Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.6-2.8

VERORDENING (EU) 2017/786 VAN DE COMMISSIE

van 8 mei 2017

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat de definities van vismeel en visolie betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (1), en met name artikel 31, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1069/2009 zijn volks- en diergezondheidsvoorschriften vastgesteld voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten om risico's voor de volksgezondheid en de diergezondheid als gevolg van die producten te voorkomen of tot een minimum te beperken. In de verordening zijn die producten op basis van het risiconiveau in specifieke categorieën ingedeeld en zijn voorschriften vastgesteld voor een veilig gebruik en veilige verwijdering ervan.

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (2) zijn uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1069/2009 vastgesteld, met inbegrip van definities van dierlijke bijproducten zoals vismeel en visolie.

(3)

In punt 7 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 142/2011 is vismeel gedefinieerd als verwerkte dierlijke eiwitten geproduceerd uit waterdieren, behalve zeezoogdieren. Visolie, een product dat voortkomt uit hetzelfde technologische proces als vismeel, is in punt 9 van die bijlage gedefinieerd.

(4)

Overeenkomstig artikel 3, punt 9, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 worden „waterdieren” middels een verwijzing naar artikel 3, lid 1, onder e), van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad (3) gedefinieerd als vis die behoort tot de superklasse Agnatha en de klassen Chondrichthyes en Osteichthyes, weekdieren van het phylum Mollusca, en schaaldieren van het subphylum Crustacea.

(5)

Zeesterren van het phylum Echinodermata, subphylum Asterozoa, en andere gekweekte aquatische ongewervelden dan weekdieren en schaaldieren vallen niet onder de huidige definitie van waterdieren. Momenteel is het bijgevolg niet mogelijk zeesterren of andere gekweekte aquatische ongewervelden dan weekdieren en schaaldieren voor de productie van vismeel en visolie te gebruiken.

(6)

Zeesterren zijn ongewervelde zeedieren die voornamelijk leven van de jacht op andere ongewervelde zeedieren, zoals weekdieren. Zij worden regelmatig verzameld als bijproduct van de kweek van voor menselijke consumptie bestemde tweekleppige weekdieren, zonder dat dit waarneembare negatieve gevolgen voor de zeesterpopulatie heeft. Deze toevallige bijvangst is een mogelijk waardevolle bron van eiwitten voor varkens- of pluimveevoeder.

(7)

De borstelworm Nereis virens is een alternatieve bron van eiwit in de voeding van gekweekte carnivore vis die een verlaging van de voederkosten en een vermindering van de afhankelijkheid van vismeel mogelijk maakt.

(8)

In overweging 18 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 wordt uitgelegd dat ongewervelde waterdieren die niet onder de definitie in artikel 3, punt 9, van die verordening vallen, zoals zeesterren en andere gekweekte aquatische ongewervelden dan weekdieren en schaaldieren, en die geen risico van besmetting met ziekten inhouden, onder dezelfde voorwaarden als die voor waterdieren die wel onder de definitie vallen, mogen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de productie van vismeel.

(9)

De bestaande EU-voorschriften inzake dierlijke bijproducten en inzake overdraagbare spongiforme encefalopathieën (4) houden geen verbod in op het gebruik van zeesterren en andere gekweekte aquatische ongewervelden dan weekdieren en schaaldieren voor de productie van voeder voor landbouwhuisdieren.

(10)

Aangezien het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van wilde waterdieren, zoals zeesterren, en andere gekweekte aquatische ongewervelden dan weekdieren en schaaldieren, in voeder bestemd voor niet-herkauwende dieren geen hoger risico inhoudt dan het gebruik van vismeel in dergelijk voeder, is het passend de definities van vismeel en visolie aan te passen om er bepaalde aquatische ongewervelden in op te nemen.

(11)

Om het milieu te beschermen en om te voorkomen dat de populaties wilde zeesterren nog meer onder druk worden gezet, moet het gebruik van zeesterren voor de productie van vismeel worden beperkt tot gevallen waarin zeesterren worden verzameld in productiegebieden voor weekdieren zoals gedefinieerd in Richtlijn 2006/88/EG.

(12)

De definities van vismeel en visolie in respectievelijk punt 7 en punt 9 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

De in bijlage X bij Verordening (EU) nr. 142/2011 vervatte verwerkingsnormen voor visolie moeten worden uitgebreid door naar artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 te verwijzen, zodat bij de productie van visolie kan worden gebruikgemaakt van aquatische en terrestrische ongewervelden van soorten die niet pathogeen zijn voor mens of dier, waartoe onder andere zeesterren en andere gekweekte aquatische ongewervelden dan weekdieren en schaaldieren behoren.

(14)

De bijlagen I en X bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en X bij Verordening (EU) nr. 142/2011 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1.

(2) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).

(3) Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14).

(4) Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1).


BIJLAGE

Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a)

Punt 7 wordt vervangen door:

„7. vismeel: verwerkte dierlijke eiwitten geproduceerd uit waterdieren, met uitzondering van zeezoogdieren en met inbegrip van gekweekte aquatische ongewervelden, waaronder die welke onder artikel 3, lid 1, onder e), van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad (*1) vallen, en zeesterren van de soort Asterias rubens die in een productiegebied van weekdieren zijn verzameld;

(*1) Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14).”;"

b)

Punt 9 wordt vervangen door:

„9. visolie: olie uit verwerkte waterdieren, met uitzondering van zeezoogdieren en met inbegrip van gekweekte aquatische ongewervelden, waaronder die welke onder artikel 3, lid 1, onder e), van Richtlijn 2006/88/EG vallen, en zeesterren van de soort Asterias rubens die in een productiegebied van weekdieren zijn verzameld, of olie uit verwerkte vis voor menselijke consumptie, die een exploitant voor andere doeleinden dan menselijke consumptie bestemd heeft;”.

2.

In bijlage X, hoofdstuk II, afdeling 3, punt A, wordt punt 2 vervangen door:

„2.

Visolie

Alleen categorie 3-materiaal als bedoeld in artikel 10, onder i), j) en l), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 en categorie 3-materiaal afkomstig van waterdieren als bedoeld in artikel 10, onder e) en f), van die verordening mag worden gebruikt voor de vervaardiging van visolie.”. 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving