Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.365

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/410 VAN DE COMMISSIE

van 8 maart 2017

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 184/2007 en (EU) nr. 104/2010 wat betreft de naam van de vergunninghouder voor kaliumdiformiaat

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

BASF SE heeft in overeenstemming met artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een aanvraag ingediend tot wijziging van de naam van de vergunninghouder in de Verordeningen (EG) nr. 184/2007 (2) en (EU) nr. 104/2010 (3) van de Commissie.

(2)

De aanvrager voert aan dat ADDCON de rechten voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel voor diervoeding kaliumdiformiaat met ingang van 15 november 2016 van BASF heeft overgenomen. De aanvrager heeft de nodige gegevens ingediend ter onderbouwing van de aanvraag.

(3)

De voorgestelde wijziging van de vergunninghouder is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van de desbetreffende toevoegingsmiddelen noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(4)

Om ADDCON in staat te stellen gebruik te maken van zijn rechten, is het nodig dat de desbetreffende vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd.

(5)

De Verordeningen (EG) nr. 184/2007 en (EU) nr. 104/2010 moeten dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke toepassing van de bij deze verordening vastgestelde wijzigingen vereisen, mogen de bestaande voorraden tijdens een overgangsperiode worden opgebruikt.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2007

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 184/2007 wordt de naam van de vergunninghouder, „BASF SE”, vervangen door „ADDCON”.

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EU) nr. 104/2010

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 104/2010 wordt de naam van de vergunninghouder, „BASF SE”, vervangen door „ADDCON”.

Artikel 3

Overgangsmaatregelen

Bestaande voorraden van het toevoegingsmiddel en van de voormengsels en mengvoeders die het toevoegingsmiddel bevatten die voldoen aan de bepalingen die golden vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening, mogen verder in de handel worden gebracht en opgebruikt.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 maart 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2) Verordening (EG) nr. 184/2007 van de Commissie van 20 februari 2007 tot verlening van een vergunning voor kaliumdiformiaat (Formi LHS) als toevoegingsmiddel voor diervoeding (PB L 63 van 1.3.2007, blz. 1).

(3) Verordening (EU) nr. 104/2010 van de Commissie van 5 februari 2010 tot verlening van een vergunning voor het gebruik van kaliumdiformiaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder BASF SE) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1200/2005 (PB L 35 van 6.2.2010, blz. 4).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving