Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-3.4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 354/2014 VAN DE COMMISSIE

van 8 april 2014

houdende wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 12, lid 3, artikel 14, lid 2, artikel 16, lid 1, en artikel 3, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In titel III, hoofdstuk 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn basisvoorschriften voor de landbouwproductie vastgesteld. De bepalingen voor de uitvoering van deze basisvoorschriften zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (2).

(2)

Op grond van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 834/2007 mogen landbouwproductiemiddelen zoals meststoffen, bodemverbeteraars en gewasbeschermingsmiddelen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt, mits zij zijn toegelaten voor gebruik in de biologische productie. Volgens de procedure van artikel 16, lid 3, van die verordening hebben bepaalde lidstaten aan de andere lidstaten en aan de Commissie dossiers toegezonden met het oog op de opneming van bepaalde producten in de bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 889/2008. Deze dossiers zijn onderzocht door de deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie.

(3)

Aangezien de deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie heeft geconcludeerd dat de stoffen biogasdigestaat, van dierlijke bijproducten afkomstige gehydrolyseerde eiwitten, leonardiet, chitine en sapropelium voldoen aan de biologische doelstellingen en beginselen, dienen deze stoffen op basis van de aanbevelingen van deze deskundigengroep (3) in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 889/2008 te worden opgenomen voor gebruik onder bepaalde specifieke voorwaarden.

(4)

Op basis van de aanbevelingen van de deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie moet de maximumconcentratie „0” voor chroom (VI) met betrekking tot bepaalde in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 889/2008 opgenomen stoffen worden vervangen door „niet detecteerbaar”.

(5)

Met betrekking tot plantbeschermingsmiddelen heeft de deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie in haar aanbevelingen (4) geconcludeerd dat de stoffen schapenvet, laminarin en aluminiumsilicaat (kaolien) voldoen aan de biologische doelstellingen en beginselen. Bijgevolg moeten deze stoffen worden opgenomen in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 889/2008 voor gebruik onder bepaalde specifieke voorwaarden.

(6)

Wat de horizontale wetgeving voor plantbeschermingsmiddelen betreft, bevat Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (5) een EU-lijst met voordien in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (6) opgenomen werkzame stoffen en met werkzame stoffen die in het kader van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (7) zijn goedgekeurd. De betrokken delen van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 889/2008 dienen aan die lijst te worden aangepast. In die bijlage moet met name worden geschrapt: gelatine, rotenon geëxtraheerd uit Derris spp., Lonchocarpus spp. en Terphrosia spp., diammonfosfaat, koperoctanoaat, kalialuin (aluminiumsulfaat) (kalinite), minerale olie en kaliumpermanganaat.

(7)

De werkzame stoffen lecithine, kwassie geëxtraheerd uit Quassia amara en calciumhydroxide, waarvoor bij de Commissie reeds goedkeuringsaanvragen in het kader van Verordening (EG) nr. 1107/2009 zijn ingediend, moeten in dit stadium uitzonderlijk in de lijst in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 889/2008 opgenomen blijven totdat de beoordeling ervan is afgerond. Rekening houdend met de conclusies van de beoordeling zal de Commissie gepaste maatregelen nemen met betrekking tot de aanwezigheid van deze drie stoffen in de lijst in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 889/2008.

(8)

In het licht van die horizontale wetgeving moeten ook de omschrijving, beschrijving, samenstellingseisen en gebruiksvoorwaarden voor bepaalde stoffen en micro-organismen in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 889/2008 worden aangepast, met name voor plantaardige oliën, voor biologische bestrijding van ziekten en plagen gebruikte micro-organismen, feromonen, koper, ethyleen, paraffineolie en kaliumbicarbonaat.

(9)

Artikel 24, lid 2, van Verordening (EG) nr. 889/2008 is gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 505/2012 van de Commissie (8) met als doel de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 505/2012 van de Commissie vervangen verwijzingen naar de bijlagen V en VI bij Verordening (EG) nr. 889/2008 aan te passen. Per vergissing is vergeten „homeopathische producten” op te nemen in de gewijzigde formulering van artikel 24, lid 2, van Verordening (EG) nr. 889/2008. Deze producten werden vóór de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 505/2012 van de Commissie ingevoerde wijziging in deze bepaling vermeld en moeten derhalve opnieuw worden ingevoegd.

(10)

In bijlage V bij Verordening (EG) nr. 889/2008, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 505/2012, zijn de vroegere vermeldingen gedefluorideerd monocalciumfosfaat en gedefluorideerd bicalciumfosfaat per vergissing vervangen door een generische beschrijving, namelijk gedefluoreerd fosfaat. Gedefluoreerd fosfaat is echter niet gelijkwaardig aan de producten gedefluorideerd monocalciumfosfaat en gedefluorideerd bicalciumfosfaat. Daarom moeten de twee laatstgenoemde producten, weliswaar met vervanging van het foutieve gedefluorideerd door gedefluoreerd, weer in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 889/2008 worden opgenomen en moet gedefluoreerd fosfaat er worden geschrapt.

(11)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 651/2013 van de Commissie (9) is de vroegere vergunning voor clinoptiloliet geschrapt in Verordening (EG) nr. 1810/2005 van de Commissie (10), is het gebruik van deze stof als toevoegingsmiddel voor diervoeding uitgebreid tot alle diersoorten en is de code van deze stof gewijzigd in 1g568. Om het verdere gebruik van clinoptiloliet in de biologische productie mogelijk te maken, moet bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 889/2008 overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 651/2013 worden aangepast.

(12)

Verordening (EG) nr. 889/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd en gerectificeerd.

(13)

Omwille van de rechtszekerheid moet de rectificatie van artikel 24, lid 2, en bijlage V van Verordening (EG) nr. 889/2008 van toepassing zijn met ingang van de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 505/2012.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008

De bijlagen I, II en VI bij Verordening (EG) nr. 889/2008 worden gewijzigd overeenkomstig de punten 1, 2 en 4 van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 889/2008

Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt als volgt gerectificeerd:

1)

Artikel 24, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Fytotherapeutische producten, homeopathische producten, spoorelementen en in bijlage V, deel 1, en bijlage VI, deel 3, opgenomen producten zijn te verkiezen boven chemisch gesynthetiseerde, allopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik of antibiotica, mits hun therapeutisch effect doeltreffend is voor de betrokken diersoort en de aandoening waarop de behandeling is gericht.”.

2)

Bijlage V wordt gewijzigd overeenkomstig punt 3 van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2 is evenwel van toepassing met ingang van 16 juni 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 april 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).

(3)  Eindverslag:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_be_published_en.pdf

(4)  Eindverslag:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_protection_products.pdf

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).

(6)  Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1).

(7)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(8)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 505/2012 van de Commissie van 14 juni 2012 houdende wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 154 van 15.6.2012, blz. 12).

(9)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 651/2013 van de Commissie van 9 juli 2013 tot verlening van een vergunning voor clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1810/2005 (PB L 189 van 10.7.2013, blz. 1).

(10)  Verordening (EG) nr. 1810/2005 van de Commissie van 4 november 2005 ter verlening van een nieuwe vergunning voor tien jaar voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding, een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in de diervoeding en een voorlopige vergunning voor nieuwe toepassingen van bepaalde al toegelaten toevoegingsmiddelen in de diervoeding (PB L 291 van 5.11.2005, blz. 5).


BIJLAGE

De bijlagen I, II, V en VI bij Verordening (EG) nr. 889/2008 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a)

de rij met betrekking tot „gecomposteerd of vergist huishoudelijk afval” wordt vervangen door:

„B

Gecomposteerd of vergist mengsel van huishoudelijk afval

Product op basis van aan de bron gescheiden huishoudelijk afval dat is gecomposteerd of anaeroob is vergist voor de productie van biogas

Alleen huishoudelijk afval van plantaardige en van dierlijke oorsprong

Alleen wanneer het is geproduceerd in een door de lidstaat aanvaard gesloten en gecontroleerd verzamelsysteem

Maximumconcentratie in mg/kg droge stof:

 

cadmium: 0,7; koper: 70; nikkel: 25; lood: 45; zink: 200; kwik: 0,4; chroom (totaal): 70; chroom (VI): niet detecteerbaar”

b)

na de rij met betrekking tot „gecomposteerd of vergist mengsel van plantaardig materiaal” wordt de volgende rij ingevoegd:

„B

Biogasdigestaat dat dierlijke bijproducten bevat die zijn co-vergist met materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong als opgenomen in deze bijlage

De dierlijke bijproducten (met inbegrip van bijproducten van wilde dieren) van categorie 3, en de inhoud van het maag-darmkanaal van categorie 2 (categorieën 2 en 3 als gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad) (1) mogen niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen.

De procedés moeten in overeenstemming zijn met Verordening (EU) nr. 142/2011 (2).

Niet van toepassing op de eetbare delen van het gewas.

c)

de rij met betrekking tot „de onderstaande producten of bijproducten van dierlijke oorsprong” wordt vervangen door:

„B

De onderstaande producten of bijproducten van dierlijke oorsprong:

 

bloedmeel

 

hoefmeel

 

hoornmeel

 

beendermeel of ontlijmd beendermeel

 

vismeel

 

vleesmeel

 

verenmeel, haarmeel en chiquetmeel

 

wol

 

pels (1)

 

haren

 

zuivelproducten

 

gehydrolyseerde eiwitten (2)

(1)

Maximumconcentratie chroom (VI) in mg/kg droge stof: niet detecteerbaar

(2)

Niet van toepassing op de eetbare delen van het gewas.”

d)

de volgende rijen worden toegevoegd:

„B

Leonardiet (ruw organisch sediment dat rijk is aan humuszuren)

Alleen indien verkregen als bijproduct van mijnactiviteiten

B

Chitine (polysacharide verkregen uit de schaal van schaaldieren)

Alleen indien afkomstig uit de duurzame exploitatie van visbestanden, als gedefinieerd in artikel 3, punt e), van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad (3), of uit de biologische aquacultuur

B

Uit zoetwaterlichamen afkomstig organisch rijk sediment dat wordt gevormd in een zuurstofvrije omgeving (bv. sapropelium)

Alleen organische sedimenten die bijproducten van het beheer van zoetwaterlichamen zijn of zijn geëxtraheerd uit voormalige zoetwatergebieden

Het aquatische systeem dient zo weinig mogelijk gevolgen van de extractie te ondervinden.

Alleen sedimenten afkomstig van bronnen die vrij zijn van verontreiniging door pesticiden, persistente organische verontreinigende stoffen en op petroleum lijkende stoffen

Maximumconcentratie in mg/kg droge stof:

 

cadmium: 0,7; koper: 70; nikkel: 25; lood: 45; zink: 200; kwik: 0,4; chroom (totaal): 70; chroom (VI): niet detecteerbaar

2)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de punten 1 en 2 worden vervangen door:

„1.   Stoffen van plantaardige of van dierlijke oorsprong

Vergunning

Omschrijving

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

A

Azadirachtine, geëxtraheerd uit Azadirachta indica (neemboom)

Insecticide

A

Bijenwas

Afdekkingsmiddel voor snoeiwonden

B

Gehydrolyseerde eiwitten, met uitzondering van gelatine

Lokmiddel, uitsluitend in het kader van toegestane toepassingen gecombineerd met andere geschikte producten van deze lijst

A

Lecithine

Fungicide

B

Plantaardige oliën

Insecticide, acaricide, fungicide, bactericide en kiemvertragend middel

Producten als gespecificeerd in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (4)

A

Pyretrines geëxtraheerd uit Chrysanthemum cinerariaefolium

Insecticide

A

Kwassie, geëxtraheerd uit Quassia amara

Insecticide, afweermiddel

2.   Micro-organismen voor biologische bestrijding van ziekten en plagen

Vergunning

Omschrijving

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

A

Micro-organismen

Producten als gespecificeerd in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 en niet afkomstig van GGO's”

b)

punt 4 wordt vervangen door:

„4.   Alleen in vallen en/of verstuivers te gebruiken stoffen

Vergunning

Omschrijving

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

A

Feromonen

Lokmiddel, ontregelaar van sexueel gedrag; alleen in vallen en verstuivers

Producten als gespecificeerd in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (nummers 255, 258 en 259)

A

Pyretrumderivaten (alleen deltametrine of lambdacyhalotrine)

Insecticide; alleen in vallen met specifieke lokmiddelen; uitsluitend ter bestrijding van Bactrocera oleae en Ceratritis capitata Wied.”

c)

De punten 6 en 7 worden vervangen door:

„6.   Andere stoffen die traditioneel in de biologische landbouw worden gebruikt

Vergunning

Omschrijving

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

B

Koperverbindingen in de vorm van: koperhydroxide,koperoxychloride, koperoxide, Bordeauxse pap en tribasisch kopersulfaat,

Alleen voor gebruik als bactericide en fungicide tot maximaal 6 kg koper per hectare per jaar

Voor blijvende gewassen mogen de lidstaten, in afwijking van de eerste alinea, bepalen dat dit maximum van 6 kg koper in een bepaald jaar mag worden overschreden mits de gemiddelde gedurende vijf jaar (dat jaar en de vier vorige) gebruikte hoeveelheid niet groter is dan 6 kg.

Er moeten risicobeperkende maatregelen worden genomen om water en niet-doelorganismen, zoals in bufferzones, te beschermen.

Producten als gespecificeerd in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (nummer 277)

A

Ethyleen

Narijping van bananen, kiwi's en kaki's; narijping van citrusvruchten, uitsluitend als deel van een strategie om door fruitvliegen veroorzaakte schade te voorkomen; bloei-inductie van ananas; het tegengaan van scheutvorming bij aardappelen en uien.

De stof mag alleen binnen in een gebouw worden gebruikt voor gebruik als groeiregulator. Toelatingen moeten worden beperkt tot professionele gebruikers.

A

Kaliumzout van vetzuren (zachte zeep)

Insecticide

A

Californische pap (calciumpolysulfide)

Fungicide

A

Paraffineolie

Insecticide, acaricide

Producten als gespecificeerd in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (nummers 294 en 295)

A

Kwartszand

Afweermiddel

A

Zwavel

Fungicide, acaricide

B

Op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of van plantaardige oorsprong/schapenvet

Afweermiddel

Alleen op niet-eetbare delen van het gewas en indien het gewasmateriaal niet wordt ingeslikt door schapen of geiten

Producten als gespecificeerd in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (nummer 249)

7.   Andere stoffen

Vergunning

Omschrijving

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

B

Aluminiumsilicaat (kaolien)

Afweermiddel

A

Calciumhydroxide

Fungicide, enkel bij fruitbomen, ook in kwekerijen, voor de bestrijding van Nectria galligena

B

Laminarine

Uitlokker van zelfverdedigingsmechanismen van het gewas

Kelp moet hetzij biologisch worden geteeld overeenkomstig artikel 6 quinquies of duurzaam worden geoogst overeenkomstig artikel 6 quater.

B

Kaliumwaterstofcarbonaat (ook kaliumbicarbonaat genoemd)

Fungicide en insecticide”

3)

In bijlage V wordt punt 1 vervangen door:

„1.   VOEDERMIDDELEN VAN MINERALE OORSPRONG:

A

Kalkhoudende zeeschelpen

 

A

Maerl [kalkwieren]

 

A

Lithothamnion [kalkwieren]

 

A

Calciumgluconaat

 

A

Calciumcarbonaat

 

A

Gedefluoreerd monocalciumfosfaat

 

A

Gedefluoreerd bicalciumfosfaat

 

A

Magnesiumoxide (watervrije magnesia)

 

A

Magnesiumsulfaat

 

A

Magnesiumchloride

 

A

Magnesiumcarbonaat

 

A

Calciummagnesiumfosfaat

 

A

Magnesiumfosfaat

 

A

Mononatriumfosfaat

 

A

Calciumnatriumfosfaat

 

A

Natriumchloride

 

A

Natriumbicarbonaat

 

A

Natriumcarbonaat

 

A

Natriumsulfaat

 

A

Kaliumchloride”

 

4)

In bijlage VI, punt 1, onder d), „Bindmiddelen, verdunningsmiddelen en stollingsmiddelen” wordt de vermelding inzake clinoptiloliet vervangen door:

Vergunning

Code

Stof

Beschrijving, gebruiksvoorwaarden

„B

1

1g568

Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong, (Alle soorten)”

 


(1)  Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1).

(2)  Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).”;

(3)  Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (PB L 358 van 31.12.2012, blz. 59).”.

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving