Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.86

VERORDENING (EU) 2017/671 VAN DE COMMISSIE

van 7 april 2017

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van clothianidine en thiamethoxam in of op bepaalde producten betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 11 juli 2015 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius (CAC) Codex-grenswaarden (CXL's) vastgesteld voor clothianidine en thiamethoxam (2).

(2)

Voor die stoffen zijn in Verordening (EG) nr. 396/2005 maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld.

(3)

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (3) wordt, indien er internationale normen bestaan of op korte termijn tot stand zullen komen, hiermee bij de ontwikkeling en aanpassing van de levensmiddelenwetgeving rekening gehouden, tenzij die normen of de betrokken gedeelten ervan een ondoeltreffend of ongeschikt middel zouden zijn om de legitieme doelstellingen van de levensmiddelenwetgeving te verwezenlijken, er wetenschappelijke gronden zijn om deze buiten beschouwing te laten of bedoelde normen tot een ander beschermingsniveau zouden leiden dan het niveau dat in de Unie passend wordt geacht. Overeenkomstig artikel 13, onder e), van die verordening zal de Unie bovendien de overeenstemming tussen internationale technische normen en levensmiddelenwetgeving bevorderen, waarbij zij erop toeziet dat aan het in de Unie vastgestelde hoge beschermingsniveau geen afbreuk wordt gedaan.

(4)

Daarom moeten de CXL's voor clothianidine en thiamethoxam als MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 worden opgenomen, behalve wanneer zij bij producten horen die niet zijn opgenomen in bijlage I bij die verordening of wanneer zij op een lager niveau zijn vastgesteld dan de huidige MRL's. Die CXL's zijn veilig voor de consumenten in de Unie (4).

(5)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, Commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsels III en IV. Achtendertigste zitting. Genève, Zwitserland, 6-11 juli 2015.

(3) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(4) Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2015;13(7):4208 [178 blz.].


BIJLAGE

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden de kolommen voor clothianidine en thiamethoxam vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Clothianidine

Thiamethoxam

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

   

0110000

Citrusvruchten

0,06 (+)

0,15 (+)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

   

0110020

Sinaasappelen

   

0110030

Citroenen

   

0110040

Limoenen/lemmetjes

   

0110050

Mandarijnen

   

0110990

Overige (2)

   

0120000

Noten

0,01 (1)

 

0120010

Amandelen

 

0,01 (1)

0120020

Paranoten

 

0,01 (1)

0120030

Cashewnoten

 

0,01 (1)

0120040

Kastanjes

 

0,01 (1)

0120050

Kokosnoten

 

0,01 (1)

0120060

Hazelnoten

 

0,01 (1)

0120070

Macadamianoten

 

0,01 (1)

0120080

Pecannoten

 

0,02 (1)

0120090

Pijnboompitten

 

0,01 (1)

0120100

Pistaches

 

0,01 (1)

0120110

Walnoten

 

0,01 (1)

0120990

Overige (2)

 

0,01 (1)

0130000

Pitvruchten

0,4

0,3

0130010

Appelen

   

0130020

Peren

   

0130030

Kweeperen

   

0130040

Mispels

   

0130050

Loquats/Japanse mispels

   

0130990

Overige (2)

   

0140000

Steenvruchten

   

0140010

Abrikozen

0,15

0,07 (+)

0140020

Kersen (zoet)

0,03 (+)

0,6 (+)

0140030

Perziken

0,15

0,07

0140040

Pruimen

0,01 (1)

0,01 (1)

0140990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

   

0151000

a)

druiven

0,7 (+)

0,4 (+)

0151010

Tafeldruiven

   

0151020

Wijndruiven

   

0152000

b)

aardbeien

0,02 (1) (+)

0,3 (+)

0153000

c)

rubussoorten

0,01 (1)

0,01 (1)

0153010

Bramen/braambessen

   

0153020

Dauwbramen

   

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

0153990

Overige (2)

   

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (1)

0,01 (1)

0154010

Blauwe bessen

   

0154020

Veenbessen

   

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

   

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

   

0154050

Rozenbottels

   

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

   

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

   

0154080

Vlierbessen

   

0154990

Overige (2)

   

0160000

Diverse vruchten met

   

0161000

a)

eetbare schil
   

0161010

Dadels

0,01 (1)

0,01 (1)

0161020

Vijgen

0,01 (1)

0,01 (1)

0161030

Tafelolijven

0,09

0,4

0161040

Kumquats

0,01 (1)

0,01 (1)

0161050

Carambola's

0,01 (1)

0,01 (1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,01 (1)

0,01 (1)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (1)

0,01 (1)

0161990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (1)

0,01 (1)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0162020

Lychees

   

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0162050

Sterappelen

   

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0162990

Overige (2)

   

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
   

0163010

Avocado's

0,03

0,5

0163020

Bananen

0,02

0,02 (1)

0163030

Mango's

0,04

0,2

0163040

Papaja's

0,01 (1)

0,02 (1)

0163050

Granaatappels

0,01 (1)

0,01 (1)

0163060

Cherimoya's

0,01 (1)

0,01 (1)

0163070

Guaves

0,01 (1)

0,01 (1)

0163080

Ananassen

0,02 (1) (+)

0,02 (1) (+)

0163090

Broodvruchten

0,01 (1)

0,01 (1)

0163100

Doerians

0,01 (1)

0,01 (1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (1)

0,01 (1)

0163990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

   

0210000

Wortel- en knolgewassen

   

0211000

a)

aardappelen

0,03

0,07

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (1)

0,01 (1)

0212010

Cassave/maniok

   

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

   

0212030

Yams

   

0212040

Arrowroot/pijlwortel

   

0212990

Overige (2)

   

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
   

0213010

Rode bieten

0,01 (1)

0,01 (1)

0213020

Wortels

0,06

0,3

0213030

Knolselderij

0,01 (1)

0,01 (1)

0213040

Mierikswortels

0,01 (1)

0,01 (1)

0213050

Aardperen/topinamboers

0,01 (1)

0,01 (1)

0213060

Pastinaken

0,01 (1)

0,01 (1)

0213070

Wortelpeterselie

0,01 (1)

0,01 (1)

0213080

Radijzen

0,01 (1)

0,01 (1)

0213090

Schorseneren

0,01 (1)

0,01 (1)

0213100

Koolrapen

0,02 (1)

0,02 (1)

0213110

Rapen

0,01 (1)

0,01 (1)

0213990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

0220000

Bolgewassen

0,01 (1)

0,01 (1)

0220010

Knoflook

   

0220020

Uien

   

0220030

Sjalotten

   

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

   

0220990

Overige (2)

   

0230000

Vruchtgroenten

   

0231000

a)

Solanaceae
   

0231010

Tomaten

0,04

0,2

0231020

Paprika's

0,04

0,7

0231030

Aubergines

0,04

0,2

0231040

Okra's, okers

0,01 (1)

0,01 (1)

0231990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
   

0232010

Komkommers

0,02 (1)

0,5

0232020

Augurken

0,01 (1)

0,01 (1)

0232030

Courgettes

0,02 (1)

0,5

0232990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
   

0233010

Meloenen

0,02 (1) (+)

0,15 (+)

0233020

Pompoenen

0,01 (1)

0,01 (1)

0233030

Watermeloenen

0,02 (1) (+)

0,15 (+)

0233990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

0234000

d)

suikermais

0,01 (1)

0,02 (1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (1)

0,01 (1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

   

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,02 (1)

 

0241010

Broccoli

 

0,3

0241020

Bloemkolen

 

0,02 (1)

0241990

Overige (2)

 

0,01 (1)

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,02 (1)

0,02 (1)

0242010

Spruitjes

   

0242020

Sluitkolen

   

0242990

Overige (2)

   

0243000

c)

bladkoolachtigen

0,3

0,02 (1)

0243010

Chinese kool/petsai

   

0243020

Boerenkolen

   

0243990

Overige (2)

   

0244000

d)

koolrabi's

0,04 (+)

0,01 (1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

   

0251000

a)

slasoorten
   

0251010

Veldsla

0,01 (1)

0,01 (1)

0251020

Sla

0,1

5

0251030

Andijvie

0,1 (+)

5 (+)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,01 (1)

0,01 (1)

0251050

Winterkers

0,01 (1)

0,01 (1)

0251060

Raketsla/rucola

0,01 (1)

0,01 (1)

0251070

Rode amsoi

0,01 (1)

0,01 (1)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip vanBrassica-soorten)

0,01 (1)

0,01 (1)

0251990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (1)

0,01 (1)

0252010

Spinazie

   

0252020

Postelein

   

0252030

Snijbiet

   

0252990

Overige (2)

   

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (1)

0,01 (1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (1)

0,01 (1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (1)

0,01 (1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

1,5

 

0256010

Kervel

 

0,02 (1)

0256020

Bieslook

 

0,02 (1)

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0,02 (1)

0256040

Peterselie

 

0,02 (1)

0256050

Salie

 

0,02 (1)

0256060

Rozemarijn

 

0,02 (1)

0256070

Tijm

 

0,02 (1)

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

1,5

0256090

Laurierblad

 

0,02 (1)

0256100

Dragon

 

0,02 (1)

0256990

Overige (2)

 

0,02 (1)

0260000

Peulgroenten

   

0260010

Bonen (met peul)

0,2

0,3

0260020

Bonen (zonder peul)

0,01 (1)

0,02 (1)

0260030

Erwten (met peul)

0,2

0,3

0260040

Erwten (zonder peul)

0,01 (1)

0,02 (1)

0260050

Linzen

0,01 (1)

0,02 (1)

0260990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270000

Stengelgroenten

   

0270010

Asperges

0,01 (1)

0,01 (1)

0270020

Kardoenen

0,01 (1)

0,01 (1)

0270030

Bleekselderij

0,04

1

0270040

Knolvenkel

0,01 (1)

0,01 (1)

0270050

Artisjokken

0,05

0,5

0270060

Preien

0,01 (1)

0,01 (1)

0270070

Rabarber

0,01 (1)

0,01 (1)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (1)

0,01 (1)

0270090

Palmharten

0,01 (1)

0,01 (1)

0270990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (1)

0,01 (1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

   

0280020

Wilde paddenstoelen

   

0280990

Mossen en korstmossen

   

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (1)

0,01 (1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,02

0,04

0300010

Bonen

   

0300020

Linzen

   

0300030

Erwten

   

0300040

Lupinen/lupinebonen

   

0300990

Overige (2)

   

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

   

0401000

Oliehoudende zaden

0,02 (1)

 

0401010

Lijnzaad

 

0,02 (1)

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0,02 (1)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,02 (1)

0401040

Sesamzaad

 

0,02 (1)

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,02 (1)

0401060

Koolzaad

 

0,02 (1)

0401070

Sojabonen

 

0,04

0401080

Mosterdzaad

 

0,02 (1)

0401090

Katoenzaad

 

0,02 (1)

0401100

Pompoenzaad

 

0,02 (1)

0401110

Saffloerzaad

 

0,02 (1)

0401120

Bernagiezaad

 

0,02 (1)

0401130

Huttentutzaad

 

0,02 (1)

0401140

Hennepzaad

 

0,02 (1)

0401150

Wonderbonen

 

0,02 (1)

0401990

Overige (2)

 

0,01 (1)

0402000

Oliehoudende vruchten

   

0402010

Olijven voor oliewinning

0,09

0,4

0402020

Palmpitten

0,01 (1)

0,01 (1)

0402030

Palmvruchten

0,01 (1)

0,01 (1)

0402040

Kapok

0,01 (1)

0,01 (1)

0402990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

0500000

GRANEN

   

0500010

Gerst

0,04

0,4

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (1)

0,01 (1)

0500030

Mais

0,02 (1)

0,05

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (1)

0,01 (1)

0500050

Haver

0,02 (1)

0,02 (1)

0500060

Rijst

0,5

0,01 (1)

0500070

Rogge

0,02 (1)

0,02 (1)

0500080

Sorghum

0,01 (1)

0,01 (1)

0500090

Tarwe

0,02 (1)

0,05

0500990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

   

0610000

Thee

0,7

20

0620000

Koffiebonen

0,05

0,2

0630000

Kruidenthee van

0,05 (1)

0,05 (1)

0631000

a)

bloemen
   

0631010

Kamille

   

0631020

Hibiscus/roselle

   

0631030

Roos

   

0631040

Jasmijn

   

0631050

Lindebloesem

   

0631990

Overige (2)

   

0632000

b)

bladeren en kruiden
   

0632010

Aardbei

   

0632020

Rooibos

   

0632030

Maté

   

0632990

Overige (2)

   

0633000

c)

wortels
   

0633010

Valeriaan

   

0633020

Ginseng

   

0633990

Overige (2)

   

0639000

d)

alle andere delen van de plant
   

0640000

Cacaobonen

0,02 (1)

0,02 (1)

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (1)

0,05 (1)

0700000

HOP

0,07

0,09

0800000

SPECERIJEN

   

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (1)

0,05 (1)

0810010

Anijs

   

0810020

Zwarte komijn

   

0810030

Selderij

   

0810040

Koriander

   

0810050

Komijn

   

0810060

Dille

   

0810070

Venkel

   

0810080

Fenegriek

   

0810090

Nootmuskaat

   

0810990

Overige (2)

   

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (1)

0,05 (1)

0820010

Piment

   

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

   

0820030

Karwij

   

0820040

Kardemom

   

0820050

Jeneverbes

   

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

   

0820070

Vanille

   

0820080

Tamarinde

   

0820990

Overige (2)

   

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (1)

0,05 (1)

0830010

Kaneel

   

0830990

Overige (2)

   

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

   

0840010

Zoethout

0,05 (1)

0,05 (1)

0840020

Gember

0,05 (1)

0,05 (1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (1)

0,05 (1)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige (2)

0,05 (1)

0,05 (1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (1)

0,05 (1)

0850010

Kruidnagels

   

0850020

Kappertjes

   

0850990

Overige (2)

   

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (1)

0,05 (1)

0860010

Saffraan

   

0860990

Overige (2)

   

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (1)

0,05 (1)

0870010

Foelie

   

0870990

Overige (2)

   

0900000

SUIKERGEWASSEN

   

0900010

Suikerbiet

0,02 (1)

0,02 (1)

0900020

Suikerriet

0,4

0,01 (1)

0900030

Wortelcichorei

0,01 (1)

0,01 (1)

0900990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

   

1010000

Weefsels van

   

1011000

a)

varkens
   

1011010

Spier

0,02 (1)

0,02

1011020

Vetweefsel

0,02 (1)

0,01 (1)

1011030

Lever

0,2

0,01 (1)

1011040

Nier

0,02 (1)

0,01 (1)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

0,02

1011990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

1012000

b)

runderen
   

1012010

Spier

0,02 (1)

0,02

1012020

Vetweefsel

0,02 (1)

0,01 (1)

1012030

Lever

0,2

0,01 (1)

1012040

Nier

0,02 (1)

0,01 (1)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

0,02

1012990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

1013000

c)

schapen
   

1013010

Spier

0,02 (1)

0,02

1013020

Vetweefsel

0,02 (1)

0,01 (1)

1013030

Lever

0,2

0,01 (1)

1013040

Nier

0,02 (1)

0,01 (1)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

0,02

1013990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

1014000

d)

geiten
   

1014010

Spier

0,02 (1)

0,02

1014020

Vetweefsel

0,02 (1)

0,01 (1)

1014030

Lever

0,2

0,01 (1)

1014040

Nier

0,02 (1)

0,01 (1)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

0,02

1014990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

1015000

e)

paardachtigen
   

1015010

Spier

0,02 (1)

0,02

1015020

Vetweefsel

0,02 (1)

0,01 (1)

1015030

Lever

0,2

0,01 (1)

1015040

Nier

0,02 (1)

0,01 (1)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

0,02

1015990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

1016000

f)

pluimvee
 

0,01 (1)

1016010

Spier

0,01 (1)

 

1016020

Vetweefsel

0,01 (1)

 

1016030

Lever

0,1

 

1016040

Nier

0,01 (1)

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,1

 

1016990

Overige (2)

0,01 (1)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
   

1017010

Spier

0,02 (1)

0,02

1017020

Vetweefsel

0,02 (1)

0,01 (1)

1017030

Lever

0,2

0,01 (1)

1017040

Nier

0,02 (1)

0,01 (1)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

0,02

1017990

Overige (2)

0,01 (1)

0,01 (1)

1020000

Melk

0,02

0,05

1020010

Runderen

   

1020020

Schapen

   

1020030

Geiten

   

1020040

Paarden

   

1020990

Overige (2)

   

1030000

Vogeleieren

0,01 (1)

0,01 (1)

1030010

Kippen

   

1030020

Eenden

   

1030030

Ganzen

   

1030040

Kwartels

   

1030990

Overige (2)

   

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (1)

0,01 (1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (1)

0,01 (1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (1)

0,01 (1)

 

(1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Clothianidine

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0110990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven met thiamethoxam ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (zoet)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

aardbeien

0163080

Ananassen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven met thiamethoxam ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0233010

Meloenen

0233030

Watermeloenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0244000

d)

koolrabi's

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven met thiamethoxam ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251030

Andijvie

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Thiamethoxam

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0110990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

0140020

Kersen (zoet)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

aardbeien

0163080

Ananassen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0233010

Meloenen

0233030

Watermeloenen

0251030

Andijvie

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving