Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.63-1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1086 VAN DE COMMISSIE

van 19 juni 2017

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 634/2007 wat betreft de karakterisering van selenomethionine, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 634/2007 van de Commissie (2), zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 427/2013 van de Commissie (3), is een vergunning verleend voor selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

(2)

De Commissie heeft een aanvraag ontvangen met het verzoek de vergunningsvoorwaarden te wijzigen wat betreft de karakterisering van het toevoegingsmiddel voor diervoeding. Bij de aanvraag waren de relevante ondersteunende gegevens gevoegd. De Commissie heeft de aanvraag naar de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) doorgestuurd. De aanvrager verzocht aanvankelijk om het gehalte aan selenocysteïne op te nemen in de karakterisering van het toevoegingsmiddel, maar trok deze wijziging uiteindelijk in; de aanvraag betreft derhalve slechts een verhoging van het maximumgehalte aan seleen in de huidige vergunning voor het toevoegingsmiddel.

(3)

De EFSA heeft in haar advies van 20 oktober 2016 (4) geconcludeerd dat de gevraagde wijziging geen invloed heeft op de veiligheid en doeltreffendheid van het product, waarbij zij eraan herinnerde dat aan het product een risico voor de veiligheid van de gebruiker is verbonden. De huidige vergunning bevat een bepaling waardoor dat risico adequaat wordt aangepakt.

(4)

Uit de beoordeling van het gewijzigde preparaat blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan.

(5)

Verordening (EG) nr. 634/2007 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 634/2007

In de vierde kolom van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 634/2007 wordt de tekst tussen het kopje „Karakterisering van het toevoegingsmiddel” en het kopje „Analysemethode” vervangen door:

„Organisch seleen, hoofdzakelijk selenomethionine (63 %) met 2 000-3 500 mg Se/kg (97-99 % organisch seleen)”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 juni 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2) Verordening (EG) nr. 634/2007 van de Commissie van 7 juni 2007 tot verlening van een vergunning voor selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 als toevoegingsmiddel voor diervoeding (PB L 146 van 8.6.2007, blz. 14).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 427/2013 van de Commissie van 8 mei 2013 tot verlening van een vergunning voor selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1750/2006, (EG) nr. 634/2007 en (EG) nr. 900/2009 wat betreft de maximale toevoeging van geseleniseerde gist (PB L 127 van 9.5.2013, blz. 20).

(4) EFSA Journal 2016;14(11):4624.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving