Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.83

VERORDENING (EU) 2017/624 VAN DE COMMISSIE

van 30 maart 2017

tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenazaat, daminozide en tolylfluanide in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 18, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor bifenazaat zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor daminozide en tolylfluanide zijn MRL's vastgesteld in bijlage V bij die verordening.

(2)

Voor bifenazaat heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (2). De aanbevelingen van de EFSA inzake de herziening van de bestaande MRL's zijn uitgevoerd in Verordening (EU) nr. 79/2014 (3).

(3)

Voor daminozide heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (4). De aanbevelingen van de EFSA inzake de herziening van de bestaande MRL's zijn uitgevoerd in Verordening (EU) nr. 87/2014 (5).

(4)

Voor tolylfluanide heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (6). De aanbevelingen van de EFSA inzake de herziening van de bestaande MRL's zijn uitgevoerd in Verordening (EU) 2015/552 van de Commissie (7).

(5)

Met betrekking tot de producten waarvoor geen relevante vergunningen of invoertoleranties op het niveau van de Unie werden gemeld en waarvoor geen Codex-MRL beschikbaar was, heeft de EFSA geconcludeerd dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Rekening houdend met de huidige wetenschappelijke en technische kennis zijn de MRL's voor bifenazaat bij Verordening (EU) nr. 79/2014 vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens (LOD), terwijl de MRL's voor daminozide en tolylfluanide bij Verordening (EU) nr. 87/2014 en Verordening (EU) 2015/552 zijn vastgesteld op het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(6)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie geraadpleegd over de noodzaak van de aanpassing van een aantal van deze LOD's. In het geval van complexe residudefinities die uit verschillende componenten bestaan, moet elk van de componenten worden geanalyseerd aan de hand van een LOD die technisch haalbaar en zo laag mogelijk is. Indien een MRL wordt vastgesteld op de LOD, is deze LOD de som van de LOD's voor alle componenten van de residudefinitie. Aangezien de residudefinitie voor bifenazaat, daminozide en tolylfluanide uit meerdere componenten bestaat, hebben die laboratoria geconcludeerd, rekening houdend met de behoefte om alle componenten van de residudefinities vast te stellen op een niveau dat technisch haalbaar is, dat de op de LOD (som van de LOD's van de componenten) vastgestelde MRL's moeten worden verhoogd.

(7)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenazate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011;9(12):2484, 48 blz.

(3) Verordening (EU) nr. 79/2014 van de Commissie van 29 januari 2014 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenazaat, chloorprofam, esfenvaleraat, fludioxonil en thiobencarb in of op bepaalde producten (PB L 27 van 30.1.2014, blz. 9).

(4) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for daminozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(4):2650, 16 blz.

(5) Verordening (EU) nr. 87/2014 van de Commissie van 31 januari 2014 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, butralin, chloortoluron, daminozide, isoproturon, picoxystrobin, pyrimethanil en trinexapac in of op bepaalde producten (PB L 35 van 5.2.2014, blz. 1).

(6) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(7):3300, 37 blz.

(7) Verordening (EU) 2015/552 van de Commissie van 7 april 2015 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,3-dichloorpropeen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanide en trifluralin in of op bepaalde producten (PB L 92 van 8.4.2015, blz. 20).


BIJLAGE

De bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de kolom voor bifenazaat vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Bifenazaat (som van bifenazaat plus bifenazaat-diazeen uitgedrukt als bifenazaat) (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,9

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige

 

0120000

Noten

0,2

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

0,7 (+)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige

 

0140000

Steenvruchten

2

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

0,7

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

3

0153000

c)

rubussoorten

7

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

0,7

0154020

Veenbessen

0,7

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,7

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,7

0154050

Rozenbottels

0,02 (*1)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,02 (*1)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,7

0154080

Vlierbessen

0,02 (*1)

0154990

Overige

0,02 (*1)

0160000

Diverse vruchten met

0,02 (*1)

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,02 (*1)

0211000

a)

aardappelen
 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige

 

0220000

Bolgewassen

0,02 (*1)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige

 

0230000

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae
 

0231010

Tomaten

0,5

0231020

Paprika's

3

0231030

Aubergines

0,5

0231040

Okra's, okers

0,02 (*1)

0231990

Overige

0,02 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,5

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,5

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

suikermais

0,02 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,02 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,02 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

koolrabi's
 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,02 (*1)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,02 (*1)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,02 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,02 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,02 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
 

0256010

Kervel

0,05 (*1)

0256020

Bieslook

0,05 (*1)

0256030

Bladselderij/snijselder

0,05 (*1)

0256040

Peterselie

0,05 (*1)

0256050

Salie

0,05 (*1)

0256060

Rozemarijn

0,05 (*1)

0256070

Tijm

0,05 (*1)

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

40

0256090

Laurierblad

0,05 (*1)

0256100

Dragon

0,05 (*1)

0256990

Overige

0,05 (*1)

0260000

Peulgroenten

 

0260010

Bonen (met peul)

7

0260020

Bonen (zonder peul)

0,4

0260030

Erwten (met peul)

7

0260040

Erwten (zonder peul)

0,4

0260050

Linzen

0,4

0260990

Overige

0,02 (*1)

0270000

Stengelgroenten

0,02 (*1)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,02 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,02 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

 

0300010

Bonen

0,3

0300020

Linzen

0,02 (*1)

0300030

Erwten

0,02 (*1)

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,02 (*1)

0300990

Overige

0,02 (*1)

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

0,05 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,05 (*1)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,05 (*1)

0401040

Sesamzaad

0,05 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

0,05 (*1)

0401060

Koolzaad

0,05 (*1)

0401070

Sojabonen

0,05 (*1)

0401080

Mosterdzaad

0,05 (*1)

0401090

Katoenzaad

0,3

0401100

Pompoenzaad

0,05 (*1)

0401110

Saffloerzaad

0,05 (*1)

0401120

Bernagiezaad

0,05 (*1)

0401130

Huttentutzaad

0,05 (*1)

0401140

Hennepzaad

0,05 (*1)

0401150

Wonderbonen

0,05 (*1)

0401990

Overige

0,05 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

0,05 (*1)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

GRANEN

0,02 (*1)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,1 (*1)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

20

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,1 (*1)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,1 (*1)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,1 (*1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,1 (*1)

0840020

Gember

0,1 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,1 (*1)

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,1 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,1 (*1)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,1 (*1)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,1 (*1)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,02 (*1)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

 

1011000

a)

varkens
 

1011010

Spier

0,02 (*1)

1011020

Vetweefsel

0,05

1011030

Lever

0,02 (*1)

1011040

Nier

0,02 (*1)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02 (*1)

1011990

Overige

0,02 (*1)

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

0,02 (*1)

1012020

Vetweefsel

0,05

1012030

Lever

0,02 (*1)

1012040

Nier

0,02 (*1)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02 (*1)

1012990

Overige

0,02 (*1)

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

0,02 (*1)

1013020

Vetweefsel

0,05

1013030

Lever

0,02 (*1)

1013040

Nier

0,02 (*1)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02 (*1)

1013990

Overige

0,02 (*1)

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

0,02 (*1)

1014020

Vetweefsel

0,05

1014030

Lever

0,02 (*1)

1014040

Nier

0,02 (*1)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02 (*1)

1014990

Overige

0,02 (*1)

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

0,02 (*1)

1015020

Vetweefsel

0,05

1015030

Lever

0,02 (*1)

1015040

Nier

0,02 (*1)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02 (*1)

1015990

Overige

0,02 (*1)

1016000

f)

pluimvee

0,02 (*1)

1016010

Spier

 

1016020

Vetweefsel

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
 

1017010

Spier

0,02 (*1)

1017020

Vetweefsel

0,05

1017030

Lever

0,02 (*1)

1017040

Nier

0,02 (*1)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02 (*1)

1017990

Overige

0,02 (*1)

1020000

Melk

0,02 (*1)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

0,02 (*1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02 (*1)

 

2)

In bijlage V worden de kolommen voor daminozide en tolylfluanide vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Daminozide (som van daminozide en 1,1-dimethyl-hydrazine (UDHM), uitgedrukt als daminozide)

Tolylfluanide (som van tolylfluanide en dimethylaminosulfotoluïdide, uitgedrukt als tolylfluanide) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0,02 (*2)

0110000

Citrusvruchten

0,06 (*2)

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

   

0110020

Sinaasappelen

   

0110030

Citroenen

   

0110040

Limoenen/lemmetjes

   

0110050

Mandarijnen

   

0110990

Overige

   

0120000

Noten

0,1 (*2)

 

0120010

Amandelen

   

0120020

Paranoten

   

0120030

Cashewnoten

   

0120040

Kastanjes

   

0120050

Kokosnoten

   

0120060

Hazelnoten

   

0120070

Macadamianoten

   

0120080

Pecannoten

   

0120090

Pijnboompitten

   

0120100

Pistaches

   

0120110

Walnoten

   

0120990

Overige

   

0130000

Pitvruchten

0,06 (*2)

 

0130010

Appelen

   

0130020

Peren

   

0130030

Kweeperen

   

0130040

Mispels

   

0130050

Loquats/Japanse mispels

   

0130990

Overige

   

0140000

Steenvruchten

0,06 (*2)

 

0140010

Abrikozen

   

0140020

Kersen (zoet)

   

0140030

Perziken

   

0140040

Pruimen

   

0140990

Overige

   

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,06 (*2)

 

0151000

a)

druiven
   

0151010

Tafeldruiven

   

0151020

Wijndruiven

   

0152000

b)

aardbeien
   

0153000

c)

rubussoorten
   

0153010

Bramen/braambessen

   

0153020

Dauwbramen

   

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

0153990

Overige

   

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
   

0154010

Blauwe bessen

   

0154020

Veenbessen

   

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

   

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

   

0154050

Rozenbottels

   

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

   

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

   

0154080

Vlierbessen

   

0154990

Overige

   

0160000

Diverse vruchten met

0,06 (*2)

 

0161000

a)

eetbare schil
   

0161010

Dadels

   

0161020

Vijgen

   

0161030

Tafelolijven

   

0161040

Kumquats

   

0161050

Carambola's

   

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

   

0161070

Jambolans/djamblangs

   

0161990

Overige

   

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
   

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0162020

Lychees

   

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0162050

Sterappelen

   

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0162990

Overige

   

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
   

0163010

Avocado's

   

0163020

Bananen

   

0163030

Mango's

   

0163040

Papaja's

   

0163050

Granaatappels

   

0163060

Cherimoya's

   

0163070

Guaves

   

0163080

Ananassen

   

0163090

Broodvruchten

   

0163100

Doerians

   

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

   

0163990

Overige

   

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

   

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0211000

a)

aardappelen
   

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
   

0212010

Cassave/maniok

   

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

   

0212030

Yams

   

0212040

Arrowroot/pijlwortel

   

0212990

Overige

   

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
   

0213010

Rode bieten

   

0213020

Wortels

   

0213030

Knolselderij

   

0213040

Mierikswortels

   

0213050

Aardperen/topinamboers

   

0213060

Pastinaken

   

0213070

Wortelpeterselie

   

0213080

Radijzen

   

0213090

Schorseneren

   

0213100

Koolrapen

   

0213110

Rapen

   

0213990

Overige

   

0220000

Bolgewassen

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0220010

Knoflook

   

0220020

Uien

   

0220030

Sjalotten

   

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

   

0220990

Overige

   

0230000

Vruchtgroenten

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0231000

a)

Solanaceae
   

0231010

Tomaten

   

0231020

Paprika's

   

0231030

Aubergines

   

0231040

Okra's, okers

   

0231990

Overige

   

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
   

0232010

Komkommers

   

0232020

Augurken

   

0232030

Courgettes

   

0232990

Overige

   

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
   

0233010

Meloenen

   

0233020

Pompoenen

   

0233030

Watermeloenen

   

0233990

Overige

   

0234000

d)

suikermais
   

0239000

e)

andere vruchtgroenten
   

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
   

0241010

Broccoli

   

0241020

Bloemkolen

   

0241990

Overige

   

0242000

b)

sluitkoolachtigen
   

0242010

Spruitjes

   

0242020

Sluitkolen

   

0242990

Overige

   

0243000

c)

bladkoolachtigen
   

0243010

Chinese kool/petsai

   

0243020

Boerenkolen

   

0243990

Overige

   

0244000

d)

koolrabi's
   

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

   

0251000

a)

slasoorten

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0251010

Veldsla

   

0251020

Sla

   

0251030

Andijvie

   

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

   

0251050

Winterkers

   

0251060

Raketsla/rucola

   

0251070

Rode amsoi

   

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip vanBrassica-soorten)

   

0251990

Overige

   

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0252010

Spinazie

   

0252020

Postelein

   

0252030

Snijbiet

   

0252990

Overige

   

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0254000

d)

waterkers

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,1 (*2)

0,05 (*2)

0256010

Kervel

   

0256020

Bieslook

   

0256030

Bladselderij/snijselder

   

0256040

Peterselie

   

0256050

Salie

   

0256060

Rozemarijn

   

0256070

Tijm

   

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

   

0256090

Laurierblad

   

0256100

Dragon

   

0256990

Overige

   

0260000

Peulgroenten

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

   

0260020

Bonen (zonder peul)

   

0260030

Erwten (met peul)

   

0260040

Erwten (zonder peul)

   

0260050

Linzen

   

0260990

Overige

   

0270000

Stengelgroenten

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0270010

Asperges

   

0270020

Kardoenen

   

0270030

Bleekselderij

   

0270040

Knolvenkel

   

0270050

Artisjokken

   

0270060

Preien

   

0270070

Rabarber

   

0270080

Bamboescheuten

   

0270090

Palmharten

   

0270990

Overige

   

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

   

0280020

Wilde paddenstoelen

   

0280990

Mossen en korstmossen

   

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,06 (*2)

0,05 (*2)

0300010

Bonen

   

0300020

Linzen

   

0300030

Erwten

   

0300040

Lupinen/lupinebonen

   

0300990

Overige

   

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,1 (*2)

0,02 (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

   

0401010

Lijnzaad

   

0401020

Pinda's/aardnoten

   

0401030

Papaverzaad/maanzaad

   

0401040

Sesamzaad

   

0401050

Zonnebloemzaad

   

0401060

Koolzaad

   

0401070

Sojabonen

   

0401080

Mosterdzaad

   

0401090

Katoenzaad

   

0401100

Pompoenzaad

   

0401110

Saffloerzaad

   

0401120

Bernagiezaad

   

0401130

Huttentutzaad

   

0401140

Hennepzaad

   

0401150

Wonderbonen

   

0401990

Overige

   

0402000

Oliehoudende vruchten

   

0402010

Olijven voor oliewinning

   

0402020

Palmpitten

   

0402030

Palmvruchten

   

0402040

Kapok

   

0402990

Overige

   

0500000

GRANEN

0,06 (*2)

0,05 (*2)

0500010

Gerst

   

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

   

0500030

Mais

   

0500040

Gierst/pluimgierst

   

0500050

Haver

   

0500060

Rijst

   

0500070

Rogge

   

0500080

Sorghum

   

0500090

Tarwe

   

0500990

Overige

   

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,1 (*2)

0,1 (*2)

0610000

Thee

   

0620000

Koffiebonen

   

0630000

Kruidenthee van

   

0631000

a)

bloemen
   

0631010

Kamille

   

0631020

Hibiscus/roselle

   

0631030

Roos

   

0631040

Jasmijn

   

0631050

Lindebloesem

   

0631990

Overige

   

0632000

b)

bladeren en kruiden
   

0632010

Aardbei

   

0632020

Rooibos

   

0632030

Maté

   

0632990

Overige

   

0633000

c)

wortels
   

0633010

Valeriaan

   

0633020

Ginseng

   

0633990

Overige

   

0639000

d)

alle andere delen van de plant
   

0640000

Cacaobonen

   

0650000

Carob/johannesbrood

   

0700000

HOP

0,1 (*2)

0,1 (*2)

0800000

SPECERIJEN

   

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,1 (*2)

0,1 (*2)

0810010

Anijs

   

0810020

Zwarte komijn

   

0810030

Selderij

   

0810040

Koriander

   

0810050

Komijn

   

0810060

Dille

   

0810070

Venkel

   

0810080

Fenegriek

   

0810090

Nootmuskaat

   

0810990

Overige

   

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,1 (*2)

0,1 (*2)

0820010

Piment

   

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

   

0820030

Karwij

   

0820040

Kardemom

   

0820050

Jeneverbes

   

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

   

0820070

Vanille

   

0820080

Tamarinde

   

0820990

Overige

   

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,1 (*2)

0,1 (*2)

0830010

Kaneel

   

0830990

Overige

   

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

   

0840010

Zoethout

0,1 (*2)

0,1 (*2)

0840020

Gember

0,1 (*2)

0,1 (*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,1 (*2)

0,1 (*2)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige

0,1 (*2)

0,1 (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,1 (*2)

0,1 (*2)

0850010

Kruidnagels

   

0850020

Kappertjes

   

0850990

Overige

   

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,1 (*2)

0,1 (*2)

0860010

Saffraan

   

0860990

Overige

   

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,1 (*2)

0,1 (*2)

0870010

Foelie

   

0870990

Overige

   

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,06 (*2)

0,02 (*2)

0900010

Suikerbiet

   

0900020

Suikerriet

   

0900030

Wortelcichorei

   

0900990

Overige

   

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

0,06 (*2)

 

1010000

Weefsels van

 

0,05 (*2)

1011000

a)

varkens
   

1011010

Spier

   

1011020

Vetweefsel

   

1011030

Lever

   

1011040

Nier

   

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1011990

Overige

   

1012000

b)

runderen
   

1012010

Spier

   

1012020

Vetweefsel

   

1012030

Lever

   

1012040

Nier

   

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1012990

Overige

   

1013000

c)

schapen
   

1013010

Spier

   

1013020

Vetweefsel

   

1013030

Lever

   

1013040

Nier

   

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1013990

Overige

   

1014000

d)

geiten
   

1014010

Spier

   

1014020

Vetweefsel

   

1014030

Lever

   

1014040

Nier

   

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1014990

Overige

   

1015000

e)

paardachtigen
   

1015010

Spier

   

1015020

Vetweefsel

   

1015030

Lever

   

1015040

Nier

   

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1015990

Overige

   

1016000

f)

pluimvee
   

1016010

Spier

   

1016020

Vetweefsel

   

1016030

Lever

   

1016040

Nier

   

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1016990

Overige

   

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
   

1017010

Spier

   

1017020

Vetweefsel

   

1017030

Lever

   

1017040

Nier

   

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1017990

Overige

   

1020000

Melk

 

0,01 (*2)

1020010

Runderen

   

1020020

Schapen

   

1020030

Geiten

   

1020040

Paarden

   

1020990

Overige

   

1030000

Vogeleieren

 

0,05 (*2)

1030010

Kippen

   

1030020

Eenden

   

1030030

Ganzen

   

1030040

Kwartels

   

1030990

Overige

   

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

 

0,05 (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

 

0,05 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

 

0,05 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

 

0,05 (*2)

 

(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(F)

=

Vetoplosbaar

Bifenazaat (som van bifenazaat plus bifenazaat-diazeen uitgedrukt als bifenazaat) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot hydrolyse ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 30 januari 2016 is ingediend, of, als de informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130000

Pitvruchten

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

0130990

Overige

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Bifenazaat (som van bifenazaat plus bifenazaat-diazeen uitgedrukt als bifenazaat) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot hydrolyse ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 30 januari 2016 is ingediend, of, als de informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130000

Pitvruchten

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

0130990

Overige

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”

(*2) Bepaalbaarheidsgrens

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)= Vetoplosbaar

Daminozide (som van daminozide en 1,1-dimethyl-hydrazine (UDHM), uitgedrukt als daminozide)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Tolylfluanide (som van tolylfluanide en dimethylaminosulfotoluïdide, uitgedrukt als tolylfluanide) (F) (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

tolylfluanide — code 1000000 met uitzondering van 1040000: dimethylaminosulfotoluïdide

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving