegezonden.

(7)

Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 4 wordt „31 oktober 2011” vervangen door „31 oktober 2014”.

2)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 juni 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25.


BIJLAGE

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na de tekst met betrekking tot Australië wordt de volgende tekst ingevoegd:

„CANADA

1.   Productcategorieën:

a)

levende of onverwerkte landbouwproducten en vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad;

b)

verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel;

c)

diervoeders.

2.   Oorsprong: producten van de in punt 1, onder a), genoemde categorie en biologisch geteelde ingrediënten in producten van de in punt 1, onder b), genoemde categorie die zijn geteeld in Canada.

3.   Productienormen: Organic Products Regulation.

4.   Bevoegde autoriteit: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca.

5.   Controleorganen:

Atlantic Certified Organic Co-operative Limited (ACO), www.atlanticcertifiedorganic.ca

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), www.centifiedorganic.bc.ca

Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org

Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.com

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL), www.ccpb.it

Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com

Ecocert Canada, www.ecocertcanada.com

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA), www.fvopa.ca

Global Organic Alliance, www.goa-online.org

International Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.com

LETIS SA, www.letis.com.ar

Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org

Organic Certifiers, www.organiccertifiers.com

Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/

Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.com

Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert), www.ocpro.ca/

Quality Assurance International Incorporated (QAI), www.qai-inc.com

Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org

SAI Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com.

6.   Autoriteit die het certificaat afgeeft: zoals in punt 5.

7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: 30 juni 2014.”.

2)

Aan punt 5 van de tekst met betrekking tot Costa Rica wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

Mayacert, www.mayacert.com”.

3)

In de tekst met betrekking tot Costa Rica wordt punt 7 vervangen door:

„7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.”.

4)

Aan punt 5 van de tekst met betrekking tot India worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), www.cgcert.com

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net

TUV India Pvt. Ltd, www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm

Intertek India Pvt. Ltd, www.intertek.com”.

5)

Aan punt 5 van de tekst met betrekking tot Israël wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

LAB-PATH Ltd, www.lab-path.co.il”.

6)

Aan punt 5 van de tekst met betrekking tot Japan worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

AINOU, www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

SGS Japan Incorporation, www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

Ehime Organic Agricultural Association, www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

Center for Eco-design Certification Co., Ltd, http://www.eco-de.co.jp/list.html

Organic Certification Association, www.yuukinin.jimdo.com

Japan Eco-system Farming Association, www.npo-jefa.com

Hiroshima Environment & Health Association, www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability, www.accis.jp

Organic Certification Organization Co., Ltd, www.oco45.net”.

7)

Aan punt 5 van de tekst met betrekking tot Tunesië wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA), www.icea.info”.

8)

In punt 2 van de tekst met betrekking tot Nieuw-Zeeland wordt „MAF Food Official Organic Assurance Programme” vervangen door „MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production”.

9)

In de tekst met betrekking tot Nieuw-Zeeland worden de punten 3 tot en met 7 vervangen door:

„3.   Productienormen: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production

4.   Bevoegde autoritei: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

5.   Controleorganen:

AsureQuality Limited, www.organiccertification.co.nz

BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz

6.   Autoriteit die het certificaat afgeeft: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

7.   Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving