Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-3.5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 836/2014 VAN DE COMMISSIE

van 31 juli 2014

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 22, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 42 van Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (2) mogen niet-biologisch gehouden, voor de eierproductie bestemde jonge kippen die niet ouder zijn dan 18 weken, bij wijze van uitzondering tot en met 31 december 2014 op een biologische dierhouderijeenheid worden binnengebracht wanneer geen biologisch gehouden jonge kippen beschikbaar zijn en mits bepaalde voorwaarden in acht worden genomen.

(2)

De uiteenlopende standpunten over technische vereisten maken de ontwikkeling van geharmoniseerde productievoorschriften voor jong pluimvee op Unieniveau tot een complexe aangelegenheid. Aangezien meer tijd nodig is om uitvoeringsbepalingen voor de productie van biologisch gehouden jonge kippen vast te stellen, dient de periode van toepassing van de uitzonderingsbepaling voor het gebruik van niet-biologisch gehouden jonge kippen met drie jaar te worden verlengd.

(3)

Krachtens artikel 43 van Verordening (EG) nr. 889/2008 mag voor de kalenderjaren 2012, 2013 en 2014 bij uitzondering maximaal 5 % niet-biologisch eiwitvoer worden gevoederd aan varkens en pluimvee.

(4)

Op de Uniemarkt is onvoldoende biologisch eiwit van toereikende kwaliteit beschikbaar om te voldoen aan de nutritionele behoeften van op biologische landbouwbedrijven gehouden varkens en pluimvee. De productie van biologische eiwithoudende gewassen blijft nog steeds achter bij de vraag. Daarom dient het gedurende een begrensde periode mogelijk te blijven om bij wijze van uitzonderingsmaatregel een beperkte hoeveelheid niet-biologisch eiwitvoer te gebruiken.

(5)

Verordening (EG) nr. 889/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008

Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 42, onder b), wordt de datum „31 december 2014” vervangen door „31 december 2017”.

2)

Artikel 43, tweede alinea, wordt vervangen door:

„Het maximumpercentage niet-biologisch eiwitvoer dat per periode van twaalf maanden voor het voederen van deze diersoorten wordt toegestaan, bedraagt 5 % voor de kalenderjaren 2015, 2016 en 2017.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 juli 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving