Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.89

VERORDENING (EU) 2017/1016 VAN DE COMMISSIE

van 14 juni 2017

tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor benzovindiflupyr, chlorantraniliprole, deltamethrin, ethofumesaat, haloxyfop, zwak pepinomozaïekvirusisolaat VC1, zwak pepinomozaïekvirusisolaat VX1, oxathiapiproline, penthiopyrad, pyraclostrobine, spirotetramat, zonnebloemolie, tolclofos-methyl en trinexapac in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor benzovindiflupyr, deltamethrin, ethofumesaat, haloxyfop, pyraclostrobine, tolclofos-methyl en trinexapac zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor chlorantraniliprole, penthiopyrad en spirotetramat zijn MRL's vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening. Voor zwak pepinomozaïekvirusisolaat VC1, zwak pepinomozaïekvirusisolaat VX1, oxathiapiproline en zonnebloemolie zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en die stoffen zijn evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof deltamethrin bevat op bleekselderij, knolvenkel en rabarber is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat haloxyfop betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor wortelpeterselie en preien. Wat penthiopyrad betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor abrikozen, perziken, gerst en haver. Wat pyraclostrobine betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor knolselderij, spinazie, snijbiet, witlof, bonen en erwten (met peul), erwten (zonder peul), bleekselderij en knolvenkel. Wat spirotetramat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor granaatappels, andere wortel- en knolgewassen en wortelcichorei. Wat tolclofos-methyl betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardappelen.

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor het gebruik van benzovindiflupyr op pitvruchten, wijndruiven, aardappelen, tropische wortel- en knolgewassen, aardperen/topinamboers, solanaceae, cucurbitaceae, peulvruchten, lijnzaad, papaverzaad/maanzaad, koolzaad, mosterdzaad, katoenzaad, huttentutzaad, gerst, mais, haver, rogge, tarwe, gember, geelwortel, en voorkomend in de lever van herkauwers en het gebruik van trinexapac op papaverzaad/maanzaad. De aanvragers voeren aan dat het toegestane gebruik van die stoffen op dergelijke gewassen in Noord-Amerika en Australië leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden, en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(5)

Overeenkomstig artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (2) heeft het Verenigd Koninkrijk de Commissie op 27 juni 2016 meegedeeld dat het toestemming heeft gegeven voor het in de handel brengen van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof chlorantraniliprole bevat, voor gebruik op hop, als gevolg van een onverwachte uitbraak van schubvleugeligen. Een dergelijke toestemming leek een noodzakelijke maatregel, aangezien de uitbraak van schubvleugeligen op geen enkele andere redelijke manier kon worden gestopt. Met het oog op de vaststelling van een tijdelijk MRL voor hop heeft het Verenigd Koninkrijk de andere lidstaten, de Commissie en de EFSA in overeenstemming met artikel 18, lid 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 op de hoogte gebracht van die toestemming.

(6)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten die aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen naar de Commissie gezonden.

(7)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (3). Zij heeft die adviezen naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(8)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede advies over benzovindiflupyr geconcludeerd dat, wat het gebruik ervan op cucurbitaceae met niet-eetbare schil betreft, de ingediende gegevens niet toereikend waren om nieuwe MRL's vast te stellen. De bestaande MRL's moeten daarom behouden blijven.

(9)

Wat het gebruik van chlorantraniliprole op hop betreft, heeft de EFSA drie verschillende MRL's voor die producten voorgesteld, voor overweging door de risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moet het MRL voor dat product in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op 10 mg/kg, dat wordt verkregen door de residuproeven met een factor 3 te verminderen, rekening houdend met het feit dat de concentratie te hoog was, zowel met betrekking tot het aantal toepassingen als de dosering. Dit tijdelijke MRL moet tot en met 31 december 2020 geldig zijn.

(10)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(11)

Voor ethofumesaat, zwak pepinomozaïekvirusisolaat VC1, zwak pepinomozaïekvirusisolaat VX1 en oxathiapiproline heeft de EFSA conclusies over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van die werkzame stoffen als bestrijdingsmiddel ingediend (4).

(12)

Voor ethofumesaat heeft de EFSA aanbevolen MRL's voor rode bieten, suikerbiet en snijbiet vast te stellen. Voor zwak pepinomozaïekvirusisolaat VC1 en zwak pepinomozaïekvirusisolaat VX1 heeft de EFSA aanbevolen deze stof op te nemen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor oxathiapiproline wordt aanbevolen om MRL's vast te stellen voor tafeldruiven, aardappelen, tomaten, aubergines, cucurbitaceae met eetbare schil, meloenen, sla en druivenbladeren. Overeenkomstig de bestaande richtsnoeren van de EU inzake de extrapolatie van MRL's is het passend om het MRL voor tafeldruiven ook voor wijndruiven vast te stellen.

(13)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie geraadpleegd over de passende bepaalbaarheidsgrenzen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat als gevolg van de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor oxathiapiproline moeten worden vastgesteld.

(14)

Zonnebloemolie is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1978 van de Commissie (5) goedgekeurd als basisstof. De Commissie is van oordeel dat de opname van die stof in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 dienstig is.

(15)

Op grond van de met redenen omklede adviezen en de conclusies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(16)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(17)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 juni 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(3) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA (online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu):

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for benzovindiflupyr in various plant and animal origin commodities. EFSA Journal 2016;14(12):4644 [30 blz.].

 

Reasoned opinion on the setting of a temporary maximum residue level for chlorantraniliprole in hops. EFSA Journal 2016;14(11):4638 [16 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for deltamethrin in celery, Florence fennel and rhubarb. EFSA Journal 2017;15(1):4683 [24 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of MRLs for haloxyfop-P in parsley root and leek. EFSA Journal 2016;14(10):4608 [13 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for penthiopyrad in stone fruits and cereals. EFSA Journal 2016;14(12):4648 [19 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in various crops. EFSA Journal 2017;15(1):4686 [22 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for tolclofos-methyl in potatoes. EFSA Journal 2017;15(2):4730 [25 blz.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for trinexapac in poppy seed. EFSA Journal 2016;14(11):4636 [15 blz.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for spirotetramat in pomegranates and various vegetables. EFSA Journal 2017;15(1):4684 [22 blz.].

(4) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethofumesate. EFSA Journal 2016;14(1):4374 [141 blz.].

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Mild Pepino mosaic virus isolate VC1. EFSA Journal 2016;14(12):4651 [23 blz.].

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Mild Pepino mosaic virus isolate VX1. EFSA Journal 2016;14(12):4650 [22 blz.].

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oxathiapiprolin. EFSA Journal 2016;14(7):4504 [89 blz.].

(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1978 van de Commissie van 11 november 2016 tot goedkeuring van de basisstof zonnebloemolie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 305 van 12.11.2016, blz. 23).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor benzovindiflupyr, deltamethrin, ethofumesaat, haloxyfop, pyraclostrobine, tolclofos-methyl en trinexapac worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Benzovindiflupyr

Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F)

Ethofumesaat (som van ethofumesaat, 2-keto–ethofumesaat, open-ring-2-keto-ethofumesaat en de conjugaat daarvan, uitgedrukt als ethofumesaat)

Haloxyfop (som van haloxyfop en esters, zouten en conjugaten daarvan, uitgedrukt als haloxyfop (som van de R- en S-isomeren in elke verhouding)) (F) (R)

Pyraclostrobine (F)

Tolclofos-methyl (F)

Trinexapac (som van trinexapac (zuur) en zouten daarvan, uitgedrukt als trinexapac)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

   

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*1)

0,04

         

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

(+)

   

1

   

0110020

Sinaasappelen

 

(+)

   

2

   

0110030

Citroenen

 

(+)

   

1

   

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

(+)

   

1

   

0110050

Mandarijnen

 

(+)

   

1

   

0110990

Overige

       

1

   

0120000

Noten

0,01 (*1)

0,02 (*1)

         

0120010

Amandelen

 

(+)

   

0,02 (*1)

   

0120020

Paranoten

 

(+)

   

0,02 (*1)

   

0120030

Cashewnoten

 

(+)

   

0,02 (*1)

   

0120040

Kastanjes

 

(+)

   

0,02 (*1)

   

0120050

Kokosnoten

 

(+)

   

0,02 (*1)

   

0120060

Hazelnoten

 

(+)

   

0,02 (*1)

   

0120070

Macadamianoten

 

(+)

   

0,02 (*1)

   

0120080

Pecannoten

 

(+)

   

0,02 (*1)

   

0120090

Pijnboompitten

 

(+)

   

0,02 (*1)

   

0120100

Pistaches

 

(+)

   

1

   

0120110

Walnoten

 

(+)

   

0,02 (*1)

   

0120990

Overige

       

0,02 (*1)

   

0130000

Pitvruchten

0,2

     

0,5

   

0130010

Appelen

 

0,2 (+)

         

0130020

Peren

 

0,1 (+)

         

0130030

Kweeperen

 

0,1 (+)

         

0130040

Mispels

 

0,1 (+)

         

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0,1 (+)

         

0130990

Overige

 

0,1

         

0140000

Steenvruchten

0,01 (*1)

           

0140010

Abrikozen

 

0,15 (+)

   

1

   

0140020

Kersen (zoet)

 

0,1 (+)

   

3

   

0140030

Perziken

 

0,15 (+)

   

0,3

   

0140040

Pruimen

 

0,07 (+)

   

0,8

   

0140990

Overige

 

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

   

0150000

Besvruchten en kleinfruit

             

0151000

a)

druiven
 

0,2

         

0151010

Tafeldruiven

0,01 (*1)

(+)

   

1 (+)

   

0151020

Wijndruiven

1

(+)

   

2

   

0152000

b)

aardbeien

0,01 (*1)

0,2 (+)

   

1,5

   

0153000

c)

rubussoorten

0,01 (*1)

0,1

         

0153010

Bramen/braambessen

 

(+)

   

3

   

0153020

Dauwbramen

 

(+)

   

2

   

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

(+)

   

3

   

0153990

Overige

       

2

   

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (*1)

0,6

         

0154010

Blauwe bessen

 

(+)

   

4

   

0154020

Veenbessen

 

(+)

   

3

   

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

(+)

   

3

   

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

(+)

   

3

   

0154050

Rozenbottels

 

(+)

   

3

   

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

(+)

   

3

   

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

(+)

   

3

   

0154080

Vlierbessen

 

(+)

   

3

   

0154990

Overige

       

3

   

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*1)

           

0161000

a)

eetbare schil
       

0,02 (*1)

   

0161010

Dadels

 

0,01 (*1)

         

0161020

Vijgen

 

0,01 (*1)

         

0161030

Tafelolijven

 

1 (+)

         

0161040

Kumquats

 

0,01 (*1)

         

0161050

Carambola's

 

0,01 (*1)

         

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0,01 (*1)

         

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0,01 (*1)

         

0161990

Overige

 

0,01 (*1)

         

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
       

0,02 (*1)

   

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0,15 (+)

         

0162020

Lychees

 

0,01 (*1)

         

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0,01 (*1)

         

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0,01 (*1)

         

0162050

Sterappelen

 

0,01 (*1)

         

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0,01 (*1)

         

0162990

Overige

 

0,01 (*1)

         

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0,01 (*1)

         

0163010

Avocado's

       

0,02 (*1)

   

0163020

Bananen

       

0,02 (*1)

   

0163030

Mango's

       

0,05

   

0163040

Papaja's

       

0,07

   

0163050

Granaatappels

       

0,02 (*1)

   

0163060

Cherimoya's

       

0,02 (*1)

   

0163070

Guaves

       

0,02 (*1)

   

0163080

Ananassen

       

0,02 (*1)

   

0163090

Broodvruchten

       

0,02 (*1)

   

0163100

Doerians

       

0,02 (*1)

   

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

       

0,02 (*1)

   

0163990

Overige

       

0,02 (*1)

   

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

             

0210000

Wortel- en knolgewassen

           

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen

0,02

0,3 (+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,2

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,02

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0212010

Cassave/maniok

             

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

             

0212030

Yams

             

0212040

Arrowroot/pijlwortel

             

0212990

Overige

             

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0,02 (*1)

         

0213010

Rode bieten

0,01 (*1)

(+)

0,2

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

 

0213020

Wortels

0,01 (*1)

(+)

0,03 (*1)

0,09 (+)

0,5

0,01 (*1)

 

0213030

Knolselderij

0,01 (*1)

(+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,5

0,01 (*1)

 

0213040

Mierikswortels

0,01 (*1)

(+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

 

0213050

Aardperen/topinamboers

0,02

(+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,01 (*1)

 

0213060

Pastinaken

0,01 (*1)

(+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

 

0213070

Wortelpeterselie

0,01 (*1)

(+)

0,03 (*1)

0,09

0,1

0,01 (*1)

 

0213080

Radijzen

0,01 (*1)

(+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,5

0,1 (+)

 

0213090

Schorseneren

0,01 (*1)

(+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

 

0213100

Koolrapen

0,01 (*1)

(+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

 

0213110

Rapen

0,01 (*1)

(+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

 

0213990

Overige

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

 

0,06 (+)

 

0,01 (*1)

0,3

   

0220020

Uien

 

0,06 (+)

 

0,2 (+)

1,5

   

0220030

Sjalotten

 

0,06 (+)

 

0,01 (*1)

0,3

   

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0,3 (+)

 

0,01 (*1)

1,5

   

0220990

Overige

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0230000

Vruchtgroenten

   

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanaceae
             

0231010

Tomaten

0,7

0,07 (+)

   

0,3

   

0231020

Paprika's

1

0,2 (+)

   

0,5

   

0231030

Aubergines

0,7

0,4 (+)

   

0,3

   

0231040

Okra's, okers

1

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

   

0231990

Overige

1

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

   

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,08

0,2

   

0,5

   

0232010

Komkommers

 

(+)

         

0232020

Augurken

 

(+)

         

0232030

Courgettes

 

(+)

         

0232990

Overige

             

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01 (*1)

     

0,5

   

0233010

Meloenen

 

0,02 (*1) (+)

         

0233020

Pompoenen

 

0,2 (+)

         

0233030

Watermeloenen

 

0,02 (*1) (+)

         

0233990

Overige

 

0,02 (*1)

         

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

   

0,02 (*1)

   

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

   

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0,1

   

0,1

   

0241010

Broccoli

 

(+)

     

(+)

 

0241020

Bloemkolen

 

(+)

     

(+)

 

0241990

Overige

             

0242000

b)

sluitkoolachtigen
             

0242010

Spruitjes

 

0,01 (*1) (+)

   

0,3

(+)

 

0242020

Sluitkolen

 

0,1 (+)

   

0,2

(+)

 

0242990

Overige

 

0,01 (*1)

   

0,02 (*1)

   

0243000

c)

bladkoolachtigen
       

1,5

   

0243010

Chinese kool/petsai

 

0,2 (+)

         

0243020

Boerenkolen

 

0,01 (*1) (+)

         

0243990

Overige

 

0,01 (*1)

         

0244000

d)

koolrabi's
 

0,01 (*1) (+)

   

0,02 (*1)

   

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

             

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

 

2 (+)

   

10

0,9

 

0251020

Sla

 

0,5 (+)

   

2

2

 

0251030

Andijvie

 

0,1 (+)

   

0,4

0,9

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

2 (+)

   

10

0,9

 

0251050

Winterkers

 

2 (+)

   

10

0,9

 

0251060

Raketsla/rucola

 

2 (+)

   

10

0,9

 

0251070

Rode amsoi

 

2 (+)

   

10

0,9

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

2 (+)

   

10

0,9

 

0251990

Overige

 

0,01 (*1)

   

10

0,9

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

 

(+)

0,1 (*1) (+)

 

0,6

   

0252020

Postelein

 

(+)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

   

0252030

Snijbiet

 

(+)

0,3

 

1,5

   

0252990

Overige

   

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

   

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

2 (+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

2 (+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,03 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

2

 

0,02 (*1)

2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Kervel

 

(+)

0,05 (*1)

       

0256020

Bieslook

 

(+)

0,05 (*1)

       

0256030

Bladselderij/snijselder

 

(+)

0,05 (*1)

       

0256040

Peterselie

 

(+)

1,5 (+)

       

0256050

Salie

 

(+)

1,5 (+)

       

0256060

Rozemarijn

 

(+)

1,5 (+)

       

0256070

Tijm

 

(+)

1,5 (+)

       

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

(+)

1 (+)

       

0256090

Laurierblad

 

(+)

0,05 (*1)

       

0256100

Dragon

 

(+)

0,05 (*1)

       

0256990

Overige

   

0,05 (*1)

       

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

 

(+)

0,1 (*1) (+)

 

0,6

   

0260020

Bonen (zonder peul)

 

(+)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

   

0260030

Erwten (met peul)

 

(+)

0,1 (*1) (+)

 

0,6

   

0260040

Erwten (zonder peul)

 

(+)

0,03 (*1)

 

0,15

   

0260050

Linzen

 

(+)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

   

0260990

Overige

   

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

   

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Asperges

 

0,01 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0270020

Kardoenen

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0270030

Bleekselderij

 

0,3

 

0,01 (*1)

1,5

   

0270040

Knolvenkel

 

0,3

 

0,01 (*1)

1,5

   

0270050

Artisjokken

 

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

2

   

0270060

Preien

 

0,3 (+)

 

0,09

0,7

   

0270070

Rabarber

 

0,3

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0270080

Bamboescheuten

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0270090

Palmharten

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0270990

Overige

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0,05 (+)

         

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0,01 (*1)

         

0280990

Mossen en korstmossen

 

0,01 (*1)

         

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

         

0,01 (*1)

 

0300010

Bonen

0,2

0,6 (+)

0,03 (*1)

0,15 (+)

0,3

 

10 (+)

0300020

Linzen

0,2

1 (+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0,02 (*1)

0300030

Erwten

0,08

1 (+)

0,1 (*1) (+)

0,15 (+)

0,3

 

0,02 (*1)

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,2

1 (+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05

 

0,02 (*1)

0300990

Overige

0,2

0,02 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,3

 

0,02 (*1)

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

   

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0401000

Oliehoudende zaden

             

0401010

Lijnzaad

0,15

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,04

 

0,01 (*1)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,15

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

0,2

 

7

0401040

Sesamzaad

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

0,01 (*1)

0,05 (*1) (+)

 

0,4 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0401060

Koolzaad

0,15

0,07 (*1) (+)

 

0,2 (+)

0,2

 

2

0401070

Sojabonen

0,04

0,02 (*1)

 

0,5

0,05

 

0,01 (*1)

0401080

Mosterdzaad

0,15

0,07 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0401090

Katoenzaad

0,15

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

0,3

 

0,01 (*1)

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0401110

Saffloerzaad

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0401120

Bernagiezaad

0,01 (*1)

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0401130

Huttentutzaad

0,15

0,07 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0401140

Hennepzaad

0,01 (*1)

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0401150

Wonderbonen

0,01 (*1)

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0401990

Overige

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0,6 (+)

         

0402020

Palmpitten

 

0,02 (*1)

         

0402030

Palmvruchten

 

0,02 (*1)

         

0402040

Kapok

 

0,02 (*1)

         

0402990

Overige

 

0,02 (*1)

         

0500000

GRANEN

   

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0500010

Gerst

1,5

2 (+)

   

1

 

3

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*1)

2 (+)

   

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0500030

Mais

0,02

2 (+)

   

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*1)

2 (+)

   

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0500050

Haver

1,5

2 (+)

   

1

 

3

0500060

Rijst

0,01 (*1)

1 (+)

   

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0500070

Rogge

0,1

2 (+)

   

0,2

 

0,5

0500080

Sorghum

0,01 (*1)

2 (+)

   

0,5

 

0,02 (*1)

0500090

Tarwe

0,1

1 (+)

   

0,2

 

3

0500990

Overige

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

   

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Thee

 

5 (+)

0,1 (*1)

 

0,1 (*1)

   

0620000

Koffiebonen

 

0,1 (*1)

0,1 (*1)

 

0,3 (+)

   

0630000

Kruidenthee van

       

0,1 (*1)

   

0631000

a)

bloemen
 

15

15 (+)

       

0631010

Kamille

 

(+)

         

0631020

Hibiscus/roselle

 

(+)

         

0631030

Roos

 

(+)

         

0631040

Jasmijn

 

(+)

         

0631050

Lindebloesem

 

(+)

         

0631990

Overige

             

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

15

15 (+)

       

0632010

Aardbei

 

(+)

         

0632020

Rooibos

 

(+)

         

0632030

Maté

 

(+)

         

0632990

Overige

             

0633000

c)

wortels
 

0,3

0,1 (*1)

       

0633010

Valeriaan

 

(+)

         

0633020

Ginseng

 

(+)

         

0633990

Overige

             

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0,1 (*1)

0,1 (*1)

       

0640000

Cacaobonen

 

0,1 (*1)

0,1 (*1)

 

0,1 (*1)

   

0650000

Carob/johannesbrood

 

0,1 (*1)

0,1 (*1)

 

0,1 (*1)

   

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

15

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

             

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,6 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

             

0810020

Zwarte komijn

             

0810030

Selderij

             

0810040

Koriander

             

0810050

Komijn

             

0810060

Dille

             

0810070

Venkel

             

0810080

Fenegriek

             

0810090

Nootmuskaat

             

0810990

Overige

             

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

15

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

 

(+)

         

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

(+)

         

0820030

Karwij

 

(+)

         

0820040

Kardemom

 

(+)

         

0820050

Jeneverbes

 

(+)

         

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

(+)

         

0820070

Vanille

 

(+)

         

0820080

Tamarinde

 

(+)

         

0820990

Overige

             

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

             

0830990

Overige

             

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

   

0,1 (*1)

       

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,5 (+)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember

0,15

0,5 (+)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,15

0,5 (+)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (*1)

0,5

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

15

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

 

(+)

         

0850020

Kappertjes

 

(+)

         

0850990

Overige

             

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

15

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

 

(+)

         

0860990

Overige

             

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

             

0870990

Overige

             

0900000

SUIKERGEWASSEN

         

0,01 (*1)

 

0900010

Suikerbiet

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,2

0,2 (+)

0,2

 

0,01 (*1)

0900020

Suikerriet

0,04

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,5

0900030

Wortelcichorei

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,1 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,08

 

0,01 (*1)

0900990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

             

1010000

Weefsels van

   

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

1011000

a)

varkens

0,01 (*1)

           

1011010

Spier

 

0,03 (+)

(+)

0,01 (*1) (+)

   

0,01 (*1)

1011020

Vetweefsel

 

0,5 (+)

(+)

0,01 (*1) (+)

   

0,01 (*1)

1011030

Lever

 

0,03 (*1) (+)

(+)

0,03 (+)

   

0,01 (*1)

1011040

Nier

 

0,03 (*1) (+)

(+)

0,06 (+)

   

0,05

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,5 (+)

 

0,06

   

0,01 (*1)

1011990

Overige

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

1012000

b)

runderen
             

1012010

Spier

0,01 (*1)

0,03 (+)

(+)

0,01 (*1) (+)

   

0,01 (*1)

1012020

Vetweefsel

0,02

0,5 (+)

(+)

0,01 (*1) (+)

   

0,01 (*1)

1012030

Lever

0,06

0,03 (*1) (+)

(+)

0,03 (+)

   

0,01 (*1)

1012040

Nier

0,01 (*1)

0,03 (*1) (+)

(+)

0,07 (+)

   

0,05

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*1)

0,5 (+)

 

0,07

   

0,01 (*1)

1012990

Overige

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

1013000

c)

schapen
             

1013010

Spier

0,01 (*1)

0,03 (+)

(+)

0,01 (*1) (+)

   

0,01 (*1)

1013020

Vetweefsel

0,02

0,5 (+)

(+)

0,01 (*1) (+)

   

0,01 (*1)

1013030

Lever

0,06

0,03 (*1) (+)

(+)

0,03 (+)

   

0,01 (*1)

1013040

Nier

0,01 (*1)

0,03 (*1) (+)

(+)

0,07 (+)

   

0,05

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*1)

0,5 (+)

 

0,07

   

0,01 (*1)

1013990

Overige

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

1014000

d)

geiten
             

1014010

Spier

0,01 (*1)

0,03 (+)

(+)

0,01 (*1) (+)

   

0,01 (*1)

1014020

Vetweefsel

0,02

0,5 (+)

(+)

0,01 (*1) (+)

   

0,01 (*1)

1014030

Lever

0,06

0,03 (*1) (+)

(+)

0,03 (+)

   

0,01 (*1)

1014040

Nier

0,01 (*1)

0,03 (*1) (+)

(+)

0,07 (+)

   

0,05

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*1)

0,5 (+)

 

0,07

   

0,01 (*1)

1014990

Overige

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

1015000

e)

paardachtigen
             

1015010

Spier

0,01 (*1)

0,03

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

1015020

Vetweefsel

0,02

0,5

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

1015030

Lever

0,06

0,03 (*1)

 

0,03

   

0,01 (*1)

1015040

Nier

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,07

   

0,05

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*1)

0,5

 

0,07

   

0,01 (*1)

1015990

Overige

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

1016000

f)

pluimvee

0,01 (*1)

           

1016010

Spier

 

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1) (+)

   

0,01 (*1)

1016020

Vetweefsel

 

0,1 (+)

 

0,015 (+)

   

0,01 (*1)

1016030

Lever

 

0,02 (*1) (+)

 

0,03 (+)

   

0,05

1016040

Nier

 

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

   

0,05

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,02 (*1) (+)

 

0,03

   

0,05

1016990

Overige

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
             

1017010

Spier

0,01 (*1)

0,03

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

1017020

Vetweefsel

0,02

0,5

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

1017030

Lever

0,06

0,03 (*1)

 

0,03

   

0,01 (*1)

1017040

Nier

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,07

   

0,05

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*1)

0,5

 

0,07

   

0,01 (*1)

1017990

Overige

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

1020000

Melk

0,01 (*1)

0,05

0,03 (*1)

0,015

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01

1020010

Runderen

 

(+)

(+)

(+)

     

1020020

Schapen

 

(+)

(+)

(+)

     

1020030

Geiten

 

(+)

(+)

(+)

     

1020040

Paarden

             

1020990

Overige

             

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kippen

 

(+)

         

1030020

Eenden

 

(+)

         

1030030

Ganzen

 

(+)

         

1030040

Kwartels

 

(+)

         

1030990

Overige

             

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

b)

de volgende kolom voor oxathiapiproline wordt toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Oxathiapiproline

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*2)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige

 

0120000

Noten

0,01 (*2)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

0,01 (*2)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige

 

0140000

Steenvruchten

0,01 (*2)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

0,7

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

0,01 (*2)

0153000

c)

rubussoorten

0,01 (*2)

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (*2)

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige

 

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*2)

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*2)

0211000

a)

aardappelen
 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (*2)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige

 

0230000

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae
 

0231010

Tomaten

0,2

0231020

Paprika's

0,01 (*2)

0231030

Aubergines

0,2

0231040

Okra's, okers

0,01 (*2)

0231990

Overige

0,01 (*2)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,1

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0233010

Meloenen

0,15

0233020

Pompoenen

0,01 (*2)

0233030

Watermeloenen

0,01 (*2)

0233990

Overige

0,01 (*2)

0234000

d)

suikermais

0,01 (*2)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*2)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

koolrabi's
 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten
 

0251010

Veldsla

0,01 (*2)

0251020

Sla

0,3

0251030

Andijvie

0,01 (*2)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,01 (*2)

0251050

Winterkers

0,01 (*2)

0251060

Raketsla/rucola

0,01 (*2)

0251070

Rode amsoi

0,01 (*2)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,01 (*2)

0251990

Overige

0,01 (*2)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*2)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

40

0254000

d)

waterkers

0,01 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*2)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*2)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*2)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

GRANEN

0,01 (*2)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*2)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

0,05 (*2)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*2)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*2)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (*2)

0840020

Gember

0,05 (*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*2)

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,05 (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*2)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*2)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*2)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*2)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

0,01 (*2)

1011000

a)

varkens
 

1011010

Spier

 

1011020

Vetweefsel

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

 

1012020

Vetweefsel

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

 

1013020

Vetweefsel

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

 

1014020

Vetweefsel

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

 

1015020

Vetweefsel

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

pluimvee
 

1016010

Spier

 

1016020

Vetweefsel

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
 

1017010

Spier

 

1017020

Vetweefsel

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige

 

1020000

Melk

0,01 (*2)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (*2)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*2)

 

2)

In bijlage III, deel A, worden de kolommen voor chlorantraniliprole, penthiopyrad en spirotetramat vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) (F)

Penthiopyrad

Spirotetramat en de vier metabolieten BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy en BYI08330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

     

0110000

Citrusvruchten

0,7

0,01 (*3)

1

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

     

0110020

Sinaasappelen

     

0110030

Citroenen

     

0110040

Limoenen/lemmetjes

     

0110050

Mandarijnen

     

0110990

Overige

     

0120000

Noten

0,05

0,05

0,5

0120010

Amandelen

     

0120020

Paranoten

     

0120030

Cashewnoten

     

0120040

Kastanjes

     

0120050

Kokosnoten

     

0120060

Hazelnoten

     

0120070

Macadamianoten

     

0120080

Pecannoten

     

0120090

Pijnboompitten

     

0120100

Pistaches

     

0120110

Walnoten

     

0120990

Overige

     

0130000

Pitvruchten

0,5

0,5

1

0130010

Appelen

     

0130020

Peren

     

0130030

Kweeperen

     

0130040

Mispels

     

0130050

Loquats/Japanse mispels

     

0130990

Overige

     

0140000

Steenvruchten

1

 

3

0140010

Abrikozen

 

4

 

0140020

Kersen (zoet)

 

4

 

0140030

Perziken

 

4

 

0140040

Pruimen

 

1,5

 

0140990

Overige

 

0,01 (*3)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

     

0151000

a)

druiven

1

0,01 (*3)

2

0151010

Tafeldruiven

     

0151020

Wijndruiven

     

0152000

b)

aardbeien

1

3

0,4

0153000

c)

rubussoorten

1

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0153010

Bramen/braambessen

     

0153020

Dauwbramen

     

0153030

Frambozen (geel en rood)

     

0153990

Overige

     

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
     

0154010

Blauwe bessen

1,5

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0154020

Veenbessen

1

0,01 (*3)

0,2

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

1

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

1

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0154050

Rozenbottels

1

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

1

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,01 (*3)

0,4

0,1 (*3)

0154080

Vlierbessen

1

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0154990

Overige

1

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0160000

Diverse vruchten met

     

0161000

a)

eetbare schil

0,01 (*3)

   

0161010

Dadels

 

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0161020

Vijgen

 

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0161030

Tafelolijven

 

0,01 (*3)

4

0161040

Kumquats

 

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0161050

Carambola's

 

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0,4

0,3

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0161990

Overige

 

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*3)

0,01 (*3)

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0,3

0162020

Lychees

   

15

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

0,1 (*3)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0,1 (*3)

0162050

Sterappelen

   

0,1 (*3)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0,1 (*3)

0162990

Overige

   

0,1 (*3)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0,01 (*3)

 

0163010

Avocado's

0,01 (*3)

 

0,7

0163020

Bananen

0,01 (*3)

 

0,6

0163030

Mango's

0,01 (*3)

 

0,3

0163040

Papaja's

0,01 (*3)

 

0,4

0163050

Granaatappels

0,4

 

0,5

0163060

Cherimoya's

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0163070

Guaves

0,01 (*3)

 

2

0163080

Ananassen

0,01 (*3)

 

0,3

0163090

Broodvruchten

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0163100

Doerians

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0163990

Overige

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

     

0210000

Wortel- en knolgewassen

     

0211000

a)

aardappelen

0,02

0,05

0,8

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,02

0,04

0,1 (*3)

0212010

Cassave/maniok

     

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

     

0212030

Yams

     

0212040

Arrowroot/pijlwortel

     

0212990

Overige

     

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
   

0,1

0213010

Rode bieten

0,06

0,6

 

0213020

Wortels

0,08

0,6

 

0213030

Knolselderij

0,06

0,6

 

0213040

Mierikswortels

0,06

0,6

 

0213050

Aardperen/topinamboers

0,06

0,6

 

0213060

Pastinaken

0,06

0,6

 

0213070

Wortelpeterselie

0,06

0,6

 

0213080

Radijzen

0,5

3

 

0213090

Schorseneren

0,06

0,6

 

0213100

Koolrapen

0,06

0,6

 

0213110

Rapen

0,06

0,6

 

0213990

Overige

0,06

0,6

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (*3)

   

0220010

Knoflook

 

0,8

0,1 (*3)

0220020

Uien

 

0,8

0,4

0220030

Sjalotten

 

0,8

0,4

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

4

0,1 (*3)

0220990

Overige

 

0,8

0,1 (*3)

0230000

Vruchtgroenten

     

0231000

a)

Solanaceae
 

2

 

0231010

Tomaten

0,6

 

2

0231020

Paprika's

1

 

2

0231030

Aubergines

0,6

 

2

0231040

Okra's, okers

0,6

 

1

0231990

Overige

0,6

 

1

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,3

0,7

0,2

0232010

Komkommers

     

0232020

Augurken

     

0232030

Courgettes

     

0232990

Overige

     

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,3

0,6

0,2

0233010

Meloenen

     

0233020

Pompoenen

     

0233030

Watermeloenen

     

0233990

Overige

     

0234000

d)

suikermais

0,2

0,02

1,5

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,2

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

     

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

4

1

0241010

Broccoli

1

   

0241020

Bloemkolen

0,6

   

0241990

Overige

0,6

   

0242000

b)

sluitkoolachtigen
     

0242010

Spruitjes

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,3

0242020

Sluitkolen

2

4

2

0242990

Overige

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0243000

c)

bladkoolachtigen

20

0,01 (*3)

7

0243010

Chinese kool/petsai

     

0243020

Boerenkolen

     

0243990

Overige

     

0244000

d)

koolrabi's

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

20

   

0251000

a)

slasoorten
   

7

0251010

Veldsla

 

15

 

0251020

Sla

 

15

 

0251030

Andijvie

 

0,01 (*3)

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

15

 

0251050

Winterkers

 

15

 

0251060

Raketsla/rucola

 

15

 

0251070

Rode amsoi

 

15

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

50

 

0251990

Overige

 

15

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
 

30

7

0252010

Spinazie

     

0252020

Postelein

     

0252030

Snijbiet

     

0252990

Overige

     

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten
 

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0254000

d)

waterkers
 

0,01 (*3)

7

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof
 

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
   

4

0256010

Kervel

 

20

 

0256020

Bieslook

 

0,01 (*3)

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0,01 (*3)

 

0256040

Peterselie

 

20

 

0256050

Salie

 

0,01 (*3)

 

0256060

Rozemarijn

 

0,01 (*3)

 

0256070

Tijm

 

0,01 (*3)

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0,01 (*3)

 

0256090

Laurierblad

 

0,01 (*3)

 

0256100

Dragon

 

0,01 (*3)

 

0256990

Overige

 

0,01 (*3)

 

0260000

Peulgroenten

   

1,5

0260010

Bonen (met peul)

0,8

3

 

0260020

Bonen (zonder peul)

0,01 (*3)

0,4

 

0260030

Erwten (met peul)

2

4

 

0260040

Erwten (zonder peul)

0,01 (*3)

0,3

 

0260050

Linzen

0,01 (*3)

0,01 (*3)

 

0260990

Overige

0,01 (*3)

0,01 (*3)

 

0270000

Stengelgroenten

     

0270010

Asperges

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0270020

Kardoenen

0,01 (*3)

15

0,1 (*3)

0270030

Bleekselderij

10

15

4

0270040

Knolvenkel

0,01 (*3)

15

0,1 (*3)

0270050

Artisjokken

2

0,01 (*3)

1

0270060

Preien

0,01 (*3)

3

0,1 (*3)

0270070

Rabarber

0,01 (*3)

15

0,1 (*3)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0270090

Palmharten

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0270990

Overige

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

     

0280020

Wilde paddenstoelen

     

0280990

Mossen en korstmossen

     

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*3)

0,3

2

0300010

Bonen

     

0300020

Linzen

     

0300030

Erwten

     

0300040

Lupinen/lupinebonen

     

0300990

Overige

     

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

     

0401000

Oliehoudende zaden

     

0401010

Lijnzaad

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,01 (*3)

0,05

0,1 (*3)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0401040

Sesamzaad

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0401050

Zonnebloemzaad

2

1,5

0,1 (*3)

0401060

Koolzaad

2

0,5

0,1 (*3)

0401070

Sojabonen

0,05

0,3

4

0401080

Mosterdzaad

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0401090

Katoenzaad

0,3

0,5

0,4

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0401110

Saffloerzaad

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0401120

Bernagiezaad

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0401130

Huttentutzaad

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0401140

Hennepzaad

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0401150

Wonderbonen

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0401990

Overige

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0402000

Oliehoudende vruchten

0,01 (*3)

0,01 (*3)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

   

4

0402020

Palmpitten

   

0,1 (*3)

0402030

Palmvruchten

   

0,1 (*3)

0402040

Kapok

   

0,1 (*3)

0402990

Overige

   

0,1 (*3)

0500000

GRANEN

   

0,1 (*3)

0500010

Gerst

0,02

0,3

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,02

0,01 (*3)

 

0500030

Mais

0,02

0,01

 

0500040

Gierst/pluimgierst

0,02

0,8

 

0500050

Haver

0,02

0,3

 

0500060

Rijst

0,4

0,01 (*3)

 

0500070

Rogge

0,02

0,1

 

0500080

Sorghum

0,02

0,8

 

0500090

Tarwe

0,02

0,1

 

0500990

Overige

0,02

0,01 (*3)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0610000

Thee

     

0620000

Koffiebonen

     

0630000

Kruidenthee van

     

0631000

a)

bloemen
     

0631010

Kamille

     

0631020

Hibiscus/roselle

     

0631030

Roos

     

0631040

Jasmijn

     

0631050

Lindebloesem

     

0631990

Overige

     

0632000

b)

bladeren en kruiden
     

0632010

Aardbei

     

0632020

Rooibos

     

0632030

Maté

     

0632990

Overige

     

0633000

c)

wortels
     

0633010

Valeriaan

     

0633020

Ginseng

     

0633990

Overige

     

0639000

d)

alle andere delen van de plant
     

0640000

Cacaobonen

     

0650000

Carob/johannesbrood

     

0700000

HOP

10 (+)

0,02 (*3)

15

0800000

SPECERIJEN

     

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0810010

Anijs

     

0810020

Zwarte komijn

     

0810030

Selderij

     

0810040

Koriander

     

0810050

Komijn

     

0810060

Dille

     

0810070

Venkel

     

0810080

Fenegriek

     

0810090

Nootmuskaat

     

0810990

Overige

     

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0820010

Piment

     

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

0820030

Karwij

     

0820040

Kardemom

     

0820050

Jeneverbes

     

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

0820070

Vanille

     

0820080

Tamarinde

     

0820990

Overige

     

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0830010

Kaneel

     

0830990

Overige

     

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

     

0840010

Zoethout

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0840020

Gember

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0850010

Kruidnagels

     

0850020

Kappertjes

     

0850990

Overige

     

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0860010

Saffraan

     

0860990

Overige

     

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0870010

Foelie

     

0870990

Overige

     

0900000

SUIKERGEWASSEN

     

0900010

Suikerbiet

0,02

0,5

0,1 (*3)

0900020

Suikerriet

0,5

0,01 (*3)

0,1 (*3)

0900030

Wortelcichorei

0,02

0,01 (*3)

0,1

0900990

Overige

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

     

1010000

Weefsels van

 

0,01 (*3)

 

1011000

a)

varkens
     

1011010

Spier

0,2

 

0,05

1011020

Vetweefsel

0,2

 

0,01 (*3)

1011030

Lever

0,2

 

0,7

1011040

Nier

0,2

 

0,7

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

 

0,7

1011990

Overige

0,01 (*3)

 

0,01 (*3)

1012000

b)

runderen
     

1012010

Spier

0,2

 

0,05

1012020

Vetweefsel

0,2

 

0,01 (*3)

1012030

Lever

0,2

 

0,7

1012040

Nier

0,2

 

0,7

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

 

0,7

1012990

Overige

0,01 (*3)

 

0,01 (*3)

1013000

c)

schapen
     

1013010

Spier

0,2

 

0,05

1013020

Vetweefsel

0,2

 

0,01 (*3)

1013030

Lever

0,2

 

0,7

1013040

Nier

0,2

 

0,7

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

 

0,7

1013990

Overige

0,01 (*3)

 

0,01 (*3)

1014000

d)

geiten
     

1014010

Spier

0,2

 

0,05

1014020

Vetweefsel

0,2

 

0,01 (*3)

1014030

Lever

0,2

 

0,7

1014040

Nier

0,2

 

0,7

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

 

0,7

1014990

Overige

0,01 (*3)

 

0,01 (*3)

1015000

e)

paardachtigen
     

1015010

Spier

0,2

 

0,05

1015020

Vetweefsel

0,2

 

0,01 (*3)

1015030

Lever

0,2

 

0,7

1015040

Nier

0,2

 

0,7

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

 

0,7

1015990

Overige

0,01 (*3)

 

0,01 (*3)

1016000

f)

pluimvee

0,01 (*3)

 

0,01 (*3)

1016010

Spier

     

1016020

Vetweefsel

     

1016030

Lever

     

1016040

Nier

     

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1016990

Overige

     

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
     

1017010

Spier

0,2

 

0,05

1017020

Vetweefsel

0,2

 

0,01 (*3)

1017030

Lever

0,2

 

0,7

1017040

Nier

0,2

 

0,7

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

 

0,7

1017990

Overige

0,01 (*3)

 

0,01 (*3)

1020000

Melk

0,05

0,01 (*3)

0,005 (*3)

1020010

Runderen

     

1020020

Schapen

     

1020030

Geiten

     

1020040

Paarden

     

1020990

Overige

     

1030000

Vogeleieren

0,1

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1030010

Kippen

     

1030020

Eenden

     

1030030

Ganzen

     

1030040

Kwartels

     

1030990

Overige

     

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

 

3)

In bijlage IV worden de volgende vermeldingen in alfabetische volgorde toegevoegd: „Zwak pepinomozaïekvirusisolaat VC1”, „Zwak pepinomozaïekvirusisolaat VX1” en „Zonnebloemolie”.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(F)

=

Vetoplosbaar

Benzovindiflupyr

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op donderdag 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

</ 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving