Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.81

VERORDENING (EU) 2017/405 VAN DE COMMISSIE

van 8 maart 2017

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor sulfoxaflor in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 5 juli 2013, 18 juli 2014 en 11 juli 2015 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius (CAC) Codex-grenswaarden (CXL's) vastgesteld voor sulfoxaflor (2) (3) (4).

(2)

Voor die stof zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in Verordening (EG) nr. 396/2005.

(3)

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (5) wordt, indien er internationale normen bestaan of op korte termijn tot stand zullen komen, hiermee bij de ontwikkeling en aanpassing van de levensmiddelenwetgeving rekening gehouden, tenzij die normen of de betrokken gedeelten ervan een ondoeltreffend of ongeschikt middel zouden zijn om de legitieme doelstellingen van de levensmiddelenwetgeving te verwezenlijken, er wetenschappelijke gronden zijn om deze buiten beschouwing te laten, of bedoelde normen tot een ander beschermingsniveau zouden leiden dan het niveau dat in de Unie passend wordt geacht. Overeenkomstig artikel 13, onder e), van die verordening zal de Unie bovendien de overeenstemming tussen internationale technische normen en levensmiddelenwetgeving bevorderen, waarbij zij erop toeziet dat aan het in de Unie vastgestelde hoge beschermingsniveau geen afbreuk wordt gedaan.

(4)

De Unie heeft bij het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen (CCPR) een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de CXL's die zijn voorgesteld voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddelen en producten: sulfoxaflor (vruchtgroenten, andere dan Cucurbitaceae; bladgroenten).

(5)

Daarom moeten de CXL's voor sulfoxaflor die niet in overweging 4 worden vermeld, als MRL's worden opgenomen in Verordening (EG) nr. 396/2005, behalve wanneer zij bij producten horen die niet zijn opgenomen in bijlage I bij die verordening of wanneer zij op een lager niveau zijn vastgesteld dan de huidige MRL's. Die CXL's zijn veilig voor de consumenten in de Unie (6).

(6)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 maart 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsels II en III. Zesendertigste zitting. Rome, Italië, 1-5 juli 2013.

(3) http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsels II en III. Zevenendertigste zitting. Genève, Zwitserland, 14-18 juli 2014.

(4) ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsels III en IV. Achtendertigste zitting. Genève, Zwitserland, 6-11 juli 2015.

(5) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(6) Scientific support for preparing an EU position for the 45th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2013;11(7):3312 (210 blz.).

Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2014;12(7):3737 (182 blz.).

Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2015;13(7):4208 (178 blz.).


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de volgende kolom voor sulfoxaflor toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Sulfoxaflor (som van de isomeren)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0,15

0110020

Sinaasappelen

0,8

0110030

Citroenen

0,4

0110040

Limoenen/lemmetjes

0,01 (*1)

0110050

Mandarijnen

0,8

0110990

Overige

0,01 (*1)

0120000

Noten

0,02 (*1)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

 

0130010

Appelen

0,4

0130020

Peren

0,4

0130030

Kweeperen

0,3

0130040

Mispels

0,3

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,3

0130990

Overige

0,3

0140000

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

0,5

0140020

Kersen (zoet)

1,5

0140030

Perziken

0,5

0140040

Pruimen

0,5

0140990

Overige

0,01 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

2

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

0,5

0153000

c)

rubussoorten

0,01 (*1)

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

0,01 (*1)

0154020

Veenbessen

0,01 (*1)

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,01 (*1)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,01 (*1)

0154050

Rozenbottels

0,01 (*1)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,01 (*1)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,3

0154080

Vlierbessen

0,01 (*1)

0154990

Overige

0,01 (*1)

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

0,01 (*1)

0161020

Vijgen

0,01 (*1)

0161030

Tafelolijven

0,01 (*1)

0161040

Kumquats

0,01 (*1)

0161050

Carambola's

0,01 (*1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,3

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*1)

0161990

Overige

0,01 (*1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*1)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

0,01 (*1)

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

aardappelen

0,03

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,03

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

0,03

0213020

Wortels

0,05

0213030

Knolselderij

0,03

0213040

Mierikswortels

0,03

0213050

Aardperen/topinamboers

0,03

0213060

Pastinaken

0,03

0213070

Wortelpeterselie

0,03

0213080

Radijzen

0,03

0213090

Schorseneren

0,03

0213100

Koolrapen

0,03

0213110

Rapen

0,03

0213990

Overige

0,03

0220000

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

0,01 (*1)

0220020

Uien

0,01 (*1)

0220030

Sjalotten

0,01 (*1)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0,7

0220990

Overige

0,01 (*1)

0230000

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae
 

0231010

Tomaten

0,3

0231020

Paprika's

0,4

0231030

Aubergines

0,3

0231040

Okra's, okers

0,01 (*1)

0231990

Overige

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,5

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,5

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

3

0241020

Bloemkolen

0,04

0241990

Overige

0,01 (*1)

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

0,01 (*1)

0242020

Sluitkolen

0,4

0242990

Overige

0,01 (*1)

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

2

0243020

Boerenkolen

0,01 (*1)

0243990

Overige

0,01 (*1)

0244000

d)

koolrabi's

0,01 (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten
 

0251010

Veldsla

0,01 (*1)

0251020

Sla

4

0251030

Andijvie

0,01 (*1)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,01 (*1)

0251050

Winterkers

0,01 (*1)

0251060

Raketsla/rucola

0,01 (*1)

0251070

Rode amsoi

0,01 (*1)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,01 (*1)

0251990

Overige

0,01 (*1)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
 

0252010

Spinazie

6

0252020

Postelein

0,01 (*1)

0252030

Snijbiet

0,01 (*1)

0252990

Overige

0,01 (*1)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
 

0256010

Kervel

0,02 (*1)

0256020

Bieslook

0,02 (*1)

0256030

Bladselderij/snijselder

1,5

0256040

Peterselie

0,02 (*1)

0256050

Salie

0,02 (*1)

0256060

Rozemarijn

0,02 (*1)

0256070

Tijm

0,02 (*1)

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0,02 (*1)

0256090

Laurierblad

0,02 (*1)

0256100

Dragon

0,02 (*1)

0256990

Overige

0,02 (*1)

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

 

0270010

Asperges

0,01 (*1)

0270020

Kardoenen

0,01 (*1)

0270030

Bleekselderij

1,5

0270040

Knolvenkel

0,01 (*1)

0270050

Artisjokken

0,01 (*1)

0270060

Preien

0,01 (*1)

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

0270990

Overige

0,01 (*1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

 

0300010

Bonen

0,3

0300020

Linzen

0,01 (*1)

0300030

Erwten

0,01 (*1)

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,01 (*1)

0300990

Overige

0,01 (*1)

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

0,02 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,02 (*1)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,02 (*1)

0401040

Sesamzaad

0,02 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

0,02 (*1)

0401060

Koolzaad

0,15

0401070

Sojabonen

0,3

0401080

Mosterdzaad

0,02 (*1)

0401090

Katoenzaad

0,4

0401100

Pompoenzaad

0,02 (*1)

0401110

Saffloerzaad

0,02 (*1)

0401120

Bernagiezaad

0,02 (*1)

0401130

Huttentutzaad

0,02 (*1)

0401140

Hennepzaad

0,02 (*1)

0401150

Wonderbonen

0,02 (*1)

0401990

Overige

0,02 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

0,02 (*1)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

GRANEN

 

0500010

Gerst

0,6

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*1)

0500030

Mais

0,01 (*1)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*1)

0500050

Haver

0,04

0500060

Rijst

0,01 (*1)

0500070

Rogge

0,015

0500080

Sorghum

0,01 (*1)

0500090

Tarwe

0,2

0500990

Overige

0,01 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0840020

Gember

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

 

1011000

a)

varkens
 

1011010

Spier

0,3

1011020

Vetweefsel

0,1

1011030

Lever

0,6

1011040

Nier

0,6

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,6

1011990

Overige

0,01 (*1)

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

0,3

1012020

Vetweefsel

0,1

1012030

Lever

0,6

1012040

Nier

0,6

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,6

1012990

Overige

0,01 (*1)

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

0,3

1013020

Vetweefsel

0,1

1013030

Lever

0,6

1013040

Nier

0,6

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,6

1013990

Overige

0,01 (*1)

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

0,3

1014020

Vetweefsel

0,1

1014030

Lever

0,6

1014040

Nier

0,6

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,6

1014990

Overige

0,01 (*1)

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

0,3

1015020

Vetweefsel

0,1

1015030

Lever

0,6

1015040

Nier

0,6

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,6

1015990

Overige

0,01 (*1)

1016000

f)

pluimvee
 

1016010

Spier

0,1

1016020

Vetweefsel

0,03

1016030

Lever

0,3

1016040

Nier

0,3

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,3

1016990

Overige

0,01 (*1)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
 

1017010

Spier

0,3

1017020

Vetweefsel

0,1

1017030

Lever

0,6

1017040

Nier

0,6

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,6

1017990

Overige

0,01 (*1)

1020000

Melk

0,2

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

0,1

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

 

2)

In deel A van bijlage III wordt de kolom voor sulfoxaflor geschrapt.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Sulfoxaflor (som van de isomeren)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving