Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.7-1.8

VERORDENING (EU) 2017/110 VAN DE COMMISSIE

van 23 januari 2017

tot wijziging van de bijlagen IV en X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (1), en met name artikel 23, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 999/2001 bevat voorschriften inzake de preventie, bestrijding en uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's) bij dieren. Die verordening is van toepassing op de productie en het in de handel brengen van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong, en in een aantal specifieke gevallen op de uitvoer daarvan.

(2)

Artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 999/2001 verbiedt het gebruik van van dieren afkomstige eiwitten in de voeding van herkauwers en in bijlage IV, hoofdstuk I, van die verordening wordt dat verbod uitgebreid. Hoofdstuk II van die bijlage bevat een aantal afwijkingen van dat verbod. In bijlage IV, hoofdstuk II, onder b), ii), van Verordening (EG) nr. 999/2001 is bepaald dat het verbod niet van toepassing is op het vervoederen aan niet-herkauwende landbouwhuisdieren van vismeel en vismeel bevattende mengvoeders die worden geproduceerd, in de handel gebracht en gebruikt overeenkomstig bijlage IV, hoofdstuk III, en de specifieke voorwaarden van hoofdstuk IV, deel A, van die bijlage. Bovendien is in bijlage IV, hoofdstuk II, onder d), van Verordening (EG) nr. 999/2001 bepaald dat het verbod niet van toepassing is op het vervoederen aan niet-gespeende herkauwers van melkvervangers die vismeel bevatten en die worden geproduceerd, in de handel gebracht en gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden in hoofdstuk IV, deel E, van die bijlage.

(3)

In bijlage IV, hoofdstuk IV, deel A, onder a), van Verordening (EG) nr. 999/2001 wordt vereist dat het vismeel wordt geproduceerd in verwerkingsbedrijven die uitsluitend producten afkomstig van waterdieren, behalve zeezoogdieren, vervaardigen. In deel E, onder a), van dat hoofdstuk wordt vereist dat het in melkvervangers gebruikte vismeel dat voor het voederen van niet-gespeende herkauwende landbouwhuisdieren wordt gebruikt, wordt geproduceerd in verwerkingsbedrijven die uitsluitend producten afkomstig van waterdieren, behalve zeezoogdieren, vervaardigen en moet voldoen aan de in hoofdstuk III neergelegde algemene voorwaarden.

(4)

In bijlage I, punt 1, onder e), ii), van Verordening (EG) nr. 999/2001 worden „waterdieren” gedefinieerd als i) vis die behoort tot de superklasse Agnatha en de klassen Chondrichthyes en Osteichthyes, ii) weekdieren van het fylum Mollusca, en iii) schaaldieren van het subfylum Crustacea, door te verwijzen naar de definitie in artikel 3, lid 1, onder e), van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad (2).

(5)

Aangezien de definitie van „waterdieren” in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 999/2001 niet van toepassing is op andere ongewervelde waterdieren dan schaal-, schelp- en weekdieren, staan de voorschriften van bijlage IV, hoofdstuk IV, deel A, onder a), en deel E, onder a), van die verordening derhalve het gebruik van wilde zeesterren en van andere gekweekte ongewervelde waterdieren dan schaal-, schelp- en weekdieren voor de productie van vismeel niet toe. Daar het gebruik van meel van wilde zeesterren en andere gekweekte ongewervelde waterdieren dan schaal-, schelp- en weekdieren, in diervoeders voor niet-herkauwende dieren geen hoger risico op de overdracht van TSE's oplevert dan het gebruik van vismeel in dergelijk voeder, moeten de voorschriften van bijlage IV, hoofdstuk IV, deel A, onder a), en deel E, onder a), van Verordening (EG) nr. 999/2001 worden uitgebreid met de mogelijkheid zeesterren en andere ongewervelde waterdieren dan schaal-, schelp- en weekdieren, voor de productie van vismeel te gebruiken.

(6)

Met het oog op de bescherming van het milieu moet het gebruik van wilde zeesterren voor de productie van vismeel worden beperkt tot gevallen waarin zeesterren zich vermenigvuldigen en een bedreiging vormen voor een aquacultuurproductiegebied. Daarom mogen de voorschriften van bijlage IV, hoofdstuk IV, deel A, onder a), en deel E, onder a), van Verordening (EG) nr. 999/2001 uitsluitend betrekking hebben op zeesterren die in het productiegebied van weekdieren zijn geoogst/worden gevangen.

(7)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Bijlage X, hoofdstuk C, punt 4, bij Verordening (EG) nr. 999/2001 bevat de lijsten van snelle tests die voor het toezicht op TSE's bij runderen, schapen en geiten zijn goedgekeurd. Op 8 april 2016 heeft de Prionics group de Commissie meegedeeld dat zij op 15 april 2016 zou stoppen met de productie van de diagnostische kit Prionics Check PrioSTRIP SR. Deze diagnostische kit moet daarom van de lijst van goedgekeurde snelle TSE-tests bij schapen en geiten worden geschrapt. Derhalve moet in bijlage X, hoofdstuk C, punt 4, tweede alinea, het vierde streepje worden geschrapt.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen IV en X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.

(2) Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14).


BIJLAGE

De bijlagen IV en X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage IV wordt hoofdstuk IV als volgt gewijzigd:

a)

in deel A wordt punt a) vervangen door:

„a)

het vismeel moet worden geproduceerd in verwerkingsbedrijven die uitsluitend producten vervaardigen die zijn afgeleid van:

i)

waterdieren, behalve zeezoogdieren,

ii)

andere gekweekte ongewervelde waterdieren dan die welke vallen onder de definitie van „waterdieren” als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder e), van Richtlijn 2006/88/EG, of

iii)

zeesterren van de soort Asterias rubens die worden gevangen in een productiegebied als omschreven in bijlage I, punt 2.5, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 en dienovereenkomstig zijn ingedeeld;”;

b)

in deel E wordt punt a) vervangen door:

„a)

het in melkvervangers gebruikte vismeel wordt geproduceerd in verwerkingsbedrijven die uitsluitend producten vervaardigen die zijn afgeleid van:

i)

waterdieren, behalve zeezoogdieren,

ii)

andere gekweekte ongewervelde waterdieren dan die welke vallen onder de definitie van „waterdieren” als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder e), van Richtlijn 2006/88/EG, of

iii)

zeesterren van de soort Asterias rubens die worden gevangen in een productiegebied als omschreven in bijlage I, punt 2.5, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 en dienovereenkomstig zijn ingedeeld.

Het in melkvervangers gebruikte vismeel moet aan de algemene voorwaarden van hoofdstuk III voldoen.”.

2)

In bijlage X, hoofdstuk C, punt 4, tweede alinea, wordt het vierde streepje geschrapt.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving