Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.82

VERORDENING (EU) 2017/623 VAN DE COMMISSIE

van 30 maart 2017

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor acequinocyl, amitraz, cumafos, diflufenican, flumechine, metribuzin, permethrin, pyraclostrobine en streptomycine in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor diflufenican en pyraclostrobine zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor amitraz en permethrin zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en in bijlage III, deel B, bij die verordening. Voor acequinocyl en metribuzin zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij die verordening. Voor cumafos, flumechine en streptomycine zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en die stoffen zijn evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op augurken van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof acequinocyl bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van het bestaande MRL ingediend.

(3)

Wat diflufenican en metribuzin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor olijven voor oliewinning. Wat pyraclostrobine betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor snijbiet.

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten die aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen naar de Commissie gezonden.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(6)

Wat al die toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(7)

Amitraz, flumechine, permethrin en streptomycine zijn farmacologisch werkzame stoffen voor diergeneeskundig gebruik. Wat producten van dierlijke oorsprong betreft, moeten de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 op hetzelfde niveau worden vastgesteld als in Verordening (EU) nr. 37/2010 van de Commissie (3), aangezien de blootstelling door gebruik in diergeneesmiddelen naar verwachting hoger is dan door gebruik in gewasbeschermingsmiddelen. Die MRL's zijn veilig voor de consumenten in de Unie (4).

(8)

Wat cumafos betreft, heeft de EFSA problemen vastgesteld met betrekking tot de beoordeling van chronische risico's die moeten worden aangepakt met behulp van een besluit inzake risicobeheer. Rekening houdend met het feit dat in Verordening (EU) nr. 37/2010 alleen een MRL is vastgesteld voor cumafos in honing en gezien de geringe bijdrage van dat product aan de chronische blootstelling van consumenten, is het passend om het MRL voor honing en andere producten van de bijenteelt in Verordening (EG) nr. 396/2005 op hetzelfde niveau vast te stellen.

(9)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in gherkins. EFSA Journal 2016;14(8):4568, 13 blz.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for diflufenican in olives for oil production. EFSA Journal 2016;14(10):4585, 15 blz.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metribuzin in olives for oil production. EFSA Journal 2016;14(10):4591, 13 blz.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in beet leaves (chards). EFSA Journal 2016;14(8):4552, 14 blz.

(3) Verordening (EU) nr. 37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 15 van 20.1.2010, blz. 1).

(4) Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for amitraz, coumaphos, flumequine, oxytetracycline, permethrin and streptomycin in certain products of animal origin. EFSA Journal 2016;14(8):4570, 39 blz.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor amitraz, diflufenican, permethrin en pyraclostrobine worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Amitraz (m.i.v. alle metabolieten die het 2,4-dimethylanilinegedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz)

Diflufenican (F)

Permethrin (som van de isomeren) (F)

Pyraclostrobine (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0110000

Citrusvruchten

 

(+)

   

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

     

1

0110020

Sinaasappelen

     

2

0110030

Citroenen

     

1

0110040

Limoenen/lemmetjes

     

1

0110050

Mandarijnen

     

1

0110990

Overige

     

1

0120000

Noten

       

0120010

Amandelen

 

(+)

 

0,02 (*1)

0120020

Paranoten

     

0,02 (*1)

0120030

Cashewnoten

     

0,02 (*1)

0120040

Kastanjes

     

0,02 (*1)

0120050

Kokosnoten

     

0,02 (*1)

0120060

Hazelnoten

     

0,02 (*1)

0120070

Macadamianoten

     

0,02 (*1)

0120080

Pecannoten

     

0,02 (*1)

0120090

Pijnboompitten

     

0,02 (*1)

0120100

Pistaches

     

1

0120110

Walnoten

 

(+)

 

0,02 (*1)

0120990

Overige

     

0,02 (*1)

0130000

Pitvruchten

 

(+)

 

0,5

0130010

Appelen

       

0130020

Peren

       

0130030

Kweeperen

       

0130040

Mispels

       

0130050

Loquats/Japanse mispels

       

0130990

Overige

       

0140000

Steenvruchten

 

(+)

   

0140010

Abrikozen

     

1

0140020

Kersen (zoet)

     

3

0140030

Perziken

     

0,3

0140040

Pruimen

     

0,8

0140990

Overige

     

0,02 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

       

0151000

a)

druiven
 

(+)

   

0151010

Tafeldruiven

     

1 (+)

0151020

Wijndruiven

     

2

0152000

b)

aardbeien
     

1,5

0153000

c)

rubussoorten
       

0153010

Bramen/braambessen

     

3

0153020

Dauwbramen

     

2

0153030

Frambozen (geel en rood)

     

3

0153990

Overige

     

2

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
       

0154010

Blauwe bessen

     

4

0154020

Veenbessen

     

3

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

     

3

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

     

3

0154050

Rozenbottels

     

3

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

     

3

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

     

3

0154080

Vlierbessen

     

3

0154990

Overige

     

3

0160000

Diverse vruchten met

       

0161000

a)

eetbare schil
     

0,02 (*1)

0161010

Dadels

       

0161020

Vijgen

       

0161030

Tafelolijven

       

0161040

Kumquats

       

0161050

Carambola's

       

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

       

0161070

Jambolans/djamblangs

       

0161990

Overige

       

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
     

0,02 (*1)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

(+)

   

0162020

Lychees

       

0162030

Passievruchten/maracuja's

       

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

       

0162050

Sterappelen

       

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

       

0162990

Overige

       

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
       

0163010

Avocado's

     

0,02 (*1)

0163020

Bananen

     

0,02 (*1)

0163030

Mango's

     

0,05

0163040

Papaja's

     

0,07

0163050

Granaatappels

     

0,02 (*1)

0163060

Cherimoya's

     

0,02 (*1)

0163070

Guaves

     

0,02 (*1)

0163080

Ananassen

     

0,02 (*1)

0163090

Broodvruchten

     

0,02 (*1)

0163100

Doerians

     

0,02 (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

     

0,02 (*1)

0163990

Overige

     

0,02 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0,01 (*1)

   

0211000

a)

aardappelen
     

0,02 (*1)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
     

0,02 (*1)

0212010

Cassave/maniok

       

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

       

0212030

Yams

       

0212040

Arrowroot/pijlwortel

       

0212990

Overige

       

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
       

0213010

Rode bieten

     

0,1

0213020

Wortels

     

0,5

0213030

Knolselderij

     

0,3

0213040

Mierikswortels

     

0,3

0213050

Aardperen/topinamboers

     

0,06

0213060

Pastinaken

     

0,3

0213070

Wortelpeterselie

     

0,1

0213080

Radijzen

     

0,5

0213090

Schorseneren

     

0,1

0213100

Koolrapen

     

0,09

0213110

Rapen

     

0,09

0213990

Overige

     

0,02 (*1)

0220000

Bolgewassen

 

0,01 (*1)

   

0220010

Knoflook

     

0,3

0220020

Uien

     

1,5

0220030

Sjalotten

     

0,3

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

     

1,5

0220990

Overige

     

0,02 (*1)

0230000

Vruchtgroenten

 

0,01 (*1)

   

0231000

a)

Solanaceae
       

0231010

Tomaten

     

0,3

0231020

Paprika's

     

0,5

0231030

Aubergines

     

0,3

0231040

Okra's, okers

     

0,02 (*1)

0231990

Overige

     

0,02 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
     

0,5

0232010

Komkommers

       

0232020

Augurken

       

0232030

Courgettes

       

0232990

Overige

       

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
     

0,5

0233010

Meloenen

       

0233020

Pompoenen

       

0233030

Watermeloenen

       

0233990

Overige

       

0234000

d)

suikermais
     

0,02 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten
     

0,02 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,01 (*1)

   

0241000

a)

bloemkoolachtigen
     

0,1

0241010

Broccoli

       

0241020

Bloemkolen

       

0241990

Overige

       

0242000

b)

sluitkoolachtigen
       

0242010

Spruitjes

     

0,3

0242020

Sluitkolen

     

0,2

0242990

Overige

     

0,02 (*1)

0243000

c)

bladkoolachtigen
     

1,5

0243010

Chinese kool/petsai

       

0243020

Boerenkolen

       

0243990

Overige

       

0244000

d)

koolrabi's
     

0,02 (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

       

0251000

a)

slasoorten
 

0,01 (*1)

   

0251010

Veldsla

     

10

0251020

Sla

     

2

0251030

Andijvie

     

0,4

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

     

10

0251050

Winterkers

     

10

0251060

Raketsla/rucola

     

10

0251070

Rode amsoi

     

10

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip vanBrassica-soorten)

     

10

0251990

Overige

     

10

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
 

0,01 (*1)

   

0252010

Spinazie

     

0,5

0252020

Postelein

     

0,02 (*1)

0252030

Snijbiet

     

1,5

0252990

Overige

     

0,02 (*1)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten
 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0254000

d)

waterkers
 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof
 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
 

0,02 (*1)

 

2

0256010

Kervel

       

0256020

Bieslook

       

0256030

Bladselderij/snijselder

       

0256040

Peterselie

       

0256050

Salie

       

0256060

Rozemarijn

       

0256070

Tijm

       

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

       

0256090

Laurierblad

       

0256100

Dragon

       

0256990

Overige

       

0260000

Peulgroenten

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

       

0260020

Bonen (zonder peul)

       

0260030

Erwten (met peul)

       

0260040

Erwten (zonder peul)

       

0260050

Linzen

       

0260990

Overige

       

0270000

Stengelgroenten

 

0,01 (*1)

   

0270010

Asperges

     

0,02 (*1)

0270020

Kardoenen

     

0,02 (*1)

0270030

Bleekselderij

     

0,02 (*1) (+)

0270040

Knolvenkel

     

0,02 (*1)

0270050

Artisjokken

     

2

0270060

Preien

     

0,7

0270070

Rabarber

     

0,02 (*1)

0270080

Bamboescheuten

     

0,02 (*1)

0270090

Palmharten

     

0,02 (*1)

0270990

Overige

     

0,02 (*1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

       

0280020

Wilde paddenstoelen

       

0280990

Mossen en korstmossen

       

0290000

Algen en prokaryote organismen

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0300010

Bonen

     

0,3

0300020

Linzen

     

0,5

0300030

Erwten

     

0,3

0300040

Lupinen/lupinebonen

     

0,05

0300990

Overige

     

0,3

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,05 (*1)

     

0401000

Oliehoudende zaden

 

0,01 (*1)

   

0401010

Lijnzaad

   

0,05 (*1)

0,2

0401020

Pinda's/aardnoten

   

0,05 (*1)

0,04

0401030

Papaverzaad/maanzaad

   

0,05 (*1)

0,2

0401040

Sesamzaad

   

0,05 (*1)

0,2

0401050

Zonnebloemzaad

   

0,05 (*1)

0,3

0401060

Koolzaad

   

0,05 (*1)

0,2

0401070

Sojabonen

   

0,05 (*1)

0,05

0401080

Mosterdzaad

   

0,05 (*1)

0,2

0401090

Katoenzaad

   

0,05 (*1)

0,3

0401100

Pompoenzaad

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Saffloerzaad

   

0,1 (*1)

0,2

0401120

Bernagiezaad

   

0,1 (*1)

0,2

0401130

Huttentutzaad

   

0,1 (*1)

0,2

0401140

Hennepzaad

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Wonderbonen

   

0,1 (*1)

0,2

0401990

Overige

   

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

     

0,02 (*1)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0,6

0,05 (*1)

 

0402020

Palmpitten

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

 

0402030

Palmvruchten

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

 

0402040

Kapok

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

 

0402990

Overige

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0500000

GRANEN

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0500010

Gerst

 

0,02

 

1

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0500030

Mais

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0500050

Haver

 

0,02

 

1

0500060

Rijst

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0500070

Rogge

 

0,02

 

0,2

0500080

Sorghum

 

0,01 (*1)

 

0,5

0500090

Tarwe

 

0,02

 

0,2

0500990

Overige

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0610000

Thee

     

0,1 (*1)

0620000

Koffiebonen

     

0,3 (+)

0630000

Kruidenthee van

     

0,1 (*1)

0631000

a)

bloemen
       

0631010

Kamille

       

0631020

Hibiscus/roselle

       

0631030

Roos

       

0631040

Jasmijn

       

0631050

Lindebloesem

       

0631990

Overige

       

0632000

b)

bladeren en kruiden
       

0632010

Aardbei

       

0632020

Rooibos

       

0632030

Maté

       

0632990

Overige

       

0633000

c)

wortels
       

0633010

Valeriaan

       

0633020

Ginseng

       

0633990

Overige

       

0639000

d)

alle andere delen van de plant
       

0640000

Cacaobonen

     

0,1 (*1)

0650000

Carob/johannesbrood

     

0,1 (*1)

0700000

HOP

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15

0800000

SPECERIJEN

0,1 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0810010

Anijs

       

0810020

Zwarte komijn

       

0810030

Selderij

       

0810040

Koriander

       

0810050

Komijn

       

0810060

Dille

       

0810070

Venkel

       

0810080

Fenegriek

       

0810090

Nootmuskaat

       

0810990

Overige

       

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0820010

Piment

       

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

       

0820030

Karwij

       

0820040

Kardemom

       

0820050

Jeneverbes

       

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

       

0820070

Vanille

       

0820080

Tamarinde

       

0820990

Overige

       

0830000

Als specerij gebruikte bast

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0830010

Kaneel

       

0830990

Overige

       

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

       

0840010

Zoethout

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0840020

Gember

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0840040

Mierikswortel

 

(+)

 

(+)

0840990

Overige

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0850010

Kruidnagels

       

0850020

Kappertjes

       

0850990

Overige

       

0860000

Als specerij gebruikte stampers

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0860010

Saffraan

       

0860990

Overige

       

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0870010

Foelie

       

0870990

Overige

       

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0900010

Suikerbiet

     

0,2

0900020

Suikerriet

     

0,02 (*1)

0900030

Wortelcichorei

     

0,08

0900990

Overige

     

0,02 (*1)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

       

1010000

Weefsels van

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1011000

a)

varkens
   

0,05 (*1)

 

1011010

Spier

       

1011020

Vetweefsel

0,4

     

1011030

Lever

0,2

     

1011040

Nier

0,2

     

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1011990

Overige

       

1012000

b)

runderen
       

1012010

Spier

 

(+)

0,05

 

1012020

Vetweefsel

0,2

(+)

0,5

 

1012030

Lever

0,2

(+)

0,05

 

1012040

Nier

0,2

(+)

0,05

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

0,05 (*1)

 

1012990

Overige

   

0,05 (*1)

 

1013000

c)

schapen
   

0,05 (*1)

 

1013010

Spier

 

(+)

   

1013020

Vetweefsel

0,4

(+)

   

1013030

Lever

0,1

(+)

   

1013040

Nier

0,2

(+)

   

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1013990

Overige

       

1014000

d)

geiten
   

0,05 (*1)

 

1014010

Spier

 

(+)

   

1014020

Vetweefsel

0,2

(+)

   

1014030

Lever

0,1

(+)

   

1014040

Nier

0,2

(+)

   

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1014990

Overige

       

1015000

e)

paardachtigen
       

1015010

Spier

       

1015020

Vetweefsel

       

1015030

Lever

       

1015040

Nier

       

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1015990

Overige

       

1016000

f)

pluimvee

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

1016010

Spier

       

1016020

Vetweefsel

       

1016030

Lever

       

1016040

Nier

       

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1016990

Overige

       

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
       

1017010

Spier

       

1017020

Vetweefsel

       

1017030

Lever

       

1017040

Nier

       

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1017990

Overige

       

1020000

Melk

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1020010

Runderen

0,01

(+)

0,05

 

1020020

Schapen

0,01

(+)

0,05 (*1)

 

1020030

Geiten

0,01

(+)

0,05 (*1)

 

1020040

Paarden

   

0,05 (*1)

 

1020990

Overige

   

0,05 (*1)

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1030010

Kippen

   

0,05 (*1)

 

1030020

Eenden

       

1030030

Ganzen

       

1030040

Kwartels

       

1030990

Overige

       

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,2

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

 

b)

de volgende kolommen voor cumafos, flumechine en streptomycine worden toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Cumafos

Flumechine

Streptomycine

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

     

0110000

Citrusvruchten

     

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

     

0110020

Sinaasappelen

     

0110030

Citroenen

     

0110040

Limoenen/lemmetjes

     

0110050

Mandarijnen

     

0110990

Overige

     

0120000

Noten

     

0120010

Amandelen

     

0120020

Paranoten

     

0120030

Cashewnoten

     

0120040

Kastanjes

     

0120050

Kokosnoten

     

0120060

Hazelnoten

     

0120070

Macadamianoten

     

0120080

Pecannoten

     

0120090

Pijnboompitten

     

0120100

Pistaches

     

0120110

Walnoten

     

0120990

Overige

     

0130000

Pitvruchten

     

0130010

Appelen

     

0130020

Peren

     

0130030

Kweeperen

     

0130040

Mispels

     

0130050

Loquats/Japanse mispels

     

0130990

Overige

     

0140000

Steenvruchten

     

0140010

Abrikozen

     

0140020

Kersen (zoet)

     

0140030

Perziken

     

0140040

Pruimen

     

0140990

Overige

     

0150000

Besvruchten en kleinfruit

     

0151000

a)

druiven
     

0151010

Tafeldruiven

     

0151020

Wijndruiven

     

0152000

b)

aardbeien
     

0153000

c)

rubussoorten
     

0153010

Bramen/braambessen

     

0153020

Dauwbramen

     

0153030

Frambozen (geel en rood)

     

0153990

Overige

     

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
     

0154010

Blauwe bessen

     

0154020

Veenbessen

     

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

     

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

     

0154050

Rozenbottels

     

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

     

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

     

0154080

Vlierbessen

     

0154990

Overige

     

0160000

Diverse vruchten met

     

0161000

a)

eetbare schil
     

0161010

Dadels

     

0161020

Vijgen

     

0161030

Tafelolijven

     

0161040

Kumquats

     

0161050

Carambola's

     

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

     

0161070

Jambolans/djamblangs

     

0161990

Overige

     

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
     

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

     

0162020

Lychees

     

0162030

Passievruchten/maracuja's

     

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

     

0162050

Sterappelen

     

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

     

0162990

Overige

     

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
     

0163010

Avocado's

     

0163020

Bananen

     

0163030

Mango's

     

0163040

Papaja's

     

0163050

Granaatappels

     

0163060

Cherimoya's

     

0163070

Guaves

     

0163080

Ananassen

     

0163090

Broodvruchten

     

0163100

Doerians

     

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

     

0163990

Overige

     

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

     

0210000

Wortel- en knolgewassen

     

0211000

a)

aardappelen
     

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
     

0212010

Cassave/maniok

     

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

     

0212030

Yams

     

0212040

Arrowroot/pijlwortel

     

0212990

Overige

     

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
     

0213010

Rode bieten

     

0213020

Wortels

     

0213030

Knolselderij

     

0213040

Mierikswortels

     

0213050

Aardperen/topinamboers

     

0213060

Pastinaken

     

0213070

Wortelpeterselie

     

0213080

Radijzen

     

0213090

Schorseneren

     

0213100

Koolrapen

     

0213110

Rapen

     

0213990

Overige

     

0220000

Bolgewassen

     

0220010

Knoflook

     

0220020

Uien

     

0220030

Sjalotten

     

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

     

0220990

Overige

     

0230000

Vruchtgroenten

     

0231000

a)

Solanaceae
     

0231010

Tomaten

     

0231020

Paprika's

     

0231030

Aubergines

     

0231040

Okra's, okers

     

0231990

Overige

     

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
     

0232010

Komkommers

     

0232020

Augurken

     

0232030

Courgettes

     

0232990

Overige

     

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
     

0233010

Meloenen

     

0233020

Pompoenen

     

0233030

Watermeloenen

     

0233990

Overige

     

0234000

d)

suikermais
     

0239000

e)

andere vruchtgroenten
     

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

     

0241000

a)

bloemkoolachtigen
     

0241010

Broccoli

     

0241020

Bloemkolen

     

0241990

Overige

     

0242000

b)

sluitkoolachtigen
     

0242010

Spruitjes

     

0242020

Sluitkolen

     

0242990

Overige

     

0243000

c)

bladkoolachtigen
     

0243010

Chinese kool/petsai

     

0243020

Boerenkolen

     

0243990

Overige

     

0244000

d)

koolrabi's
     

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

     

0251000

a)

slasoorten
     

0251010

Veldsla

     

0251020

Sla

     

0251030

Andijvie

     

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

     

0251050

Winterkers

     

0251060

Raketsla/rucola

     

0251070

Rode amsoi

     

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip vanBrassica-soorten)

     

0251990

Overige

     

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
     

0252010

Spinazie

     

0252020

Postelein

     

0252030

Snijbiet

     

0252990

Overige

     

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten
     

0254000

d)

waterkers
     

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof
     

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
     

0256010

Kervel

     

0256020

Bieslook

     

0256030

Bladselderij/snijselder

     

0256040

Peterselie

     

0256050

Salie

     

0256060

Rozemarijn

     

0256070

Tijm

     

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

     

0256090

Laurierblad

     

0256100

Dragon

     

0256990

Overige

     

0260000

Peulgroenten

     

0260010

Bonen (met peul)

     

0260020

Bonen (zonder peul)

     

0260030

Erwten (met peul)

     

0260040

Erwten (zonder peul)

     

0260050

Linzen

     

0260990

Overige

     

0270000

Stengelgroenten

     

0270010

Asperges

     

0270020

Kardoenen

     

0270030

Bleekselderij

     

0270040

Knolvenkel

     

0270050

Artisjokken

     

0270060

Preien

     

0270070

Rabarber

     

0270080

Bamboescheuten

     

0270090

Palmharten

     

0270990

Overige

     

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

     

0280010

Gekweekte paddenstoelen

     

0280020

Wilde paddenstoelen

     

0280990

Mossen en korstmossen

     

0290000

Algen en prokaryote organismen

     

0300000

PEULVRUCHTEN

     

0300010

Bonen

     

0300020

Linzen

     

0300030

Erwten

     

0300040

Lupinen/lupinebonen

     

0300990

Overige

     

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

     

0401000

Oliehoudende zaden

     

0401010

Lijnzaad

     

0401020

Pinda's/aardnoten

     

0401030

Papaverzaad/maanzaad

     

0401040

Sesamzaad

     

0401050

Zonnebloemzaad

     

0401060

Koolzaad

     

0401070

Sojabonen

     

0401080

Mosterdzaad

     

0401090

Katoenzaad

     

0401100

Pompoenzaad

     

0401110

Saffloerzaad

     

0401120

Bernagiezaad

     

0401130

Huttentutzaad

     

0401140

Hennepzaad

     

0401150

Wonderbonen

     

0401990

Overige

     

0402000

Oliehoudende vruchten

     

0402010

Olijven voor oliewinning

     

0402020

Palmpitten

     

0402030

Palmvruchten

     

0402040

Kapok

     

0402990

Overige

     

0500000

GRANEN

     

0500010

Gerst

     

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

     

0500030

Mais

     

0500040

Gierst/pluimgierst

     

0500050

Haver

     

0500060

Rijst

     

0500070

Rogge

     

0500080

Sorghum

     

0500090

Tarwe

     

0500990

Overige

     

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

     

0610000

Thee

     

0620000

Koffiebonen

     

0630000

Kruidenthee van

     

0631000

a)

bloemen
     

0631010

Kamille

     

0631020

Hibiscus/roselle

     

0631030

Roos

     

0631040

Jasmijn

     

0631050

Lindebloesem

     

0631990

Overige

     

0632000

b)

bladeren en kruiden
     

0632010

Aardbei

     

0632020

Rooibos

     

0632030

Maté

     

0632990

Overige

     

0633000

c)

wortels
     

0633010

Valeriaan

     

0633020

Ginseng

     

0633990

Overige

     

0639000

d)

alle andere delen van de plant
     

0640000

Cacaobonen

     

0650000

Carob/johannesbrood

     

0700000

HOP

     

0800000

SPECERIJEN

     

0810000

Als specerij gebruikte zaden

     

0810010

Anijs

     

0810020

Zwarte komijn

     

0810030

Selderij

     

0810040

Koriander

     

0810050

Komijn

     

0810060

Dille

     

0810070

Venkel

     

0810080

Fenegriek

     

0810090

Nootmuskaat

     

0810990

Overige

     

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

     

0820010

Piment

     

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

0820030

Karwij

     

0820040

Kardemom

     

0820050

Jeneverbes

     

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

0820070

Vanille

     

0820080

Tamarinde

     

0820990

Overige

     

0830000

Als specerij gebruikte bast

     

0830010

Kaneel

     

0830990

Overige

     

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

     

0840010

Zoethout

     

0840020

Gember

     

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

     

0840040

Mierikswortel

     

0840990

Overige

     

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

     

0850010

Kruidnagels

     

0850020

Kappertjes

     

0850990

Overige

     

0860000

Als specerij gebruikte stampers

     

0860010

Saffraan

     

0860990

Overige

     

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

     

0870010

Foelie

     

0870990

Overige

     

0900000

SUIKERGEWASSEN

     

0900010

Suikerbiet

     

0900020

Suikerriet

     

0900030

Wortelcichorei

     

0900990

Overige

     

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

     

1010000

Weefsels van

     

1011000

a)

varkens
     

1011010

Spier

 

0,2

0,5

1011020

Vetweefsel

 

0,3

0,5

1011030

Lever

 

0,5

0,5

1011040

Nier

 

1,5

1

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1011990

Overige

     

1012000

b)

runderen
     

1012010

Spier

 

0,2

0,5

1012020

Vetweefsel

 

0,3

0,5

1012030

Lever

 

0,5

0,5

1012040

Nier

 

1,5

1

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1012990

Overige

     

1013000

c)

schapen
     

1013010

Spier

 

0,2

0,5

1013020

Vetweefsel

 

0,3

0,5

1013030

Lever

 

0,5

0,5

1013040

Nier

 

1,5

1

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1013990

Overige

     

1014000

d)

geiten
     

1014010

Spier

 

0,2

0,5

1014020

Vetweefsel

 

0,3

0,5

1014030

Lever

 

0,5

0,5

1014040

Nier

 

1,5

1

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1014990

Overige

     

1015000

e)

paardachtigen
     

1015010

Spier

 

0,2

 

1015020

Vetweefsel

 

0,25

 

1015030

Lever

 

0,5

 

1015040

Nier

 

1

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1015990

Overige

     

1016000

f)

pluimvee
     

1016010

Spier

 

0,4

 

1016020

Vetweefsel

 

0,25

 

1016030

Lever

 

0,8

 

1016040

Nier

 

1

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1016990

Overige

     

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
     

1017010

Spier

 

0,2

0,5

1017020

Vetweefsel

 

0,25

0,5

1017030

Lever

 

0,5

0,5

1017040

Nier

 

1

1

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1017990

Overige

     

1020000

Melk

     

1020010

Runderen

 

0,05

0,2

1020020

Schapen

 

0,05

0,2

1020030

Geiten

 

0,05

0,2

1020040

Paarden

     

1020990

Overige

     

1030000

Vogeleieren

     

1030010

Kippen

     

1030020

Eenden

     

1030030

Ganzen

     

1030040

Kwartels

     

1030990

Overige

     

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,1

   

1050000

Amfibieën en reptielen

     

1060000

Ongewervelde landdieren

     

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

     

(*)

Bepaalbaarheidsgrens

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A worden de kolommen voor acequinocyl en metribuzin vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

<tr class="table 

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Acequinocyl

Metribuzin

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0,1 (*2)

0110000

Citrusvruchten

   

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0,2

 

0110020

Sinaasappelen

0,4

 

0110030

Citroenen

0,2

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

0,2

 

0110050

Mandarijnen

0,4

 

0110990

Overige

0,2

 

0120000

Noten

   

0120010

Amandelen

0,02

 

0120020

Paranoten

0,01 (*2)

 

0120030

Cashewnoten

0,01 (*2)

 

0120040

Kastanjes

0,01 (*2)

 

0120050

Kokosnoten

0,01 (*2)

 

0120060

Hazelnoten

0,01 (*2)

 

0120070

Macadamianoten

0,01 (*2)

 

0120080

Pecannoten

0,01 (*2)

 

0120090

Pijnboompitten

0,01 (*2)

 

0120100

Pistaches

0,01 (*2)

 

0120110

Walnoten

0,01 (*2)

 

0120990

Overige

0,01 (*2)

 

0130000

Pitvruchten

0,1

 

0130010

Appelen

   

0130020

Peren

   

0130030

Kweeperen

   

0130040

Mispels

   

0130050

Loquats/Japanse mispels

   

0130990

Overige

   

0140000

Steenvruchten

   

0140010

Abrikozen

0,01 (*2)

 

0140020

Kersen (zoet)

0,1

 

0140030

Perziken

0,04

 

0140040

Pruimen

0,02

 

0140990

Overige

0,01 (*2)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

   

0151000

a)

druiven

0,3

 

0151010

Tafeldruiven

   

0151020

Wijndruiven

   

0152000

b)

aardbeien

0,01 (*2)

 

0153000

c)

rubussoorten

0,01 (*2)

 

0153010

Bramen/braambessen

   

0153020

Dauwbramen

   

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

0153990

Overige

   

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (*2)

 

0154010

Blauwe bessen

   

0154020

Veenbessen

   

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

   

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

   

0154050

Rozenbottels

   

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

   

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

   

0154080

Vlierbessen

   

0154990

Overige

   

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*2)

 

0161000

a)

eetbare schil
   

0161010

Dadels

   

0161020

Vijgen

   

0161030

Tafelolijven

   

0161040

Kumquats

   

0161050

Carambola's

   

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

   

0161070

Jambolans/djamblangs

   

0161990

Overige

   

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
   

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0162020

Lychees

   

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0162050

Sterappelen

   

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0162990

Overige

   

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
   

0163010

Avocado's

   

0163020

Bananen

   

0163030

Mango's

   

0163040

Papaja's

   

0163050

Granaatappels

   

0163060

Cherimoya's

   

0163070

Guaves

   

0163080

Ananassen

   

0163090

Broodvruchten

   

0163100

Doerians

   

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

   

0163990

Overige

   

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

   

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*2)

 

0211000

a)

aardappelen
 

0,1 (*2)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
   

0212010

Cassave/maniok

 

0,2

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0,1 (*2)

0212030

Yams

 

0,1 (*2)

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0,1 (*2)

0212990

Overige

 

0,1 (*2)

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0,1 (*2)

0213010

Rode bieten

   

0213020

Wortels

   

0213030

Knolselderij

   

0213040

Mierikswortels

   

0213050

Aardperen/topinamboers

   

0213060

Pastinaken

   

0213070

Wortelpeterselie

   

0213080

Radijzen

   

0213090

Schorseneren

   

0213100

Koolrapen

   

0213110

Rapen

   

0213990

Overige

   

0220000

Bolgewassen

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0220010

Knoflook

   

0220020

Uien

   

0220030

Sjalotten

   

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

   

0220990

Overige

   

0230000

Vruchtgroenten

 

0,1 (*2)

0231000

a)

Solanaceae
   

0231010

Tomaten

0,2

 

0231020

Paprika's

0,01 (*2)

 

0231030

Aubergines

0,2

 

0231040

Okra's, okers

0,01 (*2)

 

0231990

Overige

0,01 (*2)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
   

0232010

Komkommers

0,08

 

0232020

Augurken

0,04

 

0232030

Courgettes

0,01 (*2)

 

0232990

Overige

0,01 (*2)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01 (*2)

 

0233010

Meloenen

   

0233020

Pompoenen

   

0233030

Watermeloenen

   

0233990

Overige

   

0234000

d)

suikermais

0,01 (*2)

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*2)

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
   

0241010

Broccoli

   

0241020

Bloemkolen

   

0241990

Overige

   

0242000

b)

sluitkoolachtigen
   

0242010

Spruitjes

   

0242020

Sluitkolen

   

0242990

Overige

   

0243000

c)

bladkoolachtigen
   

0243010

Chinese kool/petsai

   

0243020

Boerenkolen

   

0243990

Overige

   

0244000

d)

koolrabi's
   

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

0,01 (*2)

 

0251000

a)

slasoorten
   

0251010

Veldsla

 

0,1 (*2)

0251020

Sla

 

0,1 (*2)

0251030

Andijvie

 

0,1 (*2)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0,1 (*2)

0251050

Winterkers

 

0,5

0251060

Raketsla/rucola

 

0,1 (*2)

0251070

Rode amsoi

 

0,1 (*2)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip vanBrassica-soorten)

 

0,1 (*2)

0251990

Overige

 

0,5

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
 

0,1 (*2)

0252010

Spinazie

   

0252020

Postelein

   

0252030

Snijbiet

   

0252990

Overige

   

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten
 

0,1 (*2)

0254000

d)

waterkers
 

0,1 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof
 

0,1 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
 

0,1 (*2)

0256010

Kervel

   

0256020

Bieslook

   

0256030

Bladselderij/snijselder

   

0256040

Peterselie

   

0256050

Salie

   

0256060

Rozemarijn

   

0256070

Tijm

   

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

   

0256090

Laurierblad

   

0256100

Dragon

   

0256990

Overige

   

0260000

Peulgroenten

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

   

0260020

Bonen (zonder peul)

   

0260030

Erwten (met peul)

   

0260040

Erwten (zonder peul)

   

0260050

Linzen

   

0260990

Overige

   

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0270010

Asperges

   

0270020

Kardoenen

   

0270030

Bleekselderij

   

0270040

Knolvenkel

   

0270050

Artisjokken

   

0270060

Preien

   

0270070

Rabarber

   

0270080

Bamboescheuten

   

0270090

Palmharten

   

0270990

Overige

   

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving