Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.84

VERORDENING (EU) 2017/626 VAN DE COMMISSIE

van 31 maart 2017

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, cyantraniliprole, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazool, ethefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrione, profenofos, propiconazool, pyrimethanil, spirotetramat, tebuconazool, triazofos en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 11 juli 2015 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius (CAC) Codex-grenswaarden (CXL's) vastgesteld voor mesotrione (2). Op 1 juli 2016 heeft de CAC CXL's vastgesteld voor abamectine, acetamiprid, acetochloor, chloorthalonil, cyantraniliprole, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazool, ethefon, flonicamide, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, lufenuron, profenofos, propiconazool, pyrimethanil, quinclorac, spirotetramat, tebuconazool, triazofos en trifloxystrobin (3).

(2)

Voor die stoffen zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in Verordening (EG) nr. 396/2005.

(3)

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (4) wordt, indien er internationale normen bestaan of op korte termijn tot stand zullen komen, hiermee bij de ontwikkeling en aanpassing van de levensmiddelenwetgeving rekening gehouden, tenzij die normen of de betrokken gedeelten ervan een ondoeltreffend of ongeschikt middel zouden zijn om de legitieme doelstellingen van de levensmiddelenwetgeving te verwezenlijken, er wetenschappelijke gronden zijn om deze buiten beschouwing te laten, of bedoelde normen tot een ander beschermingsniveau zouden leiden dan het niveau dat in de Unie passend wordt geacht. Overeenkomstig artikel 13, onder e), van die verordening zal de Unie bovendien de overeenstemming tussen internationale technische normen en levensmiddelenwetgeving bevorderen, waarbij zij erop toeziet dat aan het in de Unie vastgestelde hoge beschermingsniveau geen afbreuk wordt gedaan.

(4)

De Unie heeft bij het Codex-comité voor residuen van bestrijdingsmiddelen (CCPR) een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de CXL's die zijn voorgesteld voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddelen en producten: abamectine (alle producten); acetochloor (alle producten); chloorthalonil (alle producten); cyantraniliprole (melk); ethefon (gerst; rogge; tarwe); flonicamide (alle producten); flutriafol (koolsoorten; selderij; Cucurbitaceae; paprika's; pitvruchten; producten van dierlijke oorsprong); fluxapyroxad (selderij; besvruchten en ander kleinfruit; koolsoorten; bladkoolachtigen; wortels; vruchtgroenten; Cucurbitaceae; knoflook; uien; pastinaken; sjalotten); lufenuron (alle producten); mesotrione (asperges; bessen van struiken; rubussoorten; veenbessen; eetbare slachtafvallen van zoogdieren; eieren; vlees van zoogdieren; melk; okra's; eetbare slachtafvallen van pluimvee; pluimveevlees; rabarber; suikerriet); quinclorac (alle producten) en tebuconazool (zonnebloemzaad).

(5)

Daarom moeten de CXL's voor acetamiprid, cyantraniliprole, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazool, ethefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrione, profenofos, propiconazool, pyrimethanil, spirotetramat, tebuconazool, triazofos en trifloxystrobin die niet in overweging 4 worden vermeld, als MRL's worden opgenomen in Verordening (EG) nr. 396/2005, behalve wanneer zij bij producten horen die niet zijn opgenomen in bijlage I bij die verordening of wanneer zij op een lager niveau zijn vastgesteld dan de huidige MRL's. Die CXL's zijn veilig voor de consumenten in de Unie (5).

(6)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op kaki's van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof spirotetramat bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(7)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor het gebruik van flutriafol op Cucurbitaceae met eetbare schil. De aanvrager voert aan dat het toegestane gebruik van die stof op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(8)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn die aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen naar de Commissie gezonden.

(9)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (6). Zij heeft die adviezen naar de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(10)

Wat betreft de toepassingen waarop die aanvragen betrekking hebben, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(11)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 maart 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, Commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsels III en IV. Achtendertigste zitting. Genève, Zwitserland, 6-11 juli 2015.

(3) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsite%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, Commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsel II. Negenendertigste zitting. Rome, Italië, 27 juni-1 juli 2016.

(4) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(5) Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2015;13(7):4208, 178 blz.

Scientific support for preparing an EU position in the 48th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2016;14(8):4571, 166 blz.

(6) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu.

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2016;14(9):4577, 16 blz.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4429, 34 blz.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor acetamiprid, cyantraniliprole, cyprodinil, ethefon, flutriafol, mesotrione, propiconazool, pyrimethanil, tebuconazool en trifloxystrobin vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Acetamiprid (R)

Cyantraniliprole

Cyprodinil (F) (R)

Ethefon

Flutriafol

Mesotrione

Propiconazool (som van de isomeren) (F)

Pyrimethanil (R)

Tebuconazool (R)

Trifloxystrobin (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

         

0,01 (*1)

       

0110000

Citrusvruchten

0,9

0,9

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

   

8

 

0,5

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

           

5 (+)

 

5

 

0110020

Sinaasappelen

           

9

 

0,9

 

0110030

Citroenen

           

5 (+)

 

5

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

           

5 (+)

 

5

 

0110050

Mandarijnen

           

5 (+)

 

5

 

0110990

Overige

           

0,01 (*1)

 

5

 

0120000

Noten

0,07

0,04

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

     

0,05

0,02

0120010

Amandelen

   

(+)

0,1

   

0,01 (*1)

0,2

   

0120020

Paranoten

     

0,1

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0120030

Cashewnoten

     

0,1

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0120040

Kastanjes

     

0,1

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0120050

Kokosnoten

     

0,1

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0120060

Hazelnoten

     

0,2

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0120070

Macadamianoten

     

0,1

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0120080

Pecannoten

     

0,1

   

0,02 (*1)

0,02 (*1)

   

0120090

Pijnboompitten

     

0,1

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0120100

Pistaches

     

0,1

   

0,01 (*1)

0,2

   

0120110

Walnoten

     

0,5

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0120990

Overige

     

0,1

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0130000

Pitvruchten

0,8

0,8

2

 

0,4 (+)

   

15

 

0,7

0130010

Appelen

     

0,8

   

0,15 (+)

 

0,3

 

0130020

Peren

     

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,3

 

0130030

Kweeperen

     

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,5

 

0130040

Mispels

     

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,5

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

     

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,5

 

0130990

Overige

     

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,5

 

0140000

Steenvruchten

   

2

           

3

0140010

Abrikozen

0,8

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,15 (+)

10

0,6

 

0140020

Kersen (zoet)

1,5

6

 

5

1

 

0,01 (*1)

4

1 (+)

 

0140030

Perziken

0,8

1,5

 

0,05 (*1)

0,6

 

5

10

0,6

 

0140040

Pruimen

0,03

0,7

 

0,05 (*1)

0,4

 

0,01 (*1)

2

1

 

0140990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

                   

0151000

a)

druiven

0,5

1,5

3

     

0,3 (+)

5

 

3

0151010

Tafeldruiven

     

1

0,8

     

0,5

 

0151020

Wijndruiven

     

2

1,5 (+)

     

1 (+)

 

0152000

b)

aardbeien

0,5

0,5

5

0,05 (*1)

1,5

 

0,01 (*1)

5

0,02 (*1)

1

0153000

c)

rubussoorten

2

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,5

3

0153010

Bramen/braambessen

   

3

       

15

   

0153020

Dauwbramen

   

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

(+)

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

3

       

15

   

0153990

Overige

   

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

(+)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
   

3

 

0,01 (*1)

     

1,5

 

0154010

Blauwe bessen

2

4

 

20

   

0,01 (*1)

8

 

2

0154020

Veenbessen

2

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

   

0,3

5

 

0,01 (*1)

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

2

4

 

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

5

 

1,5 (+)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

2

4

 

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

5

 

1,5 (+)

0154050

Rozenbottels

2

4

 

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

2

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,01 (*1)

0,8

 

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

0154080

Vlierbessen

2

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

5

 

2

0154990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

0160000

Diverse vruchten met

                   

0161000

a)

eetbare schil
       

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

     

0161010

Dadels

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Vijgen

0,03

0,01 (*1)

0,02 (*1)

3

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Tafelolijven

0,9

1,5

0,02 (*1)

7

     

0,02 (*1)

0,05

0,3

0161040

Kumquats

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Carambola's

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,01 (*1)

0,8

2

0,05 (*1)

     

15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

               

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162020

Lychees

               

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162030

Passievruchten/maracuja's

               

1

4 (+)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

               

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162050

Sterappelen

               

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

               

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162990

Overige

               

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0,01 (*1)

               

0163010

Avocado's

0,01 (*1)

 

1

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Bananen

0,4

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,3

 

0,15 (+)

0,1

1,5

0,05

0163030

Mango's

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0163040

Papaja's

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,6

0163050

Granaatappels

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya's

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Guaves

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananassen

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Doerians

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Overige

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

                   

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0,05

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0211000

a)

aardappelen
   

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,02

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
   

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Cassave/maniok

                   

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

                   

0212030

Yams

                   

0212040

Arrowroot/pijlwortel

                   

0212990

Overige

                   

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
                   

0213010

Rode bieten

   

1,5

 

0,06 (+)

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02

0213020

Wortels

   

1,5

 

0,01 (*1)

   

1

0,4

0,1

0213030

Knolselderij

   

0,3

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,5

0,03

0213040

Mierikswortels

   

1,5

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,4

0,08

0213050

Aardperen/topinamboers

   

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0213060

Pastinaken

   

1,5

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,4

0,04

0213070

Wortelpeterselie

   

1,5

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,4

0,08

0213080

Radijzen

   

0,3

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,08

0213090

Schorseneren

   

1,5

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,4 (+)

0,04

0213100

Koolrapen

   

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,3

0,04

0213110

Rapen

   

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,3

0,04

0213990

Overige

   

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0220000

Bolgewassen

     

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0220010

Knoflook

0,02

0,05

0,07

       

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0220020

Uien

0,02

0,05

0,3

       

0,2

0,15

0,01 (*1)

0220030

Sjalotten

0,01 (*1)

0,05

0,07

       

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0,01 (*1)

8

0,8

       

3

2

0,1

0220990

Overige

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Vruchtgroenten

         

0,01 (*1)

       

0231000

a)

Solanaceae
                   

0231010

Tomaten

0,5

1

1,5

2

0,8

 

3

1

0,9

0,7

0231020

Paprika's

0,3

1,5

1,5

0,05 (*1)

1

 

0,01 (*1)

2

0,6

0,4 (+)

0231030

Aubergines

0,2

1

1,5

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1

0,4 (+)

0,7

0231040

Okra's, okers

0,2

1,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Overige

0,2

1,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0,4

0,5

0,05 (*1)

0,15

 

0,01 (*1)

0,7

 

0,3

0232010

Komkommers

0,3

             

0,6

(+)

0232020

Augurken

0,6

             

0,02 (*1)

(+)

0232030

Courgettes

0,3

             

0,6

 

0232990

Overige

0,3

             

0,02 (*1)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,2

0,3

0,6

0,05 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,3

0233010

Meloenen

       

0,2 (+)

     

0,2 (+)

 

0233020

Pompoenen

       

0,01 (*1)

     

0,15

 

0233030

Watermeloenen

       

0,2 (+)

     

0,15

 

0233990

Overige

       

0,01 (*1)

     

0,15

 

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,2

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

     

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,4

2

2

           

0,5

0241010

Broccoli

               

0,15

 

0241020

Bloemkolen

               

0,05

 

0241990

Overige

               

0,02 (*1)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

2

           

0,7

 

0242010

Spruitjes

0,05

 

0,02 (*1)

           

0,6

0242020

Sluitkolen

0,7

 

0,7

           

0,5

0242990

Overige

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

           

0,01 (*1)

0243000

c)

bladkoolachtigen

1,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

         

0,02 (*1)

3 (+)

0243010

Chinese kool/petsai

                   

0243020

Boerenkolen

                   

0243990

Overige

                   

0244000

d)

koolrabi's

0,01 (*1)

2

0,02 (*1)

         

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

     

0,05 (*1)

           

0251000

a)

slasoorten
   

15

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5

 

0251010

Veldsla

3

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251020

Sla

3

5

   

1,5

   

20

 

15

0251030

Andijvie

1,5

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

   

20

 

15 (+)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

3

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251050

Winterkers

3

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251060

Raketsla/rucola

3

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251070

Rode amsoi

3

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip vanBrassica-soorten)

3

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

   

20

 

15

0251990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

5

                 

0252020

Postelein

3

                 

0252030

Snijbiet

3

                 

0252990

Overige

0,01 (*1)

                 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

3

0,02 (*1)

40

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

20

 

15 (+)

0256010

Kervel

               

0,05 (*1)

 

0256020

Bieslook

               

2

 

0256030

Bladselderij/snijselder

               

0,05 (*1)

 

0256040

Peterselie

               

2

 

0256050

Salie

               

0,05 (*1)

 

0256060

Rozemarijn

               

0,05 (*1)

 

0256070

Tijm

               

0,05 (*1)

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

               

0,05 (*1)

 

0256090

Laurierblad

               

0,05 (*1)

 

0256100

Dragon

               

0,05 (*1)

 

0256990

Overige

               

0,05 (*1)

 

0260000

Peulgroenten

     

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0260010

Bonen (met peul)

0,6

1,5

2

       

3

2 (+)

1 (+)

0260020

Bonen (zonder peul)

0,3

0,3

0,08

       

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0260030

Erwten (met peul)

0,6

2

2

       

3

2 (+)

0,01 (*1)

0260040

Erwten (zonder peul)

0,3

0,3

0,08

       

0,2

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0260050

Linzen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

       

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0260990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270000

Stengelgroenten

     

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0270010

Asperges

0,8

0,01 (*1)

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0270020

Kardoenen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Bleekselderij

1,5

15

5

       

0,01 (*1)

0,5 (+)

1

0270040

Knolvenkel

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

       

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Artisjokken

0,7

0,1

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0,6

0,3

0270060

Preien

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

       

4

0,6

0,7

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

                   

0280020

Wilde paddenstoelen

                   

0280990

Mossen en korstmossen

                   

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,15

   

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0300010

Bonen

 

0,3

0,2

       

0,5

0,3

0,01 (*1)

0300020

Linzen

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

       

0,5

0,2

0,01

0300030

Erwten

 

0,01 (*1)

0,1

       

0,5

0,2

0,01

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0,01 (*1)

0,1

       

0,5

0,2

0,01 (*1)

0300990

Overige

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0,2

0,01 (*1)

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

             

0,02 (*1)

   

0401000

Oliehoudende zaden

                   

0401010

Lijnzaad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,6

0,01 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,15

0,02

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

0,01 (*1)

0401040

Sesamzaad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

0,01 (*1)

0,5

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Koolzaad

0,4

0,8

0,02

0,1 (*1)

0,5

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,5

0,01 (*1)

0401070

Sojabonen

0,01 (*1)

0,4

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,4

0,03

0,07

 

0,15

0,05

0401080

Mosterdzaad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,3

0,01 (*1)

0401090

Katoenzaad

0,7

1,5

0,02 (*1)

6

0,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2

0,01 (*1)

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Saffloerzaad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Bernagiezaad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Huttentutzaad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,3

0,01 (*1)

0401140

Hennepzaad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Wonderbonen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

   

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0402010

Olijven voor oliewinning

0,9

1,5

 

10

       

0,05

0,3

0402020

Palmpitten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

       

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402030

Palmvruchten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

       

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402040

Kapok

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

       

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

       

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500000

GRANEN

 

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

       

0500010

Gerst

0,01 (*1)

 

4

1

0,15

 

2

0,05 (*1) (+)

2

0,5

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Mais

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Haver

0,01 (*1)

 

4

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,7

0,05 (*1) (+)

2

0,4 (+)

0500060

Rijst

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

1,5 (+)

 

1,5 (+)

0,05 (*1)

1 (+)

5

0500070

Rogge

0,01 (*1)

 

0,5

1

0,15

 

0,09

0,05 (*1) (+)

0,3

0,3

0500080

Sorghum

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

1,5

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Tarwe

0,1

 

0,5

1

0,15

 

0,09

0,05 (*1) (+)

0,3

0,3

0500990

Overige

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

   

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

     

0,05 (*1)

0610000

Thee

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Koffiebonen

 

0,05

0,1 (*1)

 

0,15

 

0,02

0,05 (*1)

0,1

 

0630000

Kruidenthee van

       

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

     

0631000

a)

bloemen
 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

       

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0631010

Kamille

                   

0631020

Hibiscus/roselle

                   

0631030

Roos

                   

0631040

Jasmijn

                   

0631050

Lindebloesem

                   

0631990

Overige

                   

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

       

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0632010

Aardbei

                   

0632020

Rooibos

                   

0632030

Maté

                   

0632990

Overige

                   

0633000

c)

wortels
 

0,2

1,5 (+)

             

0633010

Valeriaan

             

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0633020

Ginseng

             

1,5

0,15

 

0633990

Overige

             

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

       

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0640000

Cacaobonen

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

   

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving