Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.358

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/173 VAN DE COMMISSIE

van 1 februari 2017

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1292/2008 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 887/2011 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 en Enterococcus faecium CECT 4515

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Norel SA heeft in overeenstemming met artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een aanvraag ingediend met het voorstel de naam van de vergunninghouder in Verordening (EG) nr. 1292/2008 van de Commissie (2) en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 887/2011 van de Commissie (3) te wijzigen.

(2)

De aanvrager voert aan dat Evonik Nutrition & Care GmbH de rechten voor het in de handel brengen van de toevoegingsmiddelen voor diervoeding Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 en Enterococcus faecium CECT 4515 heeft overgenomen met ingang van 4 juli 2016. De aanvrager heeft de nodige gegevens ingediend ter onderbouwing van de aanvraag.

(3)

De voorgestelde wijziging van de vergunninghouder is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van de desbetreffende toevoegingsmiddelen noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(4)

Om Evonik Nutrition & Care GmbH in staat te stellen gebruik te maken van zijn rechten, is het nodig dat de desbetreffende vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd.

(5)

Verordening (EG) nr. 1292/2008 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 887/2011 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke toepassing van de bij deze verordening vastgestelde wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1292/2008 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 887/2011 vereisen, moet een overgangsperiode worden vastgesteld waarin de bestaande voorraden mogen worden opgebruikt.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1292/2008

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1292/2008 wordt „Norel SA” vervangen door de „Evonik Nutrition & Care GmbH”.

Artikel 2

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 887/2011

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 887/2011 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de titel wordt „Norel SA” vervangen door „Evonik Nutrition & Care GmbH”;

b)

in kolom 2 van de bijlage wordt „Norel SA” vervangen door „Evonik Nutrition & Care GmbH”.

Artikel 3

Overgangsmaatregelen

Bestaande voorraden van de toevoegingsmiddelen die voldoen aan de bepalingen die golden vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening, mogen verder in de handel worden gebracht en gebruikt tot zij zijn opgebruikt.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 februari 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2) Verordening (EG) nr. 1292/2008 van de Commissie van 18 december 2008 tot verlening van een vergunning voor Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol en Ecobiol plus) als toevoegingsmiddel voor diervoeding (PB L 340 van 19.12.2008, blz. 36).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 887/2011 van de Commissie van 5 september 2011 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium CECT 4515 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Norel SA) (PB L 229 van 6.9.2011, blz. 7).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving