Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-3.3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1030/2013 VAN DE COMMISSIE

van 24 oktober 2013

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 13, lid 3, artikel 15, lid 2, en artikel 40,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn basisvoorschriften voor de biologische productie van zeewier en aquacultuurdieren vastgesteld. Bij Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (2), met name zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 710/2009 van de Commissie (3), zijn bepalingen ter uitvoering van deze voorschriften vastgesteld.

(2)

Krachtens artikel 95, lid 11, van Verordening (EG) nr. 889/2008 mogen de nationale autoriteiten eenheden die vóór 1 januari 2009 zijn gevestigd en aquacultuurdieren en zeewier produceren krachtens nationaal aanvaarde biologische voorschriften, toestaan om tot uiterlijk 1 juli 2013 hun biologische status te behouden.

(3)

Zeven lidstaten hebben onlangs verzocht om herziening van de voorschriften inzake producten, stoffen en technieken die bij de biologische aquacultuurproductie mogen worden gebruikt. Deze verzoeken moeten worden geëvalueerd door de deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie, die is opgericht bij Besluit 2009/427/EG van de Commissie (4).

(4)

Aangezien de biologische productie van zeewier en van aquacultuurdieren nog steeds een relatief nieuw gebied is dat gekenmerkt wordt door een grote diversiteit en technische complexiteit, dient een langere overgangsperiode dan oorspronkelijk voorzien te worden vastgesteld.

(5)

Om de continuïteit te waarborgen, om voldoende tijd uit te trekken voor de vereiste evaluatie van de verzoeken van de lidstaten en om te voorkomen dat het werk van productie-eenheden die vóór 1 januari 2009 zijn gevestigd en krachtens nationaal aanvaarde biologische voorschriften produceren, wordt verstoord, dient de in artikel 95, lid 11, van Verordening (EG) nr. 889/2008 vastgestelde overgangsperiode te worden verlengd.

(6)

Om een onderbreking in de biologische status van deze productie-eenheden te voorkomen, dient deze verordening met ingang van 1 juli 2013 van toepassing te zijn.

(7)

Verordening (EG) nr. 889/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 95, lid 11, van Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt „1 juli 2013” vervangen door „1 januari 2015”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 oktober 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1.

(3)  PB L 204 van 6.8.2009, blz. 15.

(4)  PB L 139 van 5.6.2009, blz. 29.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving