Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.88

VERORDENING (EU) 2017/978 VAN DE COMMISSIE

van 9 juni 2017

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fluopyram; hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer; lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)); nicotine en profenofos in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 18, lid 1, onder b), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor fluopyram en nicotine zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor profenofos, hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer en lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)) zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, van die verordening.

(2)

Voor fluopyram zijn bij Verordening (EU) nr. 270/2012 van de Commissie (2) voor verschillende producten tot en met 31 december 2013 voorlopige MRL's vastgesteld. In Verordening (EU) nr. 1004/2013 van de Commissie (3) is de geldigheid van deze MRL's verlengd tot en met 19 oktober 2015 in afwachting van de evaluatie van deze gegevens. Op grond van het met redenen omklede advies (4) van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is het passend om de voorlopige MRL's te verlagen tot de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens (LOD) voor solanaceae, andere vruchtgroenten, kardoenen, bleekselderij, knolvenkel, andere stengelgroenten, katoenzaad, andere oliehoudende zaden, gierst/pluimgierst, andere granen, kruidenthee van alle andere delen van de plant, als specerij gebruikte zaden, karwij en andere suikergewassen, voor geen waarvan gegevens zijn ingediend, en voor suikermais waarvoor uit residuproeven in primaire en wisselgewassen blijkt dat residuen onder de LOD liggen.

(3)

Voor hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer, en lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)) heeft de EFSA monitoringgegevens bij de Commissie ingediend waaruit blijkt dat de residuen niet meer voorkomen boven de relevante MRL of LOD en dat lagere LOD's haalbaar waren door nieuwe analysemethoden die het ook mogelijk maken om een onderscheid te maken tussen de verschillende isomeren van hexachloorcyclohexaan (HCH). Het is derhalve passend een aantal van de bestaande MRL's en LOD's voor hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer en lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)) en de MRL's voor hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer, te wijzigen.

(4)

Voor nicotine werden bij Verordening (EU) nr. 401/2015 van de Commissie (5) voorlopige MRL's vastgesteld voor rozenbottels, kruiden en eetbare bloemen, wilde fungi, thee, kruidenthee en specerijen tot en met 19 oktober 2016, in afwachting van de indiening en de evaluatie van nieuwe gegevens en informatie over het natuurlijke voorkomen of de vorming van nicotine in de desbetreffende producten. Op grond van het beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal is niet aangetoond dat nicotine van nature in de desbetreffende producten voorkomt en kan evenmin het vormingsmechanisme ervan worden verklaard. De EFSA en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven hebben recente monitoringgegevens ingediend waaruit blijkt dat residuen van deze stof nog steeds voorkomen in deze producten. Het is derhalve passend om door te gaan met de monitoring van de concentraties van nicotine in deze producten en om de geldigheidsduur van deze MRL's te verlengen tot vijf jaar na de bekendmaking van deze verordening.

(5)

Voor profenofos werden bij Verordening (EU) nr. 1096/2014 van de Commissie (6) voorlopige MRL's vastgesteld voor verse kruiden en kruidenthee, in afwachting van de indiening van monitoringgegevens over de aanwezigheid van deze stof in de desbetreffende producten. De EFSA en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven hebben recente monitoringgegevens ingediend waaruit blijkt dat residuen van deze stof nog steeds voorkomen in deze producten. Het is derhalve passend om door te gaan met de monitoring van de concentraties van profenofos in deze producten en om de geldigheidsduur van deze MRL's te verlengen tot vijf jaar na de bekendmaking van deze verordening.

(6)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(7)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(8)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(10)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Wat betreft de werkzame stoffen fluopyram; hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer; lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)); nicotine en profenofos in of op alle producten, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005 in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 4 januari 2018 zijn geproduceerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 4 januari 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 juni 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Verordening (EU) nr. 270/2012 van de Commissie van 26 maart 2012 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amidosulfuron, azoxystrobin, bentazon, bixafen, cyproconazool, fluopyram, imazapic, malathion, propiconazool en spinosad in of op bepaalde producten (PB L 89 van 27.3.2012, blz. 5).

(3) Verordening (EU) nr. 1004/2013 van de Commissie van 15 oktober 2013 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 8-hydroxyquinoline, cyproconazool, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad en trifloxystrobin in of op bepaalde producten (PB L 279 van 19.10.2013, blz. 10).

(4) Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops. EFSA Journal (2016); 14(6):4520.

(5) Verordening (EU) 2015/401 van de Commissie van 25 februari 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, chromafenozide, cyazofamide, dicamba, difenoconazool, fenpyrazamine, fluazinam, formetanaat, nicotine, penconazool, pymetrozine, pyraclostrobine, tau-fluvalinaat en tebuconazool in of op bepaalde producten (PB L 71 van 14.3.2015, blz. 114).

(6) Verordening (EU) nr. 1096/2014 van de Commissie van 15 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor carbaryl, procymidon en profenofos in of op bepaalde producten (PB L 300 van 18.10.2014, blz. 5).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolom voor profenofos wordt vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Profenofos (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige

 

0120000

Noten

0,02 (*1)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

0,01 (*1)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

(*2)

0130050

Loquats/Japanse mispels

(*2)

0130990

Overige

 

0140000

Steenvruchten

0,01 (*1)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (*1)

0151000

a)

druiven
 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien
 

0153000

c)

rubussoorten
 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

(*2)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

(*2)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

(*2)

0154080

Vlierbessen

(*2)

0154990

Overige

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil

0,01 (*1)

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

(*2)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

(*2)

0161070

Jambolans/djamblangs

(*2)

0161990

Overige

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*1)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

(*2)

0162050

Sterappelen

(*2)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

(*2)

0162990

Overige

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0163010

Avocado's

0,01 (*1)

0163020

Bananen

0,01 (*1)

0163030

Mango's

0,2

0163040

Papaja's

0,01 (*1)

0163050

Granaatappels

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya's

(*2)

0163070

Guaves

(*2)

0163080

Ananassen

0,01 (*1)

0163090

Broodvruchten

(*2)

0163100

Doerians

(*2)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

(*2)

0163990

Overige

0,01 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen
 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

(*2)

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige

 

0220000

Bolgewassen

0,02 (*1)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige

 

0230000

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae
 

0231010

Tomaten

10

0231020

Paprika's

0,01 (*1) (+)

0231030

Aubergines

0,01 (*1)

0231040

Okra's, okers

0,01 (*1)

0231990

Overige

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,01 (*1)

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01 (*1)

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

koolrabi's
 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

(*2)

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

(*2)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

(*2)

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

(*2)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,05 (+)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

(*2)

0256060

Rozemarijn

(*2)

0256070

Tijm

(*2)

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

(*2)

0256090

Laurierblad

(*2)

0256100

Dragon

(*2)

0256990

Overige

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

(*2)

0270090

Palmharten

(*2)

0270990

Overige

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

(*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

0,02 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,02 (*1)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,02 (*1)

0401040

Sesamzaad

0,02 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

0,02 (*1)

0401060

Koolzaad

0,02 (*1)

0401070

Sojabonen

0,02 (*1)

0401080

Mosterdzaad

0,02 (*1)

0401090

Katoenzaad

3

0401100

Pompoenzaad

0,02 (*1)

0401110

Saffloerzaad

(*2)

0401120

Bernagiezaad

(*2)

0401130

Huttentutzaad

(*2)

0401140

Hennepzaad

0,02 (*1)

0401150

Wonderbonen

(*2)

0401990

Overige

0,02 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

0,02 (*1)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

(*2)

0402030

Palmvruchten

(*2)

0402040

Kapok

(*2)

0402990

Overige

 

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0610000

Thee

0,05 (*1)

0620000

Koffiebonen

(*2)

0630000

Kruidenthee van

(*2)

0631000

a)

bloemen

(*2)

0631010

Kamille

(*2)

0631020

Hibiscus/roselle

(*2)

0631030

Roos

(*2)

0631040

Jasmijn

(*2)

0631050

Lindebloesem

(*2)

0631990

Overige

(*2)

0632000

b)

bladeren en kruiden

(*2)

0632010

Aardbei

(*2)

0632020

Rooibos

(*2)

0632030

Maté

(*2)

0632990

Overige

(*2)

0633000

c)

wortels

(*2)

0633010

Valeriaan

(*2)

0633020

Ginseng

(*2)

0633990

Overige

(*2)

0639000

d)

alle andere delen van de plant

(*2)

0640000

Cacaobonen

(*2)

0650000

Carob/johannesbrood

(*2)

0700000

HOP

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

(*2)

0810000

Als specerij gebruikte zaden

(*2)

0810010

Anijs

(*2)

0810020

Zwarte komijn

(*2)

0810030

Selderij

(*2)

0810040

Koriander

(*2)

0810050

Komijn

(*2)

0810060

Dille

(*2)

0810070

Venkel

(*2)

0810080

Fenegriek

(*2)

0810090

Nootmuskaat

(*2)

0810990

Overige

(*2)

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

(*2)

0820010

Piment

(*2)

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

(*2)

0820030

Karwij

(*2)

0820040

Kardemom

(*2)

0820050

Jeneverbes

(*2)

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

(*2)

0820070

Vanille

(*2)

0820080

Tamarinde

(*2)

0820990

Overige

(*2)

0830000

Als specerij gebruikte bast

(*2)

0830010

Kaneel

(*2)

0830990

Overige

(*2)

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

(*2)

0840010

Zoethout

(*2)

0840020

Gember

(*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

(*2)

0840040

Mierikswortel

(*2)

0840990

Overige

(*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

(*2)

0850010

Kruidnagels

(*2)

0850020

Kappertjes

(*2)

0850990

Overige

(*2)

0860000

Als specerij gebruikte stampers

(*2)

0860010

Saffraan

(*2)

0860990

Overige

(*2)

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

(*2)

0870010

Foelie

(*2)

0870990

Overige

(*2)

0900000

SUIKERGEWASSEN

(*2)

0900010

Suikerbiet

(*2)

0900020

Suikerriet

(*2)

0900030

Wortelcichorei

(*2)

0900990

Overige

(*2)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

0,05

1011000

a)

varkens
 

1011010

Spier

 

1011020

Vetweefsel

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

 

1012020

Vetweefsel

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

 

1013020

Vetweefsel

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

 

1014020

Vetweefsel

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

paardachtigen

(*2)

1015010

Spier

(*2)

1015020

Vetweefsel

(*2)

1015030

Lever

(*2)

1015040

Nier

(*2)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

(*2)

1015990

Overige

(*2)

1016000

f)

pluimvee
 

1016010

Spier

 

1016020

Vetweefsel

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

(*2)

1017010

Spier

(*2)

1017020

Vetweefsel

(*2)

1017030

Lever

(*2)

1017040

Nier

(*2)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

(*2)

1017990

Overige

(*2)

1020000

Melk

0,01 (*1)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

0,02 (*1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

(*2)

1030030

Ganzen

(*2)

1030040

Kwartels

(*2)

1030990

Overige

(*2)

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

(*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

(*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

(*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

(*2)

 

b)

de kolommen voor hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer; lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)) en hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer worden geschrapt.

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A worden de kolommen voor fluopyram en nicotine vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Fluopyram (R)

Nicotine

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

   

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*3)

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

   

0110020

Sinaasappelen

   

0110030

Citroenen

   

0110040

Limoenen/lemmetjes

   

0110050

Mandarijnen

   

0110990

Overige

   

0120000

Noten

   

0120010

Amandelen

0,05

 

0120020

Paranoten

0,05

 

0120030

Cashewnoten

0,05

 

0120040

Kastanjes

0,05

 

0120050

Kokosnoten

0,04

 

0120060

Hazelnoten

0,05

 

0120070

Macadamianoten

0,05

 

0120080

Pecannoten

0,05

 

0120090

Pijnboompitten

0,05

 

0120100

Pistaches

0,05

 

0120110

Walnoten

0,05

 

0120990

Overige

0,05

 

0130000

Pitvruchten

   

0130010

Appelen

0,6

 

0130020

Peren

0,5

 

0130030

Kweeperen

0,5

 

0130040

Mispels

0,5

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,5

 

0130990

Overige

0,5

 

0140000

Steenvruchten

   

0140010

Abrikozen

1,5

 

0140020

Kersen (zoet)

1,5

 

0140030

Perziken

1,5

 

0140040

Pruimen

0,5

 

0140990

Overige

0,01 (*3)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

   

0151000

a)

druiven

1,5

 

0151010

Tafeldruiven

   

0151020

Wijndruiven

   

0152000

b)

aardbeien

2

 

0153000

c)

rubussoorten

3

 

0153010

Bramen/braambessen

   

0153020

Dauwbramen

   

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

0153990

Overige

   

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

3

 

0154010

Blauwe bessen

   

0154020

Veenbessen

   

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

   

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

   

0154050

Rozenbottels

 

0,3 (+)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

   

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

   

0154080

Vlierbessen

   

0154990

Overige

   

0160000

Diverse vruchten met

   

0161000

a)

eetbare schil

0,01 (*3)

 

0161010

Dadels

   

0161020

Vijgen

   

0161030

Tafelolijven

   

0161040

Kumquats

   

0161050

Carambola's

   

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

   

0161070

Jambolans/djamblangs

   

0161990

Overige

   

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*3)

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0162020

Lychees

   

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0162050

Sterappelen

   

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0162990

Overige

   

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
   

0163010

Avocado's

0,01 (*3)

 

0163020

Bananen

0,8

 

0163030

Mango's

0,01 (*3)

 

0163040

Papaja's

0,01 (*3)

 

0163050

Granaatappels

0,01 (*3)

 

0163060

Cherimoya's

0,01 (*3)

 

0163070

Guaves

0,01 (*3)

 

0163080

Ananassen

0,01 (*3)

 

0163090

Broodvruchten

0,01 (*3)

 

0163100

Doerians

0,01 (*3)

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*3)

 

0163990

Overige

0,01 (*3)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

   

0210000

Wortel- en knolgewassen

   

0211000

a)

aardappelen

0,1

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,1

 

0212010

Cassave/maniok

   

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

   

0212030

Yams

   

0212040

Arrowroot/pijlwortel

   

0212990

Overige

   

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
   

0213010

Rode bieten

0,3

 

0213020

Wortels

0,4

 

0213030

Knolselderij

0,3

 

0213040

Mierikswortels

0,3

 

0213050

Aardperen/topinamboers

0,3

 

0213060

Pastinaken

0,3

 

0213070

Wortelpeterselie

0,3

 

0213080

Radijzen

0,3

 

0213090

Schorseneren

0,3

 

0213100

Koolrapen

0,3

 

0213110

Rapen

0,3

 

0213990

Overige

0,3

 

0220000

Bolgewassen

   

0220010

Knoflook

0,1

 

0220020

Uien

0,1

 

0220030

Sjalotten

0,1

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

2

 

0220990

Overige

0,1

 

0230000

Vruchtgroenten

   

0231000

a)

Solanaceae
   

0231010

Tomaten

0,9

 

0231020

Paprika's

2

 

0231030

Aubergines

0,9

 

0231040

Okra's, okers

0,01 (*3)

 

0231990

Overige

0,01 (*3)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,5

 

0232010

Komkommers

   

0232020

Augurken

   

0232030

Courgettes

   

0232990

Overige

   

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,4

 

0233010

Meloenen

   

0233020

Pompoenen

   

0233030

Watermeloenen

   

0233990

Overige

   

0234000

d)

suikermais

0,01 (*3)

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*3)

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

   

0241000

a)

bloemkoolachtigen
   

0241010

Broccoli

0,3

 

0241020

Bloemkolen

0,2

 

0241990

Overige

0,2

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,3

 

0242010

Spruitjes

   

0242020

Sluitkolen

   

0242990

Overige

   

0243000

c)

bladkoolachtigen
   

0243010

Chinese kool/petsai

0,7

 

0243020

Boerenkolen

0,1

 

0243990

Overige

0,1

 

0244000

d)

koolrabi's

0,1

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

   

0251000

a)

slasoorten
   

0251010

Veldsla

15

 

0251020

Sla

15

 

0251030

Andijvie

1,5

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

15

 

0251050

Winterkers

15

 

0251060

Raketsla/rucola

15

 

0251070

Rode amsoi

15

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

15

 

0251990

Overige

15

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,2

 

0252010

Spinazie

   

0252020

Postelein

   

0252030

Snijbiet

   

0252990

Overige

   

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*3)

 

0254000

d)

waterkers

0,1

 

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,3

 

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

8

0,4 (+)

0256010

Kervel

   

0256020

Bieslook

   

0256030

Bladselderij/snijselder

   

0256040

Peterselie

   

0256050

Salie

   

0256060

Rozemarijn

   

0256070

Tijm

   

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

   

0256090

Laurierblad

   

0256100

Dragon

   

0256990

Overige

   

0260000

Peulgroenten

   

0260010

Bonen (met peul)

1

 

0260020

Bonen (zonder peul)

0,2

 

0260030

Erwten (met peul)

1,5

 

0260040

Erwten (zonder peul)

0,2

 

0260050

Linzen

0,2

 

0260990

Overige

0,9

 

0270000

Stengelgroenten

   

0270010

Asperges

0,01 (*3)

 

0270020

Kardoenen

0,01 (*3)

 

0270030

Bleekselderij

0,01 (*3)

 

0270040

Knolvenkel

0,01 (*3)

 

0270050

Artisjokken

0,5

 

0270060

Preien

0,7

 

0270070

Rabarber

0,01 (*3)

 

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*3)

 

0270090

Palmharten

0,01 (*3)

 

0270990

Overige

0,01 (*3)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*3)

 

0280010

Gekweekte paddenstoelen

   

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0,04 (+)

0280990

Mossen en korstmossen

   

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*3)

 

0300000

PEULVRUCHTEN

0,4

 

0300010

Bonen

   

0300020

Linzen

   

0300030

Erwten

   

0300040

Lupinen/lupinebonen

   

0300990

Overige

   

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

   

0401000

Oliehoudende zaden

   

0401010

Lijnzaad

0,3

 

0401020

Pinda's/aardnoten

0,03

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,3

 

0401040

Sesamzaad

0,3

 

0401050

Zonnebloemzaad

0,3

 

0401060

Koolzaad

1

 

0401070

Sojabonen

0,2

 

0401080

Mosterdzaad

0,3

 

0401090

Katoenzaad

0,02 (*3)

 

0401100

Pompoenzaad

0,3

 

0401110

Saffloerzaad

0,3

 

0401120

Bernagiezaad

0,3

 

0401130

Huttentutzaad

0,3

 

0401140

Hennepzaad

0,3

 

0401150

Wonderbonen

0,3

 

0401990

Overige

0,02 (*3)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

0,02 (*3)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

   

0402020

Palmpitten

   

0402030

Palmvruchten

   

0402040

Kapok

   

0402990

Overige

   

0500000

GRANEN

   

0500010

Gerst

0,2

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,2

 

0500030

Mais

0,02

 

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*3)

 

0500050

Haver

0,2

 

0500060

Rijst

0,01 (*3)

 

0500070

Rogge

0,8

 

0500080

Sorghum

1,5

 

0500090

Tarwe

0,8

 

0500990

Overige

0,01 (*3)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

   

0610000

Thee

0,05 (*3)

0,6 (+)

0620000

Koffiebonen

0,05 (*3)

 

0630000

Kruidenthee van

 

0,5 (+)

0631000

a)

bloemen

0,1

 

0631010

Kamille

   

0631020

Hibiscus/roselle

   

0631030

Roos

   

0631040

Jasmijn

   

0631050

Lindebloesem

   

0631990

Overige

   

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,1

 

0632010

Aardbei

   

0632020

Rooibos

   

0632030

Maté

   

0632990

Overige

   

0633000

c)

wortels

2,5

 

0633010

Valeriaan

   

0633020

Ginseng

   

0633990

Overige

   

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (*3)

 

0640000

Cacaobonen

0,05 (*3)

 

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*3)

 

0700000

HOP

3

 

0800000

SPECERIJEN

 

(+)

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*3)

0,3

0810010

Anijs

   

0810020

Zwarte komijn

   

0810030

Selderij

   

0810040

Koriander

   

0810050

Komijn

   

0810060

Dille

   

0810070

Venkel

   

0810080

Fenegriek

   

0810090

Nootmuskaat

   

0810990

Overige

   

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*3)

0,3

0820010

Piment

   

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

   

0820030

Karwij

   

0820040

Kardemom

   

0820050

Jeneverbes

   

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

   

0820070

Vanille

   

0820080

Tamarinde

   

0820990

Overige

   

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*3)

4

0830010

Kaneel

   

0830990

Overige

   

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

4

0840010

Zoethout

0,3

 

0840020

Gember

0,3

 

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,3

 

0840040

Mierikswortel

(+)

 

0840990

Overige

0,3

 

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*3)

4

0850010

Kruidnagels

   

0850020

Kappertjes

   

0850990

Overige

   

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*3)

4

0860010

Saffraan

   

0860990

Overige

   

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*3)

4

0870010

Foelie

   

0870990

Overige

   

0900000

SUIKERGEWASSEN

   

0900010

Suikerbiet

0,1

 

0900020

Suikerriet

0,01 (*3)

 

0900030

Wortelcichorei

0,1

 

0900990

Overige

0,01 (*3)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

   

1010000

Weefsels van

   

1011000

a)

varkens
   

1011010

Spier

0,8

 

1011020

Vetweefsel

0,5

 

1011030

Lever

5

 

1011040

Nier

0,8

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

 

1011990

Overige

0,02 (*3)

 

1012000

b)

runderen
   

1012010

Spier

0,8

 

1012020

Vetweefsel

0,5

 

1012030

Lever

5

 

1012040

Nier

0,8

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

 

1012990

Overige

0,02 (*3)

 

1013000

c)

schapen
   

1013010

Spier

0,8

 

1013020

Vetweefsel

0,5

 

1013030

Lever

5

 

1013040

Nier

0,8

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

 

1013990

Overige

0,02 (*3)

 

1014000

d)

geiten
   

1014010

Spier

0,8

 

1014020

Vetweefsel

0,5

 

1014030

Lever

5

 

1014040

Nier

0,8

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

 

1014990

Overige

0,02 (*3)

 

1015000

e)

paardachtigen
   

1015010

Spier

0,8

 

1015020

Vetweefsel

0,5

 

1015030

Lever

0,7

 

1015040

Nier

0,7

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

 

1015990

Overige

0,02 (*3)

 

1016000

f)

pluimvee
   

1016010

Spier

0,5

 

1016020

Vetweefsel

0,2

 

1016030

Lever

2

 

1016040

Nier

2

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

2

 

1016990

Overige

0,02 (*3)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
   

1017010

Spier

0,8

 

1017020

Vetweefsel

0,5

 

1017030

Lever

0,7

 

1017040

Nier

0,7

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

 

1017990

Overige

0,02 (*3)

 

1020000

Melk

0,6

 

1020010

Runderen

   

1020020

Schapen

   

1020030

Geiten

   

1020040

Paarden

   

1020990

Overige

   

1030000

Vogeleieren

1

 

1030010

Kippen

   

1030020

Eenden

   

1030030

Ganzen

   

1030040

Kwartels

   

1030990

Overige

   

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*3)

 

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02 (*3)

 

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02 (*3)

 

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02 (*3)

 
 

b)

deel B wordt als volgt gewijzigd:

i)

de kolommen voor hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer; lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)) en hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer worden geschrapt.

ii)

de kolom voor profenofos wordt vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Profenofos (F)

(1)

(2)

(3)

0130040

Mispels

0,01 (*4)

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,01 (*4)

0154050

Rozenbottels

0,01 (*4)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,01 (*4)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,01 (*4)

0154080

Vlierbessen

0,01 (*4)

0161050

Carambola's

0,01 (*4)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,01 (*4)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*4)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0,01 (*4)

0162050

Sterappelen

0,01 (*4)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0,01 (*4)

0163060

Cherimoya's

0,01 (*4)

0163070

Guaves

0,01 (*4)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*4)

0163100

Doerians

0,01 (*4)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*4)

0212040

Arrowroot/pijlwortel

0,01 (*4)

0251050

Winterkers

0,01 (*4)

0251070

Rode amsoi

0,01 (*4)

0252020

Postelein

0,01 (*4)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*4)

0256050

Salie

0,05 (+)

0256060

Rozemarijn

0,05 (+)

0256070

Tijm

0,05 (+)

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0,05 (+)

0256090

Laurierblad

0,05 (+)

0256100

Dragon

0,05 (+)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*4)

0270090

Palmharten

0,01 (*4)

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*4)

0401110

Saffloerzaad

0,02 (*4)

0401120

Bernagiezaad

0,02 (*4)

0401130

Huttentutzaad

0,02 (*4)

0401150

Wonderbonen

0,02 (*4)

0402020

Palmpitten

0,02 (*4)

0402030

Palmvruchten

0,02 (*4)

0402040

Kapok

0,02 (*4)

0620000

Koffiebonen

0,05 (*4)

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

0,05 (*4)

0631020

Hibiscus/roselle

0,05 (*4)

0631030

Roos

0,1 (+)

0631040

Jasmijn

0,05 (*4)

0631050

Lindebloesem

0,05 (*4)

0631990

Overige

0,05 (*4)

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,05 (*4)

0632010

Aardbei

0,05 (*4)

0632020

Rooibos

0,05 (*4)

0632030

Maté

0,05 (*4)

0632990

Overige

0,05 (*4)

0633000

c)

wortels

0,05 (*4)

0633010

Valeriaan

0,05 (*4)

0633020

Ginseng

0,05 (*4)

0633990

Overige

0,05 (*4)

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (*4)

0640000

Cacaobonen

0,05 (*4)

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*4)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*4)

0810010

Anijs

0,05 (*4)

0810020

Zwarte komijn

0,05 (*4)

0810030

Selderij

0,05 (*4)

0810040

Koriander

0,05 (*4)

0810050

Komijn

0,05 (*4)

0810060

Dille

0,05 (*4)

0810070

Venkel

0,05 (*4)

0810080

Fenegriek

0,05 (*4)

0810090

Nootmuskaat

0,05 (*4)

0810990

Overige

0,05 (*4)

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,07 (*4)

0820010

Piment

0,07 (*4)

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0,07 (*4)

0820030

Karwij

0,07 (*4)

0820040

Kardemom

0,07 (*4)

0820050

Jeneverbes

0,07 (*4)

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0,07 (*4)

0820070

Vanille

0,07 (*4)

0820080

Tamarinde

0,07 (*4)

0820990

Overige

0,07 (*4)

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*4)

0830010

Kaneel

0,05 (*4)

0830990

Overige

0,05 (*4)

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (*4)

0840020

Gember

0,05 (*4)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*4)

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,05 (*4)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*4)

0850010

Kruidnagels

0,05 (*4)

0850020

Kappertjes

0,05 (*4)

0850990

Overige

0,05 (*4)

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*4)

0860010

Saffraan

0,05 (*4)

0860990

Overige

0,05 (*4)

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*4)

0870010

Foelie

0,05 (*4)

0870990

Overige

0,05 (*4)

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*4)

0900010

Suikerbiet

0,01 (*4)

0900020

Suikerriet

0,01 (*4)

0900030

Wortelcichorei

0,01 (*4)

0900990

Overige

0,01 (*4)

1015000

e)

paardachtigen

0,05

1015010

Spier

0,05

1015020

Vetweefsel

0,05

1015030

Lever

0,05

1015040

Nier

0,05

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

1015990

Overige

0,05

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

0,05

1017010

Spier

0,05

1017020

Vetweefsel

0,05

1017030

Lever

0,05

1017040

Nier

0,05

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

1017990

Overige

0,05

1030020

Eenden

0,02 (*4)

1030030

Ganzen

0,02 (*4)

1030040

Kwartels

0,02 (*4)

1030990

Overige

0,02 (*4)

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*4)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*4)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*4)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*4)

 

3)

In bijlage V worden de volgende kolommen voor hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer en lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)) toegevoegd.

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer (F)

Hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer (F)

Lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0110000

Citrusvruchten

     

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

     

0110020

Sinaasappelen

     

0110030

Citroenen

     

0110040

Limoenen/lemmetjes

     

0110050

Mandarijnen

     

0110990

Overige

     

0120000

Noten

     

0120010

Amandelen

     

0120020

Paranoten

     

0120030

Cashewnoten

     

0120040

Kastanjes

     

0120050

Kokosnoten

     

0120060

Hazelnoten

     

0120070

Macadamianoten

     

0120080

Pecannoten

     

0120090

Pijnboompitten

     

0120100

Pistaches

     

0120110

Walnoten

     

0120990

Overige

     

0130000

Pitvruchten

     

0130010

Appelen

     

0130020

Peren

     

0130030

Kweeperen

     

0130040

Mispels

     

0130050

Loquats/Japanse mispels

     

0130990

Overige

     

0140000

Steenvruchten

     

0140010

Abrikozen

     

0140020

Kersen (zoet)

     

0140030

Perziken

     

0140040

Pruimen

     

0140990

Overige

     

0150000

Besvruchten en kleinfruit

     

0151000

a)

druiven
     

0151010

Tafeldruiven

     

0151020

Wijndruiven

     

0152000

b)

aardbeien
     

0153000

c)

rubussoorten
     

0153010

Bramen/braambessen

     

0153020

Dauwbramen

     

0153030

Frambozen (geel en rood)

     

0153990

Overige

     

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
     

0154010

Blauwe bessen

     

0154020

Veenbessen

     

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

     

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

     

0154050

Rozenbottels

     

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

     

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

     

0154080

Vlierbessen

     

0154990

Overige

     

0160000

Diverse vruchten met

     

0161000

a)

eetbare schil
     

0161010

Dadels

     

0161020

Vijgen

     

0161030

Tafelolijven

     

0161040

Kumquats

     

0161050

Carambola's

     

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

     

0161070

Jambolans/djamblangs

     

0161990

Overige

     

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
     

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

     

0162020

Lychees

     

0162030

Passievruchten/maracuja's

     

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

     

0162050

Sterappelen

     

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

     

0162990

Overige

     

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
     

0163010

Avocado's

     

0163020

Bananen

     

0163030

Mango's

     

0163040

Papaja's

     

0163050

Granaatappels

     

0163060

Cherimoya's

     

0163070

Guaves

     

0163080

Ananassen

     

0163090

Broodvruchten

     

0163100

Doerians

     

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

     

0163990

Overige

     

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0210000

Wortel- en knolgewassen

     

0211000

a)

aardappelen
     

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
     

0212010

Cassave/maniok

     

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

     

0212030

Yams

     

0212040

Arrowroot/pijlwortel

     

0212990

Overige

     

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
     

0213010

Rode bieten

     

0213020

Wortels

     

0213030

Knolselderij

     

0213040

Mierikswortels

     

0213050

Aardperen/topinamboers

     

0213060

Pastinaken

     

0213070

Wortelpeterselie

     

0213080

Radijzen

     

0213090

Schorseneren

     

0213100

Koolrapen

     

0213110

Rapen

     

0213990

Overige

     

0220000

Bolgewassen

     

0220010

Knoflook

     

0220020

Uien

     

0220030

Sjalotten

     

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

     

0220990

Overige

     

0230000

Vruchtgroenten

     

0231000

a)

Solanaceae
     

0231010

Tomaten

     

0231020

Paprika's

     

0231030

Aubergines

     

0231040

Okra's, okers

     

0231990

Overige

     

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
     

0232010

Komkommers

     

0232020

Augurken

     

0232030

Courgettes

     

0232990

Overige

     

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
     

0233010

Meloenen

     

0233020

Pompoenen

     

0233030

Watermeloenen

     

0233990

Overige

     

0234000

d)

suikermais
     

0239000

e)

andere vruchtgroenten
     

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

     

0241000

a)

bloemkoolachtigen
     

0241010

Broccoli

     

0241020

Bloemkolen

     

0241990

Overige

     

0242000

b)

sluitkoolachtigen
     

0242010

Spruitjes

     

0242020

Sluitkolen

     

0242990

Overige

     

0243000

c)

bladkoolachtigen
     

0243010

Chinese kool/petsai

     

0243020

Boerenkolen

     

0243990

Overige

     

0244000

d)

koolrabi's
     

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

     

0251000

a)

slasoorten
     

0251010

Veldsla

     

0251020

Sla

     

0251030

Andijvie

     

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

     

0251050

Winterkers

     

0251060

Raketsla/rucola

     

0251070

Rode amsoi

     

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

     

0251990

Overige

     

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
     

0252010

Spinazie

     

0252020

Postelein

     

0252030

Snijbiet

     

0252990

Overige

     

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten
     

0254000

d)

waterkers
     

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof
     

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
     

0256010

Kervel

     

0256020

Bieslook

     

0256030

Bladselderij/snijselder

     

0256040

Peterselie

     

0256050

Salie

     

0256060

Rozemarijn

     

0256070

Tijm

     

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

     

0256090

Laurierblad

     

0256100

Dragon

     

0256990

Overige

     

0260000

Peulgroenten

     

0260010

Bonen (met peul)

     

0260020

Bonen (zonder peul)

     

0260030

Erwten (met peul)

     

0260040

Erwten (zonder peul)

     

0260050

Linzen

     

0260990

Overige

     

0270000

Stengelgroenten

     

0270010

Asperges

     

0270020

Kardoenen

     

0270030

Bleekselderij

     

0270040

Knolvenkel

     

0270050

Artisjokken

     

0270060

Preien

     

0270070

Rabarber

     

0270080

Bamboescheuten

     

0270090

Palmharten

     

0270990

Overige

     

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

     

0280010

Gekweekte paddenstoelen

     

0280020

Wilde paddenstoelen

     

0280990

Mossen en korstmossen

     

0290000

Algen en prokaryote organismen

     

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0300010

Bonen

     

0300020

Linzen

     

0300030

Erwten

     

0300040

Lupinen/lupinebonen

     

0300990

Overige

     

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0401000

Oliehoudende zaden

     

0401010

Lijnzaad

     

0401020

Pinda's/aardnoten

     

0401030

Papaverzaad/maanzaad

     

0401040

Sesamzaad

     

0401050

Zonnebloemzaad

     

0401060

Koolzaad

     

0401070

Sojabonen

     

0401080

Mosterdzaad

     

0401090

Katoenzaad

     

0401100

Pompoenzaad

     

0401110

Saffloerzaad

     

0401120

Bernagiezaad

     

0401130

Huttentutzaad

     

0401140

Hennepzaad

     

0401150

Wonderbonen

     

0401990

Overige

     

0402000

Oliehoudende vruchten

     

0402010

Olijven voor oliewinning

     

0402020

Palmpitten

     

0402030

Palmvruchten

     

0402040

Kapok

     

0402990

Overige

     

0500000

GRANEN

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0500010

Gerst

     

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

     

0500030

Mais

     

0500040

Gierst/pluimgierst

     

0500050

Haver

     

0500060

Rijst

     

0500070

Rogge

     

0500080

Sorghum

     

0500090

Tarwe

     

0500990

Overige

     

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0610000

Thee

     

0620000

Koffiebonen

     

0630000

Kruidenthee van

     

0631000

a)

bloemen
     

0631010

Kamille

     

0631020

Hibiscus/roselle

     

0631030

Roos

     

0631040

Jasmijn

     

0631050

Lindebloesem

     

0631990

Overige

     

0632000

b)

bladeren en kruiden
     

0632010

Aardbei

     

0632020

Rooibos

     

0632030

Maté

     

0632990

Overige

     

0633000

c)

wortels
     

0633010

Valeriaan

     

0633020

Ginseng

     

0633990

Overige

     

0639000

d)

alle andere delen van de plant
     

0640000

Cacaobonen

     

0650000

Carob/johannesbrood

     

0700000

HOP

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0800000

SPECERIJEN

     

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0810010

Anijs

     

0810020

Zwarte komijn

     

0810030

Selderij

     

0810040

Koriander

     

0810050

Komijn

     

0810060

Dille

     

0810070

Venkel

     

0810080

Fenegriek

     

0810090

Nootmuskaat

     

0810990

Overige

     

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0820010

Piment

     

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

0820030

Karwij

     

0820040

Kardemom

     

0820050

Jeneverbes

     

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

0820070

Vanille

     

0820080

Tamarinde

     

0820990

Overige

     

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0830010

Kaneel

     

0830990

Overige

     

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

     

0840010

Zoethout

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0840020

Gember

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0850010

Kruidnagels

     

0850020

Kappertjes

     

0850990

Overige

     

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0860010

Saffraan

     

0860990

Overige

     

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0870010

Foelie

     

0870990

Overige

     

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0900010

Suikerbiet

     

0900020

Suikerriet

     

0900030

Wortelcichorei

     

0900990

Overige

     

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

0,01 (*5)

0,01 (*5)

0,01 (*5)

1010000

Weefsels van

     

1011000

a)

varkens
     

1011010

Spier

     

1011020

Vetweefsel

     

1011030

Lever

     

1011040

Nier

     

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1011990

Overige

     

1012000

b)

runderen
     

1012010

Spier

     

1012020

Vetweefsel

     

1012030

Lever

     

1012040

Nier

     

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1012990

Overige

     

1013000

c)

schapen
     

1013010

Spier

     

1013020

Vetweefsel

     

1013030

Lever

     

1013040

Nier

     

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1013990

Overige

     

1014000

d)

geiten
     

1014010

Spier

     

1014020

Vetweefsel

     

1014030

Lever

     

1014040

Nier

     

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1014990

Overige

     

1015000

e)

paardachtigen
     

1015010

Spier

     

1015020

Vetweefsel

     

1015030

Lever

     

1015040

Nier

     

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1015990

Overige

     

1016000

f)

pluimvee
     

1016010

Spier

     

1016020

Vetweefsel

     

1016030

Lever

     

1016040

Nier

     

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1016990

Overige

     

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
     

1017010

Spier

     

1017020

Vetweefsel

     

1017030

Lever

     

1017040

Nier

     

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1017990

Overige

     

1020000

Melk

     

1020010

Runderen

     

1020020

Schapen

     

1020030

Geiten

     

1020040

Paarden

     

1020990

Overige

     

1030000

Vogeleieren

     

1030010

Kippen

     

1030020

Eenden

     

1030030

Ganzen

     

1030040

Kwartels

     

1030990

Overige

     

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

     

1050000

Amfibieën en reptielen

     

1060000

Ongewervelde landdieren

     

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

     
 

(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(*2) Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Profenofos (F)

(+)

Het volgende MRL geldt voor chilipepers: 3 mg/kg.

0231020

Paprika's

(+)

Uit monitoringgegevens van 2012 en 2015 blijkt dat residuen van profenofos in kruiden worden aangetroffen. Verdere monitoringgegevens zijn noodzakelijk om de ontwikkeling van het de aanwezigheid van profenofos in kruiden te vergelijken. Wanneer de Commissie het MRL herzien, zal zij rekening houden met de informatie, mits die uiterlijk op maandag 18 oktober 2021 is ingediend, of, als de informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij/snijselder

0256040

Peterselie

0256990

Overige”

(*3) Bepaalbaarheidsgrens

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Fluopyram (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

fluopyram — code 1000000 met uitzondering van 1040000: som van fluopyram en fluopyram-benzamide (M25) uitgedrukt als fluopyram

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Nicotine

(+)

Op grond van het beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal is niet aangetoond dat nicotine van nature in het desbetreffende gewas voorkomt en kan evenmin het vormingsmechanisme ervan worden verklaard. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 oktober 2021 is ingediend of, als de informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0154050

Rozenbottels

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij/snijselder

0256040

Peterselie

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

0256990

Overige

(+)

De volgende MRL's gelden voor gedroogde wilde paddenstoelen: 2,3 mg/kg voor eekhorentjesbrood, 1,2 mg/kg voor andere gedroogde wilde paddenstoelen dan eekhoorntjesbrood. Op grond van het beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal is niet aangetoond dat nicotine van nature in het desbetreffende gewas voorkomt en kan evenmin het vormingsmechanisme ervan worden verklaard. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 oktober 2021 is ingediend of, als de informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0280020

Wilde paddenstoelen

(+)

Op grond van het beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal is niet aangetoond dat nicotine van nature in het desbetreffende gewas voorkomt en kan evenmin het vormingsmechanisme ervan worden verklaard. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 oktober 2021 is ingediend of, als de informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0610000

Thee

0630000

Kruidenthee van

0631000

a)

bloemen

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/roselle

0631030

Roos

0631040

Jasmijn

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

bladeren en kruiden

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0632990

Overige

0633000

c)

wortels

0633010

Valeriaan

0633020

Ginseng

0633990

Overige

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0800000

SPECERIJEN

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0820010

Piment

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbes

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070

Vanille

0820080

Tamarinde

0820990

Overige

0830000

Als specerij gebruikte bast

0830010

Kaneel

0830990

Overige

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

0840020

Gember

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0840040

Mierikswortel

0840990

Overige

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0850010

Kruidnagels

0850020

Kappertjes

0850990

Overige

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0860010

Saffraan

0860990

Overige

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0870010

Foelie

0870990

Overige”

(*4) Bepaalbaarheidsgrens

(3) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Profenofos (F)

(+)

Uit monitoringgegevens tussen 2012 en 2015 blijkt dat residuen van profenofos in kruiden worden aangetroffen. Verdere monitoringgegevens zijn noodzakelijk om de ontwikkeling van het de aanwezigheid van profenofos in kruiden te vergelijken. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op maandag 18 oktober 2021 is ingediend, of, als de informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

(+)

Uit monitoringgegevens tussen 2012 en 2015 blijkt dat residuen van profenofos in rozenblaadjes worden aangetroffen. Verdere monitoringgegevens zijn noodzakelijk om de ontwikkeling van de aanwezigheid van profenofos in rozenblaadjes te vergelijken. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op maandag 18 oktober 2021 is ingediend, of, als de informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631030

Roos

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”

(*5) Bepaalbaarheidsgrens

(4) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)) (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving