Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.371

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/455 VAN DE COMMISSIE

van 15 maart 2017

tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) en Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) en Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) ingediend. Bij de aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste nadere gegevens en documenten gevoegd.

(3)

De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor het preparaat van Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) en Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden, in te delen in de categorie „technologische toevoegingsmiddelen”.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 1 december 2015 (2) geconcludeerd dat het preparaat van Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) en Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) geen ongunstige effecten heeft op de diergezondheid, de menselijke gezondheid of het milieu. De EFSA concludeerde tevens dat de toevoeging van het middel aan gepasteuriseerde melk of een product op basis van haver tot aanzuring leidt die bijdraagt aan de conservering van de aldus verkregen diervoeding voor honden. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. Zij heeft ook het verslag over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van het preparaat van Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) en Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dit preparaat zoals gespecificeerd in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „technologische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „conserveringsmiddelen”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 maart 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2) EFSA Journal 2016;14(1):4340.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

CFU toevoegingsmiddel/kg voedermiddel

Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: conserveringsmiddelen

1a001

Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) en Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) en Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) met een minimum van 1,0 × 108 CFU/g toevoegingsmiddel Lactobacilli in totaal (met een minimum van 1,0 × 107 CFU/g toevoegingsmiddel van elke Lactobacillus)

Karakterisering van de werkzame stof

Levensvatbare cellen van Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) en Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787).

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE)

Honden

1.

Geef in de aanwijzingen voor het gebruik van het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagvoorwaarden aan.

2.

Dit toevoegingsmiddel mag uitsluitend worden gebruikt in op haver gebaseerde producten en gepasteuriseerde melk.

3.

Aanbevolen hoeveelheden toevoegingsmiddel:

6 × 108 CFU/kg op haver gebaseerde product (met een vochtgehalte van 90 %);

2,7 × 1010 CFU/kg gepasteuriseerde melk.

4.

Voor gebruikers van het toevoegingsmiddel en de voormengsels moeten de exploitanten van diervoederbedrijven operationele procedures en passende organisatorische maatregelen vaststellen voor het omgaan met de mogelijke risico's bij inhalering, contact met de huid of met de ogen. Indien de risico's met deze procedures en maatregelen niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht, worden bij de toepassing van het toevoegingsmiddel en de voormengsels passende persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, waaronder huidbescherming.

5 april 2027


(1) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn beschikbaar op de website van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving